Skip to main content

Sloka 11

ТЕКСТ 11

Verš

Текст

kṛtāgasaṁ taṁ prarudantam akṣiṇī
kaṣantam añjan-maṣiṇī sva-pāṇinā
udvīkṣamāṇaṁ bhaya-vihvalekṣaṇaṁ
haste gṛhītvā bhiṣayanty avāgurat
ктгаса та прарудантам акшиӣ
кашантам аджан-машиӣ сва-пин
удвӣкшама бхайа-вихвалекшаа
хасте гхӣтв бхишайантй авгурат

Synonyma

Пословный перевод

kṛta-āgasam — který dělal, co neměl; tam — Kṛṣṇovi; prarudantam — jemuž bylo do pláče; akṣiṇī — své oči; kaṣantam — mnoucí si; añjat-maṣiṇī — z jehož očí se černé líčidlo slzami rozmazalo po celém obličeji; sva-pāṇinā — vlastní rukou; udvīkṣamāṇam — jehož matka Yaśodā viděla v tomto stavu; bhaya-vihvala-īkṣaṇam — jenž měl v očích zoufalý pohled vyvolaný strachem ze své matky; haste — za ruku; gṛhītvā — poté, co Ho chytila; bhiṣayantī — matka Yaśodā Mu hrozila; avāgurat — a tak Ho velice mírně pokárala.

кта-гасам — совершившего проступок; там — Его (Кришну); прарудантам — плачущего; акшиӣ — оба глаза; кашантам — трущего; аджат-машиӣ — те, что были накрашены черной тушью, которая из-за слез теперь растеклась по всему (Его) лицу; сва- пин — Своей рукой; удвӣкшамам — того, кого созерцала в таком настроении матушка Яшода; бхайа-вихвала-ӣкшаам — того, в чьих глазах был сильный страх (перед матерью); хасте — рукой; гхӣтв — поймав; бхишайантӣ — грозящая (матушка Яшода); авгурат — слегка пожурила.

Překlad

Перевод

Poté, co matka Yaśodā Kṛṣṇu dostihla, dostal ještě větší strach a přiznal, že dělal, co neměl. Když se na Něho dívala, viděla, že pláče. Slzy se mísily s černým líčidlem kolem Jeho očí, a jak si mnul oči rukama, rozmazal si ho po celém obličeji. Matka Yaśodā chytila svého nádherného syna za ruku a začala Ho mírně kárat.

Когда матушка Яшода поймала Его, Кришна еще больше испугался и сознался в Своем проступке. Глядя на Него, она видела, что Он плачет и Его слезы смешиваются с сурьмой, которой обведены Его глаза. Оттого, что Он тер глаза руками, сурьма размазалась по всему лицу. Держа своего очаровательного сына за руку, матушка Яшода принялась журить Его.

Význam

Комментарий

Z těchto příkladů, jak spolu matka Yaśodā a Kṛṣṇa jednali, je zřejmé, jak vznešené je postavení čistého oddaného, který s láskou slouží Pánu. Yogīni, jñānī, karmī a védántisté se ke Kṛṣṇovi nemohou ani přiblížit; zůstávají Mu velice vzdálení a snaží se vstoupit do záře vycházející z Jeho těla, i když ani toho nejsou schopni. Velcí polobozi, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, Pána neustále uctívají meditací a službou. Dokonce i mocný vládce Yamarāja se Kṛṣṇy bojí. Proto-jak se dozvídáme v příběhu o Ajāmilovi-nařídil svým služebníkům, aby se k oddaným ani nepřibližovali, natož pak aby je brali do zajetí. To znamená, že i Yamarāja se bojí Kṛṣṇy a Jeho oddaných. Tentýž Kṛṣṇa však přesto natolik závisel na matce Yaśodě, že když Mu jen pohrozila proutkem, přiznal se, že dělal, co neměl, a začal plakat jako obyčejné dítě. Matka Yaśodā samozřejmě nechtěla své milované dítě příliš trestat, a proto okamžitě proutek zahodila a pouze Kṛṣṇu vyhubovala: “Nyní Tě svážu, abys už nedělal další neplechu. Nějaký čas si teď nebudeš moci ani hrát se svými kamarády.” To ukazuje postavení čistého oddaného oproti jiným, jako jsou jñānī, yogīni a zastánci védských obřadů, ve vztahu k transcendentální povaze Absolutní Pravdy.

Это описание отношений Яшоды и Кришны помогает нам понять возвышенное положение чистого преданного, который с любовью служит Господу. Йоги, гьяни, карми и ведантисты не могут даже приблизиться к Кришне — они вынуждены оставаться очень далеко от Него и пытаться погрузиться в сияние, исходящее от Его тела, но даже и на это они не способны. Великие полубоги, такие как Господь Брахма и Господь Шива, всегда поклоняются Ему медитацией и служением. Даже могущественнейший Ямараджа боится Кришны. Поэтому, как мы знаем из истории Аджамилы, Ямараджа велел своим слугам не приближаться к преданным, не говоря уже о том, чтобы брать их под стражу. Одним словом, Ямараджа тоже боится Кришны и преданных Кришны. Но тот же Кришна настолько зависит от матушки Яшоды, что, когда она просто показала Ему палку, Кришна сознался в Своем проступке и заплакал, как обыкновенный ребенок. Разумеется, матушка Яшода не хотела сильно ругать своего любимца, поэтому она сразу отбросила палку и просто пожурила Кришну, сказав: «Сейчас я свяжу Тебя, чтобы Ты больше не мог проказничать. И играть со Своими друзьями Тебе тоже пока что будет нельзя». Это показывает, насколько чистый преданный ближе к трансцендентной Абсолютной Истине, чем гьяни, йоги, приверженцы ведических ритуалов и все остальные.