Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.1.24

Verš

bhagavān jñāta-sarvārtha
īśvaro ’pi tad-anyathā
kartuṁ naicchad vipra-śāpaṁ
kāla-rūpy anvamodata

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán; jñāta — znající; sarva-arthaḥ — význam všeho; īśvaraḥ — zcela schopný; api — i když; tat-anyathā — jinak; kartum — učinit; na aicchat — nepřál si; vipra-śāpam — kletbu brāhmaṇů; kāla-rūpī — projevující svou podobu času; anvamodata — rád schválil.

Překlad

Nejvyšší Pán dobře vĕdĕl, jaký význam všechny tyto události mají, ale přestože byl schopný brāhmaṇskou kletbu odvrátit, nepřál si tak učinit. Naopak ve své podobĕ času tento vývoj situace rád schválil.

Význam

Obyčejní lidé mohou být překvapení nebo zmatení z toho, že Pán rád schválil prokletí a zničení své vlastní dynastie. Zde použité slovo anvamodata vyjadřuje radost z nĕčeho či schválení. Také je uvedeno: kāla-rūpī – Kṛṣṇa rád schválil brāhmaṇskou kletbu v podobĕ času. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Prabhupāda to komentuje tak, že Nejvyšší Pán, Kṛṣṇacandra, se rozhodl ponechat kletbu netknutou, aby ochránil pravé náboženské zásady a odčinil nevhodný přestupek podvodných členů dynastie Kārṣṇa. V Bhagavad-gītĕ je jasnĕ řečeno, že celým zámĕrem Pánova sestoupení do hmotného svĕta je obnovit pravé náboženské zásady, pomocí kterých mohou podmínĕné duše, silnĕ trpící pod zákony hmotné přírody, obnovit svoje původní postavení vĕčnĕ osvobozených služebníků Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy. Živá bytost přichází do hmotného svĕta s touhou panovat hmotné přírodĕ, i když ve skutečnosti není pánem, ale vĕčným služebníkem. Kvůli tomuto zvrácenému sklonu vykořisťovat celý svĕt pro svůj smyslový požitek má živá bytost také sklon snažit se překroutit zásady duchovního života, aby vĕčné náboženské zásady vyhovovaly jejímu hmotnému uspokojování smyslů. Náboženství má však tĕšit Nejvyššího Pána tím, že se lidé řídí Jeho zákony. Proto Pán Kṛṣṇa čas od času osobnĕ přichází oživit správnou metodu oddané služby Jeho lotosovým nohám. V jedenáctém zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu je jasnĕ uvedeno, že Pán Kṛṣṇa již dokončil vĕtšinu svých zábav na Zemi a nyní zahájil konečné přípravy na svůj odchod. Chtĕl po sobĕ tedy zanechat názornou lekci pro živé bytosti tohoto vĕku, že žádná takzvanĕ zbožná osoba, ani tak vznešená, že se narodila přímo v Pánovĕ rodinĕ, nemůže znesvĕtit úctu, která náleží čistým oddaným Pána, jako je Nārada Muni. Princip služby čistému oddanému Kṛṣṇy je pro duchovní pokrok natolik podstatný, že jen proto, aby jej vštípil podmínĕným duším Kali-yugy, Pán projevil nepochopitelnou zábavu, kdy způsobil zánik celé své dynastie.

Śrīmad-Bhāgavatam naznačuje velká neštĕstí, která nastanou po odchodu Nejvyšší Osobnosti Božství. K tĕmto neštĕstím došlo i po odchodu Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jehož gauḍīya-vaiṣṇavové považují za samotného Kṛṣṇu. Prostřednictvím různých pokynů Bhāgavatam napomáhá odstranĕní podvodných pseudonáboženství, která se objevují ve společnosti po Pánovĕ odchodu.

Pán Caitanya projevil své velkodušné zábavy a tak vyhnal z jižní Indie všechny falešné doktríny apasampradāyí neboli takzvaných učednických tradic pseudooddaných, které nabyly velkého vlivu tím, že se přiklonily k ateistickým teoriím buddhistů a džinistů. Tak nasmĕroval celou Indii k oddané službĕ Pánu Kṛṣṇovi, až se díky rozsáhlému kázání Pána Caitanyi Mahāprabhua a Jeho následovníků na svĕtĕ nemluvilo o ničem jiném než o oddané službĕ Nejvyššímu Pánu. Tridaṇḍipāda Prabodhānanda Sarasvatī toto rozvádí ve svém verši strī-putrādi-kathāṁ jahur viṣayiṇaḥ.

Śrī Narahari Sarakāra Ṭhākura ve své knize Kṛṣṇa-bhajanāmṛta opravuje nesprávné výroky gaurāṅga-nāgarī-vādīch, sakhībheka-vādīch a dalších z jedenácti pseudoučednických posloupností, které se prohlašují za následovníky Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Tyto neautorizované osoby předkládají podvod maskovaný jako náboženství a své pokrytectví propagují jako kathā neboli čisté uctívání Pána. Tak jako Kṛṣṇa vyvolal zuřivý spor, aby zničil svůj vlastní rod, Śrī Caitanya Mahāprabhu zařídil, aby byl svĕt hned po Jeho odchodu zaplaven množstvím māyāvādských a karma-vādských filozofií. Učinil to proto, aby zničil příslušníky jedenácti apasampradāyí, neautorizovaných učednických tradic, i mnoha jiných apasampradāyí, které se objeví v budoucnosti a opováží se nazývat se oddanými Śrī Caitanyi Mahāprabhua nebo předstírat, že jsou potomky Jeho rodu. Zároveň Caitanya Mahāprabhu zařídil, aby Jeho stoupenci zůstali stranou pseudooddanosti tĕchto podvodníků. Oddaní Pána Gaurasundary, Caitanyi Mahāprabhua, dokáží rozpoznat tajemství Jeho zábav, které se projevuje v zábavách Pána Kṛṣṇy. Činnosti transcendentálního tĕla Nejvyšší Osobnosti Božství nelze pochopit žádným obyčejným svĕtským způsobem. To je základní význam této kapitoly.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A.Č. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k první kapitole jedenáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Prokletí yaduovské dynastie“.