Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.1.16

Verš

evaṁ pralabdhā munayas
tān ūcuḥ kupitā nṛpa
janayiṣyati vo mandā
muṣalaṁ kula-nāśanam

Synonyma

evam — takto; pralabdhāḥ — podvedení; munyayaḥ — mudrci; tān — tĕmto chlapcům; ūcuḥ — řekli; kupitāḥ — rozhnĕvaní; nṛpa — ó králi Parīkṣite; janayiṣyati — porodí; vaḥ — pro vás; mandāḥ — vy hlupáci; muṣalam — kyj; kula-nāśanam — který zničí dynastii.

Překlad

Mudrci, zesmĕšnĕní tímto podvodem, se rozzlobili, ó králi, a řekli chlapcům: „Vy hlupáci! Porodí vám železný kyj, který zničí celou vaši dynastii.“

Význam

U čistých oddaných Pána se nevyskytují čtyři nedostatky podmínĕných duší: sklon chybovat (bhrama), vliv iluze (pramāda), nedokonalé smysly (karaṇāpāṭava) a sklon podvádĕt (vipralipsā). Pán Kṛṣṇa však zařídil, aby mladí členové Jeho rodu, yaduovské dynastie, projevili nebezpečné nízké lidské sklony. Yaduovští chlapci tak jednali stejnĕ jako stoupenci kultu pseudooddanosti.

Kṛṣṇa si před svým odchodem přál, aby se mudrci rozzlobili na mladé příslušníky yaduovské dynastie. Chtĕl tím dát poučení, aby si o vaiṣṇavech nikdo nemyslel, že jsou hloupí, nevĕdomí nebo že jsou to svĕtské osoby, a chtĕl omezit pýchu členů své vlastní rodiny. Poblouznĕní lidé nĕkdy přijmou role pseudooddaných a pomlouvají skutečný proces čisté oddané služby a čisté oddané, kteří jsou odevzdaní kázání Pánova poselství. Tito hloupí pseudooddaní si myslí, že jejich zášť či závist vůči pravé kazatelské misi Pána představuje bhakti, ale ve skutečnosti je příčinou všech potíží jak jich samotných, tak i nešťastníků, kteří je následují. Kazatelé čisté oddané služby odhalují zhoubné snahy pseudooddaných, a podobnĕ mudrci v čele s Nāradou, všichni vznešení oddaní Pána, oslovili mladé chlapce yaduovské dynastie jako pomatené hlupáky a řekli jim: „Z tohoto falešného lůna či falešného odĕvu sādhua se zrodí kyj, který způsobí zničení vašeho rodu.“

Zvláštĕ v Indii, ale nyní i v západních zemích se vyskytuje třída znečištĕných požitkářů, kteří se také prohlašují za gauḍīya-vaiṣṇavy, a předstírají nejvyšší stav prema-bhakti. Prohlašují, že dospĕli do nejvyššího stádia oddanosti, a proto se zajímají jen o nejdůvĕrnĕjší záležitosti mādhurya-līly, jak se projevuje ve Vṛndāvanu. Nĕkdy se dokonce i oblékají jako gopī a předstírají, že vstupují do Kṛṣṇových zábav, aniž by následovali standardní zásady. Ve jménu prema-bhakti se nĕkdy dopouštĕjí vážných přestupků proti čistým oddaným Kṛṣṇy. Touto událostí, kdy z takzvaného lůna Sāmby přišel na svĕt železný kyj, Pán Kṛṣṇa osobnĕ učil, jak nebezpečné jsou výsledky takové pseudooddanosti.