Skip to main content

Sloka 14

ТЕКСТ 14

Verš

Текст

viprasya vai sannyasato
devā dārādi-rūpiṇaḥ
vighnān kurvanty ayaṁ hy asmān
ākramya samiyāt param
випрасйа ваи саннйасато
дев дрди-рӯпиа
вигхнн курвантй айа хй асмн
крамйа самийт парам

Synonyma

Пословный перевод

viprasya — svĕtce; vai — jistĕ; sannyasataḥ — který přijal sannyās; devāḥ — polobozi; dāra-ādi-rūpiṇaḥ — objevující se v podobĕ jeho manželky nebo jiných žen a přitažlivých objektů; vighnān — překážky; kurvanti — vytvářejí; ayam — tento sannyāsī; hi — jistĕ; asmān — je, polobohy; ākramya — překonávající; samiyāt — mĕl by jít; param — zpátky domů, zpátky k Bohu.

випрасйа — праведному человеку; ваи — поистине; саннйасата — принимающему санньясу; дев — полубоги; дра-ди- рӯпиа — являясь в виде его жены или других женщин и привлекательных объектов; вигхнн — камни преткновения; курванти — создают; айамсанньяси; хи — несомненно; асмн — их, полубогов; крамйа — превосходящий; самийт — должен идти; парам — домой, обратно к Богу.

Překlad

Перевод

„Tento muž, který přijal sannyās, nás předčí a vrátí se domů, zpátky k Bohu.“ S tĕmito myšlenkami staví polobozi sannyāsīmu do cesty překážky tím, že se mu zjevují v podobĕ jeho bývalé manželky nebo jiných žen a přitažlivých objektů. Sannyāsī by však nemĕl polobohům ani jejich projevům vĕnovat žádnou pozornost.

«Этот человек, который принимает санньясу, решил превзойти нас и отправиться домой, обратно к Богу!» Размышляя так, полубоги создают на его пути препятствия, появляясь перед ним в виде его бывшей жены или других женщин и разнообразных привлекательных объектов. Однако санньяси не должен обращать на полубогов и их проявления никакого внимания.

Význam

Комментарий

Polobozi jsou zmocnĕní k vládnĕ nad vesmírem a prostřednictvím své moci se mohou zjevit jako bývalá manželka sannyāsīho nebo jako jiné ženy, aby kvůli nim sannyāsī porušil své přísné sliby a zapletl se do uspokojování smyslů. Zde Pán Kṛṣṇa všechny sannyāsī povzbuzuje, když jim říká: „Vůbec si tĕchto klamných projevů nevšímejte. Pokračujte v plnĕní svých povinností a vraťte se domů, zpátky k Bohu.“

Полубогам поручено управлять вселенной, и благодаря своим необычайным способностям они могут предстать перед санньяси в облике его бывшей жены или любой другой женщины, чтобы санньяси нарушил свои строгие обеты и запутался в сетях чувственных удовольствий. Поэтому Господь Кришна здесь воодушевляет всех санньяси: «Не обращайте внимания на эти фокусы. Продолжайте выполнять свои обязанности и возвращайтесь домой, обратно к Богу».