Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.18.28

Verš

jñāna-niṣṭho virakto vā
mad-bhakto vānapekṣakaḥ
sa-liṅgān āśramāṁs tyaktvā
cared avidhi-gocaraḥ

Synonyma

jñāna — ve filosofickém poznání; niṣṭhaḥ — pohroužený; viraktaḥ — odpoutaný od vnĕjších projevů; — nebo; mat-bhaktaḥ — Můj oddaný; — nebo; anapekṣakaḥ — netoužící ani po osvobození; sa-liṅgān — s příslušnými obřady a vnĕjšími pravidly; āśramān — povinností týkajících se daných stavů; tyaktvā — vzdávající se; caret — mĕl by se chovat; avidhi-gocaraḥ — mimo rámec usmĕrňujících pravidel.

Překlad

Učený transcendentalista pohroužený v rozvoji poznání a tímto odpoutaný od vnĕjších objektů i Můj oddaný, který netouží ani po osvobození, zanedbávají povinnosti týkající se vnĕjších obřadů či vybavení. Jejich chování tedy přesahuje rámec usmĕrňujících pravidel.

Význam

Tento verš popisuje stádium paramahaṁsy, ve kterém již nejsou třeba žádné obřady, vnĕjší vybavení ani usmĕrňující pravidla. Dokonale realizovaný jñāna-yogī, jenž usiluje o osvobození, nebo – na vyšší úrovni – dokonalý oddaný Pána, jenž netouží ani po osvobození, již netouží jednat hmotným způsobem. Když osoba úplnĕ očistí svou mysl, nemůže se dopouštĕt hříšných činností. Usmĕrňující pravidla mají poskytovat vedení tĕm, kdo mají sklon jednat pod vlivem nevĕdomosti nebo pro své vlastní uspokojení, ale toho, kdo má dokonalé duchovní vĕdomí, již nic neomezuje. O tom zde Pán mluví. Ten, kdo má sklony řídit lehkovážnĕ nebo kdo nezná stav místních cest, potřebuje usmĕrnit důkladným silničním značením a policií vynucovaným dodržováním pravidel silničního provozu. Opatrný řidič, který místní cesty dobře zná, nepotřebuje policisty nebo rychlostní omezení a varovné dopravní značky určené pro ty, kdo cestu neznají. Čistý oddaný Pána si nepřeje nic než službu Pánu, a tak automaticky plní účel všech zákazů a příkazů, kterým je neustále vzpomínat na Kṛṣṇu a nikdy na Nĕj nezapomenout. Vznešené postavení oddaného paramahaṁsy by však nikdo nemĕl umĕle napodobovat, neboť to přivodí rychlý konec jeho duchovní kariéry.

V předchozích verších Pán obšírnĕ popsal různé obřady, vybavení a pravidla disciplíny pro jednotlivé duchovní stavy. Například sannyāsī nosí tri-daṇḍu a nádobu na vodu a jí a žije určitým způsobem. Oddaného paramahaṁsu, který se zcela vzdal veškeré připoutanosti a zájmů v hmotném svĕtĕ, již tyto vnĕjší znaky odříkání nepřitahují.