Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.13.24

Verš

manasā vacasā dṛṣṭyā
gṛhyate ’nyair apīndriyaiḥ
aham eva na matto ’nyad
iti budhyadhvam añjasā

Synonyma

manasā — myslí; vacasā — mluvou; dṛṣṭyā — zrakem; gṛhyate — je vnímáno, a tak přijímáno; anyaiḥ — jinými; api — i; indriyaiḥ — smysly; aham — Já; eva — vskutku; na — ne; mattaḥ — kromĕ Mne; anyat — cokoliv jiného; iti — takto; budhyadhvam — mĕli byste všichni pochopit; añjasā — přímou analýzou faktů.

Překlad

Cokoli vnímáte v tomto svĕtĕ pomocí mysli, mluvy, očí i jiných smyslů, jsem jen Já a nic než Já. Snažte se to všichni pochopit přímou analýzou faktů.

Význam

Pán Kṛṣṇa již vysvĕtlil, že pokud mudrci pokládají všechny živé bytosti za totožné nebo pokud si myslí, že se živá bytost neliší od svého tĕla, pak jejich otázka („Kdo jste?“) není vhodná. Nyní Pán vyvrací pojetí, že je Nejvyšším Bohem daleko za tímto svĕtem a že se od všeho v tomto svĕtĕ liší. Moderní agnostičtí filosofové hlásají, že Bůh stvořil svĕt a pak se stáhl do ústraní nebo se nĕkam vzdálil. Bůh podle nich nemá s tímto svĕtem žádné hmatatelné spojení a do lidských životů nezasahuje. Z konečného hlediska je podle nich Bůh je tak velký, že Ho nelze poznat, a proto by nikdo nemĕl ztrácet čas snahou Boha poznat. Pro vyvrácení tĕchto pošetilých představ zde Pán vysvĕtluje, že se od Nĕho nic neliší, neboť vše je expanzí Jeho energie. Nic nemůže existovat oddĕlenĕ od Nejvyšší Osobnosti Božství, a tím pádem je všemu do určité míry vlastní povaha Pána, i když nĕkteré projevy jsou vyšší a jiné nižší. Pán zkouší inteligenci mudrců tak, že poukazuje na různé rozpory v jejich otázkách. I když je Pán svrchovaný, neliší se od svého stvoření; jaký má tedy význam otázka „Kdo jste?“ Můžeme jasnĕ vidĕt, že Pán připravuje půdu pro hlubokou diskusi o duchovním poznání.