Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.17.21

Verš

ahiṁsā satyam asteyam
akāma-krodha-lobhatā
bhūta-priya-hitehā ca
dharmo ’yaṁ sārva-varṇikaḥ

Synonyma

ahiṁsā — nenásilí; satyam — pravdomluvnost; asteyam — poctivost; a-kāma-krodha-lobhatā — oproštĕnost od chtíče, hnĕvu a chamtivosti; bhūta — všech živých bytostí; priya — štĕstí; hita — a blahobyt; īhā — toužících po; ca — také; dharmaḥ — povinnost; ayam — toto; sārva-varṇikaḥ — všech členů společnosti.

Překlad

Nenásilí, pravdomluvnost, poctivost, touha po štĕstí a blahobytu pro všechny ostatní a oproštĕnost od chtíče, hnĕvu a chamtivosti patří k povinnostem všech členů společnosti.

Význam

Slova sārva-varṇika vyjadřují, že výše uvedené principy představují všeobecnou zbožnost, kterou by mĕli následovat všichni členové společnosti, dokonce i ti, kteří nepatří do varṇāśramského systému. V praxi vidíme, že i ve společnostech, které odpadly od varṇāśramského systému, jsou zmínĕné principy ctĕné a podporované. Tyto principy nepředstavují konkrétní cestu k osvobození, ale jsou to vĕčné ctnosti v lidské společnosti.