Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 11.1.11-12

Verš

karmāni puṇya-nivahāni su-maṅgalāni
gāyaj-jagat-kali-malāpaharāṇi kṛtvā
kālātmanā nivasatā yadu-deva-gehe
piṇḍārakaṁ samagaman munayo nisṛṣṭāḥ
viśvāmitro ’sitaḥ kaṇvo
durvāsā bhṛgur aṅgirāḥ
kaśyapo vāmadevo ’trir
vasiṣṭho nāradādayaḥ

Synonyma

karmāṇi — plodonosné obdřady; puṇya — zbožnost; nivahāni — které udílejí; su-maṅgalāni — velmi příznivé; gāyat — opĕvování (jejichž); jagat — pro celý svĕt; kali — současného degradovaného vĕku; mala — nečistoty; apaharāṇi — které odstraňují; kṛtvā — poté, co vykonali; kāla-ātmanā — tím, kdo je zosobnĕním samotného času; nivasatā — žijící; yadu-deva — pána Yaduovců (krále Vasudevy); gehe — v domĕ; piṇḍārakam — na poutní místo zvané Piṇḍāraka; samagaman — odešli; munayaḥ — mudrci; nisṛṣṭāḥ — poslaní pryč; viśvāmitraḥ asitaḥ kaṇvaḥ — mudrci Viśvāmitra, Asita a Kaṇva; durvāsāḥ bhṛguḥ aṅgirāḥ — Durvāsā, Bhṛgu a Aṅgirā; kaśyapaḥ vāmadevaḥ atriḥ — Kaśyapa, Vāmadeva a Atri; vasiṣṭhaḥ nārada-ādayaḥ — Vasiṣṭha, Nārada a další.

Překlad

Mudrci Viśvāmitra, Asita, Kaṇva, Durvāsā, Bhṛgu, Aṅgirā, Kaśyapa, Vāmadeva, Atri a Vasiṣṭha společnĕ s Nāradou a dalšími jednou konali plodonosné obřady, které udílejí hojné zbožné výsledky, přinášejí velké štĕstí a z celého svĕta snímají hříchy Kali-yugy už jen tím, že se o nich mluví. Mudrci tyto obřady uskutečnili se všemi náležitostmi v domĕ hlavního z Yaduovců, Vasudevy, otce Pána Kṛṣṇy. Když Pán Kṛṣṇa, který žil ve Vasudevovĕ domĕ jako zosobnĕný čas, po ukončení obřadů mudrce uctivĕ poslal pryč, odebrali se na svaté místo zvané Piṇḍāraka.

Význam

V této sloce začíná Śukadeva Gosvāmī vyprávĕt příbĕh o brāhmaṇském prokletí yaduovské dynastie na základĕ Pánovy vůle. Podle Śrīdhara Svāmīho jisté náboženské obřady, jako například aśvamedha-yajña, vytvářejí zbožné následky. Na druhou stranu činnosti jako péče o své dĕti poskytují okamžitý požitek pouze v danou chvíli, zatímco obřady konané jako odčinĕní snímají reakce hříchů. Náboženské úkony zmínĕné ve sloce 11 slovy karmāṇi puṇya-nivahāni su-maṅgalāni gāyaj-jagat-kali-malāpaharāṇi však byly zbožné ve všech ohledech. Vytvářely hojnost zbožných výsledků a velkou radost a byly tak mocné, že pouhé jejich oslavování zbavuje človĕka následků všech hříchů Kali-yugy.

Mudrci povolaní do Vasudevova domu kvůli vykonání tĕchto příznivých náboženských činností byli uspokojeni patřičnými dary, a pak je Kṛṣṇa poslal do Piṇḍāraky, nedalekého svatého místa, asi tři kilometry od Arabského moře na gudžáratském pobřeží. Ono místo se dodnes jmenuje Piṇḍāraka.

Významné je, že Pán Kṛṣṇa je zde zmínĕn slovem kālātmanā, podoba času neboli Nadduše. V jedenácté kapitole Bhagavad-gīty se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjevuje Arjunovi jako zosobnĕný čas, který je na bitevním poli Kurukṣetře přítomen proto, aby zahubil všechny krále a armády představující břímĕ na Zemi. Podobný je význam slov kālātmanā nivasatā yadu-deva-gehe – Kṛṣṇa žil v domĕ svého otce Vasudevy jako zosobnĕný čas, a tak naznačoval, že se blíží doba zničení Jeho vlastní dynastie na Jeho vlastní přání.