Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.15.16

Verš

nārāyaṇe turīyākhye
bhagavac-chabda-śabdite
mano mayy ādadhad yogī
mad-dharmā vaśitām iyāt

Synonyma

nārāyaṇe — do Nejvyššího Pána, Nārāyaṇa; turīya-ākhye — známého jako čtvrtý, za třemi kvalitami hmotné přírody; bhagavat — oplývající všemi druhy majestátu; śabda-śabdite — označovaného slovem; manaḥ — mysl; mayi — do Mĕ; ādadhat — vkládající; yogīyogī; mat-dharmā — obdařený Mou povahou; vaśitām — mystickou schopnost zvanou vaśitā; iyāt — může získat.

Překlad

Yogī, který vkládá mysl do Mé podoby Nārāyaṇa známého jako čtvrtý faktor oplývající všemi druhy majestátu je obdařen Mou povahou, a tak získává mystickou dokonalost zvanou vaśitā.

Význam

V Bhagavad-gītĕ (7.13) Pán Kṛṣṇa říká:

tribhir guṇa-mayair bhāvair
ebhiḥ sarvam idaṁ jagat
mohitaṁ nābhijānāti
mām ebhyaḥ param avyayam

„Celý svĕt je oklamán třemi kvalitami (dobrem, vášní a nevĕdomostí), a tak nezná Mĕ, který jsem nad tĕmito kvalitami a jsem nepomíjející.“ Proto se o Pánu říká, že je turīya neboli čtvrtý faktor nad třemi kvalitami přírody. Podle Śrīly Vīrarāghavy Ācāryi turīya také znamená, že Pán přesahuje tři bĕžné fáze vĕdomí, tedy bdĕní, snĕní a spánek beze snů. Bhagavac-chabda-śabdite znamená, že Pán je známý jako Bhagavān, vlastník nekonečných majestátů, především krásy, slávy, bohatství, poznání, odříkání a inteligence.

Závĕrem lze říci, že mystickou schopnost vaśitā, neboli nepodléhání vlivu kvalit přírody, lze získat meditováním o Pánu, který je turīya, čtvrtý faktor nad tĕmito kvalitami. Vše závisí na přízni Nejvyšší Osobnosti Božství.