Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.17.33

Verš

strīṇāṁ nirīkṣaṇa-sparśa-
saṁlāpa-kṣvelanādikam
prāṇino mithunī-bhūtān
agṛhastho ’gratas tyajet

Synonyma

strīṇām — ve vztahu k ženám; nirīkṣaṇa — pohledy; sparśa — dotýkání se; saṁlāpa — rozmlouvání; kṣvelana — žertování či zábava; ādikam — a tak dále; prāṇinaḥ — živých bytostí; mithunī-bhūtān — holdujících sexu; agṛha-sthaḥsannyāsī, vānaprastha nebo brahmacārī; agrataḥ — především; tyajet — mĕl by se vzdát.

Překlad

Svobodní muži – sannyāsī, vānaprasthové a brahmacārī – by se nikdy nemĕli stýkat se ženami skrze pohledy, doteky, rozmlouvání, žertování či zábavu. Také by se nikdy nemĕli sdružovat s jakoukoliv živou bytostí, která se vĕnuje pohlavnímu styku.

Význam

Prāṇinaḥ označuje všechny živé bytosti včetnĕ ptáků, včel či lidí. U vĕtšiny životních druhů předcházejí pohlavnímu styku různé druhy námluv. V lidské společnosti jsou prostředky zábavy všeho druhu (knihy, hudba, filmy) a veškeré zábavní podniky (restaurace, obchodní a rekreační střediska) navrženy tak, aby podnĕcovaly sexuální touhu a vytvářely ovzduší „romantiky“. Neženatý muž – sannyāsī, brahmacārī či vānaprastha – by se mĕl přísnĕ vyhýbat všemu, co se týká sexu, a samozřejmĕ by nikdy nemĕl přihlížet, když se jakákoliv živá bytost, ať pták, hmyz nebo človĕk, vĕnuje nĕkteré z fází pohlavního styku. Když muž žertuje se ženou, okamžitĕ vzniká intimní atmosféra se sexuálním nábojem, a tomu by se muži, kteří chtĕjí dodržovat celibát, mĕli také vyhýbat. Dokonce i ženatý muž, který k tĕmto činnostem přilne, poklesne do temnoty nevĕdomosti.