Skip to main content

Sloka 23

Text 23

Verš

Texto

purā nārada-śāpena
vṛkṣatāṁ prāpitau madāt
nalakūvara-maṇigrīvāv
iti khyātau śriyānvitau
purā nārada-śāpena
vṛkṣatāṁ prāpitau madāt
nalakūvara-maṇigrīvāv
iti khyātau śriyānvitau

Synonyma

Palabra por palabra

purā — dříve; nārada-śāpena — prokleti Nāradou Munim; vṛkṣatām — podoby stromů; prāpitau — získali; madāt — kvůli šílenství; nalakūvara — jedním z nich byl Nalakūvara; maṇigrīvau — druhým byl Maṇigrīva; iti — tak; khyātau — známí; śriyā anvitau — velmi bohatí.

purā — en el pasado; nārada-śāpena — al ser maldecidos por Nārada Muni; vṛkṣatām — sendas formas de árbol; prāpitau — obtuvieron; madāt — por locura; nalakūvara — uno de ellos era Nalakūvara; maṇigrīvau — el otro era Maṇigrīva; iti — así; khyātau — bien conocidos; śriyā anvitau — muy opulentos.

Překlad

Traducción

Ve svém minulém životě byli tito dva synové, kteří se jmenovali Nalakūvara a Maṇigrīva, nesmírně bohatí a požehnaní. Kvůli pýše a plané prestiži však nebrali na nikoho ohledy, a proto je Nārada Muni proklel, aby se stali stromy.

En su vida anterior, aquellos dos hijos, Nalakūvara y Maṇigrīva, habían gozado de una opulencia y fortuna extraordinarias. Sin embargo, debido al orgullo y el prestigio falso, no guardaban la menor consideración hacia nadie, de modo que Nārada Muni les maldijo a que se volviesen árboles.

Význam

Significado

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k deváté kapitole desátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Matka Yaśodā svazuje Pána Kṛṣṇu”.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo noveno del Canto Décimo del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado «Madre Yaśodā ata al Señor Kṛṣṇa».