Skip to main content

KAPITOLA DVANÁCTÁ

CHAPTER TWELVE

Nad askezí a poznáním

Beyond Renunciation and Knowledge

Tato kapitola popisuje, jak slavná je společnost svĕtců a jak jedinečná je čistá láska obyvatel Vṛndāvanu.

In this chapter the glories of holy association and the superexcellence of the pure love of the residents of Vṛndāvana are described.

Společnost oddaných sādhuů ničí připoutanost duše k hmotnému životu a umožňuje podrobit si dokonce i Nejvyššího Pána, Kṛṣṇu. Tohoto výsledku není možné dosáhnout prostřednictvím yogy, filosofie sāṅkhyi, bĕžných náboženských povinností, studia písem, askeze, odříkání, činnostmi zvanými iṣṭā a pūrtam, rozdávání milodarů, dodržování postních slibů, uctívání Božstva, tajných manter, navštĕvování svatých míst nebo svĕdomitého následování základních či vedlejších usmĕrňujících zásad. V každém vĕku se vyskytují démoni, netvoři, ptáci a zvířata podléhající kvalitám vášnĕ a nevĕdomosti a také lidské bytosti v kategoriích obchodníků, žen, dĕlníků, bezkastovních a tak dále, jež nemohou studovat védská písma. Ti všichni se však díky očistnému účinku společnosti oddaných mohou dostat do svrchovaného sídla Osobnosti Božství, zatímco bez této svaté společnosti mohou i lidé, kteří vyvíjejí velmi vážné úsilí v yoze, sāṅkhyové analýze, rozdávání milodarů, dodržování slibů a života ve stavu odříkání, zůstat nezpůsobilými dosažení Nejvyšší Osobnosti Božství.

The association of saintly devotees destroys the soul’s attachment to material life and is capable of bringing even the Supreme Lord, Kṛṣṇa, under one’s control. Neither yoga, Sāṅkhya philosophy, ordinary religious duties, study of scriptures, austerities, renunciation, works of iṣṭā and pūrtam, charity, vows of fasting, worship of the Deity, secret mantras, visiting of holy places, nor adherence to any major or minor regulative principles can effect the same result. In every age there are demons, monsters, birds and animals who are in the modes of passion and ignorance, and there are also human beings in the categories of businessmen, women, workers, outcastes, and so on, who cannot study the Vedic scriptures. Nevertheless, by the purifying effect of the association of devotees they may all achieve the supreme abode of the Personality of Godhead, whereas without such saintly association, even those very seriously endeavoring in yoga, Sāṅkhya study, charity, vows and practice of the renounced order of life may remain incapable of attaining the Supreme Personality of Godhead.

Mladé dívky z Vraji neznaly pravou totožnost Pána Kṛṣṇacandry a považovaly Ho za svého milence, který jim poskytne požitek. Přesto vlivem svého neustálého sdružování se se Śrī Kṛṣṇou dospĕly k nejvyšší Absolutní Pravdĕ, které nemohou dosáhnout ani velcí polobozi jako Brahmā. Tyto mladé ženy z Vṛndāvanu projevovaly k Pánu Kṛṣṇovi tak hlubokou připoutanost, že jejich mysli, překypující extází z toho, že jsou s Ním, vnímaly celou noc strávenou v Jeho společnosti jako pouhý zlomek sekundy. Když však Akrūra odvezl Śrī Kṛṣṇu s Baladevou do Mathury, gopīm pak každá noc bez Nĕho připadala stejnĕ dlouhá jako celý vĕk polobohů. Odloučení od Pána Kṛṣṇy je tak soužilo, že si kromĕ Jeho návratu nedovedly představit nic jiného, z čeho by mohly být šťastné. To je jedinečná vznešenost jejich čisté lásky k Bohu.

The young damsels of Vraja, ignorant of the true identity of Lord Kṛṣṇacandra, considered Him to be their paramour who would give them pleasure. Yet by the power of their constant association with Śrī Kṛṣṇa, they attained to the supreme Absolute Truth, which even great demigods like Brahmā cannot achieve. The young women of Vṛndāvana displayed such deep attachment to Lord Kṛṣṇa that their minds, which were overflowing with the ecstasy of being with Him, perceived an entire night spent in His company as just a fraction of a second. However, when Akrūra took Śrī Kṛṣṇa along with Baladeva to Mathurā, the gopīs then thought each night without Him to be equal in duration to a millennium of the demigods. Being tormented by separation from Lord Kṛṣṇa, they could not imagine anything that could give them satisfaction other than His return. This is the incomparable excellence of the gopīs’ pure love of God.

Poté, co Nejvyšší Pán, Śrī Kṛṣṇa, takto poučil Uddhavu, doporučil mu, aby za účelem dosažení Absolutní Pravdy přestal brát ohled na to, co je zbožné a co bezbožné podle śruti a smṛti, a místo toho aby se uchýlil k příkladu žen z Vṛndāvanu.

The Supreme Lord, Śrī Kṛṣṇa, after imparting these instructions to Uddhava, advised that for the sake of attaining the Absolute Truth, Uddhava should give up all consideration of religion and irreligion as promulgated in the śrutis and smṛtis and instead take shelter of the example of the women of Vṛndāvana.

Sloka 1-2:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Uddhavo, sdružováním se s Mými čistými oddanými může osoba zničit svou připoutanost ke všem objektům hmotného smyslového požitku. Tato očišťující společnost Mĕ přivádí pod kontrolu Mého oddaného. Nĕkdo může následovat systém aṣṭāṅga-yogy, filosoficky analyzovat prvky hmotné přírody, praktikovat nenásilí a další zásady bĕžné zbožnosti, pronášet Védy, podstupovat askezi, přijmout stav odříkání, provádĕt obĕtní obřady a kopat studny, sázet stromy a konat další veřejnĕ prospĕšné činnosti, rozdávat milodary, dodržovat přísné sliby, uctívat polobohy, pronášet důvĕrné mantry, navštĕvovat svatá místa či řídit se hlavními i vedlejšími pokyny ohlednĕ duchovní disciplíny, ale ani tĕmito činnostmi si Mĕ nepodmaní.
Texts 1-2:
The Supreme Personality of Godhead said: My dear Uddhava, by associating with My pure devotees one can destroy one’s attachment for all objects of material sense gratification. Such purifying association brings Me under the control of My devotee. One may perform the aṣṭāṅga-yoga system, engage in philosophical analysis of the elements of material nature, practice nonviolence and other ordinary principles of piety, chant the Vedas, perform penances, take to the renounced order of life, execute sacrificial performances and dig wells, plant trees and perform other public welfare activities, give in charity, carry out severe vows, worship the demigods, chant confidential mantras, visit holy places or accept major and minor disciplinary injunctions, but even by performing such activities one does not bring Me under his control.
Sloka 3-6:
V každém vĕku získaly mnohé živé bytosti zapletené v kvalitách vášnĕ a nevĕdomosti společnost Mých oddaných. Tak mohly takové živé bytosti jako Daityové, Rākṣasové, ptáci, zvířata, Gandharvové, Apsary, Nāgové, Siddhové, Cāraṇové, Guhyakové a Vidyādharové, jakož i lidské bytosti nižších tříd, jako jsou vaiśyové, śūdrové, ženy a další, dospĕt do Mého svrchovaného sídla. Vṛtrāsura, Prahlāda Mahārāja a další jim podobní také dospĕli do Mého sídla díky společnosti Mých oddaných, stejnĕ jako osobnosti jako Vṛṣaparvā, Bali Mahārāja, Bāṇāsura, Maya, Vibhīṣaṇa, Sugrīva, Hanumān, Jāmbavān, Gajendra, Jaṭāyu, Tulādhāra, Dharma-vyādha, Kubjā, gopī ve Vṛndāvanu a manželky brāhmaṇů, kteří provádĕli obĕť.
Texts 3-6:
In every yuga many living entities entangled in the modes of passion and ignorance gained the association of My devotees. Thus, such living entities as the Daityas, Rākṣasas, birds, beasts, Gandharvas, Apsarās, Nāgas, Siddhas, Cāraṇas, Guhyakas and Vidyādharas, as well as such lower-class human beings as the vaiśyas, śūdras, women and others, were able to achieve My supreme abode. Vṛtrāsura, Prahlāda Mahārāja and others like them also achieved My abode by association with My devotees, as did personalities such as Vṛṣaparvā, Bali Mahārāja, Bāṇāsura, Maya, Vibhīṣaṇa, Sugrīva, Hanumān, Jāmbavān, Gajendra, Jaṭāyu, Tulādhāra, Dharma-vyādha, Kubjā, the gopīs in Vṛndāvana and the wives of the brāhmaṇas who were performing sacrifice.
Sloka 7:
Osoby, které jsem jmenoval, se nezabývaly vážným studiem védské literatury, ani neuctívaly velké svĕtce, ani se nepodrobovaly přísným slibům či askezi. Dospĕly ke Mnĕ jednoduše díky společnosti se Mnou a s Mými oddanými.
Text 7:
The persons I have mentioned did not undergo serious studies of the Vedic literature, nor did they worship great saintly persons, nor did they execute severe vows or austerities. Simply by association with Me and My devotees, they achieved Me.
Sloka 8:
Všichni obyvatelé Vṛndāvanu, včetnĕ gopī, krav, nehybných tvorů jako dva arjunové stromy, zvířata, živé bytosti s nevyvinutým vĕdomím jako například keře a houští, i hadi jako Kāliya, dosáhli ryzí láskou ke Mnĕ dokonalosti života, a tak ke Mnĕ velmi snadno dospĕli.
Text 8:
The inhabitants of Vṛndāvana, including the gopīs, cows, unmoving creatures such as the twin arjuna trees, animals, living entities with stunted consciousness such as bushes and thickets, and snakes such as Kāliya, all achieved the perfection of life by unalloyed love for Me and thus very easily achieved Me.
Sloka 9:
Ani když se nĕkdo s velkým úsilím vĕnuje praktikování mystické yogy, filosofické spekulaci, rozdávání milodarů, dodržování slibů, askezi, konání obřadních obĕtí, vyučování druhých védským mantrám, osobnímu studiu Véd nebo životu ve stavu odříkání, přesto ke Mnĕ nemůže dospĕt.
Text 9:
Even though one engages with great endeavor in the mystic yoga system, philosophical speculation, charity, vows, penances, ritualistic sacrifices, teaching of Vedic mantras to others, personal study of the Vedas, or the renounced order of life, still one cannot achieve Me.
Sloka 10:
Obyvatelé Vṛndāvanu v čele s gopīmi ke Mnĕ byli vždy naprosto připoutaní tou nejhlubší láskou. Když tedy Můj strýc Akrūra převezl Mého bratra Balarāmu a Mĕ do mĕsta Mathury, vṛndāvanští obyvatelé trpĕli nesmírnou mentální tísní z odloučení ode Mne a nenacházeli žádný jiný zdroj štĕstí.
Text 10:
The residents of Vṛndāvana, headed by the gopīs, were always completely attached to Me with deepest love. Therefore, when My uncle Akrūra brought My brother Balarāma and Me to the city of Mathurā, the residents of Vṛndāvana suffered extreme mental distress because of separation from Me and could not find any other source of happiness.
Sloka 11:
Milý Uddhavo, všechny ty noci, které gopī strávily se Mnou, svým nejmilejším, ve vṛndāvanské zemi, jim připadaly kratší než okamžik. Když ale pozbyly Mou společnost, zdálo se jim, že ty samé noci trvají celou vĕčnost, jako kdyby se každá délkou vyrovnala Brahmovu dni.
Text 11:
Dear Uddhava, all of those nights that the gopīs spent with Me, their most dearly beloved, in the land of Vṛndāvana seemed to them to pass in less than a moment. Bereft of My association, however, the gopīs felt that those same nights dragged on forever, as if each night were equal to a day of Brahmā.
Sloka 12:
Můj milý Uddhavo, tak jako se velcí mudrci v yogovém transu noří do seberealizace, jako když se řeky vlévají do oceánu, a proto nevnímají hmotná jména a podoby, gopī ve Vṛndāvanu byly v myslích bezezbytku připoutané ke Mnĕ, takže ani nedokázaly myslet na svá vlastní tĕla, na tento svĕt nebo na své budoucí životy. Celé jejich vĕdomí bylo jednoduše spoutané ve Mnĕ.
Text 12:
My dear Uddhava, just as great sages in yoga trance merge into self-realization, like rivers merging into the ocean, and are thus not aware of material names and forms, similarly, the gopīs of Vṛndāvana were so completely attached to Me within their minds that they could not think of their own bodies, or of this world, or of their future lives. Their entire consciousness was simply bound up in Me.
Sloka 13:
Všechny tyto statisíce gopī Mĕ znaly jako svého nanejvýš okouzlujícího milence a takto po Mnĕ vášnivĕ toužily, aniž si byly vĕdomé Mého skutečného postavení. Díky důvĕrným stykům se Mnou však přesto dosáhly Mĕ, Nejvyšší Absolutní Pravdy.
Text 13:
All those hundreds of thousands of gopīs, understanding Me to be their most charming lover and ardently desiring Me in that way, were unaware of My actual position. Yet by intimately associating with Me, the gopīs attained Me, the Supreme Absolute Truth.
Sloka 14-15:
Proto, Můj milý Uddhavo, zapomeň na védské mantry i na postupy předepsané v doplňkových védských textech se všemi jejich příkazy a zákazy. Nehleď na to, co bylo vyslechnuto a co má být vyslechnuto. Jednoduše přijmi útočištĕ u Mĕ, protože Já jsem Nejvyšší Osobnost Božství v srdcích všech podmínĕných duší. Odevzdej se Mi celým srdcem a Mou milostí buď prostý strachu za všech okolností.
Texts 14-15:
Therefore, My dear Uddhava, abandon the Vedic mantras as well as the procedures of supplementary Vedic literatures and their positive and negative injunctions. Disregard that which has been heard and that which is to be heard. Simply take shelter of Me alone, for I am the Supreme Personality of Godhead, situated within the heart of all conditioned souls. Take shelter of Me wholeheartedly, and by My grace be free from fear in all circumstances.
Sloka 16:
Śrī Uddhava řekl: Ó Pane všech vládců mystických sil, vyslechl jsem Tvá slova, ale pochybnost v mém srdci neodchází. Má mysl je proto zmatená.
Text 16:
Śrī Uddhava said: O Lord of all masters of mystic power, I have heard Your words, but the doubt in my heart does not go away; thus my mind is bewildered.
Sloka 17:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Uddhavo, Nejvyšší Pán dává život každé živé bytosti a sídlí v srdci společnĕ se životním vzduchem a prvotní zvukovou vibrací. Myslí je možné Ho vnímat v Jeho subtilní podobĕ v srdci, protože ovládá mysli všech, dokonce i velkých polobohů, jako je Pán Śiva. Nejvyšší Pán také přijímá hrubou podobu různých zvuků Véd složených z krátkých a dlouhých samohlásek a souhlásek o různých intonacích.
Text 17:
The Supreme Personality of Godhead said: My dear Uddhava, the Supreme Lord gives life to every living being and is situated within the heart along with the life air and primal sound vibration. The Lord can be perceived in His subtle form within the heart by one’s mind, since the Lord controls the minds of everyone, even great demigods like Lord Śiva. The Supreme Lord also assumes a gross form as the various sounds of the Vedas, composed of short and long vowels and consonants of different intonations.
Sloka 18:
Silným třením zažínacích dřívek vzniká ve styku se vzduchem teplo a objeví se jiskra ohnĕ. Jakmile je oheň zapálený, přilévá se do nĕj ghí a oheň se rozhoří. Podobnĕ se projevuji Já ve zvukové vibraci Véd.
Text 18:
When sticks of kindling wood are vigorously rubbed together, heat is produced by contact with air, and a spark of fire appears. Once the fire is kindled, ghee is added and the fire blazes. Similarly, I become manifest in the sound vibration of the Vedas.
Sloka 19:
Činnosti aktivních smyslových orgánů – hlasového ústrojí, rukou, nohou, genitálií a konečníku – a činnosti poznávacích smyslových orgánů – nosu, jazyka, očí, kůže a uší – společnĕ s činnostmi subtilních smyslů, totiž mysli, inteligence, vĕdomí a falešného ega, jakož i činnost subtilní pradhāny a vzájemné působení tří kvalit hmotné přírody – to vše je třeba chápat jako Mou hmotnĕ projevenou podobu.
Text 19:
The functions of the working senses — the organ of speech, the hands, the legs, the genitals and the anus — and the functions of the knowledge-acquiring senses — the nose, tongue, eyes, skin and ears — along with the functions of the subtle senses of mind, intelligence, consciousness and false ego, as well as the function of the subtle pradhāna and the interaction of the three modes of material nature — all these should be understood as My materially manifest form.
Sloka 20:
Když je do pole zaseto mnoho semen, pak z jediného zdroje – půdy – vyroste nespočet stromů, keřů, zeleniny a podobnĕ. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž dává život všem a je vĕčný, původnĕ existuje mimo vesmírný projev. Pán, v nĕmž spočívají tři kvality přírody a jenž je zdrojem vesmírného lotosového kvĕtu, ve kterém se celý vesmír projevuje, však časem rozdĕluje své hmotné energie, a tak se projeví v nesčetnĕ mnoha podobách, přestože je jeden.
Text 20:
When many seeds are placed in an agricultural field, innumerable manifestations of trees, bushes, vegetables and so on will arise from a single source, the soil. Similarly, the Supreme Personality of Godhead, who gives life to all and is eternal, originally exists beyond the scope of the cosmic manifestation. In the course of time, however, the Lord, who is the resting place of the three modes of nature and the source of the universal lotus flower, in which the cosmic manifestation takes place, divides His material potencies and thus appears to be manifest in innumerable forms, although He is one.
Sloka 21:
Tak jako tkaná látka spočívá v množství podélných a příčných nití, celý vesmír se podobnĕ rozprostírá na podélných a příčných energiích Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a nachází se v Nĕm. Podmínĕná duše odnepamĕti přijímá hmotná tĕla, která jsou jako velké stromy udržující její hmotnou existenci. Tak jako strom nejprve kvete a pak vytváří plody, strom hmotné existence, kterým je hmotné tĕlo živé bytosti, vytváří různé výsledky hmotného života.
Text 21:
Just as woven cloth rests on the expansion of lengthwise and crosswise threads, similarly the entire universe is expanded on the lengthwise and crosswise potency of the Supreme Personality of Godhead and is situated within Him. The conditioned soul has been accepting material bodies since time immemorial, and these bodies are like great trees sustaining one’s material existence. Just as a tree first blossoms and then produces fruit, similarly the tree of material existence, one’s material body, produces the various results of material existence.
Sloka 22-23:
Tento strom hmotné existence má dvĕ semena, stovky kořenů, tři dolní a pĕt horních kmenů. Vytváří pĕt míz, má jedenáct vĕtví a je na nĕm hnízdo, které si postavili dva ptáci. Strom má tři druhy kůry, dává dva plody a vztahuje se ke slunci. Ti, kdo jsou chtiví hmotného požitku a oddaní rodinnému životu, si pochutnávají na jednom z plodů tohoto stromu a lidé ve stavu odříkání, podobní labutím, si pochutnávají na druhém. Ten, kdo s pomocí pravých duchovních učitelů dokáže poznat tento strom jako projev energie jedné Nejvyšší Pravdy, jež se zjevuje v mnoha podobách, zná skutečný smysl védské literatury.
Texts 22-23:
This tree of material existence has two seeds, hundreds of roots, three lower trunks and five upper trunks. It produces five flavors and has eleven branches and a nest made by two birds. The tree is covered by three types of bark, gives two fruits and extends up to the sun. Those lusty after material enjoyment and dedicated to family life enjoy one of the tree’s fruits, and swanlike men in the renounced order of life enjoy the other fruit. One who with the help of the bona fide spiritual masters can understand this tree to be a manifestation of the potency of the one Supreme Truth appearing in many forms actually knows the meaning of the Vedic literature.
Sloka 24:
S neochvĕjnou inteligencí bys mĕl pečlivým uctíváním duchovního mistra rozvinout čistou oddanou službu a naostřenou sekerou transcendentálního poznání bys mĕl odseknout jemnohmotný obal duše. Poté, co poznáš Nejvyšší Osobnost Božství, bys mĕl tuto sekeru analytického poznání odložit.
Text 24:
With steady intelligence you should develop unalloyed devotional service by careful worship of the spiritual master, and with the sharpened ax of transcendental knowledge you should cut off the subtle material covering of the soul. Upon realizing the Supreme Personality of Godhead, you should then give up that ax of analytic knowledge.