Skip to main content

Sloka 53

ТЕКСТ 53

Verš

Текст

putra-dārāpta-bandhūnāṁ
saṅgamaḥ pāntha-saṅgamaḥ
anu-dehaṁ viyanty ete
svapno nidrānugo yathā
путра-дрпта-бандхӯн
сагама пнтха-сагама
ану-деха вийантй эте
свапно нидрнуго йатх

Synonyma

Пословный перевод

putra — dĕtí; dāra — manželky; āpta — příbuzných; bandhūnām — a přátel; saṅgamaḥ — společnost, společný život; pāntha — cestovatelů; saṅgamaḥ — společnost; anu-deham — s každou zmĕnou tĕla; viyanti — jsou odloučeni; ete — ti všichni; svapnaḥ — sen; nidrā — ve spánku; anugaḥ — nastávající; yathā — jako.

путра — с детьми; дра — женой; пта — родственниками; бандхӯнм — и друзьями; сагама — общение или совместное проживание; пнтха — путешественников; сагама — общение; ану- дехам — с каждой сменой тела; вийанти — они разлучаются; эте — все эти; свапна — сон; нидр — во время сна; ануга — появляющийся; йатх — словно.

Překlad

Перевод

Společnost dĕtí, manželky, příbuzných a přátel je jako krátké setkání cestovatelů. S každou zmĕnou tĕla je každý ode všech tĕchto společníků odloučen, tak jako s koncem snu ztrácí vše, co v nĕm vlastnil.

Общение с детьми, женой, родственниками и друзьями подобно мимолетной встрече путешественников. Каждый раз, когда душе приходится менять тело, она разлучается со всеми этими спутниками, подобно тому как, проснувшись, человек теряет все, чем владел во сне.

Význam

Комментарий

Pāntha-saṅgama se vztahuje na krátkodobé setkání cestovatelů v hotelech, restauracích, na turisticky zajímavých místech, nebo – v tradičnĕjších kulturách – u studní s pitnou vodou a na pĕších stezkách. Momentálnĕ jsme ve spojení s mnoha příbuznými, přáteli a dobrodinci, ale jakmile zmĕníme hmotné tĕlo, budeme ode všech tĕchto společníků okamžitĕ odloučeni, tak jako jsme po probuzení ihned odloučeni od neskutečných situací ve snu. Osoba přilne ke svému snovému smyslovému požitku, a tak pod vlivem iluzorních představ o tom, co jsem „já“ a co je „moje“, přilneme k takzvaným příbuzným a přátelům, kteří uspokojují naši představu falešného ega. Tato pomíjivá společnost lichotící egu bohužel zahaluje naše pravé poznání vlastního já a Nejvyššího, a tak prodléváme v hmotném klamu a marnĕ usilujeme o trvalý smyslový požitek. Ten, kdo zůstává připoutaný k tĕlesnému pojetí rodiny a přátel, se nedokáže vzdát falešného ega ve smyslu „já“ a „moje“, neboli „Já jsem všechno a všechno je moje.“

Выражение пнтха-сагама обозначает мимолетные встречи путешественников, какие случаются в отелях, ресторанах, на курортах или, в более традиционных культурах, у колодцев с питьевой водой или на дорогах. Сейчас мы связаны отношениями со множеством родственников, друзей и благожелателей, однако со сменой материального тела нам придется тут же со всеми ними расстаться, в точности как при пробуждении мы сразу расстаемся со своими сновидениями. Порой мы привязываемся к чувственным наслаждениям, которые испытываем во сне, и так же под влиянием иллюзорных представлений «я» и «мое» мы привязываемся к нашим так называемым родственникам и друзьям, которые ублажают наше ложное эго. К несчастью, такое преходящее эгоистическое общение заслоняет от нас истинное знание о душе и Всевышнем и мы остаемся в плену материальной иллюзии, безуспешно пытаясь продлить до бесконечности свои чувственные наслаждения. Тот, кто сохраняет привязанность к телесным представлениям о семье и дружбе, не в состоянии отказаться от ложного эгоизма, основанного на понятиях «я» и «мое»; девиз таких людей: «Я — это всё, и всё принадлежит мне».

Dokud se nevzdáme hmotného smyslového požitku, nemůžeme se ustálit na transcendentální úrovni oddané služby, a proto nemůžeme ochutnat skutečnou chuť vĕčného štĕstí. Nikdo nedokáže přestat dychtit po dočasných a povrchních hmotných vztazích, dokud se nestane čistým oddaným Pána, pro nĕhož je Pán Kṛṣṇa jediným přítelem. Cestovatel daleko od domova a od svých blízkých může navazovat povrchní rozhovory s dalšími cestovateli, ale tyto vztahy nemají v konečném smyslu žádný význam. Mĕli bychom tedy obnovit svůj ztracený vztah s Pánem Kṛṣṇou. Jsme přirozenĕ nedílnými částmi Pána Kṛṣṇy, který je zdrojem veškeré duchovní blaženosti, a náš původní vztah s Ním je plný lásky a štĕstí. Kvůli své touze užívat si nezávisle na Nĕm klesáme do matoucí, nesmyslné sítĕ hmotných vztahů, jež vytváří māyā. Inteligentní osoba si uvĕdomuje, že duši nečeká žádná skutečná radost či spokojenost na této ani žádné jiné hmotné planetĕ. Proto by se mĕla, jako cestovatel unavený ze své cesty, vrátit domů, zpátky k Bohu, k vĕčnému klidu v postavení vĕrného služebníka Pána Śrī Kṛṣṇy.

Не отказавшись от материальных чувственных удовольствий, невозможно утвердиться на трансцендентном уровне преданного служения, и именно поэтому мы не можем насладиться истинным вкусом вечного блаженства. Пока человек не примет Господа Кришну своим единственным другом и не станет Его чистым преданным, он не сможет отказаться от стремления к временным, поверхностным мирским отношениям. Тот, кто путешествует вдали от дома, от родных и близких, может иногда вступать в ничего не значащие разговоры с другими путешественниками, однако такие взаимоотношения в конечном итоге бессмысленны. Нам следует возродить утраченные взаимоотношения с Господом Кришной. По природе своей мы суть неотъемлемые частицы Господа Кришны, источника всего духовного блаженства, и наши вечные отношения с Ним исполнены любви и счастья. Однако из-за желания наслаждаться независимо от Него мы попадаем в запутанную, бессмысленную сеть материальных отношений, созданных майей. Разумный человек понимает, что ни на этой, ни на любой другой материальной планете душа не сможет обрести истинное счастье или удовлетворение. Поэтому, подобно путешественнику, утомленному своими скитаниями, мы должны вернуться домой, обратно к Богу, где, верно служа Господу Шри Кришне, обретем вечный покой.