Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.14.36-42

Verš

hṛt-puṇḍarīkam antaḥ-stham
ūrdhva-nālam adho-mukham
dhyātvordhva-mukham unnidram
aṣṭa-patraṁ sa-karṇikam
karṇikāyāṁ nyaset sūrya-
somāgnīn uttarottaram
vahni-madhye smared rūpaṁ
mamaitad dhyāna-maṅgalam
samaṁ praśāntaṁ su-mukhaṁ
dīrgha-cāru-catur-bhujam
su-cāru-sundara-grīvaṁ
su-kapolaṁ śuci-smitam
samāna-karṇa-vinyasta-
sphuran-makara-kuṇḍalam
hemāmbaraṁ ghana-śyāmaṁ
śrīvatsa-śrī-niketanam
śaṅkha-cakra-gadā-padma-
vanamālā-vibhūṣitam
nūpurair vilasat-pādaṁ
kaustubha-prabhayā yutam
dyumat-kirīṭa-kaṭaka-
kaṭi-sūtrāṅgadāyutam
sarvāṅga-sundaraṁ hṛdyaṁ
prasāda-sumukhekṣaṇam
su-kumāram abhidhyāyet
sarvāṅgeṣu mano dadhat
indriyāṇīndriyārthebhyo
manasākṛṣya tan manaḥ
buddhyā sārathinā dhīraḥ
praṇayen mayi sarvataḥ

Synonyma

hṛt — v srdci; puṇḍarīkam — lotosový kvĕt; antaḥ-stham — umístĕný v tĕle; ūrdhva-nālam — se vzpřímeným lotosovým stonkem; adhaḥ-mukham — s přivřenýma očima, hledící na špičku nosu; dhyātvā — když zamĕřil mysl v meditaci; ūrdhva-mukham — inspirovaný; unnidram — bdĕlý, neusínající; aṣṭa-patram — s osmi okvĕtními lístky; sa-karṇikam — s kvĕtním lůžkem lotosu; karṇikāyām — do kvĕtního lůžka; nyaset — má svým soustředĕním umístit; sūrya — slunce; soma — mĕsíc; agnīn — a oheň; uttara-uttaram — popořadĕ, jedno po druhém; vahni-madhye — v ohni; smaret — má meditovat; rūpam — o podobĕ; mama — Mé; etat — této; dhyāna-maṅgalam — příznivém cíli meditace; samam — vyvážené, se všemi částmi tĕla v přimĕřeném pomĕru; praśāntam — klidné; su-mukham — spokojené; dīrgha-cāru-catuḥ-bhujam — se čtyřmi krásnými dlouhými pažemi; su-cāru — okouzlujícím; sundara — nádherným; grīvam — krkem; su-kapolam — krásným čelem; śuci-smitam — s čistým úsmĕvem; samāna — stejných; karṇa — ve dvou uších; vinyasta — umístĕné; sphurat — zářící; makara — ve tvaru žraloků; kuṇḍalam — náušnice; hema — zlaté barvy; ambaram — šaty; ghana-śyāmam — barvy tmavého dešťového mraku; śrī-vatsa — charakteristická spirála tvořená chlupy na Pánovĕ hrudi; śrī-niketanam — sídlo bohynĕ štĕstí; śaṅkha — lasturou; cakra — diskem Sudarśanou; gadā — kyjem; padma — lotosem; vana-mālā — a girlandou z lesních kvĕtů; vibhūṣitam — ozdobené; nūpuraiḥ — s nákotníčky a pásky; vilasat — zářivé; pādam — lotosové nohy; kaustubha — drahokamu Kaustubha; prabhayā — jasem; yutam — obohacená; dyumat — zářivá; kirīṭa — koruna či helmice; kaṭaka — zlaté náramky; kaṭi-sūtra — pás kolem pasu či boků; aṅgada — náramky; āyutam — opatřené; sarva-aṅga — všechny části tĕla; sundaram — překrásný; hṛdyam — úchvatný; prasāda — milostivý; sumukha — usmĕvavý; īkṣaṇam — Jeho pohled; su-kumāram — o velmi jemné; abhidhyāyet — má meditovat; sarva-aṅgeṣu — na všechny části tĕla; manaḥ — mysl; dadhat — zamĕřující; indriyāṇi — hmotné smysly; indriya-arthebhyaḥ — od smyslových objektů; manasā — myslí; ākṛṣya — odtahující; tat — tu; manaḥ — mysl; buddhyā — inteligencí; sārathinā — která je jako vozataj kočáru; dhīraḥ — vážný a ovládající se; praṇayet — má silnĕ vést; mayi — ke Mnĕ; sarvataḥ — na všechny tĕlesné údy.

Překlad

Přivřené oči má upřít na špičku nosu, má být inspirovaný, bdĕlý a meditovat o lotosovém kvĕtu v srdci. Tento lotos má osm okvĕtních lístků a vzpřímený stonek. Yogī má meditovat o slunci, mĕsíci a ohni, které postupnĕ umístí do kvĕtního lůžka tohoto lotosového kvĕtu. Má umístit Mou transcendentální podobu do ohnĕ a meditovat o ní jako o příznivém cíli veškeré meditace. Tato podoba má dokonalé proporce, je klidná a spokojená. Má čtyři krásné dlouhé paže, okouzlující, nádherný krk, krásné čelo, čistý úsmĕv a v obou uších, které jsou jedno jako druhé, má zavĕšené zářící náušnice ve tvaru žraloků. Tato duchovní podoba má barvu temného bouřkového mraku a je oblečená ve zlatĕ žlutém hedvábí. Śrīvatsa a bohynĕ štĕstí sídlí na její hrudi a zdobí ji také lastura, disk, kyj, lotos a girlanda z lesních kvĕtů. Její dvĕ zářivé lotosové nohy zdobí nákotníčky a ozdobné pásky, drahokam Kaustubha a třpytivá koruna. Boky jí zkrášluje zlatý pásek a paže cenné náramky. Všechny údy této nádherné podoby uchvacují srdce a její obličej zkrášluje milostivý pohled. Yogī má odtáhnout smysly od smyslových objektů, má být vážný a sebeovládnutý a pomocí inteligence pevnĕ zamĕřit mysl na všechny údy Mého transcendentálního tĕla. Tak má meditovat o Mé velmi jemné transcendentální podobĕ.

Význam

Zde Pán Kṛṣṇa odpovídá Uddhavovi na jeho otázku o správném postupu, povaze a cíli meditace tĕch, kdo touží po osvobození.