Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.14.23

Verš

kathaṁ vinā roma-harṣaṁ
dravatā cetasā vinā
vinānandāśru-kalayā
śudhyed bhaktyā vināśayaḥ

Synonyma

katham — jak; vinā — bez; roma-harṣam — ježení chlupů; dravatā — roztátého; cetasā — srdce; vinā — bez; vinā — bez; ānanda — blaženosti; aśru-kalayā — toku slz; śudhyet — může být očištĕné; bhaktyā — láskyplné služby; vinā — bez; āśayaḥ — vĕdomí.

Překlad

Jak může nĕkomu roztát srdce, aniž se mu ježí chlupy? A pokud neroztaje srdce, jak můžou z očí téct slzy lásky? Jak může nĕkdo s láskou sloužit Pánu, jestliže nepláče duchovním štĕstím? A jak může být bez této služby očištĕno vĕdomí?

Význam

Láskyplná služba Pánu je jediný proces, který může úplnĕ očistit naše vĕdomí; tato služba vytváří vlny extatické lásky, které dokonale čistí duši. Pán Kṛṣṇa řekl dříve Śrī Uddhavovi, že jiné procesy, jako je sebeovládání, zbožné činnosti, mystická yoga, askeze a tak dále, jistĕ očišťují mysl, jak uvádí mnoho autorizovaných písem. Tyto procesy však nemohou úplnĕ odstranit touhu po zakázaných činnostech. Zato čistá oddaná služba provádĕná s láskou k Bohu je tak mocná, že jakékoliv překážky bránící v pokroku spálí na popel. V této kapitole Pán přirovnal láskyplnou službu Jemu k ohni, který bezezbytku pálí všechny překážky. Oproti tomu hříšné touhy mohou kdykoliv uhasit malé ohýnky mentální spekulace nebo mystické yogy. Mĕli bychom tedy nasloucháním Śrīmad-Bhāgavatamu zažehnout velký oheň láskyplné služby Pánu a síť hmotného klamu spálit na popel.