Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.14.18

Verš

bādhyamāno ’pi mad-bhakto
viṣayair ajitendriyaḥ
prāyaḥ pragalbhayā bhaktyā
viṣayair nābhibhūyate

Synonyma

bādhyamānaḥ — sužovaný; api — i když; mat-bhaktaḥ — Můj oddaný; viṣayaiḥ — smyslovými objekty; ajita — jelikož si nepodrobil; indriyaḥ — smysly; prāyaḥ — obecnĕ; pragalbhayā — účinné a silné; bhaktyā — díky oddanosti; viṣayaiḥ — smyslovým požitkem; na — ne; abhibhūyate — je přemožen.

Překlad

Můj milý Uddhavo, pokud si Můj oddaný nepodrobil úplnĕ své smysly, mohou ho sužovat hmotné touhy, ale díky jeho neochvĕjné oddanosti Mnĕ ho smyslový požitek nepřemůže.

Význam

Abhibhūyate vyjadřuje poklesnutí do hmotného svĕta a podlehnutí māyi. Tomu, kdo je neochvĕjnĕ oddaný Pánu Kṛṣṇovi, i když si zcela nepodrobil své smysly, nehrozí, že bude od Pána oddĕlený. Slova pragalbhayā bhaktyā se vztahují na osobu se silnou oddaností Pánu Kṛṣṇovi, ne na toho, kdo chce pokračovat v hříšných činnostech a pronášet Hare Kṛṣṇa, aby se zbavil následků. I upřímného oddaného může – kvůli dřívĕjším zlozvykům a nezralosti – sužovat přetrvávající připoutanost k tĕlesnému pojetí života, ale jeho neochvĕjná oddanost Pánu Kṛṣṇovi zapůsobí. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura uvádí následující dva příklady: Velkého válečníka může zasáhnout zbraň nepřítele, ale jelikož je odvážný a silný, není zabit ani poražen. Zásah přijme a bojuje až do konečného vítĕzství. Podobnĕ bude-li brát osoba, která se nakazila vážnou chorobou, správné léky, brzy se uzdraví.

Pokud se ti, kdo praktikují neosobní systém spekulace a askeze, jen mírnĕ odchýlí z dané cesty, poklesnou. Zato oddaný, i když je nezralý, nikdy z cesty oddané služby neodpadne. I když projeví příležitostnou slabost, je stále považován za oddaného, je-li jeho oddanost Pánu Kṛṣṇovi velmi silná. Pán sám říká v Bhagavad-gītĕ (9.30):

api cet su-durācāro
bhajate mām ananya-bhāk
sādhur eva sa mantavyaḥ
samyag vyavasito hi saḥ

„Je-li ten, kdo se dopustí i toho nejohavnĕjšího činu, zamĕstnaný oddanou službou, má být považován za svĕtce, protože jeho rozhodnost je správná.“