Skip to main content

KAPITOLA DEVÁTÁ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Matka Yaśodā svazuje Pána Kṛṣṇu

Яшода связывает Господа Кришну

Matka Yaśodā dávala Kṛṣṇovi napít mléka z prsu, ale musela přestat, protože si všimla, že mléko na kamnech začíná vřít. Jelikož služebné byly zaměstnány jinými činnostmi, nenechala Kṛṣṇu již více pít a odběhla se postarat o hrnec s přetékajícím mlékem. Kṛṣṇu její chování rozzlobilo a vymyslel způsob, jak rozbít nádobu s jogurtem. Jelikož napáchal takovou spoušť, matka Yaśodā se rozhodla, že Ho sváže. To jsou události popsané v této kapitole.

Однажды, когда матушка Яшода кормила Кришну грудью, ей пришлось прерваться, так как она увидела, что молоко стало выкипать из котла и литься на плиту. Служанки были заняты чем- то другим, она отняла Кришну от груди и побежала снимать с огня котел с выкипающим молоком. Кришну очень рассердило такое поведение матери, и Он придумал разбивать горшки с йогуртом. За эту провинность Яшода решила Его связать. Все эти события описываются в данной главе.

Jednoho dne, když měly služebné jinou práci, stloukala matka Yaśodā sama jogurt na máslo. Do toho přišel Kṛṣṇa a požádal ji, aby Mu dala napít svého mléka. Matka Yaśodā to samozřejmě ihned udělala, ale pak viděla, že horké mléko na plotně vzkypělo, a proto okamžitě přestala Kṛṣṇu kojit a běžela zajistit, aby nepřeteklo. Kṛṣṇa, který musel přestat sát z matčina prsu, se však velice rozhněval. Vzal kámen, rozbil máselnici a šel do pokoje, kde začal čerstvě stlučené máslo jíst. Když se matka Yaśodā poté, co se postarala o přetékající mléko, vrátila a spatřila rozbitou nádobu, pochopila, že je to Kṛṣṇovo dílo, a hned se Ho vydala hledat. Vešla do pokoje, a tam spatřila Kṛṣṇu, jak stojí na velkém hmoždíři na drcení koření, zvaném ulūkhala. Obrátil ho dnem vzhůru, a tak z nádoby zavěšené u stropu kradl máslo, které rozdával opicím. Jakmile viděl, že přichází matka, začal okamžitě utíkat pryč a matka Yaśodā běžela za Ním. Po uběhnutí určité vzdálenosti se jí Ho podařilo chytit a Kṛṣṇa se kvůli svému přečinu rozplakal. Matka Yaśodā Mu samozřejmě pohrozila, že Ho potrestá, pokud se to bude opakovat, a rozhodla se Ho svázat provazem. Když chtěla udělat uzel, byl provaz, kterým Ho chtěla spoutat, bohužel kratší o šířku dvou prstů. Prodloužila provaz tím, že k němu přivázala jiný, ale pak zjistila, že je zase o dva prsty kratší. Zkoušela to znovu a znovu a pokaždé kousek na šířku dvou prstů chyběl. Velmi se tím unavila, a když Kṛṣṇa viděl, jak je Jeho milující matka vysílená, nechal se od ní spoutat. Nyní k ní byl soucitný a přestal projevovat svou neomezenou moc. Poté, co matka Yaśodā Kṛṣṇu svázala a šla se věnovat jiným domácím povinnostem, Kṛṣṇa zpozoroval dva stromy druhu yamala-arjuna. Těmito stromy byli ve skutečnosti Nalakūvara a Maṇigrīva, dva synové Kuvery, které Nārada Muni odsoudil, aby se stali stromy. Kṛṣṇa ze své milosti začal lézt směrem ke stromům, aby splnil touhu Nārady Muniho.

Как-то раз, когда служанки занимались другими делами и матушка Яшода сама сбивала из йогурта масло, пришел Кришна и попросил ее накормить Его грудным молоком. Разумеется, матушка Яшода сразу дала Кришне грудь, однако потом она увидела, что молоко на плите выкипает, и, отняв Кришну от груди, побежала снимать с огня котел с молоком. Но Кришна, которому не дали вдоволь напиться грудного молока, очень рассердился. Он взял камень, разбил горшок, в котором сбивали масло, и ушел в кладовку, чтобы полакомиться свежим маслом. Когда матушка Яшода, сняв молоко, вернулась и увидела разбитый горшок, она сразу поняла, что это проделки Кришны, и пошла Его искать. Войдя в комнату, она увидела, что Кришна стоит на улукхале, большой ступе для специй. Перевернув эту ступу вверх дном, Он воровал с нее масло, подвешенное на веревках, и раздавал его обезьянам. Как только Кришна увидел, что пришла Его мать, Он пустился наутек, а матушка Яшода побежала за Ним. Пробежав немного, матушка Яшода поймала Кришну, который плакал, понимая, что напроказил. Матушка Яшода, конечно же, пообещала Кришне Его наказать, если Он опять такое вытворит, и решила связать Его веревкой. Но, когда она попыталась сделать узел, веревка, которой она хотела связать Кришну, оказалась короче на ширину двух пальцев. Матушка Яшода удлинила веревку, привязав к ней еще одну, однако веревка опять оказалась на два пальца короче. Она снова и снова пыталась связать Кришну, и каждый раз веревка оказывалась на два пальца короче. Это занятие очень утомило Яшоду, и Кришна, видя, как устала Его любящая мама, позволил Себя связать. Сжалившись над ней, Он не стал больше показывать ей Свое безграничное могущество. После того как матушка Яшода связала Кришну и занялась домашними делами, Кришна увидел два дерева ямала- арджуна. На самом деле это были Налакувара и Манигрива, два сына Куверы, которые из-за проклятия Нарады Муни стали деревьями. И теперь Кришна, проявляя Свою милость, направился к этим деревьям, чтобы исполнить желание Нарады Муни.

Sloka 1-2:
Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Jednoho dne, když matka Yaśodā viděla, že jsou všechny služebné zaneprázdněny jinými domácími povinnostmi, začala sama stloukat jogurt. Během stloukání vzpomínala na Kṛṣṇovy dětské činnosti. Skládala si o nich vlastní písně a těšila se tím, že si o všech Jeho činnostech zpívala.
ТЕКСТЫ 1-2:
Шри Шукадева Госвами продолжал: Однажды, увидев, что все служанки заняты другими домашними делами, матушка Яшода стала сама сбивать йогурт. Сбивая йогурт, она вспоминала проделки маленького Кришны, сочиняла собственные песни об этих Его играх и с удовольствием напевала их.
Sloka 3:
Matka Yaśodā, oblečená v šafránově-žlutém sárí s pásem obepínajícím její kypré boky, tahala za provaz od tlouku a značně se přitom namáhala. Náramky a náušnice se jí houpaly a zvonily a celé její tělo se třáslo. Z intenzivní lásky ke svému dítěti měla ňadra vlhká od mléka. Její tvář s nádherným obočím smáčel pot a květy mālatī jí padaly z vlasů.
ТЕКСТ 3:
Одетая в шафраново-желтое сари, с затянутом поясом поверх ее пышных бедер, Яшода изо всех сил тянула за веревку, намотанную на мутовку, и все ее тело дрожало, а браслеты и серьги раскачивались в такт и позванивали. Из-за переполнявшей ее любви к своему сыну из груди Яшода-маты сочилось молоко. Ее лицо с изящно изогнутыми бровями было мокрым от пота, а с волос сыпались цветы малати.
Sloka 4:
Když matka Yaśodā stloukala máslo, objevil se před ní Pán Kṛṣṇa s touhou pít mléko z jejího prsu, a aby zvětšil její transcendentální potěšení, chytil tlouk a nedovolil jí pokračovat.
ТЕКСТ 4:
Пока матушка Яшода сбивала масло, Господь Кришна, который хотел ее грудного молока, вдруг появился перед ней и, чтобы усилить ее трансцендентное блаженство, схватил мутовку и стал мешать Своей матери сбивать масло.
Sloka 5:
Matka Yaśodā pak Kṛṣṇu objala, nechala Ho sednout si na její klín a zahleděla se do Jeho tváře s hlubokou náklonností. Kvůli její intenzivní lásce jí z prsu vytékalo mléko. Když ale viděla, že hrnec s mlékem na kamnech přetéká, ihned svého syna opustila, aby se postarala o kypící mléko, i když dítě ještě nebylo pitím mléka z matčina prsu uspokojené.
ТЕКСТ 5:
Матушка Яшода обняла Кришну, усадила Его к себе на колени и с глубокой любовью и нежностью стала смотреть на лицо Господа. От переполнявшей матушку Яшоду нежности молоко бежало из ее груди. Но, когда она увидела, что из котла, стоявшего на плите, выкипает молоко, она оставила своего сына и побежала снимать котел с огня, хотя ребенок еще не напился вдоволь грудного молока.
Sloka 6:
Kṛṣṇa se velice hněval. Zatínal zuby do svých narudlých rtů a s falešnými slzami v očích rozbil kamenem nádobu s jogurtem. Pak vešel do místnosti a v ústraní začal pojídat čerstvě stlučené máslo.
ТЕКСТ 6:
Очень рассердившись и кусая зубами Свои алые губы, Кришна с притворными слезами на глазах разбил камнем горшок с йогуртом. Затем Он ушел в комнату и, спрятавшись, стал есть свежесбитое масло.
Sloka 7:
Matka Yaśodā odstavila horké mléko z plotny a vrátila se na místo stloukání. Když viděla, že nádoba s jogurtem je rozbitá a že Kṛṣṇa tam není, došla k závěru, že rozbití máselnice byla Jeho práce.
ТЕКСТ 7:
Сняв с плиты горячее молоко и вернувшись туда, где она сбивала масло, матушка Яшода увидела, что горшок с йогуртом разбит и что Кришны там нет, и поняла, что разбитый горшок — дело рук Кришны.
Sloka 8:
Kṛṣṇa v tu dobu seděl na dřevěném hmoždíři na drcení koření, převráceném dnem vzhůru, a pro zábavu rozdával mléčné výrobky, jako je jogurt a máslo, opicím. Jelikož kradl, s velkou úzkostí se rozhlížel kolem sebe, neboť tušil, že by Ho matka mohla potrestat. Když Ho matka Yaśodā zahlédla, opatrně se k Němu zezadu přiblížila.
ТЕКСТ 8:
В это время Кришна сидел на перевернутой вверх дном деревянной ступе, в которой растирали специи, и в Свое удовольствие раздавал обезьянам йогурт и масло. Зная, что йогурт и масло ворованные, Он беспокойно озирался по сторонам в страхе перед материнским наказанием. Застав Кришну за этим занятием, матушка Яшода тихонько подкралась к Нему сзади.
Sloka 9:
Když Pán Śrī Kṛṣṇa zpozoroval svou matku s proutkem v ruce, velice rychle slezl z hmoždíře a začal utíkat, jako kdyby se bál. I když se Ho yogīni snaží meditací zmocnit jako Paramātmy s touhou vstoupit prostřednictvím náročné askeze do Pánovy záře, nejsou schopni Ho dosáhnout. Ale matka Yaśodā, která tutéž Osobnost Božství, Kṛṣṇu, považovala za svého syna, se za Ním rozběhla, aby Ho chytila.
ТЕКСТ 9:
Когда Господь Шри Кришна увидел Свою мать с палкой в руке, Он соскочил со ступы и, словно очень испугавшись, пустился наутек. Хотя йоги пытаются поймать Его как Параматму с помощью медитации и, стремясь погрузиться в сияние Господа, совершают великие аскетические подвиги, им не удается Его достичь. Но матушка Яшода, считая ту же Личность Бога, Кришну, своим сыном, побежала за Кришной, чтобы схватить Его.
Sloka 10:
Když matka Yaśodā běžela za Kṛṣṇou, její útlý pás byl přetížený váhou jejích těžkých prsou, a proto musela přirozeně zpomalit. Jelikož pronásledovala Kṛṣṇu velice rychle, vlasy se jí uvolnily a padaly za ní květy, které v nich měla připevněné. Přesto se jí podařilo svého syna Kṛṣṇu chytit.
ТЕКСТ 10:
Грудь матушки Яшоды была слишком тяжела для ее тонкой талии, поэтому ей пришлось замедлить свой бег. Пока матушка Яшода преследовала Кришну, ее волосы растрепались и цветы с них падали за ней на землю. И все же ей удалось поймать своего сына Кришну.
Sloka 11:
Poté, co matka Yaśodā Kṛṣṇu dostihla, dostal ještě větší strach a přiznal, že dělal, co neměl. Když se na Něho dívala, viděla, že pláče. Slzy se mísily s černým líčidlem kolem Jeho očí, a jak si mnul oči rukama, rozmazal si ho po celém obličeji. Matka Yaśodā chytila svého nádherného syna za ruku a začala Ho mírně kárat.
ТЕКСТ 11:
Когда матушка Яшода поймала Его, Кришна еще больше испугался и сознался в Своем проступке. Глядя на Него, она видела, что Он плачет и Его слезы смешиваются с сурьмой, которой обведены Его глаза. Оттого, что Он тер глаза руками, сурьма размазалась по всему лицу. Держа своего очаровательного сына за руку, матушка Яшода принялась журить Его.
Sloka 12:
Matka Yaśodā byla neustále zaplavena intenzivní láskou ke Kṛṣṇovi, aniž by věděla, kdo Kṛṣṇa je nebo jak je mocný. Díky mateřské náklonnosti, kterou k Němu cítila, ji nikdy ani nezajímalo, kdo vlastně je. Když tedy viděla, že se její syn začal příliš bát, zahodila proutek a rozhodla se Ho svázat, aby již nepáchal žádné další darebnosti.
ТЕКСТ 12:
Сердце матушки Яшоды всегда переполняла любовь к Кришне, поэтому она не знала, кто такой Кришна и насколько Он могуществен. Испытывая к Нему материнские чувства, она знать не хотела, кто Он такой. Поэтому, увидев, как перепугался ее сын, она отбросила палку и решила связать Его, чтобы Он больше не проказничал.
Sloka 13-14:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nemá počátek ani konec, vnějšek či vnitřek a žádnou přední ani zadní stranu; prostupuje vším. Jelikož nepodléhá času, neplatí pro Něho rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností; existuje věčně ve své transcendentální podobě. Jelikož je absolutní, mimo jakoukoliv relativitu, nevztahují se na Něho rozdíly mezi příčinou a následkem, i když On sám je příčina i následek všeho. Tato neprojevená osoba, která není vnímatelná smysly, se nyní zjevila jako lidské dítě a matka Yaśodā, která Ji považovala za své obyčejné dítě, Ji přivazovala provazem k dřevěnému hmoždíři.
ТЕКСТЫ 13-14:
У Верховного Господа нет начала и конца, нет ни внешней, ни внутренней, ни передней, ни задней стороны. Иными словами, Господь вездесущ. Поскольку Он не подвержен влиянию времени, для Него нет разницы между прошлым, настоящим и будущим. Все время Он пребывает в Своем трансцендентном теле. Будучи абсолютным, запредельным всему относительному, Господь свободен от различий между причиной и следствием, хотя Он — причина и следствие всего сущего. Это непроявленное существо, недоступное восприятию чувств, ныне явилось в образе человеческого дитя, и Яшода, считая Его просто своим сыном, веревкой привязала Его к деревянной ступе.
Sloka 15:
Když se matka Yaśodā snažila své zlobivé dítě svázat, viděla, že její provaz je o šířku dvou prstů krátký. Přinesla tedy jiný kus provazu, aby ho navázala.
ТЕКСТ 15:
When mother Yaśodā was trying to bind the offending child, she saw that the binding rope was short by a distance the width of two fingers. Thus she brought another rope to join to it.
Sloka 16:
Nový provaz byl také o dva prsty kratší a dva prsty chyběly i po přidání dalšího provazu. Ať přidala provazů sebevíc, stále to nestačilo; s tím, že byly pokaždé krátké, se nedalo nic udělat.
ТЕКСТ 16:
Удлиненная веревка тоже оказалась на два пальца короче, чем надо, и, когда матушка Яшода привязала к ней еще одну веревку, она все равно осталась на два пальца короче. Сколько бы веревок ни добавляла матушка Яшода, все они оказывались слишком короткими, и с этим ничего нельзя было поделать.
Sloka 17:
Tak matka Yaśodā svázala všechny provazy, které měla v domácnosti, ale svázat Kṛṣṇu se jí přesto nepodařilo. Její přítelkyně, starší gopī ze sousedství, se smály a bavily se tím. I matka Yaśodā se usmívala, přestože se tolik namáhala. Všechny byly ohromené.
ТЕКСТ 17:
Матушка Яшода собрала все веревки, которые были в доме, соединяя их одну за другой, но так и не смогла связать Кришну. Ее подруги, пожилые соседки-гопи, улыбались, наслаждаясь этой потехой. Сама же Яшода, хоть и устала связывать веревки, тоже улыбалась. Все они были крайне удивлены.
Sloka 18:
Celé tělo matky Yaśody kvůli její těžké práci zalil pot a květy i ozdobný hřeben jí vypadávaly z vlasů. Když malý Kṛṣṇa viděl svou matku tak unavenou, slitoval se nad ní a nechal se od ní svázat.
ТЕКСТ 18:
От напряжения все тело матушки Яшоды покрылось потом, а из ее волос выпали цветы и гребень. Увидев, как устала Его мать, маленький Кришна смиловался над ней и позволил Себя связать.
Sloka 19:
Ó Mahārāji Parīkṣite, celý tento vesmír se svými vznešenými polobohy, jako je Pán Śiva, Pán Brahmā či Pán Indra, podléhá Nejvyšší Osobnosti Božství. Přesto má Nejvyšší Pán jeden zvláštní transcendentální rys-že se podřizuje svým oddaným. To Kṛṣṇa v této zábavě předvedl.
ТЕКСТ 19:
О Махараджа Парикшит, вся эта вселенная с ее великими, могущественными полубогами, такими как Господь Шива, Господь Брахма и Господь Индра, находится во власти Всевышнего. Однако у Верховного Господа есть одно трансцендентное качество: Он подчиняется Своим преданным. И теперь Кришна проявил его.
Sloka 20:
Ani Pán Brahmā, ani Pán Śiva, a dokonce ani bohyně štěstí, která je vždy lepší polovinou Nejvyšší Osobnosti Božství, nemůže od Nejvyššího Pána, jenž vysvobozuje z hmotného světa, dostat takovou milost jako matka Yaśodā.
ТЕКСТ 20:
Ни Господь Брахма, ни Господь Шива, ни даже богиня процветания, которая всегда является лучшей половиной Верховного Господа, дарующего освобождение из материального мира, не могут снискать такую Его милость, какую получила матушка Яшода.
Sloka 21:
Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇa, syn matky Yaśody, je snadno dostupný oddaným, kteří Mu s láskou spontánně slouží, ne však mentálním spekulantům, těm, kdo usilují o seberealizaci podstupováním přísné askeze, nebo těm, kdo považují tělo za vlastní já.
ТЕКСТ 21:
Верховная Личность Бога, Кришна, сын матушки Яшоды, доступен преданным, которые с искренней любовью служат Ему, но для тех, кто занимается умозрительным философствованием, или пытается обрести духовное совершенство с помощью суровых аскетических подвигов, или отождествляет себя с телом, Он труднодостижим.
Sloka 22:
Zatímco byla matka Yaśodā zaneprázdněna domácími pracemi, Nejvyšší Pán Kṛṣṇa pozoroval dva vedle sebe stojící stromy yamala-arjuna, které byly v předchozím věku polobohy, syny Kuvery.
ТЕКСТ 22:
Матушка Яшода была поглощена домашними делами, а тем временем Верховный Господь, Кришна, увидел деревья-близнецы, называемые ямала-арджуна, которые в далеком прошлом были полубогами, сыновьями Куверы.
Sloka 23:
Ve svém minulém životě byli tito dva synové, kteří se jmenovali Nalakūvara a Maṇigrīva, nesmírně bohatí a požehnaní. Kvůli pýše a plané prestiži však nebrali na nikoho ohledy, a proto je Nārada Muni proklel, aby se stali stromy.
ТЕКСТ 23:
В прошлой жизни эти два брата, которых звали Налакувара и Манигрива, имели всевозможные богатства и купались в роскоши. Возгордившись, они стали смотреть на всех свысока, поэтому Нарада Муни проклял их и они стали деревьями.