Skip to main content

Sloka 13-14

ТЕКСТЫ 13-14

Verš

Текст

na cāntar na bahir yasya
na pūrvaṁ nāpi cāparam
pūrvāparaṁ bahiś cāntar
jagato yo jagac ca yaḥ
на чнтар на бахир йасйа
на пӯрва нпи чпарам
пӯрвпара бахи чнтар
джагато йо джагач ча йа
taṁ matvātmajam avyaktam
martya-liṅgam adhokṣajam
gopikolūkhale dāmnā
babandha prākṛtaṁ yathā
та матвтмаджам авйакта
мартйа-лигам адхокшаджам
гопиколӯкхале дмн
бабандха пркта йатх

Synonyma

Пословный перевод

na — ne; ca — také; antaḥ — vnitřek; na — ani; bahiḥ — vnějšek; yasya — jehož; na — ani; pūrvam — počátek; na — ani; api — vskutku; ca — také; aparam — konec; pūrva-aparam — počátek a konec; bahiḥ ca antaḥ — vnitřek a vnějšek; jagataḥ — celého vesmírného projevu; yaḥ — ten, kdo je; jagat ca yaḥ — a kdo je zcela vším ve stvoření; tam — Jeho; matvā — považující; ātmajam — za svého syna; avyaktam — neprojevené; martya-liṅgam — vypadající jako lidská bytost; adhokṣajam — mimo dosah smyslového vnímání; gopikā — matka Yaśodā; ulūkhale — k hmoždíři; dāmnā — provazem; babandha — přivazovala; prākṛtam yathā — jako se to dělá obyčejnému lidskému dítěti.

на — не; ча — также; анта — внутри; на — ни; бахи — снаружи; йасйа — которого; на — ни; пӯрвам — начало; на — ни; апи — поистине; ча — также; апарам — конец; пӯрва-апарам — начало и конец; бахи ча анта — снаружи и внутри; джагата — всего мироздания; йа — который; джагат ча йа — и который является совокупностью всего, что есть в мироздании; там — Его; матв — посчитав; тмаджам — сыном; авйактам — непроявленного; мартйа- лигам — явившегося в образе человека; адхокшаджам — недоступного чувственному восприятию; гопик — матушка Яшода; улӯкхале — к ступе, в которой толкут специи; дмн — веревкой; бабандха — привязала; прктам йатх — словно обыкновенного человеческого ребенка.

Překlad

Перевод

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nemá počátek ani konec, vnějšek či vnitřek a žádnou přední ani zadní stranu; prostupuje vším. Jelikož nepodléhá času, neplatí pro Něho rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností; existuje věčně ve své transcendentální podobě. Jelikož je absolutní, mimo jakoukoliv relativitu, nevztahují se na Něho rozdíly mezi příčinou a následkem, i když On sám je příčina i následek všeho. Tato neprojevená osoba, která není vnímatelná smysly, se nyní zjevila jako lidské dítě a matka Yaśodā, která Ji považovala za své obyčejné dítě, Ji přivazovala provazem k dřevěnému hmoždíři.

У Верховного Господа нет начала и конца, нет ни внешней, ни внутренней, ни передней, ни задней стороны. Иными словами, Господь вездесущ. Поскольку Он не подвержен влиянию времени, для Него нет разницы между прошлым, настоящим и будущим. Все время Он пребывает в Своем трансцендентном теле. Будучи абсолютным, запредельным всему относительному, Господь свободен от различий между причиной и следствием, хотя Он — причина и следствие всего сущего. Это непроявленное существо, недоступное восприятию чувств, ныне явилось в образе человеческого дитя, и Яшода, считая Его просто своим сыном, веревкой привязала Его к деревянной ступе.

Význam

Комментарий

V Bhagavad-gītě (10.12) je Kṛṣṇa popsán jako Nejvyšší Brahman (paraṁ brahma paraṁ dhāma). Slovo brahma znamená “největší”. Kṛṣṇa je větší než největší, neboť je neomezený a všeprostupující. Jak by bylo možné někoho všeprostupujícího změřit nebo spoutat? Dále je Kṛṣṇa časovým faktorem. Prostupuje tedy vším nejen v prostoru, ale i v čase. Pro čas máme míry, ale přestože nás omezuje minulost, přítomnost a budoucnost, pro Kṛṣṇu nic takového neplatí. Každou individuální osobu lze změřit, ale Kṛṣṇa již ukázal, že ačkoliv je také individuální, celý vesmírný projev spočívá v Jeho ústech. Ze všech těchto skutečností vyplývá, že Kṛṣṇu není možné změřit. Jak Ho tedy mohla matka Yaśodā chtít změřit a svázat? Musíme učinit závěr, že se to odehrávalo na úrovni čisté transcendentální lásky. Jedině tak to bylo možné.

В «Бхагавад-гите» (10.12) о Кришне говорится как о Верховном Брахмане (пара брахма пара дхма). Слово брахма означает «величайший». Кришна безграничен и вездесущ, поэтому Он — величайший из великих. Как можно измерить или связать вездесущего? Кроме того, Кришна — это само время. Стало быть, Он пронизывает Собой не только пространство, но и время. Мы измеряем время, и мы ограничены прошлым, настоящим и будущим, однако для Кришны ничего этого не существует. Любого человека можно измерить, но Кришна показал, что, хотя Он индивидуальная личность, у Него во рту находится все мироздание. Принимая все это в расчет, становится ясно, что Кришну невозможно измерить. Тогда почему Яшода хотела измерить и связать Его? Остается заключить, что ею двигала чистая духовная любовь. Другой причины нет.

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam
ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca
vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
адваитам ачйутам андим ананта-рӯпам
дйа пура-пуруша нава-йаувана ча
ведешу дурлабхам адурлабхам тма-бхактау
говиндам ди-пуруша там аха бхаджми

(Brahma-saṁhitā 5.33)

Б.-с., 5.33

Vše je jednotné, neboť Kṛṣṇa je svrchovanou příčinou všeho. Kṛṣṇu nelze změřit nebo vypočítat pomocí védského poznání (vedeṣu durlabham). Je dostupný jedině oddaným (adurlabham ātma-bhaktau). Ti s Ním mohou manipulovat, neboť jednají na základě láskyplné služby (bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ). Matka Yaśodā se Ho tedy chystala svázat.

Все едино, потому что высшей причиной всего является Кришна. Кришну невозможно измерить или вычислить с помощью Вед (ведешу дурлабхам). Он доступен только преданным (адурлабхам тма-бхактау). Преданные знают, как строить свои отношения с Кришной, потому что они с любовью служат Ему (бхактй мм абхиджнати йвн йа чсми таттвата). Поэтому матушка Яшода хотела связать Кришну.