Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.10.34

Verš

kāla ātmāgamo lokaḥ
svabhāvo dharma eva ca
iti māṁ bahudhā prāhur
guṇa-vyatikare sati

Synonyma

kālaḥ — čas; ātmā — vlastní já; āgamaḥ — védské poznání; lokaḥ — vesmír; svabhāvaḥ — různé povahy různých živých bytostí; dharmaḥ — náboženské zásady; eva — jistĕ; ca — také; iti — takto; mām — Mĕ; bahudhā — mnoha způsoby; prāhuḥ — nazývají; guṇa — kvalit přírody; vyatikare — rozrušení; sati — když nastane.

Překlad

Když jsou hmotné kvality přírody rozrušené a vzájemnĕ na sebe působí, živé bytosti Mĕ popisují různými způsoby – jako všemocný čas, Nejvyšší Já, védské poznání, vesmír, svou vlastní přirozenost, náboženské obřady a tak dále.

Význam

Moc Osobnosti Božství lze vnímat sledováním jak různé životní druhy – polobozi, lidské bytosti, zvířata, ryby, ptáci, hmyz, rostliny a tak dále – postupnĕ vyvíjejí své povahy a činnosti. Každý životní druh má svůj způsob uspokojování smyslů a tomu se říká jeho dharma. V uvedených projevech mohou obyčejní lidé, kteří nemají poznání o Osobnosti Božství, postřehnout náznak Pánových energií. Śrīla Madhvācārya cituje následující informaci z Tantra-bhāgavaty. Pán se nazývá kāla neboli čas, protože uvádí do pohybu a ovládá všechny hmotné kvality. Jelikož je úplný a dokonalý, nazývá se ātmā neboli Nejvyšší Já a je zosobnĕním všeho poznání. Slovo svabhāva vyjadřuje, že Pán má úplnou kontrolu nad svým vlastním osudem a jako zaopatřovatel všech se nazývá dharma. Ten, kdo je na osvobozené úrovni, může uctíváním Osobnosti Božství získat nekonečnou blaženost, zatímco ti, kdo o Pánu nic nevĕdí, se snaží najít štĕstí vymýšlením jiných předmĕtů uctívání. Pokud si nĕkdo tvrdošíjnĕ představuje, že nĕco je na Pánu nezávislé, pak bude vĕzet v iluzorní síti Pánovy energie. Když živá bytost vidí, jak všechny hmotné vĕci nevyhnutelnĕ zanikají, žije v neustálém strachu a jen bĕduje v temnotĕ nevĕdomosti. V této temnotĕ není možné zažívat štĕstí. Proto bychom si nikdy nemĕli myslet, že je nĕco na Osobnosti Božství nezávislé. Jakmile si to nĕkdo myslí, je ihned chycen v Pánovĕ iluzorní síti zvané māyā. Mĕl by zůstat pořád, i na osvobozené úrovni, pokorný a poslušný vůči Osobnosti Božství, a tak získá nejvyšší duchovní štĕstí.