Skip to main content

KAPITOLA DVANÁCTÁ

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Nad askezí a poznáním

Выше отрешенности и знания

Tato kapitola popisuje, jak slavná je společnost svĕtců a jak jedinečná je čistá láska obyvatel Vṛndāvanu.

В этой главе описываются блага общения со святыми, а также чистая, ни с чем не сравнимая любовь обитателей Вриндавана.

Společnost oddaných sādhuů ničí připoutanost duše k hmotnému životu a umožňuje podrobit si dokonce i Nejvyššího Pána, Kṛṣṇu. Tohoto výsledku není možné dosáhnout prostřednictvím yogy, filosofie sāṅkhyi, bĕžných náboženských povinností, studia písem, askeze, odříkání, činnostmi zvanými iṣṭā a pūrtam, rozdávání milodarů, dodržování postních slibů, uctívání Božstva, tajných manter, navštĕvování svatých míst nebo svĕdomitého následování základních či vedlejších usmĕrňujících zásad. V každém vĕku se vyskytují démoni, netvoři, ptáci a zvířata podléhající kvalitám vášnĕ a nevĕdomosti a také lidské bytosti v kategoriích obchodníků, žen, dĕlníků, bezkastovních a tak dále, jež nemohou studovat védská písma. Ti všichni se však díky očistnému účinku společnosti oddaných mohou dostat do svrchovaného sídla Osobnosti Božství, zatímco bez této svaté společnosti mohou i lidé, kteří vyvíjejí velmi vážné úsilí v yoze, sāṅkhyové analýze, rozdávání milodarů, dodržování slibů a života ve stavu odříkání, zůstat nezpůsobilými dosažení Nejvyšší Osobnosti Božství.

Благодаря общению со святыми преданными душа избавляется от привязанности к материальной жизни и обретает способность подчинить себе Самого Верховного Господа, Кришну. Подобного результата не принесут ни йога, ни философия санкхьи, ни исполнение обычных религиозных обязанностей, ни изучение священных писаний, ни аскеза, ни отречение от мира, ни деятельность на благо общества, ни щедрые пожертвования, ни посты, ни поклонение Божеству, ни секретные мантры, ни посещение святых мест, ни строгое соблюдение основных и второстепенных регулирующих принципов. В каждую эпоху во вселенной существует множество демонов, чудовищ, птиц и животных, которые находятся под влиянием гун страсти и невежества. А среди людей есть торговцы, женщины, рабочие, неприкасаемые и другие, которым трудно дается изучение ведических писаний. Однако благодаря очищающему эффекту общения с преданными все они могут достичь высшей обители Личности Бога, тогда как без такого общения даже те, кто серьезно занимается йогой, изучает санкхью, занимается благотворительностью, соблюдает обеты и отрекается от всего мирского, вряд ли сумеют приблизиться к Верховной Личности Бога.

Mladé dívky z Vraji neznaly pravou totožnost Pána Kṛṣṇacandry a považovaly Ho za svého milence, který jim poskytne požitek. Přesto vlivem svého neustálého sdružování se se Śrī Kṛṣṇou dospĕly k nejvyšší Absolutní Pravdĕ, které nemohou dosáhnout ani velcí polobozi jako Brahmā. Tyto mladé ženy z Vṛndāvanu projevovaly k Pánu Kṛṣṇovi tak hlubokou připoutanost, že jejich mysli, překypující extází z toho, že jsou s Ním, vnímaly celou noc strávenou v Jeho společnosti jako pouhý zlomek sekundy. Když však Akrūra odvezl Śrī Kṛṣṇu s Baladevou do Mathury, gopīm pak každá noc bez Nĕho připadala stejnĕ dlouhá jako celý vĕk polobohů. Odloučení od Pána Kṛṣṇy je tak soužilo, že si kromĕ Jeho návratu nedovedly představit nic jiného, z čeho by mohly být šťastné. To je jedinečná vznešenost jejich čisté lásky k Bohu.

Юные девушки Враджа, не ведая об истинной сущности Господа Кришначандры, считали Его своим возлюбленным, с которым им приятно проводить время. Но благодаря постоянному общению со Шри Кришной они соприкоснулись с Высшей Абсолютной Истиной, приблизиться к которой не могут даже великие полубоги, в частности сам Брахма. Юные девушки Вриндавана были так глубоко привязаны к Господу Кришне, что умы их, переполненные экстазом общения с Ним, восприняли целую ночь, проведенную рядом с Ним, как долю секунды. А когда Акрура забрал Шри Кришну вместе с Баладевой в Матхуру, каждая ночь без Кришны казалась гопи тысячелетием по календарю полубогов. Страдая от разлуки с Господом Кришной, они думали только о Его возвращении, ибо ничто другое не могло сделать их счастливыми. Такова чистая, несравненная любовь, живущая в сердцах гопи.

Poté, co Nejvyšší Pán, Śrī Kṛṣṇa, takto poučil Uddhavu, doporučil mu, aby za účelem dosažení Absolutní Pravdy přestal brát ohled na to, co je zbožné a co bezbožné podle śruti a smṛti, a místo toho aby se uchýlil k příkladu žen z Vṛndāvanu.

Дав Уддхаве эти наставления, Верховный Господь Шри Кришна посоветовал ему отбросить все соображения о религии и безбожии, которые приводятся в шрути и смрити, и, чтобы достичь Абсолютной Истины, последовать примеру гопи Вриндавана.

Sloka 1-2:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Uddhavo, sdružováním se s Mými čistými oddanými může osoba zničit svou připoutanost ke všem objektům hmotného smyslového požitku. Tato očišťující společnost Mĕ přivádí pod kontrolu Mého oddaného. Nĕkdo může následovat systém aṣṭāṅga-yogy, filosoficky analyzovat prvky hmotné přírody, praktikovat nenásilí a další zásady bĕžné zbožnosti, pronášet Védy, podstupovat askezi, přijmout stav odříkání, provádĕt obĕtní obřady a kopat studny, sázet stromy a konat další veřejnĕ prospĕšné činnosti, rozdávat milodary, dodržovat přísné sliby, uctívat polobohy, pronášet důvĕrné mantry, navštĕvovat svatá místa či řídit se hlavními i vedlejšími pokyny ohlednĕ duchovní disciplíny, ale ani tĕmito činnostmi si Mĕ nepodmaní.
ТЕКСТЫ 1-2:
The Supreme Personality of Godhead said: My dear Uddhava, by associating with My pure devotees one can destroy one’s attachment for all objects of material sense gratification. Such purifying association brings Me under the control of My devotee. One may perform the aṣṭāṅga-yoga system, engage in philosophical analysis of the elements of material nature, practice nonviolence and other ordinary principles of piety, chant the Vedas, perform penances, take to the renounced order of life, execute sacrificial performances and dig wells, plant trees and perform other public welfare activities, give in charity, carry out severe vows, worship the demigods, chant confidential mantras, visit holy places or accept major and minor disciplinary injunctions, but even by performing such activities one does not bring Me under his control.
Sloka 3-6:
V každém vĕku získaly mnohé živé bytosti zapletené v kvalitách vášnĕ a nevĕdomosti společnost Mých oddaných. Tak mohly takové živé bytosti jako Daityové, Rākṣasové, ptáci, zvířata, Gandharvové, Apsary, Nāgové, Siddhové, Cāraṇové, Guhyakové a Vidyādharové, jakož i lidské bytosti nižších tříd, jako jsou vaiśyové, śūdrové, ženy a další, dospĕt do Mého svrchovaného sídla. Vṛtrāsura, Prahlāda Mahārāja a další jim podobní také dospĕli do Mého sídla díky společnosti Mých oddaných, stejnĕ jako osobnosti jako Vṛṣaparvā, Bali Mahārāja, Bāṇāsura, Maya, Vibhīṣaṇa, Sugrīva, Hanumān, Jāmbavān, Gajendra, Jaṭāyu, Tulādhāra, Dharma-vyādha, Kubjā, gopī ve Vṛndāvanu a manželky brāhmaṇů, kteří provádĕli obĕť.
ТЕКСТЫ 3-6:
В каждую югу многие живые существа, находящиеся во власти гун страсти и невежества, получали возможность общаться с Моими преданными. Таким образом Дайтьи, ракшасы, птицы, звери, гандхарвы, апсары, наги, сиддхи, чараны, гухьяки и видьядхары, равно как и вайшьи, шудры, женщины и другие представители малообразованных слоев человеческого общества, смогли достичь Моей высочайшей обители. Вритрасура, Махараджа Прахлада и другие, подобные им, также достигли Моей обители, общаясь с Моими преданными. Того же достигли и Вришапарва, Махараджа Бали, Банасура, Майя, Вибхишана, Сугрива, Хануман, Джамбаван, Гаджендра, Джатаю, Туладхара, Дхармавьядха, Кубджа, гопи Вриндавана, а также жены брахманов, совершавших жертвоприношение.
Sloka 7:
Osoby, které jsem jmenoval, se nezabývaly vážným studiem védské literatury, ani neuctívaly velké svĕtce, ani se nepodrobovaly přísným slibům či askezi. Dospĕly ke Mnĕ jednoduše díky společnosti se Mnou a s Mými oddanými.
ТЕКСТ 7:
Те, кого Я только что перечислил, не изучали досконально ведические писания, не поклонялись великим святым, не давали суровых обетов и не подвергали себя аскезе. Просто общаясь со Мной и Моими преданными, они обрели Меня.
Sloka 8:
Všichni obyvatelé Vṛndāvanu, včetnĕ gopī, krav, nehybných tvorů jako dva arjunové stromy, zvířata, živé bytosti s nevyvinutým vĕdomím jako například keře a houští, i hadi jako Kāliya, dosáhli ryzí láskou ke Mnĕ dokonalosti života, a tak ke Mnĕ velmi snadno dospĕli.
ТЕКСТ 8:
Жители Вриндавана: гопи, коровы, неподвижные живые существа, такие как деревья-близнецы арджуна, животные, существа с затуманенным сознанием (кусты и заросли) и змеи, подобные Калии, — все они благодаря своей чистой любви ко Мне достигли совершенства и легко пришли ко Мне.
Sloka 9:
Ani když se nĕkdo s velkým úsilím vĕnuje praktikování mystické yogy, filosofické spekulaci, rozdávání milodarů, dodržování slibů, askezi, konání obřadních obĕtí, vyučování druhých védským mantrám, osobnímu studiu Véd nebo životu ve stavu odříkání, přesto ke Mnĕ nemůže dospĕt.
ТЕКСТ 9:
Даже с великим усердием занимаясь мистической йогой, философией, благотворительностью, соблюдая обеты, совершая аскезу, проводя жертвоприношения, преподавая другим ведические мантры, изучая Веды или отрекаясь от мира, человек не сможет обрести Меня.
Sloka 10:
Obyvatelé Vṛndāvanu v čele s gopīmi ke Mnĕ byli vždy naprosto připoutaní tou nejhlubší láskou. Když tedy Můj strýc Akrūra převezl Mého bratra Balarāmu a Mĕ do mĕsta Mathury, vṛndāvanští obyvatelé trpĕli nesmírnou mentální tísní z odloučení ode Mne a nenacházeli žádný jiný zdroj štĕstí.
ТЕКСТ 10:
Жители Вриндавана, начиная с гопи, всегда испытывали глубочайшую любовь ко Мне. Поэтому, когда Мой дядя Акрура увез Нас с Моим братом Баларамой в город Матхуру, они терзались разлукой со Мной и не могли найти никакого иного источника счастья.
Sloka 11:
Milý Uddhavo, všechny ty noci, které gopī strávily se Mnou, svým nejmilejším, ve vṛndāvanské zemi, jim připadaly kratší než okamžik. Když ale pozbyly Mou společnost, zdálo se jim, že ty samé noci trvají celou vĕčnost, jako kdyby se každá délkou vyrovnala Brahmovu dni.
ТЕКСТ 11:
Дорогой Уддхава, все ночи, которые гопи провели со Мной, своим дорогим возлюбленным, на земле Вриндавана, казались им кратким мигом. Но, когда гопи оказались одни, без Моего общества, те же самые ночи стали тянуться для них бесконечно долго, и каждая ночь казалась им равной по продолжительности дню Брахмы.
Sloka 12:
Můj milý Uddhavo, tak jako se velcí mudrci v yogovém transu noří do seberealizace, jako když se řeky vlévají do oceánu, a proto nevnímají hmotná jména a podoby, gopī ve Vṛndāvanu byly v myslích bezezbytku připoutané ke Mnĕ, takže ani nedokázaly myslet na svá vlastní tĕla, na tento svĕt nebo na své budoucí životy. Celé jejich vĕdomí bylo jednoduše spoutané ve Mnĕ.
ТЕКСТ 12:
Дорогой Уддхава, сознание гопи было целиком сосредоточено на Мне. Они были настолько привязаны ко Мне, что не могли думать ни о собственных телах, ни об окружающем мире или своей будущей жизни, напоминая этим великих мудрецов, которые, словно реки, впадающие в океан, погружаются в йогический транс и, достигая самосозерцания, перестают воспринимать материальные имена и формы.
Sloka 13:
Všechny tyto statisíce gopī Mĕ znaly jako svého nanejvýš okouzlujícího milence a takto po Mnĕ vášnivĕ toužily, aniž si byly vĕdomé Mého skutečného postavení. Díky důvĕrným stykům se Mnou však přesto dosáhly Mĕ, Nejvyšší Absolutní Pravdy.
ТЕКСТ 13:
Все эти сотни тысяч гопи, считая Меня своим прекрасным возлюбленным и страстно желая именно так общаться со Мной, ничего не знали о Моем истинном положении. Тем не менее, близко общаясь со Мной, гопи обрели Меня, Высшую Абсолютную Истину.
Sloka 14-15:
Proto, Můj milý Uddhavo, zapomeň na védské mantry i na postupy předepsané v doplňkových védských textech se všemi jejich příkazy a zákazy. Nehleď na to, co bylo vyslechnuto a co má být vyslechnuto. Jednoduše přijmi útočištĕ u Mĕ, protože Já jsem Nejvyšší Osobnost Božství v srdcích všech podmínĕných duší. Odevzdej se Mi celým srdcem a Mou milostí buď prostý strachu za všech okolností.
ТЕКСТЫ 14-15:
Поэтому, дорогой Уддхава, оставь ведические мантры и ритуалы, о которых говорится в дополнениях к Ведам, забудь о правилах и запретах. Не обращай внимания на то, что ты слышал и что еще услышишь. Просто найди прибежище во Мне одном, ибо Я — Верховный Господь, пребывающий в сердцах всех обусловленных душ. Предайся Мне всей душой и по Моей милости будь свободен от страха при любых обстоятельствах.
Sloka 16:
Śrī Uddhava řekl: Ó Pane všech vládců mystických sil, vyslechl jsem Tvá slova, ale pochybnost v mém srdci neodchází. Má mysl je proto zmatená.
ТЕКСТ 16:
Шри Уддхава сказал: О Повелитель всех повелителей мистических сил! Я выслушал Твои слова, однако сомнение не ушло из моего сердца, и мой ум по-прежнему смущен.
Sloka 17:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Uddhavo, Nejvyšší Pán dává život každé živé bytosti a sídlí v srdci společnĕ se životním vzduchem a prvotní zvukovou vibrací. Myslí je možné Ho vnímat v Jeho subtilní podobĕ v srdci, protože ovládá mysli všech, dokonce i velkých polobohů, jako je Pán Śiva. Nejvyšší Pán také přijímá hrubou podobu různých zvuků Véd složených z krátkých a dlouhých samohlásek a souhlásek o různých intonacích.
ТЕКСТ 17:
Верховный Господь сказал: Дорогой Уддхава, Бог дарует жизнь всем живым существам и находится у них в сердце вместе с жизненным воздухом и первоначальным звуком. Всевышнего, находящегося в сердце в Своей тонкой форме, можно постичь при помощи ума, поскольку Он управляет умом каждого, даже великих полубогов, в частности Господа Шивы. А различные звуки Вед, состоящие из кратких и долгих гласных, а также согласных, произносимых с разными интонациями, — это грубая форма Верховной Личности Бога.
Sloka 18:
Silným třením zažínacích dřívek vzniká ve styku se vzduchem teplo a objeví se jiskra ohnĕ. Jakmile je oheň zapálený, přilévá se do nĕj ghí a oheň se rozhoří. Podobnĕ se projevuji Já ve zvukové vibraci Véd.
ТЕКСТ 18:
От трения на воздухе друг о друга двух палочек возникает жар и вспыхивает небольшой огонек. Если в него возлить топленое масло, то пламя разгорится. Именно так Я проявляюсь в звуках Вед.
Sloka 19:
Činnosti aktivních smyslových orgánů – hlasového ústrojí, rukou, nohou, genitálií a konečníku – a činnosti poznávacích smyslových orgánů – nosu, jazyka, očí, kůže a uší – společnĕ s činnostmi subtilních smyslů, totiž mysli, inteligence, vĕdomí a falešného ega, jakož i činnost subtilní pradhāny a vzájemné působení tří kvalit hmotné přírody – to vše je třeba chápat jako Mou hmotnĕ projevenou podobu.
ТЕКСТ 19:
Функции органов действия (языка, рук, ног, гениталий и ануса) и познающих органов (носа, языка, глаз, кожи и ушей), функции тонких чувств (ума, разума, сознания и ложного эго), функции неощутимой прадханы и взаимодействие трех гун материальной природы — все это следует считать Моей формой, проявленной в материи.
Sloka 20:
Když je do pole zaseto mnoho semen, pak z jediného zdroje – půdy – vyroste nespočet stromů, keřů, zeleniny a podobnĕ. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž dává život všem a je vĕčný, původnĕ existuje mimo vesmírný projev. Pán, v nĕmž spočívají tři kvality přírody a jenž je zdrojem vesmírného lotosového kvĕtu, ve kterém se celý vesmír projevuje, však časem rozdĕluje své hmotné energie, a tak se projeví v nesčetnĕ mnoha podobách, přestože je jeden.
ТЕКСТ 20:
Верховный Господь, дающий жизнь каждому, изначально существует за пределами проявленного космоса. Он вместилище трех гун материальной природы и колыбель вселенского лотоса, в котором развивается мироздание. С течением времени вечный Господь, не теряя Своего единства, разделяет Свои материальные энергии и потому кажется проявленным в бесчисленных формах, подобно тому как из одного источника — плодородного поля, засеянного разными семенами, — возникают самые разнообразные деревья, кусты и другие растения.
Sloka 21:
Tak jako tkaná látka spočívá v množství podélných a příčných nití, celý vesmír se podobnĕ rozprostírá na podélných a příčných energiích Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a nachází se v Nĕm. Podmínĕná duše odnepamĕti přijímá hmotná tĕla, která jsou jako velké stromy udržující její hmotnou existenci. Tak jako strom nejprve kvete a pak vytváří plody, strom hmotné existence, kterým je hmotné tĕlo živé bytosti, vytváří různé výsledky hmotného života.
ТЕКСТ 21:
Как ткань состоит из продольных и поперечных нитей, так и вся вселенная, пребывающая в Верховном Господе, растянута на Его продольных и поперечных энергиях. Обусловленная душа с незапамятных времен меняет одно материальное тело на другое, и тела эти подобны огромным деревьям, которые поддерживают материальное существование каждого живого существа. Подобно обычным деревьям, которые сначала цветут, а затем плодоносят, такое тело-дерево порождает различные результаты материального бытия.
Sloka 22-23:
Tento strom hmotné existence má dvĕ semena, stovky kořenů, tři dolní a pĕt horních kmenů. Vytváří pĕt míz, má jedenáct vĕtví a je na nĕm hnízdo, které si postavili dva ptáci. Strom má tři druhy kůry, dává dva plody a vztahuje se ke slunci. Ti, kdo jsou chtiví hmotného požitku a oddaní rodinnému životu, si pochutnávají na jednom z plodů tohoto stromu a lidé ve stavu odříkání, podobní labutím, si pochutnávají na druhém. Ten, kdo s pomocí pravých duchovních učitelů dokáže poznat tento strom jako projev energie jedné Nejvyšší Pravdy, jež se zjevuje v mnoha podobách, zná skutečný smysl védské literatury.
ТЕКСТЫ 22-23:
У древа материального существования два семени, сотни корней, три нижних и пять верхних стволов. Оно источает пять ароматов и имеет одиннадцать ветвей. Две птицы свили на нем гнездо. Дерево покрыто тремя видами коры, приносит два плода и простирается до самого солнца. Те, кто жаждет материальных наслаждений и ведет семейную жизнь, вкушают один из этих плодов. Другой же плод вкушают люди, отрекшиеся от мира, подобные лебедям. Тот, кто при помощи духовных учителей может понять, что это дерево — проявление энергии единой Высшей Истины, предстающей во множестве форм, воистину знает смысл ведических писаний.
Sloka 24:
S neochvĕjnou inteligencí bys mĕl pečlivým uctíváním duchovního mistra rozvinout čistou oddanou službu a naostřenou sekerou transcendentálního poznání bys mĕl odseknout jemnohmotný obal duše. Poté, co poznáš Nejvyšší Osobnost Božství, bys mĕl tuto sekeru analytického poznání odložit.
ТЕКСТ 24:
Со стойким разумом, тщательно поклоняясь духовному учителю, ты должен развить в своем сердце дух беспримесного преданного служения. Остро отточенным топором трансцендентного знания тебе следует разрубить на куски тонкое материальное покрытие души. Затем, постигнув Верховную Личность Бога, ты должен отбросить этот топор.