Skip to main content

KAPITOLA OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Kṛṣṇa a Arjuna přivádĕjí zpĕt brāhmaṇovy syny

Tato kapitola popisuje, jak Bhṛgu Muni prokázal svrchovanost Pána Viṣṇua a jak Pán Kṛṣṇa s Arjunou přivedli zpĕt mrtvé syny zarmouceného brāhmaṇy z Dvāraky.

Kdysi dávno se na břehu řeky Sarasvatī rozpoutala diskuse mezi skupinou mudrců o tom, který ze tří hlavních vládců – Brahmā, Viṣṇu nebo Śiva – je nejvznešenĕjší. Povĕřili Bhṛgua Muniho, aby to prozkoumal.

Bhṛgu se rozhodl vyzkoušet snášenlivost pánů, neboť tato vlastnost je bezpečným znakem vznešenosti. Nejprve přišel ke dvoru Pána Brahmy, svého otce, aniž mu prokázal jakoukoliv úctu. To Brahmu rozzlobilo, ale potlačil svůj hnĕv, protože Bhṛgu byl jeho syn. Dále šel Bhṛgu k Pánu Śivovi, svému staršímu bratrovi, který vstal ze svého sedadla, aby ho objal. Bhṛgu však objetí odmítl a nazval Śivu kacířem. Právĕ když se Śiva chysta Bhṛgua zabít svým trojzubcem, zasáhla bohynĕ Pārvatī a manžela upokojila. Potom šel Bhṛgu na Vaikuṇṭhu vyzkoušet Pána Nārāyaṇa. Přistoupil k Pánu, který ležel s hlavou položenou na klínĕ bohynĕ štĕstí, a kopl Ho do hrudi. Místo toho, aby se však Pán a Jeho společnice rozzlobili, vstali a Bhṛguovi se poklonili. „Vítej“, řekl Pán. „Prosím posaď se a chvíli si odpočiň. Laskavĕ nám promiň, drahý pane, že jsme si nevšimli tvého příchodu.“ Když se Bhṛgu vrátil do shromáždĕní mudrců a povĕdĕl jim vše, co se stalo, dospĕli k závĕru, že svrchovaný je dozajista Pán Viṣṇu.

Jednou ve Dvārace brāhmaṇova manželka porodila syna, který ihned zemřel. Brāhmaṇa vzal mrtvého syna ke dvoru krále Ugraseny a zahrnul krále výčitkami: „Tento neupřímný, chamtivý nepřítel brāhmaṇů způsobil smrt mého syna nesprávným plnĕním svých povinností!“ Totéž neštĕstí se brāhmaṇy drželo dále a pokaždé přinesl tĕlo svého novorozenĕte ke královskému dvoru a zahrnul krále výčitkami. Když po narození zemřel devátý syn, Arjuna shodou okolností vyslechl brāhmaṇovu stížnost a řekl: „Můj pane, já tvé potomky ochráním. A jestli zklamu, vstoupím do ohnĕ, abych svůj hřích odčinil.“

Po nĕjaké dobĕ se brāhmaṇova manželka chystala porodit po desáté. Když se o tom Arjuna dozvĕdĕl, přišel k porodnímu domu a obklopil jej ochranou klecí ze šípů. Arjunovo úsilí však bylo marné, neboť jakmile se dítĕ narodilo a rozplakalo se, zmizelo v nebi. Zatímco brāhmaṇa zahrnul Arjunu mnoha posmĕšky, bojovník se vydal do sídla Yamarāje, krále smrti. Brāhmaṇova syna tam však nenašel a ani po prohledání čtrnácti svĕtů nedokázal nalézt po novorozenĕti ani stopu.

Arjuna byl poté, co zklamal při ochranĕ brāhmaṇova syna, rozhodnut spáchat sebevraždu vstoupením do posvátného ohnĕ. Tĕsnĕ předtím ho však Pán Kṛṣṇa zadržel a řekl: „Brāhmaṇovy syny ti ukážu, tak se prosím takto neponižuj.“ Pán Kṛṣṇa pak vzal Arjunu do svého transcendentálního kočáru a oba přeletĕli sedm vesmírných ostrovů s jejich sedmi oceány, pohoří Lokāloku a vstoupili do oblasti husté temnoty. Jelikož konĕ nemohli najít cestu, Kṛṣṇa poslal svůj zářící disk Sudarśanu napřed, aby tmu rozptyloval. Postupnĕ dospĕli k vodĕ Příčinného oceánu, v nĕmž nalezli mĕsto Pána Mahā-Viṣṇua. Tam spatřili tisícihlavého hada Anantu a na Nĕm ležel Mahā-Viṣṇu. Velký Pán Śrī Kṛṣṇu a Arjunu přivítal slovy: „Přivedl jsem brāhmaṇovy syny sem jen proto, že jsem chtĕl vidĕt vás dva. Prosím buďte i nadále prospĕšní obyčejným lidem tím, že budete příkladem zbožného chování ve svých podobách Nara-Nārāyaṇa Ṛṣiho.“

Pán Kṛṣṇa a Arjuna pak vzali brāhmaṇovy syny, odebrali se zpĕt do Dvāraky a vrátili novorozeňata otci. Poté, co byl Arjuna přímým svĕdkem vznešenosti Śrī Kṛṣṇy, nevycházel z úžasu. Dospĕl k závĕru, že pouze Pánovou milostí může živá bytost projevit jakoukoliv schopnost nebo majestát.

Verš

śrī-śuka uvāca
sarasvatyās taṭe rājann
ṛṣayaḥ satram āsata
vitarkaḥ samabhūt teṣāṁ
triṣv adhīśeṣu ko mahān

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; sarasvatyāḥ — řeky Sarasvatī; taṭe — na břehu; rājan — ó králi (Parīkṣite); ṛṣayaḥ — mudrci; satram — védskou obĕť; āsata — konali; vitarkaḥ — neshoda; samabhūt — vznikla; teṣām — mezi nimi; triṣu — ze tří; adhīśeṣu — hlavních vládců; kaḥ — kdo; mahān — nejvĕtší.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Kdysi, ó králi, když skupina mudrců konala védskou obĕť na březích řeky Sarasvatī, vznikl mezi nimi spor o to, které ze tří hlavních božstev je svrchované.

Význam

Tři zde zmínĕná hlavní božstva jsou Pán Viṣṇu, Pán Brahmā a Pán Śiva.

Verš

tasya jijñāsayā te vai
bhṛguṁ brahma-sutaṁ nṛpa
taj-jñaptyai preṣayām āsuḥ
so ’bhjagād brahmaṇaḥ sabhām

Synonyma

tasya — o tom; jijñāsayā — s touhou dozvĕdĕt se; te — oni; vai — vskutku; bhṛgum — Bhṛgua Muniho; brahma-sutam — syna Brahmy; nṛpa — ó králi; tat — to; jñaptyai — zjistit; preṣayām āsuḥ — poslali; saḥ — on; abhyagāt — přišel; brahmaṇaḥ — Pána Brahmy; sabhām — ke dvoru.

Překlad

Mudrci dychtili tuto otázku vyřešit, ó králi, a tak poslali Bhṛgua, syna Pána Brahmy, aby zjistil odpovĕď. Nejprve přišel ke dvoru svého otce.

Význam

Śrīla Prabhupāda vysvĕtluje v knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství: „Mudrci se dohodli na plánu, podle nĕhož mĕl Bhṛgu vyzkoušet, které z božstev v plné míře oplývá kvalitou dobra.“ Ten, kdo je v kvalitĕ dobra, má vlastnosti jako je snášenlivost a vyrovnanost, zatímco osoby ovládané kvalitami vášnĕ a nevĕdomosti mají sklon se snadno přestat ovládat.

Verš

na tasmai prahvaṇaṁ stotraṁ
cakre sattva-parīkṣayā
tasmai cukrodha bhagavān
prajvalan svena tejasā

Synonyma

na — ne; tasmai — jemu (Brahmovi); prahvaṇam — klanící se; stotram — pronášení modliteb; cakre — učinil; sattva — jeho postavení v kvalitĕ dobra; parīkṣayā — se zámĕrem vyzkoušet; tasmai — na nĕho; cukrodha — rozzlobil se; bhagavān — pán; prajvalan — rozlícený; svena — svou; tejasā — vášní.

Překlad

Aby Bhṛgu vyzkoušel, jak dobře je Pán Brahmā umístĕný v kvalitĕ dobra, nepoklonil se mu a ani ho neoslavil modlitbami. Pán se na nĕho rozzlobil, rozlícený svou vlastní vášní.

Verš

sa ātmany utthitam manyum
ātmajāyātmanā prabhuḥ
aśīśamad yathā vahniṁ
sva-yonyā vāriṇātma-bhūḥ

Synonyma

saḥ — on; ātmani — v sobĕ; utthitam — vyvstalý; manyum — hnĕv; ātma-jāya — vůči svému synovi; ātmanā — svou inteligencí; prabhuḥ — pán; aśīśamat — potlačil; yathā — tak jako; vahnim — oheň; sva — samotný; yonyā — jehož původ; vāriṇā — vodou; ātma-bhūḥ — samozrozený Brahmā.

Překlad

Ačkoliv hnĕv vůči synovi v Brahmovĕ srdci rostl, dokázal jej potlačit využitím inteligence, tak jako je uhašen oheň svým vlastním výtvorem, vodou.

Význam

Pán Brahmā je občas ovlivnĕn svým stykem s kvalitou vášnĕ. Protože je však ādi-kavi, prvorozený a nejpřednĕjší učenec ve vesmíru, když mu mysl začne rozrušovat hnĕv, dokáže jej ovládnout rozlišujícím sebezkoumáním. V tomto případĕ si připomnĕl, že Bhṛgu je jeho syn. Tak v tomto verši Śukadeva Gosvāmī uvádí analogii, že Brahmova vlastní expanze (jeho syn) posloužila k uhašení jeho hnĕvu tak jako voda, která původnĕ vzešla ze živlu ohnĕ při prvotním stvoření, oheň uhasí.

Verš

tataḥ kailāsam agamat
sa taṁ devo maheśvaraḥ
parirabdhuṁ samārebha
utthāya bhrātaraṁ mudā

Synonyma

tataḥ — potom; kailāsam — na horu Kailās; agamat — odebral se; saḥ — on (Bhṛgu); tam — ho; devaḥ mahā-īśvaraḥ — Pán Śiva; parirabdhum — obejmout; samārebhe — pokusil se; utthāya — vstávající; bhrātaram — svého bratra; mudā — s radostí.

Překlad

Bhṛgu se potom odebral na horu Kailās. Tam Pán Śiva povstal a šťastnĕ mu vyšel v ústrety, aby svého bratra objal.

Význam

Ve védské civilizaci se považuje za velmi důležité se řádnĕ přivítat se členy své rodiny, zvláštĕ po dlouhém odloučení. Syn hodný toho jména by mĕl prokázat úctu otci, mladší bratr staršímu bratrovi a starší bratr by mĕl na oplátku projevit náklonnost mladšímu bratrovi.

Verš

naicchat tvam asy utpatha-ga
iti devaś cukopa ha
śūlam udyamya taṁ hantum
ārebhe tigma-locanaḥ
patitvā pādayor devī
sāntvayām āsa taṁ girā
atho jagāma vaikuṇṭhaṁ
yatra devo janārdanaḥ

Synonyma

na aicchat — netoužil po tom (objetí); tvam — ty; asi — jsi; utpatha-gaḥ — narušitel cesty (náboženství); iti — takto řkoucí; devaḥ — pán (Śiva); cukopa ha — rozzlobil se; śūlam — trojzubec; udyamya — pozvedající; tam — ho (Bhṛgua); hantum — zabít; ārebhe — chystal se; tigma — divoké; locanaḥ — jehož oči; patitvā — padající; pādayoḥ — k nohám (Pána Śivy); devī — bohynĕ Devī; sāntvayām āsa — upokojila; tam — ho; girā — slovy; atha u — pak; jagāma — (Bhṛgu) odešel; vaikuṇṭham — na duchovní planetu Vaikuṇṭhu; yatra — kde; devaḥ janārdanaḥ — Pán Janārdana (Viṣṇu).

Překlad

Bhṛgu však jeho objetí odmítl slovy: „Jsi kacíř.“ To Pána Śivu rozzlobilo a oči mu divoce plály. Pozvedl trojzubec a chystal se Bhṛgua zabít, když vtom bohynĕ Devī padla k jeho nohám a pronesla nĕjaká slova, aby ho upokojila. Bhṛgu pak odtamtud odešel a odebral se na Vaikuṇṭhu, kde sídlí Pán Janārdana.

Význam

V knize Kṛṣṇa Śrīla Prabhupāda píše: „Uvádí se, že přestupek lze spáchat tĕlem, myslí nebo řečí. První přestupek Bhṛgua Muniho, vůči Pánu Brahmovi, byl přestupek myslí. Druhý přestupek, kritika Pána Śivy za jeho nečisté zvyky, byl přestupek řečí. Vzhledem k tomu, že v Pánu Śivovi převládá kvalita nevĕdomosti, po vyslechnutí Bhṛguovy urážky mu okamžitĕ zrudly oči hnĕvem. V záchvatu neovladatelného vzteku uchopil trojzubec a chystal se Bhṛgua Muniho zabít. Tehdy tam byla přítomná i manželka Pána Śivy, Pārvatī. Její osobní povaha, tak jako povaha Pána Śivy, je smĕsí tří kvalit, a proto se jí říká Triguṇamayī. V tomto případĕ zachránila situaci tím, že v Pánu Śivovi probudila jeho kvalitu dobra.“

Śrīla Jīva Gosvāmī poznamenává, že planeta Vaikuṇṭha, o které je zde řeč, je Śvetadvīpa.

Verš

śayānaṁ śriya utsaṅge
padā vakṣasy atāḍayat
tata utthāya bhagavān
saha lakṣmyā satāṁ gatiḥ
sva-talpād avaruhyātha
nanāma śirasā munim
āha te svāgataṁ brahman
niṣīdātrāsane kṣaṇam
ajānatām āgatān vaḥ
kṣantum arhatha naḥ prabho

Synonyma

śayānam — který ležel; śriyaḥ — bohynĕ štĕstí; utsaṅge — na klínĕ; padā — nohou; vakṣasi — do hrudi; atāḍayat — kopl; tataḥ — potom; utthāya — vstávající; bhagavān — Osobnost Božství; saha lakṣmyā — s bohyní Lakṣmī; satām — čistých oddaných; gatiḥ — cíl; sva — Jeho; talpāt — z lůžka; avaruhya — sestupující; atha — potom; nanāma — poklonil se; śirasā — hlavou; munim — mudrci; āha — řekl; te — tobĕ; su-āgatam — uvítání; brahman — ó brāhmaṇo; niṣīda — prosím posaď se; atra — na toto; āsane — sedadlo; kṣaṇam — na okamžik; ajānatām — kteří si nebyli vĕdomi; āgatān — dorazivšího; vaḥ — tebe; kṣantum — odpusť; arhatha — laskavĕ prosíme; naḥ — nám; prabho — ó pane.

Překlad

Tam přišel k Nejvyššímu Pánovi, který ležel s hlavou na klínĕ své společnice Śrī, a kopl Ho do hrudi. Pán poté vstal spolu s bohyní Lakṣmī na znamení úcty. Ten svrchovaný cíl všech čistých oddaných sestoupil ze svého lůžka, před mudrcem se poklonil hlavou k zemi a řekl mu: „Vítej, brāhmaṇo. Prosím, posaď se na toto sedadlo a chvíli si odpočiň. Laskavĕ nám odpusť, drahý pane, že jsme si nevšimli tvého příchodu.“

Význam

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho v dobĕ této zábavy Bhṛgu Muni ještĕ nebyl čistý vaiṣṇava; jinak by nejednal tak neuváženĕ vůči Nejvyššímu Pánu. Nejenže Pán Viṣṇu odpočíval, ale ležel s hlavou na klínĕ manželky. To, že ho Bhṛgu udeřil v tomto postavení – a ne rukou, ale nohou – byla horší urážka než jakákoliv jiná, kterou si mohl Bhṛgu představit.

Śrīla Prabhupāda komentuje: „Pán Viṣṇu je samozřejmĕ svrchovanĕ milostivý, a tak Ho chování Bhṛgua Muniho nerozzlobilo, protože šlo o vznešeného brāhmaṇu. Brāhmaṇovi je třeba odpustit, i když se nĕkdy dopustí přestupku, a Pán Viṣṇu v tom šel příkladem. Uvádí se však, že od této události není bohynĕ štĕstí Lakṣmī příznivĕ naklonĕna brāhmaṇům, a protože jim upírá požehnání, brāhmaṇové jsou obvykle velmi chudí.“

Verš

punīhi saha-lokaṁ māṁ
loka-pālāṁś ca mad-gatān
pādodakena bhavatas
tīrthānāṁ tīrtha-kāriṇā
adyāhaṁ bhagavaḻ lakṣmyā
āsam ekānta-bhājanam
vatsyaty urasi me bhūtir
bhavat-pāda-hatāṁhasaḥ

Synonyma

punīhi — prosím očisti; saha — spolu s; lokam — Mou planetu; mām — Mĕ; loka — různých planet; pālān — vládce; ca — a; mat-gatān — kteří jsou Mi oddáni; pāda — (která omyla) nohy; udakena — vodou; bhavataḥ — tebe, vznešeného; tīrthānām — svatých poutních míst; tīrtha — jejich svatost; kāriṇā — která vytváří; adya — dnes; aham — Já; bhagavan — ó Můj pane; lakṣmyāḥ — Lakṣmī; āsam — stal jsem se; eka-anta — výlučným; bhājanam — útočištĕm; vatsyati — bude sídlit; urasi — na hrudi; me — Mé; bhūtiḥ — bohynĕ štĕstí; bhavat — tvou; pāda — nohou; hata — zničené; aṁhasaḥ — jejíž hříšné reakce.

Překlad

„Prosím očisti Mĕ, Mé sídlo a sídla Mĕ oddaných vládců vesmíru tím, že nám poskytneš vodu, která omyla tvé nohy. Tato posvátná voda je vskutku to, co činí všechna poutní místa svatými. Dnes, můj pane, jsem se stal výlučným útočištĕm bohynĕ štĕstí Lakṣmī, která bude ráda sídlit na Mé hrudi, protože ji tvá noha zbavila hříchů.“

Význam

Śrīla Prabhupāda pokračuje ve svém komentáři: „Takzvaní brāhmaṇové v Kali-yuze jsou nĕkdy velmi pyšní na to, že se vznešený brāhmaṇa, jako byl Bhṛgu Muni, mohl dotknout nohou hrudi Pána Viṣṇua. Ve skutečnosti však šlo o ten nejvĕtší přestupek, třebaže to Pán Viṣṇu díky své ušlechtilosti nebral příliš vážnĕ.“

Nĕkterá vydání Śrīmad-Bhāgavatamu obsahují tento verš mezi verši 11 a 12 a Śrīla Prabhupāda jej také zahrnul do své knihy Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, souhrnné studie desátého zpĕvu:

atīva-komalau tāta
caraṇau te mahā-mune
ity uktvā vipra-caraṇau
mardayan svena pāṇinā

„(Pán řekl brāhmaṇovi Bhṛguovi:) ,Můj drahý otče, ó vznešený mudrci, vím, že tvé nohy jsou velmi mĕkké.̀ Pán Viṣṇu pak začal masírovat Bhṛguovi Munimu nohy.“

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ bruvāṇe vaikuṇṭhe
bhṛgus tan-mandrayā girā
nirvṛtas tarpitas tūṣṇīṁ
bhakty-utkaṇṭho ’śru-locanaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; bruvāṇe — poté, co promluvil; vaikuṇṭhe — Pán Viṣṇu; bhṛguḥ — Bhṛgu; tat — Jeho; mandrayā — velebnými; girā — slovy; nirvṛtaḥ — potĕšen; tarpitaḥ — uspokojen; tūṣṇīm — mlčící; bhakti — oddaností; utkaṇṭhaḥ — přemožený; aśru — slzy; locanaḥ — v jehož očích.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když Bhṛgu vyslechl velebná slova Pána Vaikuṇṭhy, cítil spokojenost a potĕšení. Přemožen extází oddanosti zachoval mlčení a oči mu zaplavily slzy.

Význam

Bhṛgu nedokázal Pánovi vĕnovat žádná slova chvály, protože mĕl hrdlo zalknuté slzami extáze. Podle názoru Śrīly Viśvanātha Cakravartīho by mudrc nemĕl být za své urážlivé chování odsuzován, neboť jeho roli v této transcendentální zábavĕ zařídil Pán, Osobnost Božství.

Verš

punaś ca satram āvrajya
munīnāṁ brahma-vādinām
svānubhūtam aśeṣeṇa
rājan bhṛgur avarṇayat

Synonyma

punaḥ — znovu; ca — a; satram — k obĕti; āvrajya — jdoucí; munīnām — mudrců; brahma-vādinām — znalců Véd; sva — osobnĕ; anubhūtam — zažité; aśeṣeṇa — plnĕ; rājan — ó králi (Parīkṣite); bhṛguḥ — Bhṛgu; avarṇayat — popsal.

Překlad

Ó králi, Bhṛgu se poté vrátil do obĕtní arény moudrých védských autorit a popsal jim celou svou zkušenost.

Verš

tan niśamyātha munayo
vismitā mukta-saṁśayāḥ
bhūyāṁsaṁ śraddadhur viṣṇuṁ
yataḥ śāntir yato ’bhayam
dharmaḥ sākṣād yato jñānaṁ
vairāgyaṁ ca tad-anvitam
aiśvaryaṁ cāṣṭadhā yasmād
yaśaś cātma-malāpaham
munīnāṁ nyasta-daṇḍānāṁ
śāntānāṁ sama-cetasām
akiñcanānāṁ sādhūnāṁ
yam āhuḥ paramāṁ gatim
sattvaṁ yasya priyā mūrtir
brāhmaṇās tv iṣṭa-devatāḥ
bhajanty anāśiṣaḥ śāntā
yaṁ vā nipuṇa-buddhayaḥ

Synonyma

tat — toto; niśamya — poté, co vyslechli; atha — potom; munayaḥ — mudrci; vismitāḥ — užaslí; mukta — zbaveni; saṁśayāḥ — svých pochyb; bhūyāṁsam — jako nejvĕtšího; śraddadhuḥ — vložili svou víru; viṣṇum — v Pána Viṣṇua; yataḥ — z nĕhož; śāntiḥ — klid; yataḥ — z nĕhož; abhayam — nebojácnost; dharmaḥ — náboženství; sākṣāt — ve svých přímých projevech; yataḥ — z nĕhož; jñānam — poznání; vairāgyam — odpoutanost; ca — a; tat — to (poznání); anvitam — zahrnující; aiśvaryam — mystická síla (dosažená praktikováním yogy); ca — a; aṣṭadhā — osmerá; yasmāt — z nĕhož; yaśaḥ — Jeho sláva; ca — také; ātma — mysli; mala — znečištĕní; apaham — která ničí; munīnām — mudrců; nyasta — kteří se vzdali; daṇḍānām — násilí; śāntānām — klidné; sama — vyrovnané; cetasām — jejichž mysli; akiñcanānām — nesobečtí; sādhūnām — svatí; yam — jehož; āhuḥ — nazývají; paramām — svrchovaným; gatim — cílem; sattvam — kvalita dobra; yasya — jehož; priyā — oblíbené; mūrtiḥ — vtĕlení; brāhmaṇāḥbrāhmaṇové; tu — a; iṣṭa — uctívaná; devatāḥ — božstva; bhajanti — uctívají; anāśiṣaḥ — bez vedlejších tužeb; śāntāḥ — ti, kdo dosáhli duchovního klidu; yam — jejichž; — vskutku; nipuṇa — zkušené; buddhayaḥ — jejichž inteligenční schopnosti.

Překlad

Mudrci užaslí nasloucháním Bhṛguova vyprávĕní byli zbaveni všech pochyb a nabyli přesvĕdčení, že Viṣṇu je nejvĕtší Pán. Z Nĕho pochází klid, nebojácnost, základní zásady náboženství, odpoutanost s poznáním, osmeré síly mystické yogy a Jeho oslavování, které očišťuje mysl ode všech nečistot. Je znám jako svrchovaný cíl tĕch, kdo jsou klidní a vyrovnaní – nesobeckých, moudrých svĕtců, kteří se vzdali veškerého násilí. Jeho nanejvýš drahou podobou je ta z čistého dobra a brāhmaṇové jsou Jeho božstva hodná uctívání. Osoby s pronikavou inteligencí, které dosáhly duchovního klidu, Ho uctívají bez sobeckých pohnutek.

Význam

Ten, kdo se stane oddaným Osobnosti Božství, snadno dosáhne božského poznání a odpoutanosti od smyslového požitku a to bez zvláštního úsilí. V jedenáctém zpĕvu Śrīmad Bhāgavatamu (11.2.42) je popsáno:

bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir
anyatra caiṣa trika eka-kālaḥ
prapadyamānasya yathāśnataḥ syus
tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud-apāyo 'nu-ghāsam

„Tak jako u toho, kdo jí, s každým soustem vzrůstá uspokojení, výživa a ubývá hlad, objevují se u toho, kdo přijímá útočištĕ u Nejvyšší Osobnosti Božství, zároveň oddanost, přímé vnímání Nejvyššího Pána a odpoutanost ode všeho ostatního.“ Podobnĕ v prvním zpĕvu (1.2.7) Śrīla Sūta Gosvāmī states:

vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ
jñānaṁ ca yad ahaitukam

„Vykonáváním oddané služby pro Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇu získává človĕk okamžitĕ bezpříčinné poznání a odpoutanost od svĕta.“

Pán Śrī Kapila v pokynech své matce Devahūti uvádí, že osmeré yogové síly jsou také plody oddané služby:

atho vibhūtiṁ mama māyāvinas tām
aiśvaryam aṣṭāṅgam anupravṛttam
śrīyaṁ bhāgavatīṁ vāspṛhayanti bhadrāṁ
parasya me te 'śnuvate hi loke

„Jelikož je oddaný zcela pohroužen v myšlenkách na Mĕ, netouží ani po nejvĕtších darech dostupných na vyšších planetárních systémech včetnĕ Satyaloky. Nepřeje si získat osm druhů hmotné dokonalosti, které jsou výsledkem mystické yogy, a netouží ani dosáhnout království Boha. Přestože však oddaný po tĕchto vĕcech netouží, ještĕ v tomto životĕ užívá všech nabízených darů.“ (Bhāg. 3.25.37)

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že ve verši 16 jsou vyjmenovány tři druhy transcendentalistů: muniové, śāntové a sādhuové. Jedná se, v pořadí podle rostoucí důležitosti, o osoby usilující o osvobození, ty, které osvobození dosáhly, a ty, které se vĕnují čisté oddané službĕ Pánu Viṣṇuovi.

Verš

tri-vidhākṛtayas tasya
rākṣasā asurāḥ surāḥ
guṇinyā māyayā sṛṣṭāḥ
sattvaṁ tat tīrtha-sādhanam

Synonyma

tri-vidha — tří druhů; ākṛtayaḥ — podoby; tasya — Jeho; rākṣasāḥ — nevĕdomí duchové; asurāḥ — démoni; surāḥ — a polobozi; guṇinyāḥ — podmínĕní hmotnými kvalitami; māyayā — Jeho hmotnou energií; sṛṣṭāḥ — stvoření; sattvam — kvalita dobra; tat — mezi nimi; tīrtha — životního úspĕchu; sādhanam — prostředek dosažení.

Překlad

Pán se expanduje do tří druhů projevených bytostí – Rākṣasů, démonů a polobohů. Ty všechny stvořila Pánova hmotná energie a jsou podmínĕni jejími kvalitami. Mezi tĕmito třemi kvalitami je však kvalita dobra prostředkem dosažení konečného úspĕchu v životĕ.

Význam

V knize Kṛṣṇa Śrīla Prabhupāda píše: „V kvalitách hmotné přírody se nacházejí různé druhy lidí. Ti v kvalitĕ nevĕdomosti se nazývají rākṣasové, ti v kvalitĕ vášnĕ asurové a ti v kvalitĕ dobra surové, neboli polobozi. Hmotná příroda tvoří tyto tři skupiny lidí pod vedením Nejvyššího Pána, ale ti v kvalitĕ dobra mají vĕtší šanci být povzneseni do duchovního svĕta, domů, zpátky k Bohu.“

Verš

śrī-śuka uvāca
itthaṁ sārasvatā viprā
nṛṇām saṁśaya-nuttaye
puruṣasya padāmbhoja-
sevayā tad-gatiṁ gatāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; ittham — takto; sārasvatāḥ — žijící podél řeky Sarasvatī; viprāḥ — učení brāhmaṇové; nṛṇām — lidí; saṁśaya — pochybnosti; nuttaye — rozptýlit; puruṣasya — Nejvyšší Osoby; pada-ambhoja — lotosovým nohám; sevayā — službou; tat — Jeho; gatim — cíle; gataḥ — dosáhli.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Učení brāhmaṇové žijící podél řeky Sarasvatī dospĕli k tomuto závĕru, aby rozptýlili pochybnosti všech lidí. Pak oddanĕ sloužili lotosovým nohám Nejvyššího Pána a dosáhli Jeho sídla.

Verš

śrī-sūta uvāca
ity etan muni-tanayāsya-padma-gandha
pīyūṣaṁ bhava-bhaya-bhit parasya puṁsaḥ
su-ślokaṁ śravaṇa-puṭaiḥ pibaty abhīkṣṇam
pāntho ’dhva-bhramaṇa-pariśramaṁ jahāti

Synonyma

śrī-sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta pravil; iti — takto vyřčený; etat — tento; muni — mudrce (Vyāsadevy); tanaya — syna (Śukadevy); āsya — z úst; padma — (která jsou jako) lotos; gandha — s vůní; pīyūṣam — nektar; bhava — hmotného života; bhaya — strach; bhit — který ničí; parasya — svrchované; puṁsaḥ — Osobnosti Božství; su-ślokam — slavné; śravaṇa — uší; puṭaiḥ — otvory; pibati — pije; abhīkṣṇam — neustále; pānthaḥ — cestovatel; adhva — na cestĕ; bhramaṇa — ze svého putování; pariśramam — únavy; jahāti — vzdává se.

Překlad

Śrī Sūta Gosvāmī pravil: Tak tento voňavý nektar tekl z lotosových úst Śukadevy Gosvāmīho, syna mudrce Vyāsadevy. Tato úžasná oslava Nejvyšší Osoby ničí veškerý strach z hmotné existence. Cestovatel, který neustále pije tento nektar ušními otvory, zapomene na únavu z putování po cestách svĕtského života.

Význam

Toto vyprávĕní Śrīly Śukadevy Gosvāmīho je cenné dvĕma způsoby: Pro ty, kdo trpí duchovní slabostí, je to účinný elixír k vyléčení nemoci klamu. A pro odevzdané vaiṣṇavy je to lahodný a posilující nápoj s vůní realizací Śrī Śuky.

Verš

śrī-śuka uvāca
ekadā dvāravatyāṁ tu
vipra-patnyāḥ kumārakaḥ
jāta-mātro bhuvaṁ spṛṣṭvā
mamāra kila bhārata

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; ekadā — kdysi; dvāravatyām — ve Dvārace; tu — a; viprabrāhmaṇovy; patnyāḥ — manželky; kumārakaḥ — novorozenĕ; jāta — narozené; mātraḥ — pouze; bhuvam — zemĕ; spṛṣṭvā — poté, co se dotklo; mamāra — zemřelo; kila — vskutku; bhārata — ó potomku Bharaty (Parīkṣite Mahārāji).

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Kdysi ve Dvārace brāhmaṇova manželka porodila syna, ale novorozenĕ zemřelo, jakmile se dotklo zemĕ, ó Bhārato.

Význam

V této kapitole byl Pán Viṣṇu oslavován jako Nejvyšší Bůh. Nyní Śukadeva Gosvāmī ztotožní Pána Kṛṣṇu s tou samou Osobností Božství tím, že popíše Jeho další zábavu, která vyzdvihla Jeho jedinečné, božské vlastnosti.

Verš

vipro gṛhītvā mṛtakaṁ
rāja-dvāry upadhāya saḥ
idaṁ provāca vilapann
āturo dīna-mānasaḥ

Synonyma

vipraḥbrāhmaṇa; gṛhītvā — poté, co vzal; mṛtakam — mrtvolku; rāja — krále (Ugraseny); dvāri — ke dveřím; upadhāya — poté, co ji přinesl; saḥ — on; idam — toto; provāca — řekl; vilapan — naříkající; āturaḥ — rozrušený; dīna — sklíčená; mānasaḥ — jehož mysl.

Překlad

Brāhmaṇa vzal mrtvolku a položil ji ke dveřím dvora krále Ugraseny. Potom, rozrušený a nešťastnĕ naříkající, takto promluvil.

Verš

brahma-dviṣaḥ śaṭha-dhiyo
lubdhasya viṣayātmanaḥ
kṣatra-bandhoḥ karma-doṣāt
pañcatvaṁ me gato ’rbhakaḥ

Synonyma

brahma — vůči brāhmaṇům; dviṣaḥ — nenávistný; śaṭha — neupřímná; dhiyaḥ — jehož mentalita; lubdhasya — lakotný; viṣaya-ātmanaḥ — propadlý smyslovému požitku; kṣatra-bandhoḥ — nekvalifikovaného kṣatriyi; karma — při plnĕní povinností; doṣāt — kvůli nedostatkům; pañcatvam — smrt; me — mého; gataḥ — potkala; arbhakaḥ — syna.

Překlad

(Brāhmaṇa pravil:) Tento neupřímný, chamtivý nepřítel brāhmaṇů, tento nekvalifikovaný vládce propadlý smyslovému požitku, způsobil smrt mého syna nĕjakými nedostatky v plnĕní svých povinností.

Význam

Brāhmaṇa předpokládal, že on sám neudĕlal nic, co by způsobilo synovu smrt, a považoval za odůvodnĕné vinit krále Ugrasenu. Ve védském společenském systému je vládce považován za odpovĕdného za vše, co se dĕje v jeho království, ať dobré či špatné. I v demokracii by mĕl manažer, který se ujme nĕjaké skupiny nebo projektu, přijmout osobní odpovĕdnost za jakýkoliv neúspĕch místo toho aby se, jak je dnes bĕžné, snažil svalit vinu na své podřízené nebo nadřízené.

Verš

hiṁsā-vihāraṁ nṛpatiṁ
duḥśīlam ajitendriyam
prajā bhajantyaḥ sīdanti
daridrā nitya-duḥkhitāḥ

Synonyma

hiṁsā — násilí; vihāram — jehož zábava; nṛ-patim — tomuto králi; duḥśīlam — zlotřilému; ajita — nepřemožené; indriyam — jehož smysly; prajāḥ — obyvatelé; bhajantyaḥ — sloužící; sīdanti — trpí úzkostí; daridrāḥ — chudí; nitya — vždy; duḥkhitāḥ — nešťastní.

Překlad

Ovčané sloužící tak zlotřilému králi, kterého tĕší násilí a nedokáže ovládat své smysly, jsou odsouzeni k tomu, aby trpĕli chudobou a neustálým neštĕstím.

Verš

evaṁ dvitīyaṁ viprarṣis
tṛtīyaṁ tv evam eva ca
visṛjya sa nṛpa-dvāri
tāṁ gāthāṁ samagāyata

Synonyma

evam — stejnĕ; dvitīyam — podruhé; vipra-ṛṣiḥ — moudrý brāhmaṇa; tṛtīyam — potřetí; tu — a; evam eva ca — zcela stejnĕ; visṛjya — zanechávající (svého mrtvého syna); saḥ — on; nṛpa-dvāri — u králových dveří; tām — stejnou; gāthām — píseň; samagāyata — zpíval.

Překlad

Moudrého brāhmaṇu stihlo stejné neštĕstí s jeho druhým a třetím dítĕtem. Pokaždé zanechal tĕlo svého mrtvého syna u králových dveří a zpíval stejnou naříkavou píseň.

Verš

tām arjuna upaśrutya
karhicit keśavāntike
parete navame bāle
brāhmaṇaṁ samabhāṣata
kiṁ svid brahmaṁs tvan-nivāse
iha nāsti dhanur-dharaḥ
rājanya-bandhur ete vai
brāhmaṇāḥ satram āsate

Synonyma

tām — ten (nářek); arjunaḥ — Arjuna; upaśrutya — shodou okolností vyslechl; karhicit — jednou; keśava — Pána Kṛṣṇy; antike — v blízkosti; parete — když zemřelo; navame — deváté; bāle — dítĕ; brāhmaṇambrāhmaṇovi; samabhāṣata — řekl; kim svit — zda; brahman — ó brāhmaṇo; tvat — tvém; nivāse — v domovĕ; iha — zde; na asti — není; dhanuḥ-dharaḥ — držící v ruce luk; rājanya-bandhuḥ — pokleslý člen královského stavu; ete — tito (kṣatriyové); vaḥ — vskutku; brāhmaṇāḥ — (jako) brāhmaṇové; satre — u velké ohňové obĕti; āsate — jsou přítomní.

Překlad

Když zemřelo deváté dítĕ, Arjuna, který byl poblíž Pána Keśavy, shodou okolností vyslechl brāhmaṇův nářek. Arjuna tedy brāhmaṇu oslovil: „Co se dĕje, můj milý brāhmaṇo? Neexistuje snad nĕjaký pokleslý člen královského stavu schopný alespoň stát před tvým domem s lukem v ruce? Tito kṣatriyové se chovají jako kdyby to byli brāhmaṇové netečnĕ konající ohňové obĕti.

Verš

dhana-dārātmajāpṛktā
yatra śocanti brāhmaṇāḥ
te vai rājanya-veṣeṇa
naṭā jīvanty asum-bharāḥ

Synonyma

dhana — od bohatství; dāra — manželek; ātmaja — a dĕtí; apṛktāḥ — oddĕlení; yatra — ve které (situaci); śocanti — naříkají; brāhmaṇāḥbrāhmaṇové; te — oni; vai — vskutku; rājanya-veṣeṇa — přestrojení za krále; naṭāḥ — herci; jīvanti — žijí; asum-bharāḥ — vydĕlávající si na živobytí.

Překlad

„Vládci království, v nĕmž brāhmaṇové naříkají nad ztraceným bohatstvím, manželkami a dĕtmi, jsou pouze podvodníci v rolích králů, jen aby si vydĕlali na živobytí.

Verš

ahaṁ prajāḥ vāṁ bhagavan
rakṣiṣye dīnayor iha
anistīrṇa-pratijño ’gniṁ
pravekṣye hata-kalmaṣaḥ

Synonyma

aham — já; prajāḥ — potomstvo; vām — vás dvou (tebe a tvé manželky); bhagavan — ó pane; rakṣiṣye — ochráním; dīnayoḥ — ubohých; iha — v tomto ohledu; anistīrṇa — neplnící; pratijñaḥ — svůj slib; agnim — ohnĕ; pravekṣye — vstoupím do; hata — zničené; kalmaṣaḥ — jehož znečištĕní.

Překlad

„Můj pane, ochráním potomstvo tvé a tvojí manželky, kteří trpíte takovou úzkostí. A pokud tento slib nesplním, vstoupím do ohnĕ, abych odčinil svůj hřích.“

Význam

Ušlechtilý Arjuna by nemohl snést hanbu v podobĕ nesplnĕní slibu. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītĕ (2.34): sambhāvitasya cākīrtir maraṇād atiricyate: „Pro osobu požívající vážnosti je ostuda horší než smrt.“

Verš

śrī-brāhmaṇa uvāca
saṅkarṣaṇo vāsudevaḥ
pradyumno dhanvināṁ varaḥ
aniruddho ’prati-ratho
na trātuṁ śaknuvanti yat
tat kathaṁ nu bhavān karma
duṣkaraṁ jagad-īśvaraiḥ
tvaṁ cikīrṣasi bāliśyāt
tan na śraddadhmahe vayam

Synonyma

śrī-brāhmaṇaḥ uvācabrāhmaṇa pravil; saṅkarṣaṇaḥ — Pán Saṅkarṣaṇa (Balarāma); vāsudevaḥ — Pán Vāsudeva (Kṛṣṇa); pradyumnaḥ — Pradyumna; dhanvinām — z lučištníků; varaḥ — nejlepší; aniruddhaḥ — Aniruddha; aprati-rathaḥ — jedinečný bojovník na kočáru; na — ne; trātum — zachránit; śaknuvanti — byli schopni; yat — vzhledem k tomu; tat — takto; katham — proč; nu — vskutku; bhavān — ty; karma — čin; duṣkaram — nemožný; jagat — vesmíru; īśvaraiḥ — pro Pány; tvam — ty; cikīrṣasi — zamýšlíš učinit; bāliśyāt — z naivity; tat — proto; na śraddadhmahe — nevĕříme; vayam — my.

Překlad

Brāhmaṇa pravil: Ani Saṅkarṣaṇa, Vāsudeva, Pradyumna, nejlepší z lučištníků, ani jedinečný bojovník Aniruddha nedokázali zachránit mé syny. Proč se tedy naivnĕ pokoušíš o čin, který všemocní Pánové vesmíru nemohli vykonat? Nemůžeme tĕ brát vážnĕ.

Verš

śrī-arjuna uvāca
nāhaṁ saṅkarṣaṇo brahman
na kṛṣṇaḥ kārṣṇir eva ca
ahaṁ vā arjuno nāma
gāṇḍīvaṁ yasya vai dhanuḥ

Synonyma

śrī-arjunaḥ uvāca — Śrī Arjuna pravil; na — ne; aham — já; saṅkarṣaṇaḥ — Pán Balarāma; brahman — ó brāhmaṇo; na — ne; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; kārṣṇiḥ — potomek Pána Kṛṣṇy; eva ca — ani; aham — já; vai — vskutku; arjunaḥ nāma — známý jako Arjuna; gāṇḍīvam — Gāṇḍīva; yasya — jehož; vai — vskutku; dhanuḥ — luk.

Překlad

Śrī Arjuna pravil: Nejsem ani Pán Saṅkarṣaṇa, ó brāhmaṇo, ani Pán Kṛṣṇa, dokonce ani Kṛṣṇův syn. Jsem Arjuna, vládce luku Gāṇḍīvy.

Verš

māvamaṁsthā mama brahman
vīryaṁ tryambaka-toṣaṇam
mṛtyuṁ vijitya pradhane
āneṣye te prajāḥ prabho

Synonyma

avamaṁsthāḥ — nesnižuj; mama — mou; brahman — ó brāhmaṇo; vīryam — statečnost; tri-ambaka — Pán Śiva; toṣaṇam — která potĕšila; mṛtyum — zosobnĕnou smrt; vijitya — porážející; pradhane — v boji; āneṣye — přivedu zpĕt; te — tvé; prajāḥ — dĕti; prabho — ó pane.

Překlad

Nesnižuj mou schopnost, která stačila na to, aby potĕšila Pána Śivu, ó brāhmaṇo. Přivedu zpĕt tvé syny, milý pane, i kdybych musel v boji porazit samotnou Smrt.

Verš

evaṁ viśrambhito vipraḥ
phālgunena parantapa
jagāma sva-gṛhaṁ prītaḥ
pārtha-vīryaṁ niśāmayan

Synonyma

evam — takto; viśrambhitaḥ — obdařený vírou; vipraḥbrāhmaṇa; phālgunena — Arjunou; param — nepřátel; tapa — ó trýzniteli (Parīkṣite Mahārāji); jagāma — odešel; sva — do svého; gṛham — domu; prītaḥ — spokojený; pārtha — syna Pṛthy; vīryam — o moci; niśāmayan — poté, co slyšel.

Překlad

Brāhmaṇa, takto přesvĕdčený Arjunou, ó trýzniteli nepřátel, odešel domů, spokojen s tím, že slyšel Arjunovo prohlášení o jeho moci.

Verš

prasūti-kāla āsanne
bhāryāyā dvija-sattamaḥ
pāhi pāhi prajāṁ mṛtyor
ity āhārjunam āturaḥ

Synonyma

prasūti — porodu; kāle — doba; āsanne — blížící se; bhāryāyāḥ — jeho manželky; dvijabrāhmaṇa; sat-tamaḥ — nanejvýš vznešený; pāhi — prosím zachraň; pāhi — prosím zachraň; prajām — mé dítĕ; mṛtyoḥ — před smrtí; iti — takto; āha — promluvil; arjunam — k Arjunovi; āturaḥ — rozrušený.

Překlad

Když mĕla manželka vznešeného brāhmaṇy znovu porodit, šel s velkou úzkostí za Arjunou a žádal ho: „Prosím, prosím zachraň mé dítĕ před smrtí!“

Verš

sa upaspṛśya śucy ambho
namaskṛtya maheśvaram
divyāny astrāṇi saṁsmṛtya
sajyaṁ gāṇḍīvam ādade

Synonyma

saḥ — on (Arjuna); upaspṛśya — poté, co se dotkl; śuci — čisté; ambhaḥ — vody; namaḥ-kṛtya — poté, co se poklonil; mahā-īśvaram — Pánu Śivovi; divyāni — nebeské; astrāṇi — zbranĕ; saṁsmṛtya — vzpomínající na; sajyam — tĕtivu; gāṇḍīvam — luku Gāṇḍīva; ādade — nasadil.

Překlad

Arjuna se dotkl čisté vody, poklonil se Pánu Maheśvarovi, vzpomnĕl si na mantry svých nebeských zbraní a nasadil tĕtivu svému luku Gāṇḍīva.

Význam

Ācāryové poukazují na to, že brāhmaṇa dal najevo neúctu vůči Pánu Kṛṣṇovi, a tak se Arjuna taktnĕ poklonil Pánu Śivovi, který ho naučil používat mantry zbranĕ Pāśupāty.

Verš

nyaruṇat sūtikāgāraṁ
śarair nānāstra-yojitaiḥ
tiryag ūrdhvam adhaḥ pārthaś
cakāra śara-pañjaram

Synonyma

nyaruṇat — obklopil; sūtikā-āgāram — porodní dům; śaraiḥ — šípy; nānā — různými; astra — ke zbraním; yojitaiḥ — patřícími; tiryak — vodorovnĕ; ūrdhvam — nahoru; adhaḥ — dolů; pārthaḥ — Arjuna; cakāra — vytvořil; śara — ze šípů; pañjaram — klec.

Překlad

Arjuna ohradil porodní dům šípy patřícími k různým zbraním. Tak syn Pṛthy vytvořil ochrannou klec ze šípů obklopující dům smĕrem nahoru, dolů a ze stran.

Verš

tataḥ kumāraḥ sañjāto
vipra-patnyā rudan muhuḥ
sadyo ’darśanam āpede
sa-śarīro vihāyasā

Synonyma

tataḥ — potom; kumāraḥ — novorozenĕ; sañjātaḥ — narozené; viprabrāhmaṇovy; patnyāḥ — manželky; rudan — naříkající; muhuḥ — nĕjakou dobu; sadyaḥ — náhle; adarśanam āpede — zmizelo; sa — se; śarīraḥ — svým tĕlem; vihāyasā — na obloze.

Překlad

Brāhmaṇova manželka porodila, ale poté, co novorozenĕ chvíli naříkalo, náhle zmizelo ve svém tĕle na obloze.

Verš

tadāha vipro vijayaṁ
vinindan kṛṣṇa-sannidhau
mauḍhyaṁ paśyata me yo ’haṁ
śraddadhe klība-katthanam

Synonyma

tadā — potom; āha — řekl; vipraḥbrāhmaṇa; vijayam — Arjunovi; vinindan — kritizující; kṛṣṇa-sannidhau — v přítomnosti Pána Kṛṣṇy; mauḍhyam — pošetilost; paśyata — jen pohleďte na; me — mou; yaḥ — kterou; aham — já; śraddadhe — důvĕřoval jsem; klība — impotentního eunucha; katthanam — vychloubání.

Překlad

Brāhmaṇa pak Arjunu zesmĕšnil před Pánem Kṛṣṇou: „Jen pohleďte, jak pošetilý jsem byl, když jsem důvĕřoval eunuchovu vychloubání!“

Verš

na pradyumno nāniruddho
na rāmo na ca keśavaḥ
yasya śekuḥ paritrātuṁ
ko ’nyas tad-aviteśvaraḥ

Synonyma

na — ne; pradyumnaḥ — Pradyumna; na — ne; aniruddhaḥ — Aniruddha; na — ne; rāmaḥ — Balarāma; na — ne; ca — také; keśavaḥ — Kṛṣṇa; yasya — jehož (dĕti); śekuḥ — dokázali; paritrātum — zachránit; kaḥ — kdo; anyaḥ — jiný; tat — v této situaci; avitā — jako ochránce; īśvaraḥ — schopný.

Překlad

„Když ani Pradyumna, Aniruddha, Rāma či Keśava nemohou nĕkoho zachránit, kdo jiný to dokáže?“

Verš

dhig arjunaṁ mṛṣā-vādaṁ
dhig ātma-ślāghino dhanuḥ
daivopasṛṣṭaṁ yo mauḍhyād
āninīṣati durmatiḥ

Synonyma

dhik — zavržení; arjunam — Arjunovi; mṛṣā — falešná; vādam — jehož řeč; dhik — zavržení; ātma — vlastního; ślāghinaḥ — toho, který oslavuje; dhanuḥ — luku; daiva — osudem; upasṛṣṭam — odneseného; yaḥ — kdo; mauḍhyāt — vlivem klamu; āninīṣati — zamýšlí přivést zpĕt; durmatiḥ — neinteligentní.

Překlad

„K čertu s tím lhářem Arjunou! K čertu s lukem toho chvastouna! Je tak pošetilý, že propadl klamu, že dokáže přivést zpĕt osobu, kterou odnesl osud.“

Verš

evaṁ śapati viprarṣau
vidyām āsthāya phālgunaḥ
yayau saṁyamanīm āśu
yatrāste bhagavān yamaḥ

Synonyma

evam — takto; śapati — zatímco ho proklínal; vipra-ṛṣau — moudrý brāhmaṇa; vidyām — mystickému zaříkadlu; āsthāya — uchylující se k; phālgunaḥ — Arjuna; yayau — odebral se; saṁyamanīm — do nebeského mĕsta Saṁyamanī; asu — ihned; yatra — kde; āste — žije; bhagavān yamaḥ — Pán Yamarāja.

Překlad

Zatímco ho moudrý brāhmaṇa dále urážel, Arjuna použil mystické zaříkadlo, aby se v mžiku odebral do Saṁyamanī, nebeského mĕsta, kde sídlí Pán Yamarāja.

Verš

viprāpatyam acakṣāṇas
tata aindrīm agāt purīm
āgneyīṁ nairṛtīṁ saumyāṁ
vāyavyāṁ vāruṇīm atha
rasātalaṁ nāka-pṛṣṭhaṁ
dhiṣṇyāny anyāny udāyudhaḥ
tato ’labdha-dvija-suto
hy anistīrṇa-pratiśrutaḥ
agniṁ vivikṣuḥ kṛṣṇena
pratyuktaḥ pratiṣedhatā

Synonyma

viprabrāhmaṇovo; apatyam — dítĕ; acakṣāṇaḥ — když nevidĕl; tataḥ — odtamtud; aindrīm — Pána Indry; agāt — odebral se; purīm — do mĕsta; āgneyīm — mĕsta boha ohnĕ; nairṛtīm — mĕsta nižšího boha smrti (Nirṛtiho, který se liší od Pána Yamy); saumyam — mĕsta boha mĕsíce; vāyavyām — mĕsta boha vĕtru; vāruṇīm — mĕsta boha vod; atha — potom; rasātalam — podzemní oblast; nāka-pṛṣṭham — vrchol nebes; dhiṣṇyāni — říše; anyāni — ostatní; udāyudhaḥ — s připravenými zbranĕmi; tataḥ — z nich; alabdha — nezískávající; dvijabrāhmaṇova; sutaḥ — syna; hi — vskutku; anistīrṇa — poté, co nesplnil; pratiśrutaḥ — slíbené; agnim — ohnĕ; vivikṣuḥ — chystající se vstoupit do; kṛṣṇena — Pánem Kṛṣṇou; pratyuktaḥ — zastavený; pratiṣedhatā — který se ho pokusil přemluvit, aby od toho upustil.

Překlad

Když tam Arjuna brāhmaṇovo dítĕ nevidĕl, odebral se do mĕst Agniho, Nirṛtiho, Somy, Vāyua a Varuṇy. S připravenými zbranĕmi prohledal všechny říše vesmíru, od dolní části podzemní oblasti po vrchol nebes. Jelikož nikde brāhmaṇova syna nenašel, nakonec se rozhodl vstoupit do posvátného ohnĕ, neboť nesplnil svůj slib. Právĕ když se k tomu však chystal, Pán Kṛṣṇa ho zastavil a pronesl tato slova.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī komentuje, že Arjuna bezvýhradnĕ vĕřil Pánu Śivovi jako svému guruovi, a tak se neobtĕžoval s prohledáváním nebeského sídla Pána Śivy.

Verš

darśaye dvija-sūnūṁs te
māvajñātmānam ātmanā
ye te naḥ kīrtiṁ vimalāṁ
manuṣyāḥ sthāpayiṣyanti

Synonyma

darśaye — ukážu; dvijabrāhmaṇy; sūnūn — syny; te — tobĕ; — prosím ne; avajña — ponižuj; ātmānam — se; ātmanā — svou myslí; ye — kdo; te — tito (kritici); naḥ — nás dvou; kīrtim — slávu; vimalām — neposkvrnĕnou; manuṣyāḥ — lidé; sthāpayiṣyanti — prosadí.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa pravil:) Ukážu ti brāhmaṇovy syny, tak se prosím takto neponižuj. Ti samí lidé, kteří nás nyní kritizují, brzy rozhlásí naši neposkvrnĕnou slávu.

Verš

iti sambhāṣya bhagavān
arjunena saheśvaraḥ
divyaṁ sva-ratham āsthāya
pratīcīṁ diśam āviśat

Synonyma

iti — takto; sambhāṣya — hovořící; bhagavān — Osobnost Božství; arjunena saha — s Arjunou; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán; divyam — božského; sva — svého; ratham — kočáru; āsthāya — usedající do; pratīcīm — západního; diśam — smĕru; āviśat — vstoupil do.

Překlad

Když to Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Arjunovi oznámil, vybídl ho, aby si k Nĕmu přisedl do Jeho božského kočáru a spolu vyrazili k západu.

Verš

sapta dvīpān sa-sindhūṁś ca
sapta sapta girīn atha
lokālokaṁ tathātītya
viveśa su-mahat tamaḥ

Synonyma

sapta — sedm; dvīpān — ostrovů; sa — s; sindhūn — jejich oceány; ca — a; sapta sapta — sedmi; girīn — horami; atha — potom; loka-alokam — pohoří oddĕlující svĕtlo od temnoty; tathā — také; atītya — překračující; viveśa — vstoupil do; su-mahat — nesmírné; tamaḥ — temnoty.

Překlad

Pánův kočár přeletĕl sedm ostrovů středu vesmíru, každý se svým oceánem a sedmi hlavními horami. Pak přeletĕl hranici Lokāloky a vstoupil do nesmírné oblasti naprosté temnoty.

Význam

V knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství Śrīla Prabhupāda poznamenává: „Kṛṣṇa minul všechny tyto planety a dojel k obalu vesmíru. Śrīmad-Bhāgavatam jej popisuje jako velkou temnotu. Hmotný svĕt jako celek se popisuje jako temný. V meziplanetárním prostoru září sluneční svĕtlo, ale v obalu je kvůli nepřítomnosti slunečního svitu přirozená temnota.“

Verš

tatrāśvāḥ śaibya-sugrīva-
meghapuṣpa-balāhakāḥ
tamasi bhraṣṭa-gatayo
babhūvur bharatarṣabha
tān dṛṣṭvā bhagavān kṛṣṇo
mahā-yogeśvareśvaraḥ
sahasrāditya-saṅkāśaṁ
sva-cakraṁ prāhiṇot puraḥ

Synonyma

tatra — tam; aśvāḥ — konĕ; śaibya-sugrīva-meghapuṣpa-balāhakāḥ — jménem Śaibya, Sugrīva, Meghapuṣpa a Balāhaka; tamasi — v temnotĕ; bhraṣṭa — poté, co ztratili; gatayaḥ — cestu; babhūvuḥ — stali se; bharata-ṛṣabha — ó nejlepší Bhāratů; tān — je; dṛṣṭvā — když vidĕl; bhagavān — Osobnost Božství; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; mahā — svrchovaných; yoga-īśvara — mistrů yogy; īśvaraḥ — mistr; sahasra — tisíci; āditya — slunci; saṅkāśam — srovnatelnou s; sva — svou osobní; cakram — zbraň v podobĕ disku; prāhiṇot — poslal; puraḥ — napřed.

Překlad

V té temnotĕ konĕ – Śaibya, Sugrīva, Meghapuṣpa a Balāhaka – ztratili cestu. Když je Pán Kṛṣṇa, svrchovaný mistr všech mistrů yogy, vidĕl v této situaci, ó nejlepší z Bhāratů, poslal svůj disk Sudarśanu před kočár. Disk zářil jako tisíce sluncí.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī podává následující vhled do tohoto verše. Konĕ Pána Kṛṣṇy sestoupili z Vaikuṇṭhy, aby se podíleli na Jeho pozemských zábavách. Jelikož sám Pán předstíral, že je smrtelná lidská bytost, Jeho konĕ nyní jednali zmatenĕ, aby zvýšili dramatičnost situace pro všechny, kdo jednou tuto zábavu uslyší.

Verš

tamaḥ su-ghoraṁ gahanaṁ kṛtaṁ mahad
vidārayad bhūri-tareṇa rociṣā
mano-javaṁ nirviviśe sudarśanaṁ
guṇa-cyuto rāma-śaro yathā camūḥ

Synonyma

tamaḥ — temnotu; su — velmi; ghoram — dĕsivou; gahanam — hustou; kṛtam — projev hmotného stvoření; mahat — nesmírný; vidārayat — pronikající skrz; bhūri-tareṇa — nesmírnĕ rozsáhlou; rociṣā — svou září; manaḥ — mysli; javam — rychlostí; nirviviśe — vstoupil; sudarśanam — disk Sudarśana; guṇa — z Jeho tĕtivy; cyutaḥ — vystřelený; rāma — Pána Rāmacandry; śaraḥ — šíp; yathā — jako kdyby; camūḥ — na vojsko.

Překlad

Pánův disk Sudarśana pronikl temnotu svou planoucí září. Hnal se kupředu rychlostí mysli skrz dĕsivou, hustou tmu vzniklou z prvotní hmoty tak jako šíp vystřelený z luku Pána Rāmy proniká nepřátelským vojskem.

Verš

dvāreṇa cakrānupathena tat tamaḥ
paraṁ paraṁ jyotir ananta-pāram
samaśnuvānaṁ prasamīkṣya phālgunaḥ
pratāḍitākṣo pidadhe ’kṣiṇī ubhe

Synonyma

dvāreṇa — cestou; cakra — disk Sudarśana; anupathena — sledující; tat — tou; tamaḥ — temnotou; param — nad; param — transcendentální; jyotiḥ — svĕtlo; ananta — neomezená; pāram — jehož rozloha; samaśnuvānam — všudypřítomné; prasamīkṣya — když uvidĕl; phālgunaḥ — Arjuna; pratāḍita — bolely; akṣaḥ — jehož oči; apidadhe — zavřel; akṣiṇī — oči; ubhe — obĕ.

Překlad

Kočár sledující disk Sudarśanu přeletĕl temnotu a dosáhl nekonečného duchovního svĕtla všudypřítomného brahma-jyoti. Když Arjuna spatřil tuto záři, rozbolely ho oči, a tak je zavřel.

Význam

Po průletu všemi osmi soustřednými obaly vesmíru vedl disk Sudarśana kočár Pána Kṛṣṇy do neomezené, zářivé atmosféry duchovního nebe. Tato cesta Pána Kṛṣṇy a Arjuny na Vaikuṇṭhu je také vylíčena ve Śrī Hari-vaṁśe, kde je Pán citován, jak říká svému společníkovi:

brahma-tejo-mayaṁ divyaṁ
mahat yad dṛṣṭavān asi
ahaṁ sa bharata-śreṣṭha
mat-tejas tat sanātanam

„Božská záře Brahmanu, kterou jsi vidĕl, není nic jiného než Já sám, ó nejlepší z Bhāratů. Je to Má vlastní vĕčná záře.“

prakṛtiḥ sā mama parā
vyaktāvyaktā sanātanī
tāṁ praviśya bhavantīha
muktā yoga-vid-uttamāḥ

„Zahrnuje Mou vĕčnou, duchovní energii, projevenou i neprojevenou. Nejpřednĕjší znalci yogy z tohoto svĕta do ní vstupují a jsou osvobozeni.“

sā sāṅkhyānāṁ gatiḥ pārtha
yogināṁ ca tapasvinām
tat paraṁ paramaṁ brahma
sarvaṁ vibhajate jagat
mamaiva tad ghanaṁ tejo
jñātum arhasi bhārata

„Je to svrchovaný cíl následovníků sāṅkhyi, ó Pārtho, a také yogīch a asketů. Je to Nejvyšší Absolutní Pravda, která projevuje rozmanitosti celého stvořeného vesmíru. Mĕl bys pochopit, ó Bhārato, že toto brahma-jyoti je Má soustředĕná osobní záře.“

Verš

tataḥ praviṣṭaḥ salilaṁ nabhasvatā
balīyasaijad-bṛhad-ūrmi-bhūṣaṇam
tatrādbhutaṁ vai bhavanaṁ dyumat-tamaṁ bhrājan-maṇi-stambha-sahasra-śobhitam

Synonyma

tataḥ — z toho; praviṣṭaḥ — vstoupili do; salilam — vody; nabhasvatā — vĕtrem; balīyasā — mocným; ejat — pohybujícími se; bṛhat — obrovskými; ūrmi — vlnami; bhūṣaṇam — jehož ozdoby; tatra — tam; adbhutam — úžasné; vai — vskutku; bhavanam — sídlo; dyumat-tamam — svrchovanĕ zářivé; bhrājat — jasnĕ zářící; maṇi — s drahokamy; stambha — sloupů; sahasra — tisícovkami; śobhitam — zkrášlené.

Překlad

Z té oblasti vstoupili do masy zářivé vody s obrovskými vlnami zvedanými mocným vĕtrem. V tom oceánu Arjuna spatřil úžasný palác, zářivĕjší než vše, co kdy předtím vidĕl. Jeho krásu zvyšovaly tisíce zdobených sloupů posázených zářivými drahokamy.

Verš

tasmin mahā-bhogam anantam adbhutaṁ
sahasra-mūrdhanya-phaṇā-maṇi-dyubhiḥ
vibhrājamānaṁ dvi-guṇekṣaṇolbaṇaṁ
sitācalābhaṁ śiti-kaṇṭha-jihvam

Synonyma

tasmin — tam; mahā — obrovský; bhogam — had; anantam — Pán Ananta; adbhutam — úžasný; sahasra — tisíci; mūrdhanya — na hlavách; phaṇā — na kápích; maṇi — drahokamů; dyubhiḥ — se zářivými paprsky; vibhrājamānam — zářící; dvi — dvakrát; guṇa — tolik; īkṣaṇa — jehož oči; ulbaṇam — dĕsivé; sita — bílá; acala — hora (Kailās); ābham — jehož podoba; śiti — tmavĕ modré; kaṇṭha — jehož krky; jihvam — a jazyky.

Překlad

V tom paláci byl obrovský, bázeň budící had Ananta Śeṣa. Z drahokamů na Jeho tisících kápí vycházela jasná záře a odrážela se v dvojnásobném počtu dĕsivých očí. Podobal se bílé hoře Kailāsu a Jeho krky a jazyky byly tmavĕ modré.

Verš

dadarśa tad-bhoga-sukhāsanaṁ vibhuṁ
mahānubhāvaṁ puruṣottamottamam
sāndrāmbudābhaṁ su-piśaṅga-vāsasaṁ
prasanna-vaktraṁ rucirāyatekṣaṇam
mahā-maṇi-vrāta-kirīṭa-kuṇḍala
prabhā-parikṣipta-sahasra-kuntalam
pralamba-cārv-aṣṭa-bhujaṁ sa-kaustubhaṁ
śrīvatsa-lakṣmaṁ vana-mālayāvṛtam
sunanda-nanda-pramukhaiḥ sva-pārṣadaiś
cakrādibhir mūrti-dharair nijāyudhaiḥ
puṣṭyā śrīyā kīrty-ajayākhilardhibhir
niṣevyamānaṁ parameṣṭhināṁ patim

Synonyma

dadarśa — (Arjuna) spatřil; tat — toho; bhoga — hada; sukha — pohodlné; āsanam — jehož sedadlo; vibhum — všudypřítomného; mahā-anubhāvam — všemocného; puruṣa-uttama — z Osobností Božství; uttamam — svrchovaného; sāndra — hustý; ambuda — mrak; ābham — připomínající (svou modrou pletí); su — krásný; piśaṅga — žlutý; vāsasam — jehož odĕv; prasanna — příjemná; vaktram — jehož tvář; rucira — přitažlivé; āyata — široké; īkṣaṇam — jehož oči; mahā — velkých; maṇi — drahokamů; vrāta — shluků; kirīṭa — Jeho koruny; kuṇḍala — a náušnic; prabhā — s odrážející se září; parikṣipta — rozpuštĕné; sahasra — tisíce; kuntalam — jehož kadeře; pralamba — dlouhých; cāru — pĕkných; aṣṭa — osm; bhujam — jehož paží; sa — mající; kaustubham — drahokam Kaustubha; śrīvatsa-lakṣmam — a zvláštní znak známý jako Śrīvatsa; vana — lesních kvĕtin; mālayā — girlandou; āvṛtam — obejmutý; sunanda-nanda-pramukhaiḥ — v čele se Sunandou a Nandou; sva-pārṣadaiḥ — Jeho osobními společníky; cakra-ādibhiḥ — disk a tak dále; mūrti — osobní podoby; dharaiḥ — projevující; nija — Jeho vlastními; āyudhaiḥ — zbranĕmi; puṣṭyā śriyā kīrti-ajayā — svými energiemi Puṣṭi, Śrī, Kīrti a Ajā; akhila — všemi; ṛdhibhiḥ — svými mystickými silami; niṣevyamānam — obsluhovaný; parameṣṭhinam — vládců vesmíru; patim — vládce.

Překlad

Arjuna pak spatřil všudypřítomného a všemocného Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, Mahā-Viṣṇua, sedícího pohodlnĕ na hadím lůžku. Jeho modrá pleť mĕla barvu hustého dešťového mraku, byl oblečen v krásném žlutém odĕvu, Jeho tvář byla okouzlující, široké oči nanejvýš přitažlivé a mĕl osm dlouhých, pĕkných paží. Jeho bohaté kadeře se ze všech stran koupaly v záři odrážející se ze shluků drahokamů zdobících Jeho korunu a náušnice. Mĕl na sobĕ drahokam Kaustubhu, znak Śrīvatsu a girlandu z lesních kvĕtin. Tomuto nejlepšímu ze všech Pánů sloužili Jeho osobní společníci v čele se Sunandou a Nandou, Jeho cakra a ostatní zbranĕ ve svých zosobnĕných podobách, Jeho energie Puṣṭi, Śrī, Kīrti a Ajā a všechny Jeho mystické síly.

Význam

Śrīla Prabhupāda poznamenává, že: „Pán má nesčetné energie, a ty tam také stály ve svých osobních podobách. Nejdůležitĕjší z nich jsou: Puṣṭi, energie pro výživu; Śrī, energie krásy; Kīrti, energie vĕhlasu, a Ajā, energie hmotného stvoření. Všemi tĕmito energiemi jsou obdařeni správci hmotného svĕta, jmenovitĕ Pán Brahmā, Pán Śiva a Pán Viṣṇu a také Indra (král nebeských planet), Candra, Varuṇa a bůh Slunce. Jinými slovy, všichni tito polobozi zmocnĕni Pánem různými energiemi se vĕnují transcendentální láskyplné službĕ Nejvyšší Osobnosti Božství.“

Verš

vavanda ātmānam anantam acyuto
jiṣṇuś ca tad-darśana-jāta-sādhvasaḥ
tāv āha bhūmā parameṣṭhināṁ prabhur
beddhāñjalī sa-smitam ūrjayā girā

Synonyma

vavanda — složil poklony; ātmānam — sobĕ; anantam — v Jeho neomezené podobĕ; acyutaḥ — neklesající Pán Kṛṣṇa; jiṣṇuḥ — Arjuna; ca — také; tat — Jeho; darśana — spatřením; jāta — rostoucí; sādhvasaḥ — jehož úžas; tau — k obĕma; āha — promluvil; bhūmā — všemocný Pán (Mahā-Viṣṇu); parame-sthinām — vládců vesmíru; prabhuḥ — pán; baddha-añjalī — kteří sepjali ruce v modlitbĕ; sa — s; smitam — úsmĕvem; ūrjayā — mocným; girā — hlasem.

Překlad

Pán Kṛṣṇa se poklonil sobĕ samotnému v této neomezené podobĕ a Arjuna, užaslý při pohledu na Pána Mahā-Viṣṇua, se poklonil také. Potom, zatímco před Ním oba stáli se sepjatýma rukama, se všemocný Mahā-Viṣṇu, svrchovaný pán všech vládců vesmíru, usmál a promluvil k nim hlasem plným velebné autority.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī uvádí tyto postřehy v tomto verši: Tak jako se Pán Kṛṣṇa poklonil svému vlastnímu Božstvu při uctívání kopce Govardhanu, nyní se také poklonil své expanzi Viṣṇua, aby sehrál své zábavy. Pán je ananta, má nekonečné projevy, a tato osmiruká podoba patří mezi nĕ. Je acyuta, „nikdy neklesá ze svého postavení“, v tom smyslu, že se nikdy nepřestává vĕnovat svým zdánlivĕ lidským zábavám pasáčka z Vṛndāvanu. Aby tedy zajistil zvláštní posvátnost svým zdánlivĕ lidským zábavám Kṛṣṇy, poklonil se své úplné expanzi.

Pán Mahā-Viṣṇu se před Kṛṣṇou a Arjunou zjevil jako bhūmā, svrchovanĕ vznešený, a jako parameṣṭhināṁ prabhuḥ, Pán množství Brahmů vládnoucích miliónům vesmírů. S velebnou autoritou promluvil tak, aby zmátl Arjunu podle zámĕru Śrī Kṛṣṇy. Jeho úsmĕv naznačoval Jeho soukromé myšlenky, které Śrīla Viśvanātha Cakravartī vyjevil v náš prospĕch: „Můj milý Kṛṣṇo, díky Tvé touze popíši svoji svrchovanost, i když jsem Tvá expanze. Zároveň však ve svých výrocích jemnĕ naznačím svrchované postavení Tvé krásy, povahy a moci a skutečnost, že jsi zdroj, z nĕhož emanuji. Jen pohleď, jak jsem chytrý, že před Arjunou důvĕrnĕ popisuji svou skutečnou totožnost, která se od Tebe neliší.“

Verš

dvijātmajā me yuvayor didṛkṣuṇā
mayopanītā bhuvi dharma-guptaye
kalāvatīrṇāv avaner bharāsurān
hatveha bhūyas tvarayetam anti me

Synonyma

dvijabrāhmaṇovi; ātma-jāḥ — synové; me — Mé; yuvayoḥ — vás dva; didṛkṣuṇā — jenž jsem chtĕl vidĕt; mayā — Mnou; upanītāḥ — přivedeni; bhuvi — na Zemi; dharma — náboženských zásad; guptaye — pro ochranu; kalā — (jako Mé) expanze; avatīrṇau — sestoupivší; avaneḥ — Zemĕ; bhara — kteří jsou břemeny; asurān — démonů; hatvā — po zabití; iha — sem; bhūyaḥ — znovu; tvarayā — rychle; itam — přijďte; anti — do blízkosti; me — Mé.

Překlad

(Pán Mahā-Viṣṇu pravil:) Přivedl jsem brāhmaṇovy syny sem, protože jsem chtĕl vidĕt vás dva, Mé expanze, kteří jste sestoupili na Zem, abyste zachránili zásady náboženství. Jakmile dokončíte zabíjení démonů, kteří zatĕžují Zemi, rychle se vraťte sem ke Mnĕ.

Význam

Jak vysvĕtlil Śrīla Viśvanātha Cakravartī, tajný význam tĕchto slov pronesených pro Arjunovo poučení je: „Vy dva, kteří jste sestoupili se svými osobními energiemi (kalā), byste se mĕli laskavĕ vrátit ke Mnĕ po zabití démonů zatĕžujících Zemi. Prosím rychle pošlete ty démony sem ke Mnĕ kvůli jejich osvobození.“ Ve Śrī Hari-vaṁśe a ve druhém zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatam je uvedeno, že cesta postupného osvobození prochází mezistupnĕm, sídlem Pána Mahā-Viṣṇua, vnĕ osmi obalů vesmíru.

Verš

pūrṇa-kāmāv api yuvāṁ
nara-nārāyaṇāv ṛṣī
dharmam ācaratāṁ sthityai
ṛṣabhau loka-saṅgraham

Synonyma

pūrṇa — úplní; kāmau — ve všech tužbách; api — ačkoliv; yuvām — vy dva; nara-nārāyaṇau ṛṣī — jako mudrci Nara a Nārāyaṇa; dharmam — zásady náboženství; ācaratām — mĕli byste následovat; sthityai — pro jeho udržování; ṛṣabhau — nejlepší ze všech osob; loka-saṅgraham — ve prospĕch obyčejných lidí.

Překlad

Ačkoliv jsou všechny vaše touhy zcela splnĕné, ó nejlepší ze vznešených osobností, ve prospĕch obyčejných lidí byste mĕli jít nadále příkladem zbožného chování jako mudrci Nara a Nārāyaṇa.

Verš

ity ādiṣṭau bhagavatā
tau kṛṣṇau parame-ṣṭhinā
om ity ānamya bhūmānam
ādāya dvija-dārakān
nyavartetāṁ svakaṁ dhāma
samprahṛṣṭau yathā-gatam
viprāya dadatuḥ putrān
yathā-rūpaṁ yathā-vayaḥ

Synonyma

iti — tĕmito slovy; ādiṣṭau — poučeni; bhagavatā — Osobností Božství; tau — oni; kṛṣṇau — dva Kṛṣṇové (Kṛṣṇa a Arjuna); parame-ṣṭhinā — Pánem svrchovaného království; oṁ iti — pronášející oṁ na znamení jejich dohody; ānamya — když se poklonili; bhūmānam — všemocnému Pánu; ādāya — a vzali; dvijabrāhmaṇovy; dārakān — syny; nyavartetām — vrátili se; svakam — svého; dhāma — do sídla (Dvāraky); samprahṛṣṭau — v radostné náladĕ; yathā — stejnĕ; gatam — jako přišli; viprāyabrāhmaṇovi; dadatuḥ — dali; putrān — syny; yathā — ve stejných; rūpam — podobách; yathā — ve stejném; vayaḥ — vĕku.

Překlad

Kṛṣṇa a Arjuna, takto poučeni Nejvyšším Pánem svrchované planety, projevili souhlas pronesením oṁ a potom se všemocnému Pánu Mahā-Viṣṇuovi poklonili. S brāhmaṇovými syny a s velkou radostí se vrátili do Dvāraky stejnou cestou, kterou přišli. Tam předali brāhmaṇovi jeho syny, kteří byli ve stejných tĕlech novorozeňat, ve kterých se ztratili.

Verš

niśāmya vaiṣṇavaṁ dhāma
pārthaḥ parama-vismitaḥ
yat kiñcit pauruṣaṁ puṁsāṁ
mene kṛṣṇānukampitam

Synonyma

niśāmya — poté, co vidĕl; vaiṣṇavam — Pána Viṣṇua; dhāma — sídlo; pārthaḥ — Arjuna; parama — nanejvýš; vismitaḥ — užaslý; yat kiñcit — jakákoliv; pauruṣam — zvláštní moc; puṁsām — patřící živým bytostem; mene — dospĕl k závĕru; kṛṣṇa — Kṛṣṇy; anukampitam — prokázaná milost.

Překlad

Po spatření sídla Pána Viṣṇua Arjuna naprosto žasl. Dospĕl k závĕru, že ať osoba projevuje jakoukoliv mimořádnou moc, může to být pouze projev milosti Śrī Kṛṣṇy.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī popisuje Arjunův úžas: Myslel si: „Jen pohleďte! I když jsem pouhý smrtelník, Kṛṣṇovou milostí jsem vidĕl Nejvyššího Boha, prvotní příčinu všeho.“ Po chvíli se znovu zamyslel: „Proč však Pán Viṣṇu řekl, že odnesl brāhmaṇovy dĕti z touhy vidĕt Kṛṣṇu? Proč by Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, toužil vidĕt svou vlastní expanzi? Mohlo by jít o vliv nĕjaké mimořádné dočasné okolnosti, ale protože řekl didṛkṣuṇā místo didṛkṣatā – kde konkrétní přípona -ṣuṇā znamená trvalou, nikoliv dočasnou vlastnost – je třeba učinit závĕr, že vždy chtĕl vidĕt Kṛṣṇu a mĕ. I kdyby tomu tak bylo, proč nemohl jen spatřit Kṛṣṇu ve Dvārace? Pán Mahā-Viṣṇu je koneckonců všudypřítomný stvořitel vesmíru, který drží v ruce jako plod āmalaka. Je to snad proto, že nemohl vidĕt Kṛṣṇu ve Dvārace, jelikož Kṛṣṇa nikomu nedovoluje Ho spatřit beze svého zvláštního souhlasu?

A proč by také Pán Mahā-Viṣṇu, soucitný vládce všech brāhmaṇů, opakovanĕ trýznil vznešeného brāhmaṇu rok za rokem? Musel jednat tímto neobvyklým způsobem pouze proto, že se nedokázal vzdát své nesmírné touhy vidĕt Kṛṣṇu. Dobrá, mohl z tohoto důvodu jednat nevhodnĕ, ale proč nemohl poslat služebníka, aby brāhmaṇovy syny unesl? Proč musel přijít do Dvāraky osobnĕ? Byla jejich krádež z hlavního mĕsta Pána Kṛṣṇy tak obtížná, že nikdo kromĕ Viṣṇua samotného nemohl doufat v úspĕch? Chápu, že chtĕl brāhmaṇovi z mĕsta Pána Kṛṣṇy způsobit tolik úzkosti, aby to Kṛṣṇa nemohl snést a pak dovolil Pánu Viṣṇuovi Ho spatřit. Pán Viṣṇu inspiroval zoufalého brāhmaṇu, aby Kṛṣṇu osobnĕ zahrnul svými stížnostmi. Tak je jasné, že postavení Śrī Kṛṣṇy jako Boha je nadřazené postavení Pána Mahā-Viṣṇua.“

Po tĕchto úvahách Arjuna nevycházel z úžasu. Zeptal se Pána Kṛṣṇy, zda se jedná o skutečnosti, a Pán odpovĕdĕl, jak vypráví Hari-vaṁśa:

mad-darśanārthaṁ te bālā
hṛtās tena mahātmanā
viprārtham eṣyate kṛṣṇo
mat-samīpaṁ na cānyathā

„Pán, Nejvyšší Duše, ukradl dĕti, aby Mĕ spatřil. Vĕřil: ,Pouze kvůli brāhmaṇovi Mĕ Kṛṣṇa přijde navštívit, jinak ne.̀“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī uvádí, že Pán Kṛṣṇa Arjunovi dále řekl: „Nešel jsem tam ale kvůli brāhmaṇovi; šel jsem tam, Můj příteli, jen proto, abych Ti zachránil život. Kdybych na Vaikuṇṭhu cestoval kvůli brāhmaṇovi, učinil bych tak po únosu jeho prvního dítĕte.“

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho se tato zábava sice odehrála před bitvou na Kurukṣetře, ale je vyprávĕna zde na konci desátého zpĕvu pod obecnou hlavičkou svrchovanosti slávy Pána Kṛṣṇy.

Verš

itīdṛśāny anekāni
vīryāṇīha pradarśayan
bubhuje viṣayān grāmyān
īje cāty-urjitair makhaiḥ

Synonyma

iti — takto; īdṛśāni — jako tento; anekāni — mnoho; vīryāṇi — hrdinných činů; iha — v tomto svĕtĕ; pradarśayan — projevující; bubhuje — (Pán Kṛṣṇa) si užíval; viṣayān — předmĕtů smyslového požitku; grāmyān — bĕžné; īje — konal uctívání; ca — a; ati — nesmírnĕ; urjitaiḥ — mocnými; makhaiḥ — védskými ohňovými obĕťmi.

Překlad

Pán Kṛṣṇa projevil mnoho ostatních, podobných hrdinných zábav v tomto svĕtĕ. Zdánlivĕ si užíval rozkoší bĕžného lidského života a vykonal velmi mocné ohňové obĕti.

Verš

pravavarṣākhilān kāmān
prajāsu brāhmaṇādiṣu
yathā-kālaṁ yathaivendro
bhagavān śraiṣṭhyam āsthitaḥ

Synonyma

pravavarṣa — zahrnoval; akhilān — všemi; kāmān — vytouženými vĕcmi; prajāsu — své poddané; brāhmaṇa-ādiṣu — počínaje brāhmaṇy; yathā-kālam — v příhodných dobách; yathā eva — stejnĕ; indraḥ — (jako) Indra; bhagavān — Osobnost Božství; śraiṣṭhyam — ve své svrchovanosti; āsthitaḥ — spočívající.

Překlad

Pán, který projevil svou svrchovanost, v příhodných dobách zahrnoval brāhmaṇy a své ostatní poddané všemi vytouženými vĕcmi, tak jako Indra sesílá déšť.

Verš

hatvā nṛpān adharmiṣṭhān
ghāṭayitvārjunādibhiḥ
añjasā vartayām āsa
dharmaṁ dharma-sutādibhiḥ

Synonyma

hatvā — poté, co zabil; nṛpān — krále; adharmiṣṭhān — nanejvýš bezbožné; ghātayitvā — poté, co je nechal pozabíjet; arjuna-ādibhiḥ — Arjunou a ostatními; añjasā — snadno; vartayām āsa — přimĕl, aby byly plnĕny; dharmam — zásady náboženství; dharma-suta-ādibhiḥ — Yudhiṣṭhirou (synem Dharmy) a ostatními.

Překlad

Když Pán zabil mnoho zlotřilých králů a zamĕstnal oddané jako Arjunu zabíjením ostatních, mohl snadno zajistit plnĕní náboženských zásad prostřednictvím tak zbožných vládců jako byl Yudhiṣṭhira.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k osmdesáté deváté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Kṛṣṇa a Arjuna přivádĕjí zpĕt brāhmaṇovy syny“.