Skip to main content

Sloka 20

Text 20

Verš

Text

ekaś caren mahīm etāṁ
niḥsaṅgaḥ saṁyatendriyaḥ
ātma-krīḍa ātma-rata
ātma-vān sama-darśanaḥ
ekaś caren mahīm etāṁ
niḥsaṅgaḥ saṁyatendriyaḥ
ātma-krīḍa ātma-rata
ātma-vān sama-darśanaḥ

Synonyma

Synonyms

ekaḥ — sám; caret — mĕl by putovat po; mahīm — Zemi; etām — této; niḥsaṅgaḥ — bez jakékoliv připoutanosti ke hmotĕ; saṁyata-indriyaḥ — zcela ovládající své smysly; ātma-krīḍaḥ — nadšený z realizace Nadduše; ātma-rataḥ — zcela spokojený díky duchovnímu pochopení; ātma-vān — neochvĕjný na duchovní úrovni; sama-darśanaḥ — hledící na všechno nezaujatĕ.

ekaḥ — alone; caret — one should move about; mahīm — the earth; etām — this; niḥsaṅgaḥ — without any material attachment; saṁyata-indriyaḥ — completely controlling the senses; ātma-krīḍaḥ — enthusiastic by realization of the Supersoul; ātma-rataḥ — completely satisfied in spiritual understanding; ātma-vān — steady on the spiritual platform; sama-darśanaḥ — with equal vision everywhere.

Překlad

Translation

Sādhu by mĕl sám putovat po Zemi, bez pout ke hmotĕ, se zcela ovládnutými smysly, stále nadšený a spokojený díky realizaci Nejvyššího Pána a vlastního já. Na vše by mĕl pohlížet nezaujatým pohledem a neochvĕjnĕ setrvávat na duchovní úrovni.

Without any material attachment, with senses fully controlled, remaining enthusiastic, and satisfied in realization of the Supreme Lord and his own self, the saintly person should travel about the earth alone. Having equal vision everywhere, he should be steady on the spiritual platform.

Význam

Purport

Ten, kdo si uchovává připoutanost k hmotnému smyslovému požitku, nemůže být neochvĕjný v pronášení Hare Kṛṣṇa. Jelikož je spoutaný iluzorními touhami, nedokáže plnĕ ovládat své smysly. Ve skutečnosti by mĕl vyhledávat útočištĕ v oddané službĕ Pánu Kṛṣṇovi čtyřiadvacet hodin dennĕ, protože touto službou setrvá v rámci duchovní reality. Když oddaný pronáší a poslouchá svatá jména Pána a také popisy Jeho slávy a zábav, přirozenĕ se vzdaluje hmotnému uspokojování smyslů. Dobrá společnost Pána Kṛṣṇy a Jeho oddaných automaticky odstraňuje zbytečnou hmotnou společnost a umožňuje plnit védské pokyny určené k povznesení podmínĕné duše z hmotné na osvobozenou úroveň vĕdomí Kṛṣṇy. Śrīla Rūpa Gosvāmī v této souvislosti uvádí ve své Upadeśāmṛtĕ (4):

One who remains attached to material sense gratification cannot be steady in the process of chanting Hare Kṛṣṇa. Being shackled by illusory desires, he is not able to fully control the senses. Actually, one should take shelter of devotional service to Lord Kṛṣṇa twenty-four hours a day, for by such service one remains within the scope of spiritual reality. By chanting and hearing the holy names of the Lord along with the Lord’s glories and pastimes, one naturally drifts away from the field of material sense gratification. Good association with Lord Kṛṣṇa and His devotees automatically vanquishes useless material association, and one is able to carry out the Vedic injunctions meant to lift the conditioned soul out of the material field and onto the liberated platform of Kṛṣṇa consciousness. In this regard, Śrīla Rūpa Gosvāmī states in his Upadeśāmṛta (4):

dadāti pratigṛhṇāti
guhyam ākhyāti pṛcchati
bhuṅkte bhojayate caiva
ṣaḍ-vidhaṁ prīti-lakṣaṇam
dadāti pratigṛhṇāti
guhyam ākhyāti pṛcchati
bhuṅkte bhojayate caiva
ṣaḍ-vidhaṁ prīti-lakṣaṇam

„Dávat dary, přijímat dary, důvĕrnĕ vyjevovat mysl, důvĕrnĕ se dotazovat, přijímat prasādam a nabízet prasādam – to je šest projevů vzájemné lásky mezi oddanými.“

“Offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one’s mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasādam and offering prasādam are the six symptoms of love shared by one devotee and another.”

Ten, kdo se naučí tímto způsobem sdružovat s Pánovými oddanými, zůstane ochránĕný před znečištĕním v poodbĕ hmotného života. Díky čisté společnosti postupnĕ pochopí jméno, podobu, vlastnosti, společníky, zábavy a oddanou službu Pánu Śrī Kṛṣṇovi, a tak se ještĕ v tomto životĕ může stát obyvatelem duchovního svĕta. Ve společnosti čistých oddaných neexistuje znečištĕní hmotou ani prázdné rozhovory, protože všichni čistí oddaní jsou dvacet čtyři hodin dennĕ plnĕ zamĕstnaní láskyplnou službou Pánu. Díky vlivu tĕchto oddaných osoba vyvine nezaujatý pohled (sama-darśana) a všude uvidí realizované poznání vĕdomí Kṛṣṇy. Tím, jak začne chápat svůj vĕčný vztah s Pánem Kṛṣṇou, se z ní stane ātma-vān, osoba spočívající ve svém přirozeném postavení. Pokročilý vaiṣṇava, jenž si neustále vychutnává nálady láskyplné oddané služby a plní Pánovu misi na Zemi, je ātma-krīḍa, ten, kdo se tĕší ze života ve vnitřní energii Nejvyššího Pána. Pokročilého oddaného stále přitahuje Nejvyšší Pán a Jeho oddaní, a proto je ātma-rata, naprosto spokojený s neustálou oddanou službou. Tyto vznešené vlastnosti nemůže nikdo rozvinout, aniž by se stal čistým oddaným Pána Kṛṣṇy. Toho, kdo chová zášť vůči Pánu a Jeho oddaným, začne přitahovat špatná společnost, postupnĕ ztratí kontrolu nad smysly a spadne do sítĕ bezbožného života. Nespočet různých druhů neoddaných přípomíná vĕtve vyrůstající z jediného kmene zášti vůči Nejvyššímu Pánu, Kṛṣṇovi, a jejich společnosti je třeba se úzkostlivĕ vyhýbat.

One who thus learns to associate with the Lord’s devotees actually remains insulated from the contamination of material life. By pure association one gradually understands the name, form, qualities, associates, pastimes and devotional service of Lord Śrī Kṛṣṇa, and thus even in this lifetime one can become a resident of the spiritual world. In the association of pure devotees there is no material contamination and no useless discussion, since all pure devotees are fully engaged twenty-four hours a day in the loving service of the Lord. By the influence of such devotees, one develops equal vision (sama-darśana) and sees the realized knowledge of Kṛṣṇa consciousness everywhere. As one begins to understand his eternal relationship with Lord Kṛṣṇa, he becomes ātma-vān, situated in his constitutional position. An advanced Vaiṣṇava, constantly enjoying the mellows of loving devotional service and carrying out the mission of the Lord on the earth, is ātma-krīḍa, one who enjoys life within the internal potency of the Supreme Lord. The advanced devotee remains constantly attracted to the Supreme Lord and His devotees and is therefore ātma-rata, fully satisfied by constant engagement in devotional service. One cannot possibly develop the exalted qualities mentioned here without becoming an unalloyed devotee of Lord Kṛṣṇa. One who is envious of the Lord and His devotees becomes attracted to bad association, gradually loses control of the senses and falls down into the network of impious life. The innumerable varieties of nondevotees are like branches sprouting from the single tree of enviousness of the Supreme Lord, Kṛṣṇa, and their association should be given up by all means.

Bez ryzí oddané služby Pánu osoba ztratí styk s touhou a misí Osobnosti Božství a přitahuje ji uctívání obdivuhodných výtvorů Pánovy matoucí energie v mužských a ženských podobách – polobohů, polobohyň, celebrit, politiků, prostitutek a podobnĕ. Pošetile považuje nĕco jiného než Pána Kṛṣṇu za svrchovanĕ úžasné. Pro ty, kdo chtĕjí zažít neomezenou krásu a radost, je Pán Kṛṣṇa ve skutečnosti jediným skutečným předmĕtem uctívání. Ten, kdo začne vážnĕ rozvíjet vĕdomí Kṛṣṇy, může realizovat transcendentální postavení Pána Kṛṣṇy a postupnĕ rozvinout všechny vlastnosti, o kterých mluví tento verš.

Without unalloyed devotional service to the Lord, one loses touch with the desire and mission of the Personality of Godhead and becomes attracted to worshiping the wonderful male and female creations of the Lord’s illusory energy — demigods, demigoddesses, celebrities, politicians, prostitutes, etc. In this way, one foolishly considers something besides Lord Kṛṣṇa to be supremely wonderful. Actually, Lord Kṛṣṇa is the only true object of worship for those desiring to experience unlimited beauty and pleasure. By seriously taking to Kṛṣṇa consciousness one can realize the transcendental position of Lord Kṛṣṇa and gradually develop all of the qualities mentioned in this verse.