Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.90.1-7

Verš

śrī-śuka uvāca
sukhaṁ sva-puryāṁ nivasan
dvārakāyāṁ śriyaḥ patiḥ
sarva-sampat-samṛddhāyāṁ
juṣṭāyāṁ vṛṣṇi-puṅgavaiḥ
strībhiś cottama-veṣābhir
nava-yauvana-kāntibhiḥ
kandukādibhir harmyeṣu
krīḍantībhis taḍid-dyubhiḥ
nityaṁ saṅkula-mārgāyāṁ
mada-cyudbhir mataṅ-gajaiḥ
sv-alaṅkṛtair bhaṭair aśvai
rathaiś ca kanakojjvalaiḥ
udyānopavanāḍhyāyāṁ
puṣpita-druma-rājiṣu
nirviśad-bhṛṅga-vihagair
nāditāyāṁ samantataḥ
reme ṣoḍaśa-sāhasra-
patnīnāṁ eka-vallabhaḥ
tāvad vicitra-rūpo ’sau
tad-geheṣu maharddhiṣu
protphullotpala-kahlāra-
kumudāmbhoja-reṇubhiḥ
vāsitāmala-toyeṣu
kūjad-dvija-kuleṣu ca
vijahāra vigāhyāmbho
hradinīṣu mahodayaḥ
kuca-kuṅkuma-liptāṅgaḥ
parirabdhaś ca yoṣitām

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; sukham — šťastnĕ; sva — ve svém; puryām — mĕstĕ; nivasan — sídlící; dvārakāyām — ve Dvārace; śriyaḥ — bohynĕ štĕstí; patiḥ — vládce; sarva — všemi; sampat — rysy hojnosti; samṛddhāyām — bohatĕ oplývající; juṣṭāyām — obydlené; vṛṣṇi-puṅgavaiḥ — nejpřednĕjšími z Vṛṣṇiovců; strībhiḥ — ženami; ca — a; uttama — skvostné; veṣābhiḥ — jejichž šaty; nava — čerstvé; yauvana — mládí; kāntibhiḥ — jejichž krása; kanduka-ādibhiḥ — s míči a ostatními hračkami; hvojskoeṣu — na střechách; krīḍantībhiḥ — hrající si; taḍit — blesku; dyubhiḥ — jejichž záře; nityam — vždy; saṅkula — zaplnĕné; mārgāyām — ulice; mada-cyudbhiḥ — vypouštĕjící madu; matam — opojenými; gajaiḥ — slony; su — pĕknĕ; alaṅkṛtaiḥ — ozdobenými; bhaṭaiḥ — pĕšáky; aśvaiḥ — koňmi; rathaiḥ — kočáry; ca — a; kanaka — zlatem; ujjvalaiḥ — zářícími; udyāna — zahradami; upavana — a parky; āḍhyāyām — obdařené; puṣpita — kvetoucích; druma — stromů; rājiṣu — které mĕly řady; nirviśat — vlétajícími (tam); bhṛṅga — včelami; vihagaiḥ — a ptáky; nāditāyām — plné zvuků; samantataḥ — na všech stranách; reme — užíval si; ṣoḍaśa — šestnáct; sāhasra — tisíc; patnīnām — manželek; eka — jediný; vallabhaḥ — milovaný; tāvat — tolika; vicitra — různorodými; rūpaḥ — osobními podobami; asau — On; tat — jejich; geheṣu — v sídlech; mahā-ṛddhiṣu — bohatĕ zařízených; protphulla — kvetoucích; utpala — leknínů; kahlāra — bílých lotosů; kumuda — v noci kvetoucích lotosů; ambhoja — a ve dne kvetoucích lotosů; reṇubhiḥ — pylem; vāsita — provonĕných; amala — čistých; toyeṣu — jezírcích; kūjat — švitoření; dvija — ptáků; kuleṣu — hejn; ca — a; vijahāra — bavil se; vigāhya — potápĕjící se; ambhaḥ — do vody; hradinīṣu — v řekách; mahā-udayaḥ — všemocný Pán; kuca — z jejich ňader; kuṅkuma — červeným kosmetickým práškem; lipta — pomazané; aṅgaḥ — Jeho tĕlo; parirabdhaḥ — objímané; ca — a; yoṣitām — ženami.

Překlad

Śukadeva Gosvamī pravil: Vládce bohynĕ štĕstí šťastnĕ sídlil ve svém hlavním mĕstĕ Dvārace obdařené veškerým majestátem a obydlené nejpřednĕjšími Vṛṣṇiovci a jejich úžasnĕ oblečenými manželkami. Když si tyto krásné ženy v rozkvĕtu mládí hrály na mĕstských střechách s míči a ostatními hračkami, zářily jako blesk. Hlavní ulice mĕsta byly vždy zaplnĕné opojenými slony vypouštĕjícími madu a také jezdectvem, bohatĕ ozdobenými pĕšáky a vojáky jedoucími na kočárech zářivĕ ozdobených zlatem. Mĕsto zdobilo mnoho zahrad a parků s řadami kvetoucích stromů, kde se shromažďovali včely a ptáci a naplňovali všechny svĕtové strany svými písnĕmi.

Význam

Pán Kṛṣṇa byl jediným milovaným svých šestnácti tisíc manželek. Expandoval se do stejného množství podob a užíval si s každou královnou v jejím bohatĕ zařízeném sídle. Na pozemcích tĕchto paláců byla čistá jezírka provonĕná pylem kvetoucích leknínů, lotosů kahlāra, kumuda a ambhoja a plná hejn švitořících ptáků. Všemocný Pán vstupoval do tĕchto jezírek a také různých řek a užíval si zábav ve vodĕ, zatímco Ho manželky objímaly a zanechávaly tak Jeho tĕlo pomazané červenou kuṅkumou ze svých ňader.

Jedním z pravidel básnické skladby následovaných vaiṣṇavskými autory je madhureṇa samāpayet: „Literární dílo by mĕlo končit v náladĕ obzvláštní sladkosti.“ Ve shodĕ s ním včlenil Śrīla Śukadeva Gosvāmī, nejvkusnĕjší vypravĕč transcendentálních námĕtů, do této poslední kapitoly desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu popis vodních zábav Pána Kṛṣṇy v přitažlivém prostředí Dvāraky následovaný úchvatnými modlitbami Pánových královen.