Skip to main content

Sloka 4

Text 4

Verš

Text

tato vikārā abhavan
ṣoḍaśāmīṣu kañcana
upadhāvan vibhūtīnāṁ
sarvāsām aśnute gatim
tato vikārā abhavan
ṣoḍaśāmīṣu kañcana
upadhāvan vibhūtīnāṁ
sarvāsām aśnute gatim

Synonyma

Synonyms

tataḥ — z toho (falešného ega); vikārāḥ — přemĕn; abhavan — projevilo se; ṣoḍaśa — šestnáct; amīṣu — mezi tĕmi; kañcana — jakékoliv; upadhāvan — usilování; vibhūtīnām — o hmotné statky; sarvāsām — všech; aśnute — užívá si; gatim — získání.

tataḥ — from that (false ego); vikārāḥ — transformations; abhavan — have manifested; ṣoḍaśa — sixteen; amīṣu — among these; kañcana — any; upadhāvan — pursuing; vibhūtīnām — of material assets; sarvāsām — all; aśnute — enjoys; gatim — the acquisition.

Překlad

Translation

Jako přemĕny tohoto falešného ega se vyvinulo šestnáct prvků. Když oddaný Pána Śivy uctívá jeho projev v kterémkoliv z tĕchto prvků, získá odpovídající příjemné bohatství všeho druhu.

The sixteen elements have evolved as transformations of that false ego. When a devotee of Lord Śiva worships his manifestation in any one of these elements, the devotee obtains all sorts of corresponding enjoyable opulences.

Význam

Purport

Falešné ego se promĕňuje v mysl, deset smyslů (oči, uši, nos, jazyk, kůži, ruce, nohy, hlas, genitálie a konečník) a pĕt fyzických živlů (zemi, vodu, oheň, vzduch a éter). Pán Śiva se zjevuje ve zvláštní podobĕ zvané liṅga v každé z tĕchto šestnácti podstat, které jsou uctívány individuálnĕ jako božstva v různých posvátných oblastech vesmíru. Oddaný Śivy může uctívat jeden z jeho konkrétních liṅgamů, aby získal odpovídající mystické majestáty. Ākāśa-liṅga Pána Śivy tedy udĕluje majestáty éteru, jyotir-liṅga udĕluje majestáty ohnĕ, a tak dále.

False ego transforms into the mind, ten senses (the eyes, ears, nose, tongue, skin, hands, feet, voice, genitals and anus), and five physical elements (earth, water, fire, air and ether). Lord Śiva appears in a special liṅga form in each of these sixteen substances, which are worshiped individually as deities in various sacred locations of the universe. A devotee of Śiva may worship one of his particular liṅgas to obtain the mystic opulences pertaining to it. Thus Lord Śiva’s ākāśa-liṅga bestows the opulences of ether, his jyotir-liṅga bestows the opulences of fire, and so on.