Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.10.10

Verš

yo ’sau guṇair viracito
deho ’yaṁ puruṣasya hi
saṁsāras tan-nibandho ’yaṁ
puṁso vidyā cchid ātmanaḥ

Synonyma

yaḥ — které; asau — ono (jemnohmotné tĕlo); guṇaiḥ — hmotnými kvalitami; viracitaḥ — vytvořené; dehaḥ — tĕlo; ayam — toto (hrubohmotné tĕlo); puruṣasya — Nejvyšší Osobnosti Božství; hi — jistĕ; saṁsāraḥ — hmotná existence; tat-nibandhaḥ — připoutané k ní; ayam — toto; puṁsaḥ — živé bytosti; vidyā — poznání; chit — to, co odsekává; ātmanaḥ — duše.

Překlad

Jemnohmotná a hrubohmotná tĕla jsou výtvory hmotných kvalit přírody, které pocházejí z energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Hmotná existence nastává tehdy, když živá bytost mylnĕ pokládá vlastnosti hrubohmotných a jemnohmotných tĕl za svou skutečnou povahu. Tento iluzorní stav lze ovšem zničit pravým poznáním.

Význam

Ohlednĕ přirovnání ohnĕ a jeho paliva k duši a tĕlu může nĕkdo namítat, že oheň do jisté míry na svém palivu závisí a nemůže bez nĕj existovat. S ohnĕm existujícím nezávisle na palivu nemáme zkušenost, a tak se můžeme ptát, jak je možné, aby živá bytost existovala oddĕlenĕ od tĕla, byla jím zahalena a nakonec se od nĕho osvobodila. Povahu živé bytosti lze jasnĕ pochopit jedinĕ prostřednictvím energie poznání (vidyā) patřící Nejvyšší Osobnosti Božství. Pomocí vidyi neboli pravého poznání lze rozsekat hmotnou existenci na kusy a ještĕ v tomto životĕ zakusit duchovní realitu. Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura je naše hmotná existence umĕle vyvolanou situací. Pánova nepochopitelná energie nevĕdomosti psychologicky vnucuje živé bytosti vlastnosti hrubohmotných a jemnohmotných tĕl a kvůli mylnému ztotožňování se s tĕlem zahajuje živá bytost sled iluzorních činností. V minulé kapitole bylo vysvĕtleno, že současné hmotné tĕlo je jako strom, který vytváří karmické semeno dalšího tĕla. Tento kolobĕh nevĕdomosti je však možné rozsekat na kusy transcendentálním poznáním, jež Pán vykládá.

Podmínĕné duše, které se vůči Nejvyšší Osobnosti Božství stavĕjí nepřátelsky, bohužel nepřijímají dokonalé poznání, o kterém Pán mluví. Místo toho zůstávají pohroužené v hrubohmotné a jemnohmotné iluzi. Pokud ale živá bytost přijme Pánovo poznání, může celou svou situaci napravit a vrátit se ke svému původnímu vĕčnému a blaženému životu s dokonalým poznáním v přímé společnosti Pána.