Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.15.33

Verš

antarāyān vadanty etā
yuñjato yogam uttamam
mayā sampadyamānasya
kāla-kṣapaṇa-hetavaḥ

Synonyma

antarāyān — překážky; vadanti — říkají; etāḥ — tyto mystické dokonalosti; yuñjataḥ — toho, kdo praktikuje; yogam — spojení s Absolutním; uttamam — nejvyšší stádium; mayā — se Mnou; sampadyamānasya — toho, kdo nabývá všeho majestátu; kāla — času; kṣapaṇa — přerušení, promarnĕní; hetavaḥ — příčiny.

Překlad

Učení znalci oddané služby říkají, že mystické dokonalosti yogy, o kterých jsem hovořil, jsou ve skutečnosti překážkami a ztrátou času pro toho, kdo praktikuje nejvyšší yogu, díky níž nabývá veškeré dokonalosti v životĕ přímo ode Mĕ.

Význam

Zdravý rozum říká, že od toho, co je zbytečnou ztrátou času, by se mĕlo upustit. Nikdo by se proto nemĕl modlit k Bohu o mystické yogové dokonalosti. Pro čistého oddaného, který nemá žádné hmotné touhy, je i neosobní osvobození zbytečným rozruchem v životĕ, nemluvĕ o hmotných dokonalostech yogy, které s neosobním osvobozením nelze ani srovnávat. Tyto mystické dokonalosti mohou připadat úžasné nezralé a nezkušené osobĕ, ale na učeného mudrce, který porozumĕl Nejvyšší Osobnosti Božství, nedĕlají žádný dojem. Pouhým získáním Pána Kṛṣṇy se oddaný ocitá v nekonečném oceánu mystických majestátů, takže by nemĕl marnit drahocenný čas usilováním o samostatné mystické dokonalosti.