Skip to main content

Sloka 20

ТЕКСТ 20

Verš

Текст

ekaś caren mahīm etāṁ
niḥsaṅgaḥ saṁyatendriyaḥ
ātma-krīḍa ātma-rata
ātma-vān sama-darśanaḥ
эка чарен махӣм эт
нисага сайатендрийа
тма-крӣа тма-рата
тма-вн сама-дарана

Synonyma

Пословный перевод

ekaḥ — sám; caret — mĕl by putovat po; mahīm — Zemi; etām — této; niḥsaṅgaḥ — bez jakékoliv připoutanosti ke hmotĕ; saṁyata-indriyaḥ — zcela ovládající své smysly; ātma-krīḍaḥ — nadšený z realizace Nadduše; ātma-rataḥ — zcela spokojený díky duchovnímu pochopení; ātma-vān — neochvĕjný na duchovní úrovni; sama-darśanaḥ — hledící na všechno nezaujatĕ.

эка — один; чарет — должен путешествовать; махӣм — по земле; этм — этой; нисага — без материальных привязанностей; сайата-индрийа — полностью обуздавший чувства; тма- крӣа — вдохновленный постижением Сверхдуши; тма-рата — полностью удовлетворенный осознанием своего духовного «я»; тма-вн — устойчивый на духовном пути; сама-дарана — при любых обстоятельствах одинаково относящийся ко всем.

Překlad

Перевод

Sādhu by mĕl sám putovat po Zemi, bez pout ke hmotĕ, se zcela ovládnutými smysly, stále nadšený a spokojený díky realizaci Nejvyššího Pána a vlastního já. Na vše by mĕl pohlížet nezaujatým pohledem a neochvĕjnĕ setrvávat na duchovní úrovni.

Свободный от всех материальных привязанностей, полностью обуздавший чувства, всегда испытывающий воодушевление и удовлетворенный тем, что постиг Верховного Господа и свое «я», святой человек должен в одиночку странствовать по земле. Всегда беспристрастно относясь ко всем, он должен твердо следовать по духовному пути.

Význam

Комментарий

Ten, kdo si uchovává připoutanost k hmotnému smyslovému požitku, nemůže být neochvĕjný v pronášení Hare Kṛṣṇa. Jelikož je spoutaný iluzorními touhami, nedokáže plnĕ ovládat své smysly. Ve skutečnosti by mĕl vyhledávat útočištĕ v oddané službĕ Pánu Kṛṣṇovi čtyřiadvacet hodin dennĕ, protože touto službou setrvá v rámci duchovní reality. Když oddaný pronáší a poslouchá svatá jména Pána a také popisy Jeho slávy a zábav, přirozenĕ se vzdaluje hmotnému uspokojování smyslů. Dobrá společnost Pána Kṛṣṇy a Jeho oddaných automaticky odstraňuje zbytečnou hmotnou společnost a umožňuje plnit védské pokyny určené k povznesení podmínĕné duše z hmotné na osvobozenou úroveň vĕdomí Kṛṣṇy. Śrīla Rūpa Gosvāmī v této souvislosti uvádí ve své Upadeśāmṛtĕ (4):

Тот, у кого сохраняется привязанность к мирским чувственным наслаждениям, не может твердо следовать практике повторения мантры Харе Кришна. Скованный иллюзорными желаниями, такой человек не способен полностью подчинить себе чувства. На самом деле человеку необходимо двадцать четыре часа в сутки искать прибежище в преданном служении Господу Кришне, поскольку благодаря такому служению мы всегда будем оставаться внутри духовной реальности. Повторяя и слушая святые имена Господа, а также внимая повествованиям о Его славе и играх и пересказывая их, человек естественным образом охладевает к мирским чувственным наслаждениям. В результате благотворное общение с Господом Кришной и Его преданными избавляет человека от бессмысленного общения с материалистами, и он обретает способность следовать ведическим предписаниям, призванным возвысить обусловленную душу с материального уровня до уровня сознания Кришны, на котором она обретает освобождение. О том, что представляет собой такое общение, пишет Шрила Рупа Госвами в «Упадешамрите» (4):

dadāti pratigṛhṇāti
guhyam ākhyāti pṛcchati
bhuṅkte bhojayate caiva
ṣaḍ-vidhaṁ prīti-lakṣaṇam
дадти пратигхти
гухйам кхйти пччхати
бхукте бходжайате чаива
ша-видха прӣти-лакшаам

„Dávat dary, přijímat dary, důvĕrnĕ vyjevovat mysl, důvĕrnĕ se dotazovat, přijímat prasādam a nabízet prasādam – to je šest projevů vzájemné lásky mezi oddanými.“

«Подносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать прасад и угощать прасадом — таковы шесть проявлений любви, которую преданные испытывают друг к другу».

Ten, kdo se naučí tímto způsobem sdružovat s Pánovými oddanými, zůstane ochránĕný před znečištĕním v poodbĕ hmotného života. Díky čisté společnosti postupnĕ pochopí jméno, podobu, vlastnosti, společníky, zábavy a oddanou službu Pánu Śrī Kṛṣṇovi, a tak se ještĕ v tomto životĕ může stát obyvatelem duchovního svĕta. Ve společnosti čistých oddaných neexistuje znečištĕní hmotou ani prázdné rozhovory, protože všichni čistí oddaní jsou dvacet čtyři hodin dennĕ plnĕ zamĕstnaní láskyplnou službou Pánu. Díky vlivu tĕchto oddaných osoba vyvine nezaujatý pohled (sama-darśana) a všude uvidí realizované poznání vĕdomí Kṛṣṇy. Tím, jak začne chápat svůj vĕčný vztah s Pánem Kṛṣṇou, se z ní stane ātma-vān, osoba spočívající ve svém přirozeném postavení. Pokročilý vaiṣṇava, jenž si neustále vychutnává nálady láskyplné oddané služby a plní Pánovu misi na Zemi, je ātma-krīḍa, ten, kdo se tĕší ze života ve vnitřní energii Nejvyššího Pána. Pokročilého oddaného stále přitahuje Nejvyšší Pán a Jeho oddaní, a proto je ātma-rata, naprosto spokojený s neustálou oddanou službou. Tyto vznešené vlastnosti nemůže nikdo rozvinout, aniž by se stal čistým oddaným Pána Kṛṣṇy. Toho, kdo chová zášť vůči Pánu a Jeho oddaným, začne přitahovat špatná společnost, postupnĕ ztratí kontrolu nad smysly a spadne do sítĕ bezbožného života. Nespočet různých druhů neoddaných přípomíná vĕtve vyrůstající z jediného kmene zášti vůči Nejvyššímu Pánu, Kṛṣṇovi, a jejich společnosti je třeba se úzkostlivĕ vyhýbat.

Тот, кто учится общаться с преданными Господа согласно этим наставлениям, всегда будет защищен от скверны материальной жизни. Благодаря правильному общению с чистыми преданными человеку постепенно откроются имя, форма, качества, спутники, игры Господа Шри Кришны и тайны преданного служения Ему, и уже в этой жизни такой человек может стать обитателем духовного мира. Общение с чистыми преданными свободно от материальной скверны, в нем нет места бессмысленным разговорам, поскольку все чистые преданные сутки напролет с любовью служат Господу. Под влиянием таких преданных человек начинает беспристрастно относиться ко всем живым существам (сама-дарана) и видит все сущее через призму науки сознания Кришны. Начиная постигать свои вечные взаимоотношения с Господом Кришной, человек становится атма-ваном, или, иными словами, занимает свое изначальное положение. Возвышенного вайшнава, который постоянно наслаждается расами любовного преданного служения и выполняет на Земле миссию Господа, называют тма-крӣа, тем, кто наслаждается жизнью в царстве внутренней энергии Всевышнего. Возвышенного преданного неизменно влечет к Верховному Господу и Его верным слугам, а потому он — тма-рата, тот, кто полностью удовлетворен непрестанным служением Господу. Ни одно из упомянутых здесь возвышенных качеств невозможно обрести, не став чистым преданным Господа Кришны. Тот, кто завидует Господу и Его преданным, рано или поздно попадет в дурную компанию, со временем утратит власть над своими чувствами и угодит в сеть порочной жизни. Бесчисленные виды непреданных напоминают ветви, растущие из одного и того же дерева зависти к Верховному Господу Кришне, и общения с такими людьми следует во что бы то ни стало избегать.

Bez ryzí oddané služby Pánu osoba ztratí styk s touhou a misí Osobnosti Božství a přitahuje ji uctívání obdivuhodných výtvorů Pánovy matoucí energie v mužských a ženských podobách – polobohů, polobohyň, celebrit, politiků, prostitutek a podobnĕ. Pošetile považuje nĕco jiného než Pána Kṛṣṇu za svrchovanĕ úžasné. Pro ty, kdo chtĕjí zažít neomezenou krásu a radost, je Pán Kṛṣṇa ve skutečnosti jediným skutečným předmĕtem uctívání. Ten, kdo začne vážnĕ rozvíjet vĕdomí Kṛṣṇy, může realizovat transcendentální postavení Pána Kṛṣṇy a postupnĕ rozvinout všechny vlastnosti, o kterých mluví tento verš.

Не служа Личности Бога с беспримесной преданностью, человек перестает понимать желание Господа и забывает о Его миссии. Такого человека тянет поклоняться удивительным созданиям иллюзорной энергии Господа, имеющим мужской и женский облик: полубогам и полубогиням, знаменитостям, политикам, блудницам и т. д. Ему по глупости начинает казаться, что в этом мире может существовать нечто в высшей степени удивительное и чудесное и помимо Господа Кришны. На самом же деле единственным достойным объектом поклонения для тех, кто ищет безграничную красоту и блаженство, является Господь Кришна. Со всей серьезностью вступив на путь сознания Кришны, человек сможет постичь трансцендентное положение Господа Кришны и постепенно развить в себе все качества, о которых говорится в этом стихе.