Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.15.15

Verš

viṣṇau try-adhīśvare cittaṁ
dhārayet kāla-vigrahe
sa īśitvam avāpnoti
kṣetrajña-kṣetra-codanām

Synonyma

viṣṇau — na Pána Viṣṇua, Nadduši; tri-adhīśvare — nejvyššího vládce māyi, která se skládá ze tří kvalit přírody; cittam — vĕdomí; dhārayet — soustřeďuje; kāla — času, prvotního hybatele; vigrahe — v podobĕ; saḥ — on, yogī; īśitvam — mystickou dokonalost ovládání; avāpnoti — získává; kṣetra-jña — vĕdomé živé bytosti; kṣetra — a tĕla s jeho přívlastky; codanām — pohánĕní.

Překlad

Ten, kdo zamĕří své vĕdomí na Viṣṇua, Nadduši, prvotního hybatele a Nejvyššího Pána vnĕjší energie složené ze tří kvalit, získá mystickou dokonalost spočívající v ovládání jiných podmínĕných duší, jejich hmotných tĕl a jejich tĕlesných označení.

Význam

Mĕli bychom mít na pamĕti, že mystická dokonalost nikdy neumožňuje živé bytosti vzepřít se svrchovanosti Osobnosti Božství. Bez milosti Nejvyššího Pána tyto dokonalosti nelze získat, takže nĕčí schopnost ovládat nemůže nikdy narušit plán Pána Kṛṣṇy. Projevovat mystické ovládání je človĕku dovoleno jen v mezích Božích zákonů a pokud nĕkdo tyto zákony svými takzvanými mystickými schopnostmi překročí, bude přísnĕ potrestán, i kdyby to byl velký yogī, jak ukazuje příbĕh Durvāsy Muniho, jenž proklel Ambarīṣe Mahārāje.