Skip to main content

Sloka 14

Text 14

Verš

Text

viprasya vai sannyasato
devā dārādi-rūpiṇaḥ
vighnān kurvanty ayaṁ hy asmān
ākramya samiyāt param
viprasya vai sannyasato
devā dārādi-rūpiṇaḥ
vighnān kurvanty ayaṁ hy asmān
ākramya samiyāt param

Synonyma

Synonyms

viprasya — svĕtce; vai — jistĕ; sannyasataḥ — který přijal sannyās; devāḥ — polobozi; dāra-ādi-rūpiṇaḥ — objevující se v podobĕ jeho manželky nebo jiných žen a přitažlivých objektů; vighnān — překážky; kurvanti — vytvářejí; ayam — tento sannyāsī; hi — jistĕ; asmān — je, polobohy; ākramya — překonávající; samiyāt — mĕl by jít; param — zpátky domů, zpátky k Bohu.

viprasya — of the saintly person; vai — indeed; sannyasataḥ — taking sannyāsa; devāḥ — the demigods; dāra-ādi-rūpiṇaḥ — appearing in the form of his wife or other women and attractive objects; vighnān — stumbling blocks; kurvanti — create; ayam — the sannyāsī; hi — indeed; asmān — them, the demigods; ākramya — surpassing; samiyāt — should go; param — back home, back to Godhead.

Překlad

Translation

„Tento muž, který přijal sannyās, nás předčí a vrátí se domů, zpátky k Bohu.“ S tĕmito myšlenkami staví polobozi sannyāsīmu do cesty překážky tím, že se mu zjevují v podobĕ jeho bývalé manželky nebo jiných žen a přitažlivých objektů. Sannyāsī by však nemĕl polobohům ani jejich projevům vĕnovat žádnou pozornost.

“This man taking sannyāsa is going to surpass us and go back home, back to Godhead.” Thus thinking, the demigods create stumbling blocks on the path of the sannyāsī by appearing before him in the shape of his former wife or other women and attractive objects. But the sannyāsī should pay the demigods and their manifestations no heed.

Význam

Purport

Polobozi jsou zmocnĕní k vládnĕ nad vesmírem a prostřednictvím své moci se mohou zjevit jako bývalá manželka sannyāsīho nebo jako jiné ženy, aby kvůli nim sannyāsī porušil své přísné sliby a zapletl se do uspokojování smyslů. Zde Pán Kṛṣṇa všechny sannyāsī povzbuzuje, když jim říká: „Vůbec si tĕchto klamných projevů nevšímejte. Pokračujte v plnĕní svých povinností a vraťte se domů, zpátky k Bohu.“

The demigods are empowered with universal administration and by their potency may appear as the former wife of a sannyāsī or as other women, so that the sannyāsī gives up his strict vows and becomes entangled in sense gratification. Lord Kṛṣṇa here encourages all sannyāsīs by telling them, “Pay no attention to such illusory manifestations. Continue your duties and go back home, back to Godhead.”