Skip to main content

Sloka 11

Text 11

Verš

Text

kṛtāgasaṁ taṁ prarudantam akṣiṇī
kaṣantam añjan-maṣiṇī sva-pāṇinā
udvīkṣamāṇaṁ bhaya-vihvalekṣaṇaṁ
haste gṛhītvā bhiṣayanty avāgurat
kṛtāgasaṁ taṁ prarudantam akṣiṇī
kaṣantam añjan-maṣiṇī sva-pāṇinā
udvīkṣamāṇaṁ bhaya-vihvalekṣaṇaṁ
haste gṛhītvā bhiṣayanty avāgurat

Synonyma

Synonyms

kṛta-āgasam — který dělal, co neměl; tam — Kṛṣṇovi; prarudantam — jemuž bylo do pláče; akṣiṇī — své oči; kaṣantam — mnoucí si; añjat-maṣiṇī — z jehož očí se černé líčidlo slzami rozmazalo po celém obličeji; sva-pāṇinā — vlastní rukou; udvīkṣamāṇam — jehož matka Yaśodā viděla v tomto stavu; bhaya-vihvala-īkṣaṇam — jenž měl v očích zoufalý pohled vyvolaný strachem ze své matky; haste — za ruku; gṛhītvā — poté, co Ho chytila; bhiṣayantī — matka Yaśodā Mu hrozila; avāgurat — a tak Ho velice mírně pokárala.

kṛta-āgasam — who was an offender; tam — unto Kṛṣṇa; prarudantam — with a crying attitude; akṣiṇī — His two eyes; kaṣantam — rubbing; añjat-maṣiṇī — from whose eyes the blackish ointment was distributed all over His face with tears; sva-pāṇinā — with His own hand; udvīkṣamāṇam — who was seen in that attitude by mother Yaśodā; bhaya-vihvala-īkṣaṇam — whose eyes appeared distressed because of such fear of His mother; haste — by the hand; gṛhītvā — catching; bhiṣayantī — mother Yaśodā was threatening Him; avāgurat — and thus she very mildly chastised Him.

Překlad

Translation

Poté, co matka Yaśodā Kṛṣṇu dostihla, dostal ještě větší strach a přiznal, že dělal, co neměl. Když se na Něho dívala, viděla, že pláče. Slzy se mísily s černým líčidlem kolem Jeho očí, a jak si mnul oči rukama, rozmazal si ho po celém obličeji. Matka Yaśodā chytila svého nádherného syna za ruku a začala Ho mírně kárat.

When caught by mother Yaśodā, Kṛṣṇa became more and more afraid and admitted to being an offender. As she looked upon Him, she saw that He was crying, His tears mixing with the black ointment around His eyes, and as He rubbed His eyes with His hands, He smeared the ointment all over His face. Mother Yaśodā, catching her beautiful son by the hand, mildly began to chastise Him.

Význam

Purport

Z těchto příkladů, jak spolu matka Yaśodā a Kṛṣṇa jednali, je zřejmé, jak vznešené je postavení čistého oddaného, který s láskou slouží Pánu. Yogīni, jñānī, karmī a védántisté se ke Kṛṣṇovi nemohou ani přiblížit; zůstávají Mu velice vzdálení a snaží se vstoupit do záře vycházející z Jeho těla, i když ani toho nejsou schopni. Velcí polobozi, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, Pána neustále uctívají meditací a službou. Dokonce i mocný vládce Yamarāja se Kṛṣṇy bojí. Proto-jak se dozvídáme v příběhu o Ajāmilovi-nařídil svým služebníkům, aby se k oddaným ani nepřibližovali, natož pak aby je brali do zajetí. To znamená, že i Yamarāja se bojí Kṛṣṇy a Jeho oddaných. Tentýž Kṛṣṇa však přesto natolik závisel na matce Yaśodě, že když Mu jen pohrozila proutkem, přiznal se, že dělal, co neměl, a začal plakat jako obyčejné dítě. Matka Yaśodā samozřejmě nechtěla své milované dítě příliš trestat, a proto okamžitě proutek zahodila a pouze Kṛṣṇu vyhubovala: “Nyní Tě svážu, abys už nedělal další neplechu. Nějaký čas si teď nebudeš moci ani hrát se svými kamarády.” To ukazuje postavení čistého oddaného oproti jiným, jako jsou jñānī, yogīni a zastánci védských obřadů, ve vztahu k transcendentální povaze Absolutní Pravdy.

From these dealings between mother Yaśodā and Kṛṣṇa, we can understand the exalted position of a pure devotee in loving service to the Lord. Yogīs, jñānīs, karmīs and Vedāntists cannot even approach Kṛṣṇa; they must remain very, very far away from Him and try to enter His bodily effulgence, although this also they are unable to do. Great demigods like Lord Brahmā and Lord Śiva always worship the Lord by meditation and by service. Even the most powerful Yamarāja fears Kṛṣṇa. Therefore, as we find in the history of Ajāmila, Yamarāja instructed his followers not even to approach the devotees, what to speak of capturing them. In other words, Yamarāja also fears Kṛṣṇa and Kṛṣṇa’s devotees. Yet this Kṛṣṇa became so dependent on mother Yaśodā that when she simply showed Kṛṣṇa the stick in her hand, Kṛṣṇa admitted to being an offender and began to cry like an ordinary child. Mother Yaśodā, of course, did not want to chastise her beloved child very much, and therefore she immediately threw her stick away and simply rebuked Kṛṣṇa, saying, “Now I shall bind You so that You cannot commit any further offensive activities. Nor for the time being can You play with Your playmates.” This shows the position of a pure devotee, in contrast with others, like jñānīs, yogīs and the followers of Vedic ritualistic ceremonies, in regarding the transcendental nature of the Absolute Truth.