Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.11.47

Verš

iṣṭā-pūrtena mām evaṁ
yo yajeta samāhitaḥ
labhate mayi sad-bhaktiṁ
mat-smṛtiḥ sādhu-sevayā

Synonyma

iṣṭā — provádĕním obĕtí pro vlastní prospĕch; pūrtena — a zbožnými činnostmi pro dobro druhých, jako je kopání studní; mām — Mĕ; evam — takto; yaḥ — ten, kdo; yajeta — uctívá; samāhitaḥ — s myslí upřenou na Mĕ; labhate — taková osoba získává; mayi — Mnĕ; sat-bhaktim — neochvĕjnou oddanou službu; mat-smṛtiḥ — realizované poznání o Mnĕ; sādhu — se všemi lepšími vlastnostmi; sevayā — službou.

Překlad

Ten, kdo provádí obĕtní obřady a zbožné činnosti pro Mé uspokojení, a kdo Mĕ tak soustředĕnĕ uctívá, získá neochvĕjnou oddanou službu Mnĕ. Díky jedinečné kvalitĕ své služby získá realizované poznání o Mnĕ.

Význam

Slovo iṣṭā-pūrtena, což znamená „obĕtní obřady a zbožné činnosti“, nenaznačuje odchýlení od čisté oddané služby Pánu. Pán Kṛṣṇa či Viṣṇu se nazývá Yajña, Pán obĕti, a v Bhagavad-gītĕ (5.29) Pán Kṛṣṇa říká: bhoktāraṁ yajña-tapasām – „Já jsem skutečným příjemcem všech obĕtí.“ Nejvyšší obĕtí je pronášet svatá jména Pána a když u nich človĕk vyhledá útočištĕ, získá neochvĕjnou oddanost a realizované poznání Absolutní Pravdy. Realizovaný oddaný je ve své oddané službĕ velmi pozorný; tato služba je pro nĕj vším. Udržuje si způsobilost pro její konání tak, že neustále uctívá a oslavuje lotosové nohy duchovního učitele a Nejvyšší Osobnosti Božství. Tento hari-nāma-kīrtan a guru-pūjā jsou jediné praktické metody, kterými lze dosáhnout čisté oddané služby. Když se hari-kīrtan rozšíří, nazývá se kṛṣṇa-saṅkīrtan. Človĕk by nemĕl vysychat provádĕním neautorizovaných askezí či obĕtí, ale mĕl by se radĕji s plným nadšením vĕnovat velké obĕti, kterou je śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtan umožňující snadno dosáhnout nejvyšší dokonalosti lidského života.