Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.15.26

Verš

yathā saṅkalpayed buddhyā
yadā vā mat-paraḥ pumān
mayi satye mano yuñjaṁs
tathā tat samupāśnute

Synonyma

yathā — jak; saṅkalpayet — ať se rozhodne; buddhyā — myslí; yadā — kdy; — nebo; mat-paraḥ — s vírou ve Mĕ; pumānyogī; mayi — na Mĕ; satye — jehož touha se vždy stane skutečností; manaḥ — mysl; yuñjan — upírající; tathā — tak; tat — právĕ toho zámĕru; samupāśnute — dosáhne.

Překlad

Yogī, který má ve Mĕ víru, upírá na Mĕ svoji mysl a ví, že Můj zámĕr se vždy splní, dosáhne vždy uskutečnĕní svého zámĕru právĕ tĕmi prostředky, pro které se rozhodl.

Význam

V tomto verši slovo yadā („kdykoliv“) znamená, že pomocí mystické síly zvané yathā-saṅkalpa-saṁsiddhi osoba dosáhne svého cíle i v případĕ, že o nĕj usiluje v nevhodnou dobu. O Pánu Kṛṣṇovi se říká, že je satya-saṅkalpa neboli ten, jehož touha, zámĕr, cíl či rozhodnutí se vždy uskuteční.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura zmiňuje, že osoba by se mĕla rozhodnout obnovit svůj ztracený vztah s Nejvyšším Pánem Kṛṣṇou pomocí neomylného prostředku – oddané služby, kterou lze provádĕt kdykoliv a kdekoliv. Existuje mnoho knih, které poskytují náležité vedení k dosažení Pána Kṛṣṇy, a zmínĕné jsou tyto: Saṅkalpa-kalpavṛkṣa Śrīly Jīvy Gosvāmīho, Śrī Govinda-līlāmṛta Śrīly Kṛṣṇadāse Kavirāje, Śrī Kṛṣṇa-bhāvanāmṛta a Saṅkalpa-kalpadruma Śrīly Viśvanātha Cakravartīho a Śrī Gaurāṅga-smaraṇa-maṅgala Śrīly Bhaktivinoda Ṭhākura. V moderní dobĕ nám dal Śrī Śrīmad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda více než šedesát obsáhlých svazků transcendentálních dĕl, které nás mohou neochvĕjnĕ umístit na cestu zpátky domů, zpátky k Bohu. Naše saṅkalpa neboli odhodlání by mĕlo být praktické a ne bezúčelné. Mĕli bychom se rozhodnout, že natrvalo vyřešíme své životní problémy návratem domů, zpátky k Bohu.