Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.12.3-6

Verš

sat-saṅgena hi daiteyā
yātudhānā mṛgāḥ khagāḥ
gandharvāpsaraso nāgāḥ
siddhāś cāraṇa-guhyakāḥ
vidyādharā manuṣyeṣu
vaiśyāḥ śūdrāḥ striyo ’ntya-jāḥ
rajas-tamaḥ-prakṛtayas
tasmiṁs tasmin yuge yuge
bahavo mat-padaṁ prāptās
tvāṣṭra-kāyādhavādayaḥ
vṛṣaparvā balir bāṇo
mayaś cātha vibhīṣaṇaḥ
sugrīvo hanumān ṛkṣo
gajo gṛdhro vaṇikpathaḥ
vyādhaḥ kubjā vraje gopyo
yajña-patnyas tathāpare

Synonyma

sat-saṅgena — díky sdružování se s Mými oddanými; hi — jistĕ; daiteyāḥ — synové Diti; yātudhānāḥ — démoni; mṛgāḥ — zvířata; khagāḥ — ptáci; gandharva — Gandharvové; apsarasaḥ — nebeské kurtizány; nāgāḥ — hadi; siddhāḥ — obyvatelé Siddhaloky; cāraṇa — Cāraṇové; guhyakāḥ — Guhyakové; vidyādharāḥ — obyvatelé Vidyādharaloky; manuṣyeṣu — mezi lidskými bytostmi; vaiśyāḥ — obchodníci; śūdrāḥ — dĕlníci; striyaḥ — ženy; antya-jāḥ — necivilizovaní lidé; rajaḥ-tamaḥ-prakṛtayaḥ — jež jsou spoutaní kvalitami vášnĕ a nevĕdomosti; tasmin tasmin — v každém; yuge yuge — vĕku; bahavaḥ — mnohé živé bytosti; mat — Mého; padam — sídla; prāptāḥ — dosáhly; tvāṣṭra — Vṛtrāsura; kāyādhava — Prahlāda Mahārāja; ādayaḥ — a další jim podobní; vṛṣaparvā — jménem Vṛṣaparvā; baliḥ — Bali Mahārāja; bāṇaḥ — Bāṇāsura; mayaḥ — démon Maya; ca — také; atha — takto; vibhīṣaṇaḥ — Vibhīṣaṇa, bratr Rāvaṇy; sugrīvaḥ — opičí král Sugrīva; hanumān — velký oddaný Hanumān; ṛkṣaḥ — Jāmbavān; gajaḥ — oddaný slon Gajendra; gṛdhraḥ — sup Jaṭāyu; vaṇikpathaḥ — obchodník Tulādhāra; vyādhaḥ — Dharma-vyādha; kubjā — bývalá prostitutka Kubjā, kterou zachránil Pán Kṛṣṇa; vraje — ve Vṛndāvanu; gopyaḥgopī; yajña-patnyaḥ — manželky brāhmaṇů provádĕjících obĕť; tathā — podobnĕ; apare — ostatní.

Překlad

V každém vĕku získaly mnohé živé bytosti zapletené v kvalitách vášnĕ a nevĕdomosti společnost Mých oddaných. Tak mohly takové živé bytosti jako Daityové, Rākṣasové, ptáci, zvířata, Gandharvové, Apsary, Nāgové, Siddhové, Cāraṇové, Guhyakové a Vidyādharové, jakož i lidské bytosti nižších tříd, jako jsou vaiśyové, śūdrové, ženy a další, dospĕt do Mého svrchovaného sídla. Vṛtrāsura, Prahlāda Mahārāja a další jim podobní také dospĕli do Mého sídla díky společnosti Mých oddaných, stejnĕ jako osobnosti jako Vṛṣaparvā, Bali Mahārāja, Bāṇāsura, Maya, Vibhīṣaṇa, Sugrīva, Hanumān, Jāmbavān, Gajendra, Jaṭāyu, Tulādhāra, Dharma-vyādha, Kubjā, gopī ve Vṛndāvanu a manželky brāhmaṇů, kteří provádĕli obĕť.

Význam

Pán uvádí oddané, jako jsou gopī ve Vṛndāvanu, a také démony, jako je Bāṇāsura, aby ilustroval, jak se dostává pod vládu tĕch, kdo se Mu odevzdají. Rozumí se, že oddaní jako gopī a další zde uvedení získali čistou lásku ke Kṛṣṇovi, zatímco démoni vĕtšinou získali pouze osvobození. Mnozí démoni se díky společnosti oddaných očistili a uznali oddanou službu Pánu za nejdůležitĕjší ze všech činností, kterým se v životĕ vĕnovali, ale vznešení oddaní jako Prahlāda a Bali Mahārāja neznají nic než oddanou službu, která je samotným jejich životem. Přesto jsou uvedeni i napravení démoni, aby čtenáři Śrīmad-Bhāgavatamu pochopili, jak nezmĕrný prospĕch je možné získat sdružováním se s oddanými Pána.

Démon Vṛtrāsura byl ve svém minulém životĕ zbožný král Citraketu, který získal společnost Śrī Nārady Muniho, Śrī Aṅgiry Muniho a Pána Saṅkarṣaṇa. Prahlāda Mahārāja je jako syn Hiraṇyakaśipua považován za Daityu neboli démona. Přesto však ještĕ v lůnĕ své matky Kayādhū byl prostřednictvím zvukové vibrace ve styku s Nāradou Munim. Démona Vṛṣaparvy se matka zřekla hned, jak se narodil, ale vychoval ho jeden muni, a tak se Vṛṣaparvā stal oddaným Pána Viṣṇua. Bali Mahārāja se stýkal se svým dĕdem Prahlādem a také s Pánem Vāmanadevou. Syna Baliho Mahārāje, Bāṇāsuru, zachránila společnost jeho otce a Pána Śivy. Setkal se také osobnĕ s Pánem Kṛṣṇou, který mu usekl až na dvĕ všech jeho tisíc paží, jež dostal od Pána Śivy jako požehnání. Když Bāṇāsura pochopil slávu Pána Kṛṣṇy, stal se také velkým oddaným. Démon Maya Dānava postavil snĕmovnu pro Pāṇḍuovce a rovnĕž se setkal s Pánem Kṛṣṇou. Nakonec u Nĕho získal útočištĕ. Vibhīṣaṇa byl démon se zbožnou povahou, bratr Rāvaṇy, a sdružoval se s Hanumānem a Rāmacandrou.

Sugrīva, Hanumān, Jāmbavān a Gajendra jsou příklady zvířat, která dostala Pánovu milost. Jāmbavān neboli Ṛkṣarāja patřil k jistému druhu medvĕdů. Osobnĕ se setkal s Pánem Kṛṣṇou, když s Ním bojoval kvůli drahokamu Syamantaka. Slon Gajendra se v nĕkterém ze svých minulých životů sdružoval s oddanými a na konci života v tĕle Gajendry ho Pán osobnĕ zachránil. Jaṭāyu byl pták, který pomáhal Pánu Rāmacandrovi za cenu vlastního života. Sdružoval se se Śrī Garuḍou, Mahārājem Daśarathou a dalšími oddanými v Rāma-līle. Osobnĕ také potkal Sītu a Pána Rāmu. Styky Gandharvů, Apsar, Nāgů, Siddhů, Cāraṇů, Guhyaků a Vidyādharů s oddanými nebyly podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho příliš význačné a není třeba se o nich zmiňovat. Vaṇikpatha je vaiśya, jehož příbĕh vypráví Mahābhārata v souvislosti s pýchou Jājaliho Muniho.

Jak důležitá je společnost oddaných ukazuje příbĕh nenásilného lovce Dharma-vyādhy popsaný ve Varāha Purāṇĕ. V minulém životĕ se nĕjakým způsobem stal brahma-rākṣasou neboli brāhmaṇským duchem, ale nakonec získal osvobození. V předchozí Kali-yuze se mu dostalo společnosti vaiṣṇavského krále, který se jmenoval Vāsu. Dívka jménem Kubjā se setkala přímo s Pánem Kṛṣṇou a ve svém minulém životĕ se sdružovala se Śrī Nāradou Munim. Gopī z Vṛndāvanu sloužily v předchozích životech svĕtcům. Díky hojné společnosti oddaných se v dalším životĕ narodily jako gopī ve Vṛndāvanu a sdružovaly se s vĕčnĕ osvobozenými gopīmi, které tam sestoupily z duchovního svĕta. Mimo jiné se tĕšily ze společnosti Tulasī-devī neboli Vṛndā-devī. Manželky brāhmaṇů provádĕjících obĕť se stýkaly s ženami, které Pán Kṛṣṇa posílal prodávat kvĕtinové girlandy a betelové oříšky, a naslouchaly od nich o Pánu.