Skip to main content

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Pánův majestát

V této kapitole popisuje Pán Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, svůj projevený majestát v podobĕ konkrétních energií poznání, síly, vlivu a tak dále.

Śrī Uddhava na oslavu Pána Śrī Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství a konečného útočištĕ všech svatých míst, pravil: „Nejvyšší Pán nemá počátek ani konec. Je příčinou zrození, udržování a zničení všech živých bytostí. Je duší všech tvorů a jelikož skrytĕ sídlí ve všech žijících tĕlech, vidí vše. Zato podmínĕné duše jsou zmatené Jeho vnĕjší energií, a Jeho proto nevidí.“ Poté, co Śrī Uddhava přednesl tyto modlitby u lotosových nohou Pána Kṛṣṇy, vyjevil svoji touhu dozvĕdĕt se o různých projevech Pánova majestátu v nebi, na zemi, v pekle a na všech svĕtových stranách. Pán Śrī Kṛṣṇa poté všechny tyto vznešené atributy popsal a pak dodal, že kdekoliv se projeví síla, krása, sláva, bohatství, pokora, štĕdrost, šarm, štĕstí, udatnost, tolerance a moudrost, jedná se o expanze Jeho samotného. Proto se nedá po pravdĕ říct, že nĕjaký hmotný objekt tyto atributy skutečnĕ vlastní. Tyto představy jsou výsledkem mentálního spojení dvou obrazů, které vytvoří nĕjaký objekt existující jen v představivosti, jako kvĕt na nebi. Žádné z hmotných bohatství není v podstatĕ pravé, a proto není třeba o nich příliš meditovat. Čistí oddaní Nejvyššího Pána používají svou inteligenci k tomu, aby náležitĕ usmĕrňovali svoji řeč, mysl a životní sílu, a tak dovedli svůj život k dokonalosti ve vĕdomí Kṛṣṇy.

Verš

śrī-uddhava uvāca
tvaṁ brahma paramaṁ sākṣād
anādy-antam apāvṛtam
sarveṣām api bhāvānāṁ
trāṇa-sthity-apyayodbhavaḥ

Synonyma

śrī-uddhavaḥ uvāca — Śrī Uddhava řekl; tvam — Ty jsi; brahma — nejvĕtší; paramam — nejvyšší; sākṣāt — osobnĕ; anādi — bez počátku; antam — bez konce; apāvṛtam — neomezený čímkoliv jiným; sarveṣām — všech; api — jistĕ; bhāvānām — vĕcí, které existují; trāṇa — ochránce; sthiti — dárce života; apyaya — zničení; udbhavaḥ — a stvoření.

Překlad

Śrī Uddhava řekl: Můj drahý Pane, jsi bez počátku a bez konce, samotná Absolutní Pravda, neomezená čímkoliv jiným. Jsi ochránce a dárce života, zničení a stvoření všech vĕcí, které existují.

Význam

Brahma znamená nejvĕtší ze všech a příčina všeho. Uddhava zde Pána oslovuje jako paramam, nejvyšší brahma, protože ve svém rysu Bhagavāna je Pán nejvyšším aspektem Absolutní Pravdy a útočištĕm neomezených duchovních majestátů. Na rozdíl od atributů obyčejných živých bytostí nemohou být Jeho vznešené atributy omezeny časem, a proto je Pán anādy-antam, bez počátku a konce, a apāvṛtam, neomezovaný jakoukoli vyšší či rovnocennou energií. Majestát hmotného svĕta spočívá také v Pánu, jenž je jediný, kdo dokáže hmotný svĕt chránit, udržovat, tvořit a ničit. V této kapitole se Śrī Uddhava Pána ptá na Jeho duchovní a hmotné majestáty, aby dále vytříbil své pochopení Pánova postavení jako Absolutní Pravdy. Dokonce i Pán Viṣṇu, svrchovaný stvořitel hmotného svĕta, je expanzí Pána Kṛṣṇy, a Śrī Uddhava si tedy přeje plnĕ ocenit jedinečné postavení svého přítele.

Verš

uccāvaceṣu bhūteṣu
durjñeyam akṛtātmabhiḥ
upāsate tvāṁ bhagavan
yāthā-tathyena brāhmaṇāḥ

Synonyma

ucca — ve vyšších; avaceṣu — a nižších; bhūteṣu — stvořených objektech a bytostech; durjñeyam — tĕžko pochopit; akṛta-ātmabhiḥ — bezbožnými; upāsate — uctívají; tvām — Tebe; bhagavan — můj milý Pane; yathā-tathyena — v pravdĕ; brāhmaṇāḥ — lidé vĕrní závĕru Véd.

Překlad

Můj milý Pane, pro bezbožné osoby je sice tĕžké pochopit, že se nacházíš ve všech vyšších i nižších stvořeních, ale ti brāhmaṇové, kteří jsou skutečnými znalci závĕru Véd, Tĕ uctívají v pravdĕ.

Význam

Chování svĕtců je třeba také brát jako důkaz, a proto je zde řečeno, že nevĕdomí, bezbožní lidé jsou sice z Pánova všudypřítomného aspektu zmatení, ale ti, kdo mají jasné, očištĕné vĕdomí, uctívají Pána takového, jaký je. V této kapitole se Śrī Uddhava táže na projevy Pánova majestátu a zde se slova uccāvaceṣu bhūteṣu („ve vyšších i nižších stvořeních“) jasnĕ vztahují k Pánovým vnĕjším atributům, projeveným v hmotném svĕtĕ. Zbožní brāhmaṇové neboli vaiṣṇavové uctívají Pána Kṛṣṇu ve všem, ale zároveň uznávají rozmanitost Pánova stvoření. Například v rámci uctívání Božstev oddaní vybírají ty nejlepší kvĕtiny, ovoce a šperky pro ozdobení Pánovy transcendentální podoby. Podobnĕ oddaní vĕnují více pozornosti podmínĕné duše, která se zajímá o poselství Pána Kṛṣṇy, přestože je Pán přítomný v srdci každé podmínĕné duše. I když je Pán všude, oddaní dĕlají v zájmu služby Pánu rozdíly mezi Jeho přítomností ve vyšších (ucca) a nižších (avaceṣu) stvořeních.

Verš

yeṣu yeṣu ca bhūteṣu
bhaktyā tvāṁ paramarṣayaḥ
upāsīnāḥ prapadyante
saṁsiddhiṁ tad vadasva me

Synonyma

yeṣu yeṣu — v jakých různých; ca — také; bhūteṣu — podobách; bhaktyā — s oddaností; tvām — Tebe; parama-ṛṣayaḥ — velcí mudrci; upāsīnāḥ — uctívající; prapadyante — dosahují; saṁsiddhim — dokonalosti; tat — to; vadasva — prosím řekni; me — mi.

Překlad

Prosím řekni mi o dokonalostech, kterých dosahují velcí mudrci, když Tĕ s oddaností uctívají. Také mi prosím popiš, které ze Tvých rozličných podob uctívají.

Význam

Śrī Uddhava se zde ptá na Pánův duchovní majestát, který představují především Jeho expanze kategorie viṣṇu-tattva, jako jsou Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha. Uctíváním různých úplných expanzí Pána oddaný nabývá určitých dokonalostí a o tom se chce Śrī Uddhava dozvĕdĕt.

Verš

gūḍhaś carasi bhūtātmā
bhūtānāṁ bhūta-bhāvana
na tvāṁ paśyanti bhūtāni
paśyantaṁ mohitāni te

Synonyma

gūḍhaḥ — skrytý; carasi — jednáš; bhūta-ātmā — Nadduše; bhūtānām — živých bytostí; bhūta-bhāvana — ó udržovateli všech živých bytostí; na — ne; tvām — Tebe; paśyanti — vidí; bhūtāni — živé bytosti; paśyantam — který pozoruješ; mohitāni — zmatené; te — Tebou.

Překlad

Ó můj Pane, udržovateli všech, přestože jsi Nadduše živých bytostí, zůstáváš skrytý. Proto Tĕ Tebou zmatené živé bytosti nevidí, i když Ty vidíš je.

Význam

Pán existuje jako Nadduše ve všem. Zjevuje se také v různých inkarnacích a nĕkdy zplnomocňuje určitého oddaného, aby jednal jako inkarnace. Všechny tyto Pánovy podoby jsou neoddaným neznámé. Zmatené podmínĕné duše si myslí, že nejvyšší příjemce požitku, Śrī Kṛṣṇa, by ve skutečnosti mĕl sloužit uspokojování jejich smyslů. Neoddaní se modlí k Bohu o konkrétní hmotná požehnání a Boží stvoření pokládají za své vlastnictví. Proto nechápou Pánovu skutečnou podobu. Tak zůstávají pošetilí a zmatení. Všechno ve vesmíru podléhá stvoření, udržování a zničení, a proto je Nadduše jediný skutečný vládce v hmotném svĕtĕ. Když se ale zjevuje v různých inkarnacích, aby vyjasnil své postavení, nevĕdomí lidé si bohužel myslí, že je Nadduše jen dalším výtvorem kvalit hmotné přírody. Jak uvádí tento verš, nevidí toho, kdo je ve skutečnosti pozoruje, a zůstávají zmateni.

Verš

yāḥ kāś ca bhūmau divi vai rasāyāṁ
vibhūtayo dikṣu mahā-vibhūte
tā mahyam ākhyāhy anubhāvitās te
namāmi te tīrtha-padāṅghri-padmam

Synonyma

yāḥ kāḥ — jakékoliv; ca — také; bhūmau — na Zemi; divi — na nebi; vai — jistĕ; rasāyām — v pekle; vibhūtayaḥ — energie; dikṣu — na všech svĕtových stranách; mahā-vibhūte — ó nejmocnĕjší; tāḥ — ty; mahyam — mnĕ; ākhyāhi — prosím vysvĕtli; anubhāvitāḥ — projevené; te — Tebou; namāmi — pokornĕ se klaním; te — Tvých; tīrtha-pada — které jsou sídlem všech svatých míst; aṅghri-padmam — u lotosových nohou.

Překlad

Ó nejmocnĕjší Pane, vysvĕtli mi prosím své nesčetné energie, které projevuješ na Zemi, na nebi, v pekle i vskutku na všech svĕtových stranách. Pokornĕ se klaním u Tvých lotosových nohou, které jsou útočištĕm všech svatých míst.

Význam

Zde se Uddhava ptá na Pánovy hmotné a duchovní energie, jak jsou projevené v našem vesmíru. Tak jako obyčejná zvířata či hmyz žijící ve mĕstech lidí nedokážou ocenit lidské úspĕchy ve vĕdĕ, kultuře nebo vojenství, pošetilí materialisté podobnĕ nedokážou ocenit velkolepý majestát Osobnosti Božství, dokonce ani jeho projevy v našem vesmíru. Aby Uddhava umožnil obyčejným lidským bytostem Pána ocenit, žádá Ho, aby vyjevil, jak přesnĕ a v jakých podobách expanduje své energie. Již bylo vysvĕtleno, že Pán je základní složkou všeho, co existuje, takže každý velkolepý či majestátní projev nutnĕ spočívá na Nĕm samotném.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
evam etad ahaṁ pṛṣṭaḥ
praśnaṁ praśna-vidāṁ vara
yuyutsunā vinaśane
sapatnair arjunena vai

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; evam — takto; etat — na toto; aham — Já; pṛṣṭaḥ — byl jsem dotázán; praśnam — dotaz či námĕt; praśna-vidām — z tĕch, kteří se umĕjí ptát; vara — ty, který jsi nejlepší; yuyutsunā — tím, který chtĕl bojovat; vinaśane — v bitvĕ na Kurukṣetře; sapatnaiḥ — se svými soupeři či nepřáteli; arjunena — Arjunou; vai — vskutku.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó nejlepší z tĕch, kdo se umĕjí ptát, Arjuna, jenž toužil bojovat se svými soupeři, Mi na bojišti Kurukṣetře položil stejnou otázku jako teď ty.

Význam

Pána Kṛṣṇu potĕšilo, že Jeho dva přátelé, Arjuna a Uddhava, položili stejnou otázku o projevech majestátu Osobnosti Božství. Pánu Kṛṣṇovi připadalo úžasné, že se oba Jeho drazí přátelé ptají přesnĕ stejnĕ.

Verš

jñātvā jñāti-vadhaṁ garhyam
adharmaṁ rājya-hetukam
tato nivṛtto hantāhaṁ
hato ’yam iti laukikaḥ

Synonyma

jñātvā — vĕdomý si toho; jñāti — vlastních příbuzných; vadham — zabíjení; garhyam — ohavné; adharmam — bezbožnost; rājya — získat království; hetukam — mající za cíl; tataḥ — od tohoto jednání; nivṛttaḥ — upustil; haratā — hubitel; aham — jsem; hataḥ — zabití; ayam — tito příbuzní; iti — takto; laukikaḥ — svĕtské.

Překlad

Arjuna si na bojišti Kurukṣetře myslel, že zabíjení vlastních příbuzných by bylo ohavné bezbožné jednání motivované jen jeho touhou získat království. Od bitvy upustil, neboť si myslel: „Stanu se hubitelem svých příbuzných. Všichni zahynou.“ Tak byl Arjuna ovlivnĕný svĕtským vĕdomím.

Význam

Zde Pán Kṛṣṇa vysvĕtluje Uddhavovi okolnosti, za kterých Śrī Arjuna kladl své otázky.

Verš

sa tadā puruṣa-vyāghro
yuktyā me pratibodhitaḥ
abhyabhāṣata mām evaṁ
yathā tvaṁ raṇa-mūrdhani

Synonyma

saḥ — on; tadā — tehdy; puruṣa-vyāghraḥ — tygr mezi muži; yuktyā — logickými argumenty; me — Mnou; pratibodhitaḥ — osvícený skutečným poznáním; abhyabhāṣata — kladl otázky; mām — Mnĕ; evam — takto; yathā — stejnĕ jako; tvam — ty; raṇa — bitvou; mūrdhani — před.

Překlad

Tehdy jsem Arjunu, tygra mezi muži, osvítil logickými argumenty, a tak Mi před bitvou kladl stejné otázky jako teď ty.

Verš

aham ātmoddhavāmīṣāṁ
bhūtānāṁ suhṛd īśvaraḥ
ahaṁ sarvāṇi bhūtāni
teṣāṁ sthity-udbhavāpyayaḥ

Synonyma

aham — Já jsem; ātmā — Nadduše; uddhava — ó Uddhavo; amīṣām — tĕchto; bhūtānām — živých bytostí; su-hṛt — dobrodinec; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; aham — jsem; sarvāṇi bhūtāni — všechny bytosti; teṣām — jejich; sthiti — udržování; udbhava — stvoření; apyayaḥ — a zničení.

Překlad

Můj milý Uddhavo, Já jsem Nadduše všech živých bytostí, a proto jsem přirozenĕ jejich dobrodinec a nejvyšší vládce. Jako stvořitel, udržovatel a ničitel všech bytostí se od nich neliším.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī poznamenává, že Osobnost Božství má se svými atributy ablativní a genitivní vztah. Jinými slovy, Pán se neliší ode všech živých bytostí, protože pocházejí z Nĕho a patří Mu. Podobné vysvĕtlení dal Pán Arjunovi v desáté kapitole Bhagavad-gīty (10.20), počínaje stejnými slovy, aham ātmā. I když popisuje své vnĕjší, hmotné atributy, Jeho postavení je vždy transcendentální a nehmotné. Tak jako živá duše v tĕle oživuje tĕlo, Pán svou svrchovanou energií oživuje všechny majestátní atributy ve vesmíru.

Verš

ahaṁ gatir gatimatāṁ
kālaḥ kalayatām aham
gunāṇāṁ cāpy ahaṁ sāmyaṁ
guṇiny autpattiko guṇaḥ

Synonyma

aham — Já jsem; gatiḥ — konečný cíl; gati-matām — tĕch, kdo usilují o pokrok; kālaḥ — čas; kalayatām — z tĕch, kdo uplatňují vliv; aham — jsem; gunāṇām — kvalit hmotné přírody; ca — také; api — dokonce; aham — jsem; sāmyam — hmotná rovnováha; guṇini — ve zbožných osobnostech; autpattikaḥ — přirozená; guṇaḥ — ctnost.

Překlad

Já jsem konečný cíl všech, kdo usilují o pokrok, a jsem čas mezi tĕmi, kdo uplatňují vliv. Jsem rovnovážný stav kvalit hmotné přírody a jsem přirozená ctnost zbožných osobností.

Verš

guṇinām apy ahaṁ sūtraṁ
mahatāṁ ca mahān aham
sūkṣmāṇām apy ahaṁ jīvo
durjayānām ahaṁ manaḥ

Synonyma

guṇinām — mezi vĕcmi, jež mají vlastnosti; api — vskutku; aham — jsem; sūtram — primární sūtra-tattva; mahatām — mezi velkými vĕcmi; ca — také; mahān — celkový hmotný projev; aham — jsem; sūkṣmāṇām — mezi subtilními vĕcmi; api — vskutku; aham — jsem; jīvaḥ — duše; durjayānām — z vĕcí, které je tĕžké si podrobit; aham — jsem; manaḥ — mysl.

Překlad

Mezi vĕcmi, jež mají vlastnosti, jsem primární projev přírody a mezi velkými vĕcmi jsem celkové hmotné stvoření. Mezi subtilními vĕcmi jsem duchovní duše a z vĕcí, které je tĕžké si podrobit, jsem mysl.

Verš

hiraṇyagarbho vedānāṁ
mantrāṇāṁ praṇavas tri-vṛt
akṣarāṇām a-kāro ’smi
padāni cchandasām aham

Synonyma

hiraṇya-garbhaḥ — Pán Brahmā; vedānām — z Véd; mantrāṇām — z manter; praṇavaḥoṁkāra; tri-vṛt — tvořená třemi písmeny; akṣarāṇām — z písmen; a-kāraḥ — první písmeno, a; asmi — jsem; padāni — třířádková mantra Gāyatrī; chandasām — z posvátných hymnů; aham — jsem.

Překlad

Mezi Védami jsem jejich původní učitel, Pán Brahmā, a ze všech manter jsem oṁkāra, složená ze tří písmen. Mezi písmeny jsem první písmeno, „a“, a mezi posvátnými hymny jsem mantra Gāyatrī.

Verš

indro ’haṁ sarva-devānāṁ
vasūnām asmi havya-vāṭ
ādityānām ahaṁ viṣṇū
rudrāṇāṁ nīla-lohitaḥ

Synonyma

indraḥ — Pán Indra; aham — Já jsem; sarva-devānām — mezi polobohy; vasūnām — mezi Vasuy; asmi — jsem; havya-vāṭ — nositel obĕtin, bůh ohnĕ Agni; ādityānām — mezi syny Aditi; aham — jsem; viṣṇuḥ — Viṣṇu; rudrāṇām — mezi Rudry; nīla-lohitaḥ — Pán Śiva.

Překlad

Mezi polobohy jsem Indra a mezi Vasuy jsem Agni, bůh ohnĕ. Jsem Viṣṇu mezi syny Aditi a mezi Rudry jsem Pán Śiva.

Význam

Pán Viṣṇu se zjevil mezi syny Aditi jako Vāmanadeva.

Verš

brahmarṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ
rājarṣīṇām ahaṁ manuḥ
devarṣīṇāṁ nārado ’haṁ
havirdhāny asmi dhenuṣu

Synonyma

brahma-ṛṣīṇām — mezi svatými brāhmaṇy; bhṛguḥ — Bhṛgu Muni; aham — Já jsem; rāja-ṛṣīṇām — mezi svatými králi; aham — jsem; manuḥ — Manu; deva-ṛṣīṇām — mezi svatými polobohy; nāradaḥ — Nārada Muni; aham — jsem; havirdhānī — Kāmadhenu; asmi — jsem; dhenuṣu — mezi kravami.

Překlad

Mezi svatými brāhmaṇy jsem Bhṛgu Muni a jsem Manu mezi svatými králi. Jsem Nārada Muni mezi svatými polobohy a Kāmadhenu mezi kravami.

Verš

siddheśvarāṇāṁ kapilaḥ
suparṇo ’haṁ patatriṇām
prajāpatīnāṁ dakṣo ’haṁ
pitṝṇām aham aryamā

Synonyma

siddha-īśvarāṇām — mezi dokonalými bytostmi; kapilaḥ — jsem Pán Kapila; suparṇaḥ — Garuḍa; aham — Já jsem; patatriṇām — mezi ptáky; prajāpatīnām — mezi praotci lidstva; dakṣaḥ — Dakṣa; aham — jsem; pitṝṇām — mezi předky; aham — jsem; aryamā — Aryamā.

Překlad

Jsem Pán Kapila mezi dokonalými bytostmi a Garuḍa mezi ptáky. Jsem Dakṣa mezi praotci lidstva a Aryamā mezi předky.

Verš

māṁ viddhy uddhava daityānāṁ
prahlādam asureśvaram
somaṁ nakṣatrauṣadhīnāṁ
dhaneśaṁ yakṣa-rakṣasām

Synonyma

mām — Mĕ; viddhi — mĕl bys znát; uddhava — Můj milý Uddhavo; daityānām — mezi syny Diti, démony; prahlādam — Prahlāda Mahārāja; asura-īśvaram — pán asurů; somam — Mĕsíc; nakṣatra-oṣadhīnām — mezi hvĕzdami a bylinami; dhana-īśam — pán bohatství, Kuvera; yakṣa-rakṣasām — mezi Yakṣi and Rākṣasy.

Překlad

Můj milý Uddhavo, vĕz, že mezi démonskými syny Diti jsem Prahlāda Mahārāja, svatý pán asurů. Mezi hvĕzdami a bylinami jsem jejich pán, Candra (Mĕsíc) a mezi Yakṣi a Rākṣasy jsem pán bohatství, Kuvera.

Verš

airāvataṁ gajendrāṇāṁ
yādasāṁ varuṇaṁ prabhum
tapatāṁ dyumatāṁ sūryaṁ
manuṣyāṇāṁ ca bhū-patim

Synonyma

airāvatam — slon Airāvata; gaja-indrāṇām — mezi ušlechtilými slony; yādasām — mezi obyvateli vod; varuṇam — Varuṇa; prabhum — pán moří; tapatām — mezi vĕcmi, které hřejí; dyu-matām — mezi vĕcmi, které osvĕtlují; sūryam — jsem Slunce; manuṣyāṇām — mezi lidskými bytostmi; ca — také; bhū-patim — král.

Překlad

Jsem Airāvata mezi ušlechtilými slony a mezi obyvateli vod jsem Varuna, pán moří. Mezi všemi vĕcmi, které hřejí a osvĕtlují, jsem Slunce a mezi lidskými bytostmi jsem král.

Význam

Je důležité vĕdĕt, že Pán Kṛṣṇa je v tomto vesmíru představován jako pán nebo nejvyšší ve všech kategoriích. Nikdo nemůže být tak ušlechtilý a dokonalý jako Śrī Kṛṣṇa a nikdo také nedokáže odhadnout Jeho slávu. Pán Kṛṣṇa je bezpochyby Nejvyšší Osobnost Božství.

Verš

uccaiḥśravās turaṅgāṇāṁ
dhātūnām asmi kāñcanam
yamaḥ saṁyamatāṁ cāham
sarpāṇām asmi vāsukiḥ

Synonyma

uccaiḥśravāḥ — kůň Uccaiḥśravā; turaṅgāṇām — mezi koňmi; dhātūnām — mezi kovy; asmi — jsem; kāñcanam — zlato; yamaḥ — Yamarāja; saṁyamatām — mezi tĕmi, kdo trestají a potlačují; ca — také; aham — Já; sarpāṇām — mezi hady; asmi — jsem; vāsukiḥ — Vāsuki.

Překlad

Mezi koňmi jsem Uccaiḥśravā a jsem zlato mezi kovy. Jsem Yamarāja mezi tĕmi, kdo potlačují a trestají, a mezi hady jsem Vāsuki.

Verš

nāgendrāṇām ananto ’haṁ
mṛgendraḥ śṛṅgi-daṁṣṭriṇām
āśramāṇām ahaṁ turyo
varṇānāṁ prathamo ’nagha

Synonyma

nāga-indrāṇām — mezi nejlepšími z hadů s mnoha kápĕmi; anantaḥ — Anantadeva; aham — Já jsem; mṛga-indraḥ — lev; śṛṅgi-daṁṣṭriṇām — mezi zvířaty s ostrými rohy či zuby; āśramāṇām — ze čtyř společenských stavů života; aham — jsem; turyaḥ — čtvrtý, sannyās; varṇānām — ze čtyř tříd podle zamĕstnání; prathamaḥ — první, brāhmaṇové; anagha — ó bezhříšný.

Překlad

Ó bezhříšný Uddhavo, mezi nejlepšími z hadů jsem Anantadeva a mezi zvířaty s ostrými rohy či zuby jsem lev. Mezi společenskými stavy jsem čtvrtý, neboli stav odříkání, a mezi třídami podle zamĕstnání jsem první, brāhmaṇové.

Verš

tīrthānāṁ srotasāṁ gaṅgā
samudraḥ sarasām aham
āyudhānāṁ dhanur ahaṁ
tripura-ghno dhanuṣmatām

Synonyma

tirthānām — mezi svatými místy; srotasām — mezi toky; gaṅgā — svatá Ganga; samudraḥ — oceán; sarasām — mezi stojatými vodami; aham — Já jsem; āyudhānām — mezi zbranĕmi; dhanuḥ — luk; aham — jsem; tri-pura-ghnaḥ — Pán Śiva; dhanuḥ-matām — mezi tĕmi, kdo vládnou lukem.

Překlad

Mezi svatými toky jsem svatá Ganga a mezi stojatými vodami jsem oceán. Mezi zbranĕmi jsem luk a z tĕch, kteří vládnou zbranĕmi, jsem Pán Śiva.

Význam

Pán Śiva použil svůj luk, aby zcela zaplavil šípy tři démonská mĕsta, jež postavil Maya Dānava.

Verš

dhiṣṇyānām asmy ahaṁ merur
gahanānāṁ himālayaḥ
vanaspatīnām aśvattha
oṣadhīnām ahaṁ yavaḥ

Synonyma

dhiṣṇyānām — ze sídel; asmi — jsem; aham — Já; meruḥ — hora Sumeru; gahanānām — z neprostupných míst; himālayaḥ — Himálaje; vanaspatīnām — mezi stromy; aśvatthaḥ — banyán; oṣadhīnām — mezi rostlinami; aham — Já; yavaḥ — ječmen.

Překlad

Mezi sídly jsem hora Sumeru a mezi neprostupnými místy jsem Himálaje. Mezi stromy jsem posvátný fíkovník a mezi rostlinami jsem ty, jež plodí zrno.

Význam

Oṣadhīnām se zde vztahuje na ty rostliny, které jednou urodí a pak hynou. Mezi nimi ty, které dávají zrno, jež udržuje lidský život, představují Kṛṣṇu. Bez zrní není možné získávat mléčné výrobky, a také védské ohňové obĕti nelze správnĕ konat bez obĕtování zrní.

Verš

purodhasāṁ vasiṣṭho ’haṁ
brahmiṣṭhānāṁ bṛhaspatiḥ
skando ’haṁ sarva-senānyām
agraṇyāṁ bhagavān ajaḥ

Synonyma

purodhasām — mezi knĕžími; vasiṣṭhaḥ — Vasiṣṭha Muni; aham — Já jsem; brahmiṣṭhānām — mezi tĕmi, kdo se neochvĕjnĕ drží závĕru a cíle Véd; bṛhaspatiḥ — Bṛhaspati, duchovní učitel polobohů; skandaḥ — Kārtikeya; aham — jsem; sarva-senānyām — mezi všemi vojevůdci; agraṇyām — mezi tĕmi, kdo dĕlají pokrok ve zbožném životĕ; bhagavān — velká osobnost; ajaḥ — Pán Brahmā.

Překlad

Mezi knĕžími jsem Vasiṣṭha Muni a mezi vysoce postavenými osobnostmi védské kultury jsem Bṛhaspati. Jsem Kārtikeya mezi velkými vojevůdci a mezi tĕmi, kdo rozvíjejí vyšší způsoby života, jsem velká osobnost Pán Brahmā.

Verš

yajñānāṁ brahma-yajño ’haṁ
vratānām avihiṁsanam
vāyv-agny-arkāmbu-vāg-ātmā
śucīnām apy ahaṁ śuciḥ

Synonyma

yajñānām — z obĕtí; brahma-yajñaḥ — studium Véd; aham — Já jsem; vratānām — ze slibů; avihiṁsanam — nenásilí; vāyu — vítr; agni — oheň; arka — slunce; ambu — voda; vāk — a řeč; ātmā — zosobnĕné; śucīnām — ze všeho, co očišťuje; api — vskutku; aham — jsem; śuciḥ — čistý.

Překlad

Mezi obĕťmi jsem studium Véd a nenásilí mezi sliby. Ze všech vĕcí, které očišťují, jsem vítr, oheň, slunce, voda a řeč.

Verš

yogānām ātma-saṁrodho
mantro ’smi vijigīṣatām
ānvīkṣikī kauśalānāṁ
vikalpaḥ khyāti-vādinām

Synonyma

yogānām — z osmi stádií praxe yogy (aṣṭāṅga); ātma-saṁrodhaḥ — konečné stádium, samādhi, v nĕmž je duše zcela oddĕlená od klamu; mantraḥ — prozíravé politické poradenství; asmi — jsem; vijigīṣatām — mezi tĕmi, kdo touží po vítĕzství; ānvīkṣikī — duchovní vĕda, pomocí které lze rozlišovat mezi hmotou a duší; kauśalānām — ze všech postupů znaleckého rozlišování; vikalpaḥ — rozmanitost vnímání; khyāti-vādinām — mezi spekulativními filosofy.

Překlad

Z osmi postupných stádií yogy jsem konečné stádium, samādhi, v nĕmž je duše zcela oddĕlená od klamu. Z tĕch, kdo touží po vítĕzství, jsem prozíravá politická rada a mezi postupy znaleckého rozlišování jsem vĕda o duši, pomocí níž se rozlišuje duše od hmoty. Mezi všemi spekulativními filosofy jsem rozmanitost vnímání.

Význam

Každá vĕda se zakládá na schopnosti znaleckého rozlišování. Když nĕkdo umí dobře definovat jednotlivé izolované a vzájemnĕ působící složky, stane se odborníkem v jakékoliv oblasti. Z konečného hlediska ta nejinteligentnĕjší osoba dovede oddĕlit duši od hmoty a popsat vlastnosti hmoty a duše jako zároveň oddĕlené a vzájemnĕ působící složky reality. To, že stále přibývá filosofických spekulací, je výsledkem rozličných způsobů vnímání v hmotném svĕtĕ. Bhagavad-gītā (15.15) uvádí: sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca – Nejvyšší Osobnost Božství sídlí v srdci každé bytosti a udílí určitou úroveň poznání či nevĕdomosti podle toho, jaké má kdo touhy a zásluhy. Pán sám je tedy základem svĕtského postupu filosofické spekulace, neboť On vytváří různé a promĕnlivé způsoby vnímání u podmínĕných duší. Je třeba pochopit, že dokonalé poznání lze získat jedinĕ nasloucháním přímo Pánu Kṛṣṇovi a ne podmínĕným filosofům, kteří Pánovo stvoření vnímají nedokonale skrze síť svých vlastních tužeb.

Verš

strīṇāṁ tu śatarūpāhaṁ
puṁsāṁ svāyambhuvo manuḥ
nārāyaṇo munīnāṁ ca
kumāro brahmacāriṇām

Synonyma

strīṇām — ze žen; tu — jistĕ; śatarūpā — Śatarūpā; aham — Já jsem; puṁsām — z mužů; svāyambhuvaḥ manuḥ — velký prajāpati Svāyambhuva Manu; nārāyaṇaḥ — mudrc Nārāyaṇa; munīnām — mezi svatými mudrci; ca — také; kumāraḥ — Sanat-kumāra; brahmacāriṇām — mezi brahmacārīmi.

Překlad

Mezi ženami jsem Śatarūpā a mezi muži jsem její manžel, Svāyambhuva Manu. Jsem Nārāyaṇa mezi mudrci a Sanat-kumāra mezi brahmacārīmi.

Verš

dharmāṇām asmi sannyāsaḥ
kṣemāṇām abahir-matiḥ
guhyānāṁ su-nṛtaṁ maunaṁ
mithunānām ajas tv aham

Synonyma

dharmāṇām — mezi náboženskými zásadami; asmi — jsem; sannyāsaḥ — odříkání; kṣemāṇām — mezi všemi druhy zabezpečení; abahiḥ-matiḥ — niterné vĕdomí (vĕčné duše); guhyānām — z tajemství; sunṛtam — příjemná mluva; maunam — mlčení; mithunānām — ze sexuálních párů; ajaḥ — Brahmā, původní prajāpati; tu — vskutku; aham — jsem.

Překlad

Mezi náboženskými zásadami jsem odříkání a ze všech druhů zabezpečení jsem vĕdomí vĕčné duše v nitru. Z tajemství jsem příjemná mluva a mlčení a ze sexuálních párů jsem Brahmā.

Význam

Ten, kdo realizuje vĕčnou duši v nitru, se již nebojí žádné hmotné situace a tím je kvalifikován přijmout stav odříkání, sannyās. Strach je jistĕ jedním z velkých utrpení hmotného života, a proto je dar nebojácnosti velmi cenný a představuje Pána Kṛṣṇu. Jak bĕžnou příjemnou mluvou, tak mlčením se odhalí jen velmi málo důvĕrných vĕcí, a proto jsou diplomacie a mlčení nástroje k udržení tajemství. Pán Brahmā je výrazný mezi sexuálními páry, protože prvotní nádherná dvojice, Svāyambhuva Manu a Śatarūpā, vyšla z tĕla Pána Brahmy. To vysvĕtluje dvanáctá kapitola třetího zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

saṁvatsaro ’smy animiṣām
ṛtūnāṁ madhu-mādhavau
māsānāṁ mārgaśīrṣo ’haṁ
nakṣatrāṇāṁ tathābhijit

Synonyma

saṁvatsaraḥ — rok; asmi — jsem; animiṣām — ze bdĕlých cyklů času; ṛtūnām — z ročních období; madhu-mādhavau — jaro; māsānām — z mĕsíců; mārgaśīrṣaḥ — Mārgaśīrṣa (listopad-prosinec); aham — Já jsem; nakṣatrāṇām — z mĕsíčních domů; tathā — podobnĕ; abhijit — Abhijit.

Překlad

Ze bdĕlých cyklů času jsem rok a z ročních období jsem jaro. Mezi mĕsíci jsem Mārgaśīrṣa a z mĕsíčních domů jsem příznivé souhvĕzdí Abhijit.

Verš

ahaṁ yugānāṁ ca kṛtaṁ
dhīrāṇāṁ devalo ’sitaḥ
dvaipāyano ’smi vyāsānāṁ
kavīnāṁ kāvya ātmavān

Synonyma

aham — Já jsem; yugānām — mezi vĕky; ca — také; kṛtam — Satya-yuga; dhīrāṇām — mezi vyrovnanými mudrci; devalaḥ — Devala; asitaḥ — Asita; dvaipāyanaḥ — Kṛṣṇa Dvaipāyana; asmi — jsem; vyāsānām — mezi redaktory Véd; kavīnām — mezi učenci; kāvyaḥ — Śukrācārya; ātma-vān — vzdĕlaný v duchovní vĕdĕ.

Překlad

Mezi vĕky jsem Satya-yuga, vĕk pravdy, a mezi vyrovnanými mudrci jsem Devala a Asita. Mezi tĕmi, kdo rozdĕlili Védy, jsem Kṛṣṇa Dvaipāyana Vedavyāsa a mezi učenci jsem Śukrācārya, znalec duchovní vĕdy.

Verš

vāsudevo bhagavatāṁ
tvaṁ tu bhāgavateṣv aham
kimpuruṣānāṁ hanumān
vidyādhrāṇāṁ sudarśanaḥ

Synonyma

vāsudevaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; bhagavatām — z tĕch, kterým přísluší titul Bhagavān; tvam — ty; tu — jistĕ; bhāgavateṣu — mezi Mými oddanými; aham — Já jsem; kimpuruṣāṇām — mezi Kimpuruṣi; hanumān — Hanumān; vidyādhrāṇām — mezi Vidyādhary; sudarśanaḥ — Sudarśana.

Překlad

Z tĕch, kterým přísluší titul Bhagavān, jsem Vāsudeva a ty, Uddhavo, Mĕ představuješ mezi oddanými. Jsem Hanumān mezi Kimpuruṣi a Sudarśana mezi Vidyādhary.

Význam

Védské texty uvádĕjí, že ten, kdo vlastní dokonalé poznání ohlednĕ stvoření a zničení všech bytostí a kdo je naprosto vševĕdoucí, má být známý jako Bhagavān, Nejvyšší Osobnost Božství. Nĕkdy je sice jako Bhagavān oslovováno mnoho velkých osobností, ale v konečném smyslu je Bhagavānem jedna svrchovaná bytost, jež vlastní neomezený majestát. V průbĕhu historie se mnoha významným osobnostem říkalo „pane“, ale ve skutečnosti existuje jen jeden Nejvyšší Pán. Prvním projevem v Pánovĕ čtyřnásobné expanzi (catur-vyūha) je Vāsudeva, jenž zde zastupuje všechny Pánovy expanze kategorie viṣṇu-tattva.

Verš

ratnānāṁ padma-rāgo ’smi
padma-kośaḥ su-peśasām
kuśo ’smi darbha-jātīnāṁ
gavyam ājyaṁ haviḥṣv aham

Synonyma

ratnānām — z drahokamů; padma-rāgaḥ — rubín; asmi — jsem; padma-kośaḥ — kalich lotosu; su-peśasām — mezi krásnými vĕcmi; kuśaḥ — posvátná tráva kuśa; asmi — jsem; darbha-jātīnām — mezi všemi druhy trav; gavyam — kravské produkty; ājyam — obĕtina ghí; haviḥṣu — mezi obĕtinami; aham — Já jsem.

Překlad

Mezi drahokamy jsem rubín a mezi krásnými vĕcmi jsem kalich lotosu. Mezi všemi druhy trav jsem posvátná kuśa a z obĕtin jsem ghí a další složky získané od krávy.

Význam

Pañca-gavya označuje pĕt obĕtních složek získaných od krávy, tedy mléko, ghí, jogurt, trus a moč. Kráva je tak cenná, že dokonce i její trus a moč jsou antiseptické a vhodné k obĕtování. Tráva kuśa se rovnĕž používá k náboženským účelům. Mahārāja Parīkṣit si připravil sedadlo z trávy kuśa bĕhem posledního týdne svého života. Mezi krásnými vĕcmi představuje Pána Kṛṣṇu kalich lotosu tvořený okvĕtními lístky a mezi drahokamy rubín, který se podobá Kṛṣṇovu osobnímu drahokamu Kaustubha, symbolizuje Pánovu moc.

Verš

vyavasāyinām ahaṁ lakṣmīḥ
kitavānāṁ chala-grahaḥ
titikṣāsmi titikṣūṇāṁ
sattvaṁ sattvavatām aham

Synonyma

vyavasāyinām — podnikavých; aham — Já jsem; lakṣmīḥ — štĕstĕna; kitavānām — podvodníků; chala-grahaḥ — hazard; titikṣā — schopnost odpouštĕt; asmi — jsem; titikṣūṇām — mezi tolerantními; sattvam — dobro; sattva-vatām — mezi tĕmi, kdo žijí v kvalitĕ dobra; aham — jsem.

Překlad

Jsem štĕstĕna mezi podnikavými a hazard mezi podvodníky. Ze tolerantními jsem schopnost odpouštĕt a dobré vlastnosti tĕch, kdo žijí v kvalitĕ dobra.

Verš

ojaḥ saho balavatāṁ
karmāhaṁ viddhi sātvatām
sātvatāṁ nava-mūrtīnām
ādi-mūrtir ahaṁ parā

Synonyma

ojaḥ — síla smyslů; sahaḥ — a síla mysli; balavatām — silných; karma — oddané činnosti; aham — Já jsem; viddhi — prosím vĕz; sātvatām — mezi oddanými; sātvatām — mezi tĕmito oddanými; nava-mūrtīnām — kteří Mĕ uctívají v devíti podobách; ādi-mūrtiḥ — původní podoba, Vāsudeva; aham — jsem; parā — Nejvyšší.

Překlad

Jsem tĕlesná a mentální síla silných a oddané činnosti Mých oddaných. Mí oddaní Mĕ uctívají v devíti různých podobách, mezi nimiž jsem původní a prvotní Vāsudeva.

Význam

Vaiṣṇavové obvykle uctívají Osobnost Božství jako Vāsudevu, Saṅkarṣaṇa, Pradyumnu, Aniruddhu, Nārāyaṇa, Hayagrīvu, Varāhu, Nṛsiṁhu a Brahmu. Rozumí se, že když není k dispozici vhodná živá bytost, která by obsadila místo Brahmy, zaujme toto postavení sám Pán; proto je na seznamu uvedený Pán Brahmā. Pán Viṣṇu se nĕkdy zjevuje jako Indra a nĕkdy jako Brahmā, a tím, na koho se v této souvislosti poukazuje, je Viṣṇu v Brahmovĕ roli.

Verš

viśvāvasuḥ pūrvacittir
gandharvāpsarasām aham
bhūdharāṇām ahaṁ sthairyaṁ
gandha-mātram ahaṁ bhuvaḥ

Synonyma

viśvāvasuḥ — Viśvāvasu; pūrvacittiḥ — Pūrvacitti; gandharva-apsarasām — mezi Gandharvami a Apsarami; aham — Já jsem; bhūdharāṇām — z hor; aham — jsem; sthairyam — stálost; gandha-mātram — vůnĕ; aham — jsem; bhuvaḥ — zemĕ.

Překlad

Mezi Gandharvy jsem Viśvāvasu a mezi nebeskými Apsarami Pūrvacitti. Jsem stálost hor a vůnĕ zemĕ.

Význam

V Bhagavad-gītĕ (7.9) Pán Kṛṣṇa říká: puṇyo gandhaḥ pṛthivyāṁ ca – „Jsem vůnĕ zemĕ.“ Původní vůnĕ zemĕ je velmi příjemná a představuje Pána Kṛṣṇu. I když mohou umĕle vznikat různé nepříjemné pachy, ty Pána nepředstavují.

Verš

apāṁ rasaś ca paramas
tejiṣṭhānāṁ vibhāvasuḥ
prabhā sūryendu-tārāṇāṁ
śabdo ’haṁ nabhasaḥ paraḥ

Synonyma

apām — vody; rasaḥ — chuť; ca — také; paramaḥ — výtečná; tejiṣṭhānām — mezi zářivými vĕcmi; vibhāvasuḥ — slunce; prabhā — jas; sūrya — slunce; indu — mĕsíce; tārāṇām — a hvĕzd; śabdaḥ — zvuková vibrace; aham — Já jsem; nabhasaḥ — nebe; paraḥ — transcendentální.

Překlad

Jsem sladká chuť vody a mezi zářivými vĕcmi jsem slunce. Jsem záře slunce, mĕsíce a hvĕzd a jsem transcendentální zvuk, který zní v nebi.

Verš

brahmaṇyānāṁ balir ahaṁ
vīrāṇām aham arjunaḥ
bhūtānāṁ sthitir utpattir
ahaṁ vai pratisaṅkramaḥ

Synonyma

brahmaṇyānām — z tĕch, kdo jsou oddaní brāhmaṇské kultuře; baliḥ — Bali Mahārāja, syn Virocany; aham — Já jsem; vīrāṇām — z hrdinů; aham — jsem; arjunaḥ — Arjuna; bhūtānām — všech živých bytostí; sthitiḥ — udržování; utpattiḥ — stvoření; aham — jsem; vai — zajisté; pratisaṅkramaḥ — zničení.

Překlad

Z tĕch, kdo jsou oddaní brāhmaṇské kultuře, jsem Bali Mahārāja, syn Virocany, a jsem Arjuna mezi hrdiny. Jsem také zajisté stvoření, udržování a zničení všech živých bytostí.

Verš

gaty-ukty-utsargopādānam
ānanda-sparśa-lakṣanam
āsvāda-śruty-avaghrāṇam
ahaṁ sarvendriyendriyam

Synonyma

gati — pohyb nohou (chůze, bĕh a tak dále); ukti — řeč; utsarga — vymĕšování; upādānam — přijímání rukama; ānanda — hmotná rozkoš pohlavních orgánů; sparśa — hmat; lakṣaṇam — zrak; āsvāda — chuť; śruti — sluch; avaghrāṇam — čich; aham — Já jsem; sarva-indriya — všech smyslů; indriyam — schopnost vnímat jejich objekty.

Překlad

Jsem funkcemi pĕti činných smyslů – nohou, řeči, konečníku, rukou a pohlavních orgánů – i pĕti poznávacích smyslů – hmatu, zraku, chuti, sluchu a čichu. Jsem i energie, díky níž každý ze smyslů vnímá svůj příslušný smyslový objekt.

Verš

pṛthivī vāyur ākāśa
āpo jyotir ahaṁ mahān
vikāraḥ puruṣo ’vyaktaṁ
rajaḥ sattvaṁ tamaḥ param
aham etat prasaṅkhyānaṁ
jñānaṁ tattva-viniścayaḥ

Synonyma

pṛthivī — subtilní forma zemĕ, vůnĕ; vāyuḥ — subtilní forma vzduchu, hmat; ākāśaḥ — subtilní forma nebe, zvuk; āpaḥ — subtilní forma vody, chuť; jyotiḥ — subtilní forma ohnĕ, tvar; aham — falešné ego; mahānmahat-tattva; vikāraḥ — šestnáct prvků (zemĕ, voda, oheň, vzduch a nebe, pĕt činných smyslů, pĕt poznávacích smyslů a mysl); puruṣaḥ — živá bytost; avyaktam — hmotná příroda, prakṛti; rajaḥ — kvalita vášnĕ; sattvam — kvalita dobra; tamaḥ — kvalita nevĕdomosti; param — Nejvyšší Pán; aham — Já jsem; etat — toto; prasaṅkhyānam — vše, co bylo vyčísleno; jñānam — poznání výše uvedených prvků podle individuálních příznaků; tattva-viniścayaḥ — neochvĕjné přesvĕdčení, které je plodem poznání.

Překlad

Jsem tvar, chuť, vůnĕ, hmat a zvuk, falešné ego, mahat-tattva, zemĕ, voda, oheň, vzduch a nebe, živá bytost, hmotná příroda, kvality dobra, vášnĕ a nevĕdomosti a transcendentální Pán. To vše společnĕ s poznáním jejich individuálních příznaků a s neochvĕjným přesvĕdčením, které je plodem tohoto poznání, představuje Mĕ.

Význam

Poté, co Pán uvedl stručný, ale podrobný přehled osobních projevů svého majestátu v tomto svĕtĕ, nyní v krátkosti shrnuje majestáty, jež expandují z Jeho tĕlesné záře. V Brahma-saṁhitĕ je řečeno, že všechny hmotné vesmíry s jejich nekonečnou rozmanitostí, promĕnami a majestáty spočívají na tĕlesné záři Pána. Tento bod zevrubnĕ vysvĕtlil Śrīla Jīva Gosvāmī ve svém komentáři k tomuto verši.

Verš

mayeśvareṇa jīvena
guṇena guṇinā vinā
sarvātmanāpi sarveṇa
na bhāvo vidyate kvacit

Synonyma

mayā — Mĕ; īśvareṇa — Nejvyššího Pána; jīvena — živé bytosti; guṇena — kvalit přírody; guṇināmahat-tattvy; vinā — bez; sarva-ātmanā — duše všeho, co existuje; api — jistĕ; sarveṇa — všeho; na — ne; bhāvaḥ — existence; vidyate — je; kvacit — čehokoliv.

Překlad

Jako Nejvyšší Pán jsem základem živé bytosti, kvalit přírody a mahat-tattvy. Proto jsem vším a vůbec nic nemůže existovat beze Mĕ.

Význam

Nic v hmotném svĕtĕ nemůže existovat bez projevu mahat-tattvy neboli celkové hmotné existence a jīvy, živé bytosti. Vše, co vnímáme, je kombinací živé bytosti a hmoty v jejích různých jemných a hrubých kategoriích. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je úplným základem existence jak živé bytosti, tak hmoty. Nic nemůže ani na okamžik existovat bez milosti Nejvyššího Pána. Z toho by nikdo nemĕl pošetile vyvodit, že Pán je tedy hmotný. V tomto zpĕvu Bhāgavatamu je jasnĕ vysvĕtleno, že jak živá bytost, tak Nejvyšší Pán jsou naprosto transcendentální vůči hmotné přírodĕ. Živá bytost má však sklon nechat si zdát, že je hmotná, zatímco Pán si neustále pamatuje, že Jeho postavení i postavení snící podmínĕné bytosti je transcendentální. A tak jako je transcendentální Pán, i Jeho sídlo je daleko mimo dosah kvalit přírody. Skutečným smyslem života je na základĕ zralého přesvĕdčení poznat transcendentálního Pána, Jeho transcendentální sídlo, transcendentální postavení nás samotných a proces, pomocí nĕhož se můžeme vrátit domů, zpátky k Bohu.

Verš

saṅkhyānaṁ paramāṇūnāṁ
kālena kriyate mayā
na tathā me vibhūtīnāṁ
sṛjato ’ṇḍāni koṭiśaḥ

Synonyma

saṅkhyānam — spočítání; parama-aṇūnām — atomů; kālena — po nĕjakém čase; kriyate — je učinĕno; mayā — Mnou; na — ne; tathā — stejnĕ; me — Mých; vibhūtīnām — majestátů; sṛjataḥ — který tvořím; aṇḍāni — vesmíry; koṭiśaḥ — po nesčetnĕ mnoha miliónech.

Překlad

I když bych za nĕjaký čas mohl spočítat všechny atomy ve vesmíru, všechny Mé majestáty, které projevuji v nesčetných vesmírech, bych spočítat nedovedl.

Význam

Zde Pán vysvĕtluje, že Uddhava by nemĕl očekávat vyčerpávající seznam Jeho majestátů, protože ani Pán sám nenachází jejich meze. Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho kālena vyjadřuje, že Nejvyšší Osobnost Božství sídlí v každém atomu, a proto může snadno spočítat jejich celkový počet. Přestože je však Pán jistĕ vševĕdoucí, ani On sám nemůže poskytnout konečný počet svých vznešených atributů, protože jich je nekonečnĕ mnoho.

Verš

tejaḥ śrīḥ kīrtir aiśvaryaṁ
hrīs tyāgaḥ saubhagaṁ bhagaḥ
vīryaṁ titikṣā vijñānaṁ
yatra yatra sa me ’ṁśakaḥ

Synonyma

tejaḥ — elán; śrīḥ — krásné, cenné vĕci; kīrtiḥ — sláva; aiśvaryam — bohatství; hrīḥ — pokora; tyāgaḥ — odříkání; saubhagam — to, co tĕší mysl a smysly; bhagaḥ — štĕstí; vīryam — síla; titikṣā — tolerance; vijñānam — duchovní poznání; yatra yatra — kdekoliv; saḥ — toto; me — Má; aṁśakaḥ — expanze.

Překlad

Veškerá energie, krása, sláva, bohatství, pokora, odříkání, mentální spokojenost, štĕstí, síla, tolerance či duchovní poznání je jen expanzí Mého majestátu.

Význam

I když v předchozím verši Pán prohlásil, že Jeho vznešených atributů je nespočetnĕ mnoho, zde uvádí jejich konkrétní výčet a ukázky.

Verš

etās te kīrtitāḥ sarvāḥ
saṅkṣepeṇa vibhūtayaḥ
mano-vikārā evaite
yathā vācābhidhīyate

Synonyma

etāḥ — tyto; te — tobĕ; kīrtitāḥ — popsané; sarvāḥ — všechny; saṅkṣepeṇa — stručnĕ; vibhūtayaḥ — duchovní atributy; manaḥ — mysli; vikārāḥ — promĕny; eva — jistĕ; ete — tyto; yathā — odpovídajícím způsobem; vācā — slovy; abhidhīyate — všechny jsou popsané.

Překlad

Stručnĕ jsem ti popsal všechny své duchovní atributy a také neobyčejné hmotné rysy Mého stvoření, které jsou vnímány myslí a definovány různými způsoby podle okolností.

Význam

Podle sanskrtské gramatiky, a jak dokládá i Śrīla Śrīdhara Svāmī, se slova etāḥ a ete vztahují na dvĕ odlišné kategorie Pánových atributů. Pán popsal své majestátní úplné expanze, jako je Vāsudeva, Nārāyaṇa, Nadduše a tak dále, a dále popsal význačné rysy hmotného stvoření, jež jsou také zahrnuty do slavných atributů Osobnosti Božství. Všechny úplné projevy Pána jako Vāsudeva, Nārāyaṇa a tak dále jsou vĕčné, nemĕnné transcendentální rysy Pána a poukazuje na nĕ výraz etāḥ. Zato neobyčejné aspekty hmotného stvoření závisejí na okolnostech a na individuálním vnímání, a proto jsou zde popsány slovy mano-vikārā evaite yathā vācābhidhīyate. Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že podle důslednĕ logického použití synonym poukazuje etāḥ na Pánovy vĕčné duchovní projevy, mimo vnímání hmotných smyslů, zatímco ete označuje ty atributy, které mohou podmínĕné duše vnímat. Uvádí příklad insignií a důvĕrných společníků krále, kteří ke králi neodlučnĕ patří, a proto se jim přisuzuje královské postavení. Podobnĕ jsou majestátní rysy hmotného stvoření odraženými expanzemi Pánova osobního majestátu, a proto je lze chápat tak, že se od Nĕho neliší. Nemĕli bychom se však mylnĕ domnívat, že tyto nevýznamné hmotné atributy zaujímají stejné postavení jako Pánovy úplné rysy jako Osobnost Božství, které se Pánu kvalitativnĕ i kvantitativnĕ vyrovnají.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura komentuje tento verš takto: „Vnĕjší projevy Pánova majestátu se nazývají mano-vikārāḥ, neboli ,týkající se mentálních promĕǹ, protože obyčejní lidé vnímají neobyčejné rysy hmotného svĕta podle stavu své mysli. Slovo vācābhidhīyate tedy vyjadřuje, že podmínĕné duše popisují Pánovo hmotné stvoření na základĕ konkrétních hmotných okolností. Vzhledem k tomu, že definice hmotných majestátů jsou podmínĕné okolnostmi, nelze tyto majestáty v žádném případĕ považovat za úplné projevy Pánovy osobní podoby. Když se mysl osoby naladí do příznivého či láskyplného rozpoložení, definuje projevy Pánovy energie jako ,můj syǹ, ,můj otec̀, ,můj manžel̀, ,můj strýc̀, ,syn mého bratrà, ,můj přítel̀ a tak dále. Zapomíná, že každá živá bytost je ve skutečnosti nedílnou částí Nejvyšší Osobnosti Božství a že veškeré vznešené atributy, nadání či význačné rysy, které může projevovat, jsou ve skutečnosti energiemi Pána. Když mysl nabyde negativního či nepřátelského rozpoložení, osoba si myslí: ,Tato osoba mĕ zničí̀, ,Toho musím zničit̀, ,To je můj nepřítel̀ nebo ,Já jsem jeho nepřítel̀, ,Ten je vrah̀, nebo ,Toho je třeba zabít̀. Negativní stav mysli se projevuje také tehdy, když osobu přitahují neobyčejné hmotné aspekty určitých osob či objektů, ale zapomíná, že se jedná o projevy energie Osobnosti Božství. Dokonce i o polobohu Indrovi, který je zjevnĕ projevem hmotných majestátů Pána, mají ostatní mylné představy. Například pro Indrovu manželku Śacī je Indra ,můj manžel̀, kdežto pro Aditi je to ,můj syǹ. Jayanta si o nĕm myslí, že to je ,můj otec̀, Bṛhaspati si myslí, že to je ,můj žák̀, zatímco démoni mají pocit, že Indra je jejich osobní nepřítel. Různé osobnosti si ho tedy definují podle svého mentálního stavu. Proto se o hmotných projevech Pánova majestátu, které jsou vnímány relativním způsobem, říká, že jsou mano-vikāra, což znamená, že závisejí na rozpoložení mysli. Toto relativní vnímání je hmotné, jelikož neuznává Nejvyšší Osobnost Božství jako pravý zdroj daného majestátu. Pokud nĕkdo vidí Pána Kṛṣṇu jako zdroj veškerého majestátu a vzdá se veškerých tužeb užívat si Pánova bohatství nebo ho vlastnit, pak může vidĕt duchovní povahu tĕchto vznešených projevů. Tehdy bude jeho vĕdomí Kṛṣṇy dokonalé, i když bude i nadále vnímat rozmanitost hmotného svĕta. Nemĕli bychom dospĕt ke stejnému závĕru jako voidističtí filosofové, že Pánovy duchovní projevy v kategoriích viṣṇu-tattvy a osvobozené jīvy jsou také důsledky relativního vnímání a stavů mysli. Tato nesmyslná představa odporuje celému učení, které Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, předává Śrī Uddhavovi.“

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho slovo vācā označuje také různé védské texty, které popisují konkrétní postupy, jimiž Pán projevuje své duchovní a hmotné majestáty, a v tomto kontextu poukazuje yathā na konkrétní způsoby projevení a stvoření.

Verš

vācaṁ yaccha mano yaccha
prāṇān yacchedriyāṇi ca
ātmānam ātmanā yaccha
na bhūyaḥ kalpase ’dhvane

Synonyma

vācam — řeč; yaccha — ovládni; manaḥ — mysl; yaccha — ovládni; prāṇān — své dýchání; yaccha — ovládni; indriyāṇi — smysly; ca — také; ātmānam — inteligenci; ātmanā — pomocí očištĕné inteligence; yaccha — ovládni; na — nikdy; bhūyaḥ — znovu; kalpase — poklesneš; adhvane — na cestu hmotné existence.

Překlad

Proto ovládni svou řeč, pokoř mysl, podrob si životní vzduch, usmĕrni smysly a pomocí očištĕné inteligence převezmi kontrolu nad svými rozumovými schopnostmi. Pak už nikdy znovu nepoklesneš na cestu hmotné existence.

Význam

Je třeba vidĕt všechny vĕci jako expanze energie Nejvyššího Pána, a tak jim svou řečí, myslí a smysly vzdávat úctu, aniž by jakoukoliv živou bytost či hmotný objekt znevažoval. Jelikož všechno patří Pánovi, mĕlo by to být nakonec velmi pečlivĕ využito ve službĕ Jemu. Seberealizovaný oddaný toleruje osobní urážky a nestává se nepřítelem žádné živé bytosti, ani nikoho nevidí jako svého nepřítele. To je praktické osvícení. I když čistý oddaný může kritizovat ty, kdo se staví proti Pánovĕ misi, tato kritika není nikdy osobnĕ zaujatá a nezakládá se na zášti. Pokročilý oddaný Pána může kárat své následovníky nebo kritizovat démonské osoby, ale jen v zájmu uskutečňování mise Nejvyššího Pána, nikdy ne na základĕ osobního nepřátelství či zášti. Tomu, kdo se zcela vzdal hmotného pojetí života, již nehrozí, že bude muset znovu vstoupit na cestu zrození a smrti.

Verš

yo vai vāṅ-manasī saṁyag
asaṁyacchan dhiyā yatiḥ
tasya vrataṁ tapo dānaṁ
sravaty āma-ghaṭāmbu-vat

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; vai — jistĕ; vāk-manasī — řeč a mysl; saṁyak — zcela; asaṁyacchan — neovládající; dhiyā — inteligencí; yatiḥ — transcendentalista; tasya — jeho; vratam — sliby; tapaḥ — askeze; dānam — dobročinnost; sravati — odtékají; āma — nevypálené; ghaṭa — v nádobĕ; ambu-vat — jako voda.

Překlad

Transcendentalista, který neovládá plnĕ svoje slova a mysl vyšší inteligencí, zjistí, že jeho duchovní sliby, askeze a dobročinnost odtékají tak jako voda z nevypálené hlinĕné nádoby.

Význam

Když je hlinĕná nádoba náležitĕ vypálená, udrží jakoukoliv tekutou látku, aniž by ji propouštĕla. Pokud však není patřičnĕ vypálená, voda nebo jakákoliv jiná tekutina z ní prosákne ven. Také transcendentalista, který neovládá svou řeč a mysl, zjistí, že jeho duchovní disciplína a askeze se postupnĕ vytrácejí. Dāna neboli „dobročinnost“ se týká práce pro blaho druhých. Ti, kdo se snaží konat nejvyšší dobročinnost kázáním nauky o vĕdomí Kṛṣṇy, by nemĕli vystupovat jako bystří řečníci pro uspokojení krásných žen, ani se pokoušet o nepřirozenĕ intelektuální vystupování jen kvůli svĕtské akademické prestiži. Oddaný by nemĕl ani pomýšlet na důvĕrné sexuální vztahy a nemĕl by snít o dosažení nĕjakého prestižního postavení. Jinak se jeho odhodlání přísnĕ praktikovat rozvoj vĕdomí Kṛṣṇy vytratí, jak je zde popsáno. Musí ovládat mysl, smysly a řeč vyšší inteligencí, aby jeho život byl úspĕšný.

Verš

tasmād vaco manaḥ prāṇān
niyacchen mat-parāyaṇaḥ
mad-bhakti-yuktayā buddhyā
tataḥ parisamāpyate

Synonyma

tasmāt — proto; vacaḥ — slova; manaḥ — mysl; prāṇān — životní vzduchy; niyacchet — má ovládat; mat-parāyaṇaḥ — kdo je oddaný Mnĕ; mat — Mnĕ; bhakti — oddaností; yuktayā — obdařené; buddhyā — pomocí inteligence; tataḥ — takto; parisamāpyate — naplní smysl života.

Překlad

Osoba se Mi má odevzdat, ovládnout řeč, mysl a životní vzduch, a pak pomocí láskyplné oddané inteligence dokonale naplní smysl života.

Význam

Láskyplnou oddanou inteligenci může osoba vyvinout, když bude dokonalým způsobem pronášet mantru Brahma-gāyatrī udílenou při brāhmaṇském zasvĕcení. Díky jasné inteligenci přirozenĕ a spontánnĕ ztratí zájem o plody mentální spekulace a plodonosného jednání a plnĕ přijme útočištĕ u Nejvyšší Osobnosti Božství.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k šestnácté kapitole jedenáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Pánův majestát“.