Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.90.25

Verš

śrī-śuka uvāca
itīdṛśena bhāvena
kṛṣṇe yogeśvareśvare
kriyamāṇena mādhavyo
lebhire paramāṁ gatim

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto hovořící; īdṛśena — s takovou; bhāvena — extatickou láskou; kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; yoga-īśvara — vládců yogy; īśvare — vládci; kriyamāṇena — chovající se; mādhavyaḥ — manželky Pána Mādhavy; lebhire — dosáhly; paramām — svrchovaného; gatim — cíle.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Touto řečí a jednáním s takovou extatickou láskou k Pánu Kṛṣṇovi, vládci všech vládců mystické yogy, Jeho milující manželky dosáhly svrchovaného cíle života.

Význam

Podle Ācāryi Śrī Jīvy Gosvāmīho zde Śukadeva Gosvāmī používá přítomný čas slova kriyamāṇena, aby vyjádřil, že Pánovy královny dosáhly Jeho vĕčného sídla ihned, bez prodlení. Tímto vhledem ācārya pomáhá vyvrátit falešnou představu, že po odchodu Pána Kṛṣṇy z tohoto svĕta, nĕjací primitivní pastevci unesli Jeho královny, když byly pod ochranou Arjuny. Ve skutečnosti, jak seberealizovaní vaiṣṇavští komentátoři jinde vysvĕtlují, Pán Kṛṣṇa samotný se zjevil v přestrojení za zlodĕje, kteří královny unesli. Pro další informace o tomto námĕtu se obraťte na výklad Śrīly Prabhupādy ke Śrīmad-Bhāgavatamu 1.15.20.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poznamenává, že svrchovaným cílem dosaženým tĕmito vznešenými ženami nebylo osvobození neosobních yogīch, ale dokonalý stav prema-bhakti, čisté láskyplné oddanosti. Jelikož byly naplnĕny božskou láskou k Bohu již od samého začátku, mĕly transcendentální tĕla povahy vĕčnosti, poznání a blaženosti, v nichž si plnĕ dokázaly užívat potĕšení vzájemných výmĕn s Nejvyšším Pánem v Jeho nanejvýš důvĕrných, sladkých zábavách. Zvláštĕ, podle názoru Śrīly Viśvanātha Cakravartīho, jejich láska k Bohu uzrála v extázi šílenství v čisté lásce (bhāvonmada), tak jako láska gopī, když Kṛṣṇa zmizel z jejich středu bĕhem tance rāsa. Tehdy gopī prožívaly plné extatické šílenství, které vyjadřovaly svými dotazy různým lesním tvorům a slovy jako kṛṣṇo 'haṁ paśyata gatim: „Jsem Kṛṣṇa! Jen pohleďte, jak ladnĕ se pohybuji!“ (Bhāg. 10.30.19) Podobnĕ, vilāsa, neboli kvetoucí přemĕna extatické lásky hlavních královen Pána Dvārakādhīśi dala vzniknout příznakům prema-vaicitrya, které projevily zde.