Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.12.18

Verš

yathānalaḥ khe ’nila-bandhur uṣmā
balena dāruṇy adhimathyamānaḥ
aṇuḥ prajāto haviṣā samedhate
tathaiva me vyaktir iyaṁ hi vāṇī

Synonyma

yathā — jako; analaḥ — oheň; khe — v éteru ve dřevĕ; anila — vzduch; bandhuḥ — jehož pomoc; uṣmā — teplo; balena — silnĕ; dāruṇi — ve dřevĕ; adhimathyamānaḥ — zažehnutý třením; aṇuḥ — velmi malý; prajātaḥ — rodí se; haviṣā — s ghí (přečištĕným máslem); samedhate — zvĕtšuje se; tathā — podobnĕ; eva — vskutku; me — Můj; vyaktiḥ — projev; iyam — tento; hi — jistĕ; vāṇī — védské zvuky.

Překlad

Silným třením zažínacích dřívek vzniká ve styku se vzduchem teplo a objeví se jiskra ohnĕ. Jakmile je oheň zapálený, přilévá se do nĕj ghí a oheň se rozhoří. Podobnĕ se projevuji Já ve zvukové vibraci Véd.

Význam

Zde Pán Kṛṣṇa vysvĕtluje nejdůvĕrnĕjší význam védského poznání. Védy nejprve usmĕrňují bĕžné hmotné činnosti a jejich plody nasmĕrovávají do obřadních obĕtí, které zdánlivĕ odmĕňují konatele budoucím prospĕchem. Pravým zámĕrem tĕchto obĕtí však je, aby si materialistický pracovník zvykl nabízet plody své práce vyšší védské autoritĕ. Úspĕšný ploduchtivý konatel postupnĕ vyčerpá možnosti hmotného požitku a přirozenĕ začne tíhnout k vyššímu stádiu filosofické spekulace o své existenci. S tím, jak prohlubuje své poznání, si začne být vĕdom nekonečné slávy Nejvyššího a postupnĕ se zapojí do procesu láskyplné oddané služby transcendentální Absolutní Pravdĕ. Pán Kṛṣṇa je cílem védského poznání, jak sám říká v Bhagavad-gītĕ: vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ. Pán se postupnĕ projevuje ve sledu védských obřadů, tak jako se oheň postupnĕ projevuje třením palivového dřeva. Slova haviṣā samedhate („oheň se zvĕtšuje přiléváním ghí“) vyjadřují, že s pokrokem v konání védských obĕtí začíná postupnĕ planout oheň duchovního poznání, všechno osvĕtluje a ničí kolobĕh plodonosných činností.

Pán Kṛṣṇa považoval Uddhavu za nejkvalifikovanĕjší osobu, která by mohla vyslechnout toto podrobné transcendentální poznání, a proto ho milostivĕ poučuje, aby Uddhava mohl osvítit mudrce v Badarikāśramu, a tak naplnit smysl jejich životů.