Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.13.20

Verš

dṛṣṭvā māṁ ta upavrajya
kṛtvā pādābhivandanam
brahmāṇam agrataḥ kṛtvā
papracchuḥ ko bhavān iti

Synonyma

dṛṣṭvā — když vidĕli; mām — Mĕ; te — oni (mudrci); upavrajya — přistupující; kṛtvā — poté, co složili; pāda — u lotosových nohou; abhivandanam — poklony; brahmāṇam — Pána Brahmu; agrataḥ — dopředu; kṛtvā — když postavili; papracchuḥ — zeptali se; kaḥ bhavān — „kdo jste, pane?“; iti — takto.

Překlad

Když Mĕ mudrci takto uvidĕli, postavili Brahmu do svého čela přistoupili ke Mnĕ a uctili Mé lotosové nohy. Potom se Mĕ otevřenĕ zeptali: „Kdo jste?“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura komentuje: „Když Brahmā nebyl schopný odpovĕdĕt na otázku, kterou mu mudrci položili, upřel mysl na Nejvyššího Pána. Pán poté přijal podobu Haṁsy a zjevil se před Pánem Brahmou a mudrci, kteří se zeptali na Jeho totožnost.“