Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.17.40

Verš

ijyādhyayana-dānāni
sarveṣāṁ ca dvi-janmanām
pratigraho ’dhyāpanaṁ ca
brāhmaṇasyaiva yājanam

Synonyma

ijyā — obĕť; adhyayana — studium Véd; dānāni — rozdávání milodarů; sarveṣām — všech; ca — také; dvi-janmanām — dvojzrozených; pratigrahaḥ — přijímání milodarů; adhyāpanam — vyučování védského poznání; ca — také; brāhmaṇasyabrāhmaṇy; eva — pouze; yājanam — provádĕní obĕtí pro druhé.

Překlad

Všichni dvojzrození – tedy brāhmaṇové, kṣatriyové i vaiśyové – musí provádĕt obĕti, studovat védskou literaturu a rozdávat milodary. Jen brāhmaṇové však přijímají milodary, učí védskému poznání a provádĕjí obĕti v zastoupení druhých.

Význam

Všichni civilizovaní lidé se musí podílet na konání obĕtí, rozdávat milodary a studovat védská písma. Nejlepší z dvojzrozených, tedy brāhmaṇové, jsou zvláštĕ zplnomocnĕní k tomu, aby vedli provádĕní obĕtí za všechny členy společnosti, učili všechny védskému poznání a ode všech přijímali milodary. Bez asistence a účasti kvalifikovaných brāhmaṇů nižší třídy nemohou řádnĕ studovat védské texty, konat obĕti či rozdávat milodary, protože nemají potřebnou inteligenci, aby tyto činnosti provádĕli dokonale. Když kṣatriyové a vaiśyové přijmou útočištĕ u pravých brāhmaṇů, mohou své povinnosti plnit správným způsobem a chod společnosti je hladký a účelný.