Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.86.31

Verš

śrī-bahulāśva uvāca
bhavān hi sarva-bhūtānām
ātmā sākṣī sva-dṛg vibho
atha nas tvat-padāmbhojaṁ
smaratāṁ darśanaṁ gataḥ

Synonyma

śrī-bahulāśvaḥ uvāca — Śrī Bahulāśva řekl; bhavān — Ty; hi — jistĕ; sarva — všech; bhūtānām — stvořených bytostí; ātmā — Nejvyšší Duše; sākṣī — svĕdek; sva-dṛk — sám sebou osvícený; vibho — ó všemocný Pane; atha — takto; naḥ — pro nás; tvat — Tvoje; pada-ambhojam — na lotosové nohy; smaratām — kteří vzpomínáme; darśanam gataḥ — stal ses viditelným.

Překlad

Śrī Bahulāśva řekl: Ó všemocný Pane, Ty jsi Duše všech stvořených bytostí, jejich sám sebou osvícený svĕdek, a teď nám, kteří stále meditujeme o Tvých lotosových nohách, dáváš možnost Tĕ zhlédnout.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje Bahulāśvovy niterné myšlenky takto: Bahulāśva oslavuje Pána Kṛṣṇu jako Duši, jež inspiruje všechen život a vĕdomí, neboť myslí na to, že i takový hlupák, jako je on, může být Pánovou milostí probuzen k vĕdomí oddanosti. Oslavuje Pána jako svĕdka všeho zbožného i bezbožného jednání s důvĕrou, že si Pán pamatuje sebenepatrnou oddanou službu, kterou kdy vykonal. A oslavuje Ho jako osvíceného sebou samým, neboť Pán nikdy nepotřebuje získat osvícení nebo informace z jakéhokoliv vnĕjšího zdroje. Bahulāśva si uvĕdomuje, že Pán vždy vĕdĕl o jeho dávné skryté touze Ho spatřit.