Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.89.23

Verš

brahma-dviṣaḥ śaṭha-dhiyo
lubdhasya viṣayātmanaḥ
kṣatra-bandhoḥ karma-doṣāt
pañcatvaṁ me gato ’rbhakaḥ

Synonyma

brahma — vůči brāhmaṇům; dviṣaḥ — nenávistný; śaṭha — neupřímná; dhiyaḥ — jehož mentalita; lubdhasya — lakotný; viṣaya-ātmanaḥ — propadlý smyslovému požitku; kṣatra-bandhoḥ — nekvalifikovaného kṣatriyi; karma — při plnĕní povinností; doṣāt — kvůli nedostatkům; pañcatvam — smrt; me — mého; gataḥ — potkala; arbhakaḥ — syna.

Překlad

(Brāhmaṇa pravil:) Tento neupřímný, chamtivý nepřítel brāhmaṇů, tento nekvalifikovaný vládce propadlý smyslovému požitku, způsobil smrt mého syna nĕjakými nedostatky v plnĕní svých povinností.

Význam

Brāhmaṇa předpokládal, že on sám neudĕlal nic, co by způsobilo synovu smrt, a považoval za odůvodnĕné vinit krále Ugrasenu. Ve védském společenském systému je vládce považován za odpovĕdného za vše, co se dĕje v jeho království, ať dobré či špatné. I v demokracii by mĕl manažer, který se ujme nĕjaké skupiny nebo projektu, přijmout osobní odpovĕdnost za jakýkoliv neúspĕch místo toho aby se, jak je dnes bĕžné, snažil svalit vinu na své podřízené nebo nadřízené.