Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.12.22-23

Verš

dve asya bīje śata-mūlas tri-nālaḥ
pañca-skandhaḥ pañca-rasa-prasūtiḥ
daśaika-śākho dvi-suparṇa-nīḍas
tri-valkalo dvi-phalo ’rkaṁ praviṣṭaḥ
adanti caikaṁ phalam asya gṛdhrā
grāme-carā ekam araṇya-vāsāḥ
haṁsā ya ekaṁ bahu-rūpam ijyair
māyā-mayaṁ veda sa veda vedam

Synonyma

dve — dvĕ; asya — tohoto stromu; bīje — semena; śata — stovky; mūlaḥ — kořenů; tri — tři; nālaḥ — dolní kmeny; pañca — pĕt; skandhaḥ — horních kmenů; pañca — pĕt; rasa — míz; prasūtiḥ — vytvářející; daśa — deset; eka — plus jednu; śākhaḥ — vĕtví; dvi — dvou; suparṇa — ptáků; nīḍaḥ — hnízdo; tri — tři; valkalaḥ — druhy kůry; dvi — dva; phalaḥ — plody; arkam — ke slunci; praviṣṭaḥ — vztahující se; adanti — jedí nebo si pochutnávají; ca — také; ekam — jeden; phalam — plod; asya — tohoto stromu; gṛdhrāḥ — lidé chtiví hmotného požitku; grāme — v rodinném životĕ; carāḥ — žijící; ekam — další; araṇya — v lese; vāsāḥ — kteří žijí; haṁsāḥ — lidé podobní labutím, svĕtci; yaḥ — ten, kdo; ekam — jen jeden, Nadduše; bahu-rūpam — zjevující se v mnoha podobách; ijyaiḥ — s pomocí osob hodných uctívání, duchovních učitelů; māyā-mayam — vytvořený energií Nejvyššího Pána; veda — ví; saḥ — taková osoba; veda — zná; vedam — skutečný smysl védské literatury.

Překlad

Tento strom hmotné existence má dvĕ semena, stovky kořenů, tři dolní a pĕt horních kmenů. Vytváří pĕt míz, má jedenáct vĕtví a je na nĕm hnízdo, které si postavili dva ptáci. Strom má tři druhy kůry, dává dva plody a vztahuje se ke slunci. Ti, kdo jsou chtiví hmotného požitku a oddaní rodinnému životu, si pochutnávají na jednom z plodů tohoto stromu a lidé ve stavu odříkání, podobní labutím, si pochutnávají na druhém. Ten, kdo s pomocí pravých duchovních učitelů dokáže poznat tento strom jako projev energie jedné Nejvyšší Pravdy, jež se zjevuje v mnoha podobách, zná skutečný smysl védské literatury.

Význam

Dvĕma semeny tohoto stromu jsou hříšné a zbožné činnosti a jeho stovkami kořenů jsou nesčetné hmotné touhy živých bytostí, které je poutají k hmotné existenci. Tři dolní kmeny představují tři kvality hmotné přírody a pĕt horních kmenů představuje pĕt hrubohmotných prvků. Strom vytváří pĕt míz – zvuk, podobu, hmat, chuť a vůni – a má jedenáct vĕtví: pĕt činných smyslů, pĕt poznávacích smyslů a mysl. Postavili si na nĕm hnízdo dva ptáci, individuální duše a Nadduše, a třemi druhy kůry jsou vzduch, žluč a hlen, složky, které tvoří tĕlo. Dvĕma plody tohoto stromu jsou štĕstí a neštĕstí.

Ti, kdo se neúnavnĕ snaží užívat si společnosti krásných žen, penĕz a dalších požitkářských aspektů iluze, si pochutnávají na plodu neštĕstí. Mĕli bychom mít na pamĕti, že i na nebeských planetách existuje úzkost a smrt. Ti, kdo se zřekli hmotných cílů a vydali se cestou duchovního osvícení, si poochutnávají na plodu štĕstí. Kdo přijme pomoc pravých duchovních učitelů, může pochopit, že tento spletitý strom je jen projevem vnĕjší energie Nejvyššího Pána, jemuž se nikdo nevyrovná. Dokáže-li nĕkdo vidĕt Nejvyšší Osobnost Božství jako konečnou příčinu všeho, jeho poznání je dokonalé. Pokud se však jen zaplétá do védských obřadů nebo védské spekulace bez poznání Nejvyššího Pána, nedosáhl dokonalosti života.