Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.12.14-15

Verš

tasmāt tvam uddhavotsṛjya
codanāṁ praticodanām
pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca
śrotavyaṁ śrutam eva ca
mām ekam eva śaraṇam
ātmānaṁ sarva-dehinām
yāhi sarvātma-bhāvena
mayā syā hy akuto-bhayaḥ

Synonyma

tasmāt — proto; tvam — ty; uddhava — ó Uddhavo; utsṛjya — poté, co přestaneš následovat; codanām — usmĕrnĕní uvedená ve Védách; praticodanām — pokyny doplňkových védských textů; pravṛttim — příkazy; ca — a; nivṛttim — zákazy; ca — také; śrotavyam — to, co má být vyslechnuto; śrutam — to, co bylo vyslechnuto; eva — jistĕ; ca — také; mām — ke Mnĕ; ekam — jen; eva — skutečnĕ; śaraṇam — útočištĕ; ātmānam — Nadduše v srdci; sarva-dehinām — všech podmínĕných duší; yāhi — musíš jít; sarva-ātma-bhāvena — s výlučnou oddaností; mayā — Mou milostí; syāḥ — mĕl bys být; hi — jistĕ; akutaḥ-bhayaḥ — prostý strachu za všech okolností.

Překlad

Proto, Můj milý Uddhavo, zapomeň na védské mantry i na postupy předepsané v doplňkových védských textech se všemi jejich příkazy a zákazy. Nehleď na to, co bylo vyslechnuto a co má být vyslechnuto. Jednoduše přijmi útočištĕ u Mĕ, protože Já jsem Nejvyšší Osobnost Božství v srdcích všech podmínĕných duší. Odevzdej se Mi celým srdcem a Mou milostí buď prostý strachu za všech okolností.

Význam

Śrī Uddhava se Pána Kṛṣṇy ptal na příznaky svĕtců a osvobozených duší a Pán odpovĕdĕl s ohledem na různé úrovnĕ duchovní pokročilosti, přičemž rozlišil mezi tĕmi, kdo jsou schopní pochopit, že Pán Kṛṣṇa je hlavním životním cílem, a milujícími oddanými, pro nĕž je Pán Kṛṣṇa a oddaná služba Jemu jediným cílem života. Pán Kṛṣṇa také zmínil, že Jeho milující oddaní a dokonce i ti, kdo upřímnĕ vyhledávají jejich společnost, si Ho mohou podmanit. Mezi všemi oddanými vyzdvihl gopī z Vṛndāvanu a řekl o nich, že dosáhly tak výjimečného stádia čisté oddané služby, že se jim cítí být trvale zadlužený. Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura Pán Kṛṣṇa předtím ponechával lásku, kterou k Nĕmu gopī cítí, skrytou ve svém srdci, neboť je důvĕrná a Pán sám je velmi vážný. Nakonec ale ani Pán Kṛṣṇa nemohl o silné lásce gopī dále mlčet, a tak v tĕchto verších vyjevuje Uddhavovi, jak Ho gopī ve Vṛndāvanu milovaly a jak si Ho zcela podmanily. Pán si ve skrytu užíval s milujícími gopīmi a spontánní milostnou náklonností se mezi nimi projevovala ta nejvĕtší láska.

Jak Pán vysvĕtluje v Bhagavad-gītĕ, dokonalosti života nelze dosáhnout samotným zřeknutím se hmotného svĕta ani jednáním podle obyčejných, sektářských náboženských zásad. Je třeba skutečnĕ poznat, kdo je Nejvyšší Osobnost Božství, a ve společnosti čistých oddaných Pána se Ho naučit milovat v Jeho původní, osobní podobĕ. Tato láska může být projevená v milostné, rodičovské, přátelské či služebnické rase neboli vztahu. Pán zevrubnĕ vyložil Uddhavovi systém filosofické analýzy hmotného svĕta a nyní sdĕluje jasný závĕr, že je zbytečné, aby Uddhava marnil čas plodonosnými činnostmi či mentální spekulací. Pán Kṛṣṇa ve skutečnosti naznačuje, že Uddhava by si mĕl osvojit příklad gopī a usilovat o další rozvoj vĕdomí Kṛṣṇy následováním pasaček krav z Vraji. Každá podmínĕná duše, která je nespokojená s krutými zákony přírody, jež způsobují nemoci, stáří a smrt, by mĕla chápat, že Pán Kṛṣṇa dokáže osvobodit všechny živé bytosti od problémů hmotné existence. Není třeba se zaplétat do neautorizovaných, sektářských obřadů, příkazů a zákazů. Je nutné se jen odevzdat Pánu Kṛṣṇovi po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jenž je samotný Pán Kṛṣṇa. Následováním autorizovaného usmĕrnĕného procesu bhakti-yogy, rozvoje vĕdomí Kṛṣṇy, je snadné dosáhnout duchovní dokonalosti.