Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.12.16

Verš

śrī-uddhava uvāca
saṁśayaḥ śṛṇvato vācaṁ
tava yogeśvareśvara
na nivartata ātma-stho
yena bhrāmyati me manaḥ

Synonyma

śrī-uddhavaḥ uvāca — Śrī Uddhava řekl; saṁśayaḥ — pochybnost; śṛṇvataḥ — toho, kdo poslouchá; vācam — slova; tava — Tvoje; yoga-īśvara — vládců mystických sil; īśvara — Ty, který jsi Pánem; na nivartate — neodchází; ātma — v srdci; sthaḥ — nacházející se; yena — kterou; bhrāmyati — je zmatená; me — moje; manaḥ — mysl.

Překlad

Śrī Uddhava řekl: Ó Pane všech vládců mystických sil, vyslechl jsem Tvá slova, ale pochybnost v mém srdci neodchází. Má mysl je proto zmatená.

Význam

V prvním verši desáté kapitoly tohoto zpĕvu Pán prohlásil, že má u Nĕj osoba vyhledat útočištĕ a bez hmotných tužeb plnit své povinnosti v rámci varṇāśramského systému. Uddhava si tento výrok vyložil jako doporučení pro karma-miśrā bhakti, oddanou službu smíšenou se sklonem k plodonosnému jednání. Je pravda, že dokud osoba nechápe, že Pán Kṛṣṇa je vším, není možné, aby zanechala bĕžných svĕtských povinností. Naopak se jí doporučuje, aby plody tĕchto činností nabízela Pánu. Ve čtvrtém verši desáté kapitoly Pán vybízí k zanechání svĕtských povinností a k systematickému rozvoji poznání, kdy Jej osoba přijme jako Nejvyššího. Tento pokyn Uddhava pochopil jako poukázání na jñāna-miśrā bhakti, oddanou službu Pánu smíšenou s druhotnou touhou získávat poznání. Počínaje veršem 35 v desáté kapitole se Uddhava tázal na průbĕh hmotného podmínĕní a vysvobození z hmotného života. Pán ve své obšírné odpovĕdi uvedl, že metoda filosofické spekulace nemůže být bez oddané služby nikdy dovedena k dokonalosti. V jedenácté kapitole, verši 18, Pán zdůraznil důležitost víry v Nejvyšší Osobnost Božství a ve verši 23 Kṛṣṇa obsáhle rozvedl svůj popis oddané služby a zdůraznil potřebu s vírou naslouchat o slávĕ Pána a opĕvovat ji. Na závĕr řekl, že rozvoj i dokonalost oddané služby závisejí na společnosti oddaných. Ve verši 26 jedenácté kapitoly se Uddhava ptal na správné způsoby oddané služby a na příznaky dokonalé oddanosti. A ve verši 48 Pán Kṛṣṇa uvedl, že dokud se osoba nezačne vĕnovat oddané službĕ, budou její pokusy dosáhnout osvobození marné. Musí se stýkat s Pánovými oddanými a následovat jejich příkladu. Nakonec ve čtrnáctém verši této kapitoly Pán kategoricky zavrhl cesty plodonosného jednání a mentální spekulace a ve verši 15 doporučil odevzdat se výhradnĕ Jemu z celého srdce.

Když Uddhava obdržel tyto obšírné a technické pokyny ohlednĕ dokonalosti života, je zmatený a jeho mysl trápí pochybnost, co má vlastnĕ dĕlat. Pán Kṛṣṇa popsal mnoho postupů a jejich výsledky, přičemž všechny nakonec vedou k jedinému cíli, Jemu samotnému. Uddhava si tedy přeje, aby Pán Kṛṣṇa jednoduše vysvĕtlil, co je třeba dĕlat. Arjuna vznesl k Pánu podobnou žádost na začátku třetí kapitoly Bhagavad-gīty. Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura zde Uddhava říká: „Můj drahý příteli Kṛṣṇo, nejprve jsi doporučil, abych se vĕnoval svĕtským činnostem v rámci varṇāśramského systému a potom jsi mi poradil, abych tĕchto činností zanechal a začal se vĕnovat filosofickému bádání. Nyní zavrhuješ cestu jñāny a doporučuješ, abych se Ti jednoduše odevzdal prostřednictvím bhakti-yogy. Pokud přijmu Tvůj závĕr, může se stát, že v budoucnu se zase vrátíš ke svému původnímu stanovisku a budeš doporučovat svĕtské jednání.“ Tímto smĕlým vyjevením mysli Uddhava ukazuje, jak důvĕrné přátelství Ho s Pánem Kṛṣṇou pojí.