Skip to main content

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Pánův majestát

V této kapitole popisuje Pán Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, svůj projevený majestát v podobĕ konkrétních energií poznání, síly, vlivu a tak dále.

Śrī Uddhava na oslavu Pána Śrī Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství a konečného útočištĕ všech svatých míst, pravil: „Nejvyšší Pán nemá počátek ani konec. Je příčinou zrození, udržování a zničení všech živých bytostí. Je duší všech tvorů a jelikož skrytĕ sídlí ve všech žijících tĕlech, vidí vše. Zato podmínĕné duše jsou zmatené Jeho vnĕjší energií, a Jeho proto nevidí.“ Poté, co Śrī Uddhava přednesl tyto modlitby u lotosových nohou Pána Kṛṣṇy, vyjevil svoji touhu dozvĕdĕt se o různých projevech Pánova majestátu v nebi, na zemi, v pekle a na všech svĕtových stranách. Pán Śrī Kṛṣṇa poté všechny tyto vznešené atributy popsal a pak dodal, že kdekoliv se projeví síla, krása, sláva, bohatství, pokora, štĕdrost, šarm, štĕstí, udatnost, tolerance a moudrost, jedná se o expanze Jeho samotného. Proto se nedá po pravdĕ říct, že nĕjaký hmotný objekt tyto atributy skutečnĕ vlastní. Tyto představy jsou výsledkem mentálního spojení dvou obrazů, které vytvoří nĕjaký objekt existující jen v představivosti, jako kvĕt na nebi. Žádné z hmotných bohatství není v podstatĕ pravé, a proto není třeba o nich příliš meditovat. Čistí oddaní Nejvyššího Pána používají svou inteligenci k tomu, aby náležitĕ usmĕrňovali svoji řeč, mysl a životní sílu, a tak dovedli svůj život k dokonalosti ve vĕdomí Kṛṣṇy.

Sloka 1:
Śrī Uddhava řekl: Můj drahý Pane, jsi bez počátku a bez konce, samotná Absolutní Pravda, neomezená čímkoliv jiným. Jsi ochránce a dárce života, zničení a stvoření všech vĕcí, které existují.
Sloka 2:
Můj milý Pane, pro bezbožné osoby je sice tĕžké pochopit, že se nacházíš ve všech vyšších i nižších stvořeních, ale ti brāhmaṇové, kteří jsou skutečnými znalci závĕru Véd, Tĕ uctívají v pravdĕ.
Sloka 3:
Prosím řekni mi o dokonalostech, kterých dosahují velcí mudrci, když Tĕ s oddaností uctívají. Také mi prosím popiš, které ze Tvých rozličných podob uctívají.
Sloka 4:
Ó můj Pane, udržovateli všech, přestože jsi Nadduše živých bytostí, zůstáváš skrytý. Proto Tĕ Tebou zmatené živé bytosti nevidí, i když Ty vidíš je.
Sloka 5:
Ó nejmocnĕjší Pane, vysvĕtli mi prosím své nesčetné energie, které projevuješ na Zemi, na nebi, v pekle i vskutku na všech svĕtových stranách. Pokornĕ se klaním u Tvých lotosových nohou, které jsou útočištĕm všech svatých míst.
Sloka 6:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó nejlepší z tĕch, kdo se umĕjí ptát, Arjuna, jenž toužil bojovat se svými soupeři, Mi na bojišti Kurukṣetře položil stejnou otázku jako teď ty.
Sloka 7:
Arjuna si na bojišti Kurukṣetře myslel, že zabíjení vlastních příbuzných by bylo ohavné bezbožné jednání motivované jen jeho touhou získat království. Od bitvy upustil, neboť si myslel: „Stanu se hubitelem svých příbuzných. Všichni zahynou.“ Tak byl Arjuna ovlivnĕný svĕtským vĕdomím.
Sloka 8:
Tehdy jsem Arjunu, tygra mezi muži, osvítil logickými argumenty, a tak Mi před bitvou kladl stejné otázky jako teď ty.
Sloka 9:
Můj milý Uddhavo, Já jsem Nadduše všech živých bytostí, a proto jsem přirozenĕ jejich dobrodinec a nejvyšší vládce. Jako stvořitel, udržovatel a ničitel všech bytostí se od nich neliším.
Sloka 10:
Já jsem konečný cíl všech, kdo usilují o pokrok, a jsem čas mezi tĕmi, kdo uplatňují vliv. Jsem rovnovážný stav kvalit hmotné přírody a jsem přirozená ctnost zbožných osobností.
Sloka 11:
Mezi vĕcmi, jež mají vlastnosti, jsem primární projev přírody a mezi velkými vĕcmi jsem celkové hmotné stvoření. Mezi subtilními vĕcmi jsem duchovní duše a z vĕcí, které je tĕžké si podrobit, jsem mysl.
Sloka 12:
Mezi Védami jsem jejich původní učitel, Pán Brahmā, a ze všech manter jsem oṁkāra, složená ze tří písmen. Mezi písmeny jsem první písmeno, „a“, a mezi posvátnými hymny jsem mantra Gāyatrī.
Sloka 13:
Mezi polobohy jsem Indra a mezi Vasuy jsem Agni, bůh ohnĕ. Jsem Viṣṇu mezi syny Aditi a mezi Rudry jsem Pán Śiva.
Sloka 14:
Mezi svatými brāhmaṇy jsem Bhṛgu Muni a jsem Manu mezi svatými králi. Jsem Nārada Muni mezi svatými polobohy a Kāmadhenu mezi kravami.
Sloka 15:
Jsem Pán Kapila mezi dokonalými bytostmi a Garuḍa mezi ptáky. Jsem Dakṣa mezi praotci lidstva a Aryamā mezi předky.
Sloka 16:
Můj milý Uddhavo, vĕz, že mezi démonskými syny Diti jsem Prahlāda Mahārāja, svatý pán asurů. Mezi hvĕzdami a bylinami jsem jejich pán, Candra (Mĕsíc) a mezi Yakṣi a Rākṣasy jsem pán bohatství, Kuvera.
Sloka 17:
Jsem Airāvata mezi ušlechtilými slony a mezi obyvateli vod jsem Varuna, pán moří. Mezi všemi vĕcmi, které hřejí a osvĕtlují, jsem Slunce a mezi lidskými bytostmi jsem král.
Sloka 18:
Mezi koňmi jsem Uccaiḥśravā a jsem zlato mezi kovy. Jsem Yamarāja mezi tĕmi, kdo potlačují a trestají, a mezi hady jsem Vāsuki.
Sloka 19:
Ó bezhříšný Uddhavo, mezi nejlepšími z hadů jsem Anantadeva a mezi zvířaty s ostrými rohy či zuby jsem lev. Mezi společenskými stavy jsem čtvrtý, neboli stav odříkání, a mezi třídami podle zamĕstnání jsem první, brāhmaṇové.
Sloka 20:
Mezi svatými toky jsem svatá Ganga a mezi stojatými vodami jsem oceán. Mezi zbranĕmi jsem luk a z tĕch, kteří vládnou zbranĕmi, jsem Pán Śiva.
Sloka 21:
Mezi sídly jsem hora Sumeru a mezi neprostupnými místy jsem Himálaje. Mezi stromy jsem posvátný fíkovník a mezi rostlinami jsem ty, jež plodí zrno.
Sloka 22:
Mezi knĕžími jsem Vasiṣṭha Muni a mezi vysoce postavenými osobnostmi védské kultury jsem Bṛhaspati. Jsem Kārtikeya mezi velkými vojevůdci a mezi tĕmi, kdo rozvíjejí vyšší způsoby života, jsem velká osobnost Pán Brahmā.
Sloka 23:
Mezi obĕťmi jsem studium Véd a nenásilí mezi sliby. Ze všech vĕcí, které očišťují, jsem vítr, oheň, slunce, voda a řeč.
Sloka 24:
Z osmi postupných stádií yogy jsem konečné stádium, samādhi, v nĕmž je duše zcela oddĕlená od klamu. Z tĕch, kdo touží po vítĕzství, jsem prozíravá politická rada a mezi postupy znaleckého rozlišování jsem vĕda o duši, pomocí níž se rozlišuje duše od hmoty. Mezi všemi spekulativními filosofy jsem rozmanitost vnímání.
Sloka 25:
Mezi ženami jsem Śatarūpā a mezi muži jsem její manžel, Svāyambhuva Manu. Jsem Nārāyaṇa mezi mudrci a Sanat-kumāra mezi brahmacārīmi.
Sloka 26:
Mezi náboženskými zásadami jsem odříkání a ze všech druhů zabezpečení jsem vĕdomí vĕčné duše v nitru. Z tajemství jsem příjemná mluva a mlčení a ze sexuálních párů jsem Brahmā.
Sloka 27:
Ze bdĕlých cyklů času jsem rok a z ročních období jsem jaro. Mezi mĕsíci jsem Mārgaśīrṣa a z mĕsíčních domů jsem příznivé souhvĕzdí Abhijit.
Sloka 28:
Mezi vĕky jsem Satya-yuga, vĕk pravdy, a mezi vyrovnanými mudrci jsem Devala a Asita. Mezi tĕmi, kdo rozdĕlili Védy, jsem Kṛṣṇa Dvaipāyana Vedavyāsa a mezi učenci jsem Śukrācārya, znalec duchovní vĕdy.
Sloka 29:
Z tĕch, kterým přísluší titul Bhagavān, jsem Vāsudeva a ty, Uddhavo, Mĕ představuješ mezi oddanými. Jsem Hanumān mezi Kimpuruṣi a Sudarśana mezi Vidyādhary.
Sloka 30:
Mezi drahokamy jsem rubín a mezi krásnými vĕcmi jsem kalich lotosu. Mezi všemi druhy trav jsem posvátná kuśa a z obĕtin jsem ghí a další složky získané od krávy.
Sloka 31:
Jsem štĕstĕna mezi podnikavými a hazard mezi podvodníky. Ze tolerantními jsem schopnost odpouštĕt a dobré vlastnosti tĕch, kdo žijí v kvalitĕ dobra.
Sloka 32:
Jsem tĕlesná a mentální síla silných a oddané činnosti Mých oddaných. Mí oddaní Mĕ uctívají v devíti různých podobách, mezi nimiž jsem původní a prvotní Vāsudeva.
Sloka 33:
Mezi Gandharvy jsem Viśvāvasu a mezi nebeskými Apsarami Pūrvacitti. Jsem stálost hor a vůnĕ zemĕ.
Sloka 34:
Jsem sladká chuť vody a mezi zářivými vĕcmi jsem slunce. Jsem záře slunce, mĕsíce a hvĕzd a jsem transcendentální zvuk, který zní v nebi.
Sloka 35:
Z tĕch, kdo jsou oddaní brāhmaṇské kultuře, jsem Bali Mahārāja, syn Virocany, a jsem Arjuna mezi hrdiny. Jsem také zajisté stvoření, udržování a zničení všech živých bytostí.
Sloka 36:
Jsem funkcemi pĕti činných smyslů – nohou, řeči, konečníku, rukou a pohlavních orgánů – i pĕti poznávacích smyslů – hmatu, zraku, chuti, sluchu a čichu. Jsem i energie, díky níž každý ze smyslů vnímá svůj příslušný smyslový objekt.
Sloka 37:
Jsem tvar, chuť, vůnĕ, hmat a zvuk, falešné ego, mahat-tattva, zemĕ, voda, oheň, vzduch a nebe, živá bytost, hmotná příroda, kvality dobra, vášnĕ a nevĕdomosti a transcendentální Pán. To vše společnĕ s poznáním jejich individuálních příznaků a s neochvĕjným přesvĕdčením, které je plodem tohoto poznání, představuje Mĕ.
Sloka 38:
Jako Nejvyšší Pán jsem základem živé bytosti, kvalit přírody a mahat-tattvy. Proto jsem vším a vůbec nic nemůže existovat beze Mĕ.
Sloka 39:
I když bych za nĕjaký čas mohl spočítat všechny atomy ve vesmíru, všechny Mé majestáty, které projevuji v nesčetných vesmírech, bych spočítat nedovedl.
Sloka 40:
Veškerá energie, krása, sláva, bohatství, pokora, odříkání, mentální spokojenost, štĕstí, síla, tolerance či duchovní poznání je jen expanzí Mého majestátu.
Sloka 41:
Stručnĕ jsem ti popsal všechny své duchovní atributy a také neobyčejné hmotné rysy Mého stvoření, které jsou vnímány myslí a definovány různými způsoby podle okolností.
Sloka 42:
Proto ovládni svou řeč, pokoř mysl, podrob si životní vzduch, usmĕrni smysly a pomocí očištĕné inteligence převezmi kontrolu nad svými rozumovými schopnostmi. Pak už nikdy znovu nepoklesneš na cestu hmotné existence.
Sloka 43:
Transcendentalista, který neovládá plnĕ svoje slova a mysl vyšší inteligencí, zjistí, že jeho duchovní sliby, askeze a dobročinnost odtékají tak jako voda z nevypálené hlinĕné nádoby.
Sloka 44:
Osoba se Mi má odevzdat, ovládnout řeč, mysl a životní vzduch, a pak pomocí láskyplné oddané inteligence dokonale naplní smysl života.