Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.87.16

Verš

iti tava sūrayas try-adhipate ’khila-loka-mala-
kṣapaṇa-kathāmṛtābdhim avagāhya tapāṁsi jahuḥ
kim uta punaḥ sva-dhāma-vidhutāśaya-kāla-guṇāḥ
parama bhajanti ye padam ajasra-sukhānubhavam

Synonyma

iti — takto; tava — Tvých; sūrayaḥ — moudří svĕtci; tri — tří (planetárních systémů ve vesmíru nebo tří kvalit přírody); adhipate — ó vládce; akhila — všech; loka — svĕtů; mala — znečištĕní; kṣapaṇa — jenž odstraňuje; kathā — rozhovorů; amṛta — nektaru; abdhim — do oceánu; avagāhya — když se noří hluboko; tapāṁsi — svých potíží; jahuḥ — zbavují se; kim uta — což teprve; punaḥ — navíc; sva — vlastní; dhāma — silou; vidhuta — rozptýlené; āśaya — jejich myslí; kāla — a času; guṇāḥ — (nežádoucí) vlastnosti; parama — ó Nejvyšší; bhajanti — uctívají; ye — kdo; padam — Tvou pravou povahu; ajasra — nepřerušovaného; sukha — štĕstí; anubhavam — (což přináší) zážitek.

Překlad

Proto, ó vládce tří svĕtů, se moudří zbavují všeho utrpení tím, že se noří hluboko do nektarového oceánu rozprav o Tobĕ, který smývá veškeré znečištĕní vesmíru. Co potom říci o tĕch, kdo poté, co duchovní silou oprostili své mysli od zlozvyků a osvobodili se od času, jsou schopni uctívat Tvou pravou povahu, ó Nejvyšší, a nacházejí v tom nepřerušovanou blaženost?

Význam

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho v předchozím verši ty śruti, jež zdánlivĕ představují Nejvyšší Pravdu jako neosobní, vyjasnily, co skutečnĕ chtĕjí říct. V tomto verši se dostávají ke slovu ty, jež se soustředí výlučnĕ na božskou Osobnost Pána a jež mluví o Jeho transcendentálních zábavách, a nyní Ho opĕvují.

Jelikož všechny Védy prohlašují svrchovanost Osobnosti Božství jako příčiny všech příčin, inteligentní osoby by mĕly začít Pána uctívat. Tím, že se moudří oddaní noří do oceánu Jeho slávy, pomáhají rozptylovat utrpení všech duší a oslabují vlastní palčivou připoutanost k materialistickému životu. Tito vyvíjející se oddaní se postupnĕ zbavují všech pout ke hmotĕ a ztrácejí veškerý zájem, který kdysi mĕli o náročné cesty karmy, jñāny a yogy.

Dále než tito oddaní jsou sūriové, zasvĕcení znalci duchovní pravdy, kteří uctívají nektarový oceán slávy Nejvyššího Pána tak, že se do nĕho celí noří. Tito zralí oddaní Nejvyššího Pána dosahují nepředstavitelné dokonalosti. Pán, který opĕtuje jejich upřímné úsilí, je zplnomocňuje, aby Ho poznali v Jeho osobní podobĕ. Když v extázi vzpomínají na Pánovy důvĕrné zábavy a společníky, zbavují se automaticky posledních jemných zbytků mentálního znečištĕní a přestávají vnímat nevyhnutelné bolesti nemoci a stáří.

Ohlednĕ očistné moci oddané služby śruti říkají: tad yathā puṣkara-palāśa āpo na śliṣyante evam evaṁ-vidi pāpaṁ karma na śliṣyate – „Tak jako se voda nedrží na lotosovém listu, hříšné činnosti se nedrží toho, kdo takto poznal pravdu.“ Śatapatha Brāhmaṇa (14.7.28), Taittirīya Brāhmaṇa (3.12.9.8), Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad (4.4.23) i Baudhāyana-dharma-śāstra (2.6.11.30) se shodují: na karmaṇā lipyate pāpakena. „Tak se človĕk vyhne poskvrnĕní hříšným jednáním.“

Ṛg Veda (1.154.1) se vyjadřuje o zábavách Nejvyššího Pána takto: viṣṇor nu kaṁ vīryāṇi pravocaṁ yaḥ pārthivāni vimame rajāṁsi. „Plnĕ vylíčit hrdinské činy Pána Viṣṇua může jen ten, kdo dokáže spočítat všechny částečky prachu na svĕtĕ.“ Mnoho śruti-manter oslavuje oddanou službu Pánu, jako například eko vaśī sarva-gaḥ... ye 'nubhajanti dhīrās teṣāṁ sukhaṁ śāśvataṁ netareṣām – „On je jediný všudypřítomný Pán a vládce; jen ty moudré duše, které Ho uctívají, dosahují vĕčného štĕstí, nikdo jiný.“

V této souvislosti se Śrīla Śrīdhara Svāmī modlí:

sakala-veda-gaṇerita-sad-guṇas
tvam iti sarva-manīṣi-janā ratāḥ
tvayi subhadra-guṇa-śravaṇādibhis
tava pada-smaraṇena gata-klamāḥ

„Jelikož všechny Védy popisují Tvé transcendentální vlastnosti, poslouchání a vyprávĕní o Tvých dokonale příznivých vlastnostech přitahuje všechny přemýšlivé lidi. Tím, že vzpomínají na Tvé lotosové nohy, se zbavují hmotného utrpení.“