Skip to main content

KAPITOLA OSMDESÁTÁ PÁTÁ

Pán Kṛṣṇa poučuje Vasudevu a oživuje syny Devakī

Tato kapitola popisuje, jak Pán Kṛṣṇa udĕlil svému otci božské poznání a společnĕ s Pánem Balarāmou přivedl zpátky k životu mrtvé syny své matky.

Když Vasudeva slyšel hostující mudrce oslavovat Kṛṣṇu, přestal Ho i Balarāmu považovat za své syny a začal velebit Jejich všemohoucnost, všudypřítomnost a vševĕdoucnost Nejvyšší Osobnosti Božství. Poté, co pochválil své syny, padl Vasudeva k lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy a prosil Ho, aby zahnal jeho představu, že Pán je jeho syn. Pán Kṛṣṇa však místo toho tu představu obnovil tak, že Vasudevovi sdĕlil nauku o Bohu, a jakmile ji Vasudeva vyslechl, uklidnil se a zbavil se pochyb.

Pak matka Devakī chválila Kṛṣṇu a Balarāmu a připomnĕla Jim, jak svému duchovnímu učiteli vrátili jeho mrtvého syna. Řekla Jim: „Prosím splňte stejným způsobem moji touhu. Přiveďte prosím zpátky mé syny, které zabil Kaṁsa, abych je mohla ještĕ jednou vidĕt.“ Když Je Jejich matka takto snažnĕ prosila, vydali se oba Pánové na podzemní planetu Sutala, kde vyhledali Baliho Mahārāje. Král Bali Je uctivĕ přivítal tak, že Jim nabídl sedadla pro čestné hosty, uctívání a modlitby. Kṛṣṇa a Balarāma pak požádali Baliho, aby vrátil Devakiny mrtvé syny. Pánové přijali chlapce od Baliho a vrátili je Devakī, která vůči nim pocítila takový příval lásky, že jí z ňader začalo samo od sebe vytékat mléko. Rozradostnĕná Devakī dĕti nakojila a jakmile se napily stejného mléka, které kdysi pil samotný Pán Kṛṣṇa, nabyly své původní podoby polobohů a vrátily se zpĕt na nebesa.

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
athaikadātmajau prāptau
kṛta-pādābhivandanau
vasudevo ’bhinandyāha
prītyā saṅkarṣaṇācyutau

Synonyma

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śrī Bādarāyaṇi (Śukadeva Gosvāmī) pravil; atha — potom; ekadā — jednoho dne; ātmajau — jeho dva synové; prāptau — přišli k nĕmu; kṛta — když vykonali; pāda — jeho nohou; abhivandanau — uctĕní; vasudevaḥ — Vasudeva; abhinandya — poté, co Je uvítal; āha — řekl; prītyā — s láskou; saṅkarṣaṇa-acyutau — Balarāmovi a Kṛṣṇovi.

Překlad

Śrī Bādarāyaṇi pravil: Jednoho dne přišli dva synové Vasudevy – Saṅkarṣaṇa and Acyuta – aby mu vzdali úctu a poklonili se u jeho nohou. Vasudeva Je uvítal s velkou láskou a promluvil k Nim.

Verš

munīnāṁ sa vacaḥ śrutvā
putrayor dhāma-sūcakam
tad-vīryair jāta-viśrambhaḥ
paribhāṣyābhyabhāṣata

Synonyma

munīnām — mudrců; saḥ — on; vacaḥ — slova; śrutvā — když slyšel; putrayoḥ — jeho dvou synů; dhāma — moci; sūcakam — která se týkala; tat — Jejich; vīryaiḥ — vzhledem k udatným činům; jāta — vyvinuté; visrambhaḥ — přesvĕdčení; paribhāṣya — poté, co Je oslovil jmény; abhyabhāṣata — řekl Jim.

Překlad

Když Vasudeva slyšel slova velkých mudrců týkající se moci jeho dvou synů a když vidĕl Jejich udatné činy, přesvĕdčilo ho to o Jejich božské totožnosti. Oslovil Je tedy jmény a řekl Jim:

Verš

kṛṣṇa kṛṣṇa mahā-yogin
saṅkarṣaṇa sanātana
jāne vām asya yat sākṣāt
pradhāna-puruṣau parau

Synonyma

kṛṣṇa kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo; mahā-yogin — ó nejvĕtší yogī; saṅkarṣaṇa — ó Balarāmo; sanātana — vĕčný; jāne — já vím; vām — Vy dva; asya — tohoto (vesmíru); yat — co; sākṣāt — přímo; pradhāna — tvůrčí princip přírody; puruṣau — a tvořící Osobnost Božství; parau — nejvyšší.

Překlad

(Vasudeva pravil:) Ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo, nejlepší z yogīch, ó vĕčný Saṅkarṣaṇe! Vím, že Vy dva jste osobnĕ zdrojem vesmíru i jeho složkami.

Význam

Jak vyložil Pán Kapiladeva ve své sāṅkhyové nauce, pradhāna je tvůrčí energie puruṣi, Nejvyšší Osoby. Z tĕchto dvou principů je tedy pradhāna ovládanou energií, ženou, jež nemůže jednat sama, zatímco puruṣa je absolutnĕ nezávislý prvotní stvořitel a poživatel. Ani Kṛṣṇa, ani Jeho bratr Balarāma nepatří do kategorie podřízené energie; oba jsou původním puruṣou, jehož vždy doprovázejí Jeho četné energie blaženosti, poznání a tvoření.

Verš

yatra yena yato yasya
yasmai yad yad yathā yadā
syād idaṁ bhagavān sākṣāt
pradhāna-puruṣeśvaraḥ

Synonyma

yatra — v čem; yena — působením čeho; yataḥ — z čeho; yasya — čeho; yasmai — čemu; yat yat — cokoliv; yathā — jakkoliv; yadā — kdykoliv; syāt — vzniká; idam — toto (stvoření); bhagavān — Nejvyšší Pán; sākṣāt — ve své osobní přítomnosti; pradhāna-puruṣa — přírody a jejího stvořitele (Mahā-Viṣṇua); īśvaraḥ — vládce.

Překlad

Vy jste Nejvyšší Osobnost Božství projevující se jako Pán přírody i jejího stvořitele (Mahā-Viṣṇua). Vše, co vzniká, jakkoliv a kdykoliv, je stvořeno ve Vás, Vámi, z Vás, pro Vás a ve vztahu k Vám.

Význam

Bĕžným pozorovatelům se zdá, že se na tvoření svĕta podílí mnoho různých činitelů. Tuto představu dobře vystihuje samotný jazyk, který tradiční znalci sanskrtské gramatiky vysvĕtlují tak, že odráží viditelnou rozmanitost přírody. Ve standardní sanskrtské gramatice, kterou učil mudrc Pāṇini, se za základní jádro vĕty bere sloveso vyjadřující činnost a všechna ostatní slova se k nĕmu vztahují. Například podstatná jména jsou v určitém pádu, který udává jejich vztah ke slovesu ve vĕtĕ. Tĕmto vztahům podstatného jména vůči slovesu se říká kāraky, a jsou to vztahy podmĕtu (kartā, „kdo jedná“), předmĕtu (karma, „na čem se pracuje“), nástroje (karaṇa, „čím“), příjemce (sampradāna, „za jakým účelem nebo pro koho“), zdroje (apadāna, „z čeho nebo kvůli komu“) a místa (adhikaraṇa, „v čem“). Kromĕ tĕchto kārak mohou mít podstatná jména také vlastnický vztah k jiným podstatným jménům a dále existují různá příslovce určující čas, místo a způsob. Přestože ale jazyk takto zdánlivĕ ukazuje na to, že v projeveném svĕtĕ působí mnoho různých vlivů, hlubší pravdou je, že všechny gramatické tvary poukazují především na Nejvyšší Osobnost Božství. Tuto skutečnost ukazuje Vasudeva v tomto verši tak, že oslavuje své dva vznešené syny různými gramatickými tvary.

Verš

etan nānā-vidhaṁ viśvam
ātma-sṛṣṭam adhokṣaja
ātmanānupraviśyātman
prāṇo jīvo bibharṣy aja

Synonyma

etat — tento; nānā-vidham — různorodý; viśvam — vesmír; ātma — z Tebe; sṛṣṭam — stvořený; adhokṣaja — ó transcendentální Pane; ātmanā — ve svém projevení (jako Paramātmā); anupraviśya — poté, co jsi do nĕj vstoupil; ātman — ó Nejvyšší Duše; prāṇaḥ — princip vitality; jīvaḥ — a princip vĕdomí; bibharṣi — udržuješ; aja — ó nezrozený.

Překlad

Ó transcendentální Pane, sám ze sebe jsi stvořil celý tento různorodý vesmír a pak jsi do nĕj vstoupil ve své osobní podobĕ Nadduše. Takto, ó nezrozená Nejvyšší Duše, jako životní síla a vĕdomí každé bytosti, udržuješ stvoření.

Význam

Při tvoření hmotného vesmíru se Pán expanduje jako Paramātmā neboli Nadduše a přijímá stvoření jako své vesmírné tĕlo. Žádné hmotné tĕlo nemá jiný důvod k existenci než ten, že si ho nĕjaká jīva, duše, přeje pro svůj požitek, a žádná jīva nemůže své tĕlo udržovat nezávisle, aniž by ji doprovázela Paramātmā, která ji vede. Vaiṣṇavští ācāryové ve svých komentářích ke druhému zpĕvu Śrīmad Bhāgavatamu vysvĕtlují, že už předtím, než se Brahmā rodí z lotosového pupku Garbhodakaśāyī Viṣṇua, nejprve přijímá jako své tĕlo celkovou hmotnou energii, mahat-tattvu. Brahmā je tedy jīva ztĕlesnĕná vesmírem a Viṣṇu je Paramātmā, jež se k nĕmu připojuje. Brahmā musí organizovat konkrétní projevy stvoření, ale nemůže s tím začít, dokud se Pán Viṣṇu neexpanduje dále do subtilní energie činností – kterou je sūtra-tattva, původní životní vzduch, – a také do tvůrčí energie vĕdomí, buddhi-tattvy.

Verš

prāṇādīnāṁ viśva-sṛjāṁ
śaktayo yāḥ parasya tāḥ
pāratantryād vaisādṛṣyād
dvayoś ceṣṭaiva ceṣṭatām

Synonyma

prāṇa — životního vzduchu; ādīnām — a tak dále; viśva — vesmíru; sṛjām — tvořivé faktory; śaktayaḥ — energie; yāḥ — které; parasya — patřící Nejvyššímu; tāḥ — ony; pāratantryāt — jelikož jsou závislé; vaisādṛśyāt — jelikož jsou odlišné; dvayoḥ — od obojího (živých i neživých projevů v hmotném svĕtĕ); ceṣṭā — činnost; eva — pouze; ceṣṭatām — tĕch prvků, které jsou činné (tzn. prāṇy a tak dále).

Překlad

Veškeré energie, které projevuje životní vzduch a ostatní prvky vesmírného stvoření, jsou ve skutečnosti osobní energie Nejvyššího Pána, neboť jak život, tak hmota Mu podléhají a závisí na Nĕm, a zároveň se od sebe navzájem liší. Všechno činné v hmotném svĕtĕ tedy uvádí do pohybu Nejvyšší Pán.

Význam

Prāṇa je životní vzduch, subtilnĕjší prvek než obyčejný vzduch, který můžeme cítit hmatem. A jelikož je prāṇa tak subtilní – jemnĕjší než hmatatelné projevy stvoření – nĕkdy je považována za konečný zdroj všeho. Ale dokonce i funkce subtilních energií, jako je prāṇa, závisejí na svrchovanĕ subtilní Paramātmĕ. Tuto skutečnost zde Vasudeva vyjadřuje slovem pāratantryāt, „jelikož jsou závislé“. Tak jako je rychlost šípu dána silou lučištníka, který ho vystřelil, všechny podřízené energie závisejí na síle Nejvyššího Pána.

Kromĕ toho ani tehdy, když už jsou různé subtilní příčiny obdařeny svou schopností jednat, nemohou jednat v souladu bez koordinujícího řízení Nadduše. Pán Brahmā o tom mluví v rámci svého popisu stvoření ve druhém zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu:

yadaite 'saṅgatā bhāvā
bhūtendriya-mano-guṇāḥ
yadāyatana-nirmāṇe
na śekur brahma-vittama
tadā saṁhatya cānyonyaṁ
bhagavac-chakti-coditāḥ
sad-asattvam upādāya
cobhayaṁ sasṛjur hy adaḥ

„Ó Nārado, nejlepší z transcendentalistů, tĕlo nemůže vzniknout, dokud se neshromáždí všechny tyto stvořené části – prvky, smysly, mysl a kvality přírody. Když bylo tedy to vše shromáždĕno působením energie Osobnosti Božství, za pomoci prvotních i druhotných příčin stvoření vznikl tento vesmír.“ (Bhāg. 2.5.32–33)

Verš

kāntis tejaḥ prabhā sattā
candrāgny-arkarkṣa-vidyutām
yat sthairyaṁ bhū-bhṛtāṁ bhūmer
vṛttir gandho ’rthato bhavān

Synonyma

kāntiḥ — přitažlivá záře; tejaḥ — jas; prabhā — svit; sattā — a osobitá existence; candra — mĕsíce; agni — ohnĕ; arka — slunce; ṛkṣa — hvĕzd; vidyutām — a blesku; yat — jež; sthairyam — trvalost; bhū-bhṛtām — hor; bhūmeḥ — zemĕ; vṛttiḥ — schopnost nést; gandhaḥ — vůnĕ; arthataḥ — ve skutečnosti; bhavān — Ty.

Překlad

Záře mĕsíce, jas ohnĕ, svit slunce, třpyt hvĕzd, záblesk blesku, trvalost hor a vůnĕ zemĕ a její schopnost nést – to vše jsi ve skutečnosti Ty.

Význam

Když Śrī Vasudeva říká Kṛṣṇovi, že Kṛṣṇa je podstatou slunce, mĕsíce, hvĕzd, blesku a ohnĕ, jen opakuje mínĕní písem – jak śruti, tak smṛti. Například Śvetāśvatara Upaniṣad (6.14) uvádí:

na tatra sūryo bhāti na candra-tārakaṁ
nemā vidyuto bhānti kuto 'yam agniḥ
tam eva bhāntam anu bhāti sarvaṁ
tasya bhāsā sarvam idaṁ vibhāti

„Tam (v duchovním nebi) nesvítí slunce, mĕsíc, hvĕzdy ani blesk, tak jak je známe, natož obyčejný oheň. Odraz záře duchovního nebe je tím, co propůjčuje svĕtlo všemu ostatnímu, a ozařuje tedy celý tento vesmír.“ A ve Śrīmad Bhagavad-gītĕ (15.12) Nejvyšší Pán říká:

yad āditya-gataṁ tejo
jagad bhāsayate 'khilam
yac candramasi yac cāgnau
tat tejo viddhi māmakam

„Záře slunce, jež rozptyluje temnotu celého tohoto svĕta, pochází ode Mĕ, a stejnĕ tak i záře mĕsíce a ohnĕ.“

Verš

tarpaṇaṁ prāṇanam apāṁ
deva tvaṁ tāś ca tad-rasaḥ
ojaḥ saho balaṁ ceṣṭā
gatir vāyos taveśvara

Synonyma

tarpaṇam — schopnost skýtat uspokojení; prāṇanam — dávání života; apām — vody; deva — ó Pane; tvam — Ty; tāḥ — ona (voda) samotná; ca — a; tat — její (vody); rasaḥ — chuť; ojaḥ — tĕlesné teplo a vitalita, díky síle životního vzduchu; sahaḥ — mentální síla; balam — a fyzická síla; ceṣṭā — úsilí; gatiḥ — a pohyb; vāyoḥ — vzduchu; tava — Tvoje; īśvara — ó nejvyšší vládce.

Překlad

Můj Pane, jsi voda a také její chuť a její schopnosti hasit žízeň a udržovat život. Projevuješ své energie skrze projevy vzduchu, jako je tĕlesné teplo, vitalita, mentální a fyzická síla, úsilí a pohyb.

Verš

diśāṁ tvam avakāśo ’si
diśaḥ khaṁ sphoṭa āśrayaḥ
nādo varṇas tvam oṁkāra
ākṛtīnāṁ pṛthak-kṛtiḥ

Synonyma

diśām — svĕtových stran; tvam — Ty; avakāśaḥ — schopnost poskytovat prostor; asi — jsi; diśaḥ — svĕtové strany; kham — éter; sphoṭaḥ — zvuk jako jemný prvek; āśrayaḥ — mající (éter) za svůj základ; nādaḥ — zvuk ve své podobĕ neprojevené vibrace; varṇaḥ — prvotní slabika; tvam — Ty; oṁ-kāraḥoṁ; ākṛtīnām — jednotlivých podob; pṛthak-kṛtiḥ — příčina rozlišení (čili projevený jazyk).

Překlad

Jsi svĕtové strany a jejich schopnost poskytovat prostor, jsi všeprostupující éter a zvuk jako jemný prvek, který je v nĕm obsažený. Jsi prvotní, neprojevená podoba zvuku, první slabika oṁ a slyšitelná řeč, skrze niž zvuk v podobĕ slov nabývá konkrétních významů.

Význam

Tak, jak je tomu se vším, co se tvoří, řeč nabývá slyšitelné podoby v postupných stádiích od subtilního vnitřního popudu k vnĕjšímu vyjádření. Tato stádia jsou zmínĕná v mantrách Ṛg Vedy (1.164.45):

catvāri vāk-parimitā padāni
tāni vidur brāhmaṇā ye manīṣiṇaḥ
guhāyāṁ trīṇi nihitāni neṅgayanti
turīyaṁ vāco manuṣyā vadanti

„Moudří brāhmaṇové znají čtyři stádia vývoje jazyka. Tři z nich zůstávají skrytá v srdci jako vibrace, jež nelze vnímat, a čtvrté stádium je to, co lidé bĕžnĕ znají jako řeč.“

Verš

indriyaṁ tv indriyāṇāṁ tvaṁ
devāś ca tad-anugrahaḥ
avabodho bhavān buddher
jīvasyānusmṛtiḥ satī

Synonyma

indriyam — schopnost osvĕtlovat jejich objekty; tu — a; indriyāṇām — smyslů; tvam — Ty; devāḥ — polobozi (kteří usmĕrňují různé smysly); ca — a; tat — jejich (polobohů); anugrahaḥ — milost (díky níž mohou smysly jednat); avabodhaḥ — schopnost rozhodování; bhavān — Ty; buddheḥ — inteligence; jīvasya — živé bytosti; anusmṛtiḥ — schopnost vzpomínání; satī — správného.

Překlad

Jsi schopnost smyslů vyjevovat jejich objekty, jsi polobozi vládnoucí smyslům a svolení, jež tito polobozi dávají ke smyslovým činnostem. Jsi schopnost inteligence rozhodovat se a schopnost živé bytosti přesnĕ si vzpomínat.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī podotýká, že kdykoliv jeden z hmotných smyslů zkoumá svůj objekt, musí k tomu dát svolení polobůh vládnoucí příslušnému smyslovému orgánu. Ācārya Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje slovo anusmṛti v tomto verši v jeho vyšším významu, jako uznání sebe sama za vĕčnou duchovní duši.

Verš

bhūtānām asi bhūtādir
indriyāṇāṁ ca taijasaḥ
vaikāriko vikalpānāṁ
pradhānam anuśāyinam

Synonyma

bhūtānām — hmotných prvků; asi — jsi; bhūta-ādiḥ — jejich zdroj, falešné ego pod vlivem kvality nevĕdomosti; indriyāṇām — smyslů; ca — a; taijasaḥ — falešné ego pod vlivem kvality vášnĕ; vaikārikaḥ — falešné ego pod vlivem kvality dobra; vikalpānām — tvořivých polobohů; pradhānam — neprojevená, celková hmotná energie; anuśāyinam — která je základem.

Překlad

Jsi falešné ego ovlivnĕné kvalitou nevĕdomosti, které je zdrojem hmotných prvků; falešné ego ovlivnĕné kvalitou vášnĕ, které je zdrojem tĕlesných smyslů; falešné ego ovlivnĕné kvalitou dobra, které je zdrojem polobohů, a neprojevená, celková hmotná energie, která je základem všeho.

Verš

naśvareṣv iha bhāveṣu
tad asi tvam anaśvaram
yathā dravya-vikāreṣu
dravya-mātraṁ nirūpitam

Synonyma

naśvareṣu — podléhajícími zničení; iha — v tomto svĕtĕ; bhāveṣu — mezi vĕcmi; tat — to; asi — jsi; tvam — Ty; anaśvaram — nezničitelný; yathā — jako; dravya — látky; vikāreṣu — mezi promĕnami; dravya-mātram — samotná látka; nirūpitam — zjištĕná.

Překlad

Jsi jediné nezničitelné jsoucno mezi všemi zničitelnými vĕcmi tohoto svĕta, jako základní látka, která zjevnĕ zůstává nezmĕnĕná, zatímco vĕci z ní vytvořené podléhají promĕnám.

Verš

sattvam rajas tama iti
guṇās tad-vṛttayaś ca yāḥ
tvayy addhā brahmaṇi pare
kalpitā yoga-māyayā

Synonyma

sattvam rajaḥ tamaḥ iti — známé jako dobro, vášeň a nevĕdomost; guṇāḥ — kvality hmotné přírody; tat — jejich; vṛttayaḥ — funkce; ca — a; yāḥ — které; tvayi — v Tobĕ; addhāḥ — projeveným způsobem; brahmaṇi — v Absolutní Pravdĕ; pare — nejvyšší; kalpitāḥ — uspořádané; yoga-māyayā — Yogamāyou (vnitřní energií Nejvyššího Pána, jež vytváří podmínky pro Jeho zábavy).

Překlad

Kvality hmotné přírody – dobro, vášeň a nevĕdomost – jsou společnĕ se všemi jejich funkcemi přímo projevené v Tobĕ, Nejvyšší Absolutní Pravdĕ, řízením Tvojí Yogamāyi.

Význam

Vasudevův popis toho, jak se Nejvyšší Pán expanduje do výtvorů tří hmotných kvalit by si nĕkdo mohl špatnĕ vyložit tak, že má Pán s tĕmito kvalitami nĕco společného nebo dokonce že sám podléhá zničení. S cílem vyvrátit tato mylná pochopení zde Vasudeva uvádí, že tři kvality a jejich výtvory fungují řízením Pánovy tvůrčí energie Yogamāyi, která Mu vždy zcela podléhá. Pán tedy není nikdy ani v nejmenším poznamenaný jakýmkoliv stykem s hmotou.

Verš

tasmān na santy amī bhāvā
yarhi tvayi vikalpitāḥ
tvaṁ cāmīṣu vikāreṣu
hy anyadāvyāvahārikaḥ

Synonyma

tasmāt — proto; na — ne; santi — existují; amī — tato; bhāvāḥ — jsoucna; yarhi — když; tvayi — v Tobĕ; vikalpitāḥ — uspořádaná; tvam — Ty; ca — také; amīṣu — v tĕchto; vikāreṣu — výtvorech; hi — jistĕ; anyadā — kdykoliv jindy; avyāvahārikaḥ — nehmotný.

Překlad

Tato stvořená jsoucna, přemĕny hmotné přírody, tedy neexistují kromĕ situace, kdy je hmotná příroda v Tobĕ projeví, přičemž Ty se zároveň projevíš v nich. Kromĕ tĕchto období stvoření však zůstáváš jen Ty sám jako transcendentální realita.

Význam

Když je vesmír v dobĕ svého periodického zániku zničen, mizí všechny neživé objekty a tĕla živých bytostí, které byly do té doby působením Pánovy Māyi projevené, z Pánova zraku. Tehdy prakticky přestávají existovat, protože Pán s nimi bĕhem doby zničení vesmíru neudržuje žádné styky. Jinak řečeno, hmotné projevy mají skutečnou, funkční existenci jen tehdy, když Pán vĕnuje pozornost stvoření a udržování hmotného vesmíru. Pán nikdy není „v“ tĕchto objektech v nĕjakém hmotném smyslu, ale milostivĕ jimi všemi prostupuje jako neosobní Brahman a jako Paramātmā vstupuje do každého atomu a také doprovází vtĕlené duše, jīvy, v jejich individuálních tĕlech. Sám o tom mluví ve verších Bhagavad-gīty (9.4–5):

mayā tataṁ idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ

„Ve své neprojevené podobĕ prostupuji celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve Mnĕ, ale Já nejsem v nich. A přesto ve Mnĕ vše stvořené nespočívá. Pohleď na Mou mystickou moc! I když jsem oporou pro všechny živé bytosti a jsem všude, nejsem částí tohoto vesmírného projevu – Mé vlastní Já je samotným zdrojem stvoření.“

Verš

guṇa-pravāha etasminn
abudhās tv akhilātmanaḥ
gatiṁ sūkṣmām abodhena
saṁsarantīha karmabhiḥ

Synonyma

guṇa — hmotných kvalit; pravāhe — v toku; etasmin — tomto; abudhāḥ — nevĕdomí; tu — ale; akhila — všeho; ātmanaḥ — Duše; gatim — cíl; sūkṣmām — vznešený; abodhena — kvůli svému nedostatečnému pochopení; saṁsaranti — putují v kolobĕhu rození a umírání; iha — v tomto svĕtĕ; karmabhiḥ — nuceni svými hmotnými činnostmi.

Překlad

Vskutku nevĕdomí jsou ti, kdo bĕhem svého uvĕznĕní v neustálém toku hmotných kvalit tohoto svĕta nepochopí, že Ty, Nejvyšší Duše všeho, co existuje, jsi jejich nejvyšší, konečný cíl. Zapletení v hmotných činnostech nutí tyto duše kvůli jejich nevĕdomosti putovat v kolobĕhu rození a umírání.

Význam

Duše, která zapomíná svou pravou totožnost služebníka Boha je poslána do tohoto svĕta, kde je uvĕznĕna v posloupnosti hmotných tĕl. Jelikož se tato podmínĕná duše s tĕmito tĕly mylnĕ ztotožňuje, zakouší následné utrpení v podobĕ karmických reakcí. Vasudeva se jako soucitný vaiṣṇava trápí kvůli trpícím podmínĕným duším, kterým se dá od jejich neštĕstí, jež je výsledkem nevĕdomosti, odpomoci poznáním zásad oddané služby Pánu Kṛṣṇovi.

Verš

yadṛcchayā nṛtāṁ prāpya
su-kalpām iha durlabhām
svārthe pramattasya vayo
gataṁ tvan-māyayeśvara

Synonyma

yadṛcchayā — nĕjakým způsobem; nṛtām — lidství; prāpya — poté, co dosáhl; su-kalpām — způsobilého; iha — v tomto životĕ; durlabhām — tĕžko dosažitelného; sva — svého; arthe — ohlednĕ blaha; pramattasya — toho, kdo je zmatený; vayaḥ — délka života; gatam — strávená; tvat — Tvé; māyayā — pod vlivem matoucí energie; īśvara — ó Pane.

Překlad

Díky štĕstí může duše získat zdravý lidský život, což je příležitost, které je vzácné dosáhnout. Pokud je však přesto zmatená ohlednĕ toho, co je pro ni nejlepší, ó Pane, Tvá matoucí Māyā ji přimĕje celý svůj život promrhat.

Verš

asāv aham mamaivaite
dehe cāsyānvayādiṣu
sneha-pāśair nibadhnāti
bhavān sarvam idaṁ jagat

Synonyma

asau — toto; aham — já; mama — moje; eva — jistĕ; ete — tito; dehe — ve spojení s mým tĕlem; ca — a; asya — toho; anvaya-ādiṣu — a ve spojení s potomstvem a dalšími příbuznými; sneha — lásky; pāśaiḥ — provazy; nibadhnāti — poutáš; bhavān — Ty; sarvam — celý; idam — tento; jagat — svĕt.

Překlad

Celý tento svĕt držíš v poutech lásky, a když tedy lidé uvažují o svých hmotných tĕlech, myslí si: „To jsem já,“ a když uvažují o svém potomstvu a dalších příbuzných, myslí si: „Ti jsou mí.“

Verš

yuvāṁ na naḥ sutau sākṣāt
pradhāna-puruṣeśvarau
bhū-bhāra-kṣatra-kṣapaṇa
avatīrṇau tathāttha ha

Synonyma

yuvām — Vy dva; na — ne; naḥ — naši; sutau — synové; sākṣāt — přímo; pradhāna-puruṣa — přírody a jejího stvořitele (Mahā-Viṣṇua); īśvarau — svrchovaní vládci; bhū — Zemĕ; bhāra — zátĕž; kṣatra — vládců; kṣapaṇe — abyste odstranili; avatīrṇau — sestoupili jste; tathā — tak; āttha — pravili jste; ha — vskutku.

Překlad

Vy nejste naši synové, ale samotní Pánové jak hmotné přírody, tak jejího stvořitele (Mahā-Viṣṇua). Jak jste nám sami řekli, sestoupili jste proto, abyste zbavili Zemi vládců, kteří jsou pro ni tĕžké břímĕ.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho v tomto verši Vasudeva představuje sebe a svou ženu jako výborné příklady hmotnĕ zmatených osob. I když Pán Kṛṣṇa řekl Vasudevovi a Devakī, když se jim narodil v Kaṁsovĕ vĕzení, že Jeho posláním je zbavit Zemi nežádoucích kṣatriyů, přesto na Nĕho Jeho rodiče nedokázali myslet jinak než jako na svého bezmocného syna, který potřebuje ochránit před králem Kaṁsou. Ve skutečnosti se samozřejmĕ Vasudeva i Devakī podíleli na božské zábavĕ Pánova zrození pod dokonalým řízením Jeho vnitřní energie a jen Vasudevova transcendentální pokora ho vede k této sebekritice.

Verš

tat te gato ’smy araṇam adya padāravindam
āpanna-saṁsṛti-bhayāpaham ārta-bandho
etāvatālam alam indriya-lālasena
martyātma-dṛk tvayi pare yad apatya-buddhiḥ

Synonyma

tat — proto; te — Tvým; gataḥ — přišlý; asmi — jsem; araṇam — pro útočištĕ; adya — dnes; pāda-aravindam — k lotosovým nohám; āpanna — pro ty, kdo se odevzdali; saṁsṛti — ze zapletení ve hmotĕ; bhaya — strach; apaham — jež odstraňují; ārta — nešťastných; bandho — ó příteli; etāvatā — tolik; alam alam — dost, dost; indriya — po smyslovém požitku; lālasena — dychtĕní; martya — jako to, co umírá (hmotné tĕlo); ātma — sebe; dṛk — jehož vidĕní; tvayi — vůči Tobĕ; pare — Nejvyššímu; yat — kvůli nĕmuž (dychtĕní); apatya — (že jsi moje) dítĕ; buddhiḥ — mentalita.

Překlad

Proto teď přicházím přijmout útočištĕ ke Tvým lotosovým nohám, ó příteli nešťastných – k tĕm samým lotosovým nohám, jež rozptylují všechen strach z hmotné existence tĕch, kdo se jim odevzdali. Už dost! Dost bylo dychtĕní po smyslovém požitku, kvůli kterému se ztotožňuji s tímto smrtelným tĕlem a myslím na Tebe, Nejvyššího, jako na své dítĕ.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī zmiňuje, že se Vasudeva odsuzuje, jelikož myslel na to, jak získat zvláštní výsady, jelikož je otcem Nejvyššího Pána. Proto se Vasudeva staví do protikladu vůči Nandovi, králi Vraji, který se spokojil s čistou láskou k Bohu a nic jiného nechtĕl.

Verš

sūtī-gṛhe nanu jagāda bhavān ajo nau
sañjajña ity anu-yugaṁ nija-dharma-guptyai
nānā-tanūr gagana-vad vidadhaj jahāsi
ko veda bhūmna uru-gāya vibhūti-māyām

Synonyma

sūtī-gṛhe — v porodní místnosti; nanu — vskutku; jagāda — řekl jsi; bhavān — Ty; ajaḥ — nezrozený Pán; nau — nám; sañjajñe — rodil ses; iti — takto; anu-yugam — v jednom vĕku za druhým; nija — své vlastní; dharma — zásady náboženství; guptyai — abys chránil; nānā — různá; tanūḥ — božská tĕla; gagana-vat — jako mrak; vidadhat — přijímající; jahāsi — činíš neprojevenými; kaḥ — kdo; veda — může porozumĕt; bhūmnaḥ — všeprostupujícího Nejvyššího Pána; uru-gāya — ó Ty, jenž jsi oslavován ve velkém stylu; vibhūti — majestátních expanzí; māyām — mystickou, matoucí energii.

Překlad

Ještĕ v porodní místnosti jsi nám řekl, že Ty, nezrozený Pán, ses již nĕkolikrát narodil jako náš syn v minulých vĕcích. Objevoval ses a mizel jsi jako mrak, když jsi pro ochranu svých náboženských zásad projevoval tato transcendentální tĕla a potom je zase činil neprojevenými. Ó svrchovanĕ oslavovaný, všeprostupující Pane, kdo může porozumĕt mystické matoucí energii Tvých majestátních expanzí?

Význam

Pán Kṛṣṇa se nejprve narodil Vasudevovi a Devakī v jejich dřívĕjších životech, když byli Sutapou a Pṛśni. Pozdĕji se opĕt stali Jeho rodiči jako Kaśyapa a Aditi. Tentokrát to tedy bylo potřetí, kdy se zjevil jako jejich syn.

Verš

śrī-śuka uvāca
ākarṇyetthaṁ pitur vākyaṁ
bhagavān sātvatarṣabhaḥ
pratyāha praśrayānamraḥ
prahasan ślakṣṇayā girā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; ākarṇya — když vyslechl; ittham — takto; pituḥ — svého otce; vākyam — slova; bhagavān — Nejvyšší Pán; sātvata-ṛṣabhaḥ — nejlepší z Yaduovců; pratyāha — odpovĕdĕl; praśraya — s pokorou; ānamraḥ — sklonĕný (hlavou); prahasan — se širokým úsmĕvem; ślakṣṇayā — jemným; girā — hlasem.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když Nejvyšší Pán, vůdce Sātvatů, vyslechl slova svého otce, pokornĕ sklonil hlavu, usmál se a jemným hlasem odpovĕdĕl.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī popisuje, na co Pán Kṛṣṇa myslel poté, co slyšel svého otce, jak Ho oslavuje: „Vasudeva byl poctĕn vĕčnou rolí Mého otce, a to je nĕco, oč se nemohou ucházet ani polobozi jako Brahmā. Nemĕl by proto prodlévat v myšlenkách na Mé božské aspekty. Jeho úcta Mĕ navíc uvádí do rozpaků. Právĕ této situaci jsem se chtĕl vyhnout, a proto jsem po zabití Kaṁsy vyvinul zvláštní úsilí, abych posílil jejich čistou rodičovskou lásku ke Mnĕ a Balarāmovi. Teď ale bohužel hrozí, že výroky tĕchto mudrců oživí nĕco z Vasudevova a Devakina dřívĕjšího vĕdomí Mého majestátu.“

Verš

śrī-bhagavān uvāca
vaco vaḥ samavetārthaṁ
tātaitad upamanmahe
yan naḥ putrān samuddiśya
tattva-grāma udāhṛtaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Pán, Osobnost Božství, řekl; vacaḥ — slova; vaḥ — tvoje; samaveta — vhodný; artham — jejichž význam; tāta — ó otče; etat — tato; upamanmahe — považuji; yat — jelikož; naḥ — Nás; putrān — své syny; samuddiśya — odkazem na; tattva — kategorií skutečnosti; grāmaḥ — souhrn; udāhṛtaḥ — vyložený.

Překlad

Nejvyšší Pán řekl: Můj milý otče, tvá slova považuji za vhodná, neboť jsi s odkazem na Nás, své syny, vyložil různé kategorie existence.

Význam

Pán Kṛṣṇa se vydává za Vasudevova syna závislého na jeho péči a vyjadřuje vdĕčnost za povznášející učení svého otce.

Verš

ahaṁ yūyam asāv ārya
ime ca dvārakāukasaḥ
sarve ’py evaṁ yadu-śreṣṭha
vimṛgyāḥ sa-carācaram

Synonyma

aham — Já; yūyam — vy; asau — On; āryaḥ — Můj ctĕný bratr (Balarāma); ime — tito; ca — a; dvārakā-okasaḥ — obyvatelé Dvāraky; sarve — všichni; api — dokonce; evam — stejnĕ tak; yadu-śreṣṭha — ó nejlepší z Yaduovců; vimṛgyāḥ — mají být považováni; sa — spolu s; cara — tím, co se pohybuje; acaram — a tím, co se nepohybuje.

Překlad

Nejen Já, ale také ty, i Můj ctĕný bratr a tito obyvatelé Dvāraky – všichni byste mĕli být vidĕni v tomto filosofickém svĕtle, ó nejlepší z Yaduovců. Mĕli bychom přece obsáhnout vše, co existuje, pohyblivé i nehybné.

Význam

Pán Kṛṣṇa chce ochránit důvĕrný vztah, který s Ním Jeho rodiče mají, a proto tady svému otci Vasudevovi zdůrazňuje jednotu veškeré existence. Vasudevovi byla při naslouchání mudrcům shromáždĕným na Kurukṣetře připomenuta vznešenost jeho synů. Tento pocit posvátné úcty však narušoval jeho důvĕrný rodičovský vztah s Kṛṣṇou, a proto ho chtĕl Kṛṣṇa rozptýlit.

„Jednotu“, o které zde Pán Kṛṣṇa mluví, bychom si nemĕli špatnĕ vykládat. Subtilní slova Upaniṣad často svádĕjí impersonalisty k víře, že veškerá existence je nepopsatelnĕ jednolitá a v konečném smyslu postrádá rozmanitost. Nĕkteré mantry Upaniṣad zdůrazňují totožnost Boha s Jeho stvořením, zatímco jiné hovoří o jejich odlišnosti. Tat tvam asi śvetaketo („Ty jsi to, ó Śvetaketu“) je například abheda-vākya neboli mantra prohlašující, že všechno je s Bohem totožné, neboť se jedná o expanze, které na Nĕm závisejí. Upaniṣady však také obsahují mnohé bheda-vākyi, tedy prohlášení o jedinečných vlastnostech Nejvyššího, jimiž se od všeho liší, jako například tento výrok: ka evānyāt kaḥ prāṇyād yady eṣa ākāśa ānando na syāt, eṣa evānandayati. „Kdo by mohl aktivovat stvoření a dát život všem bytostem, kdyby tento nekonečný Nejvyšší nebyl původním poživatelem? Jen On je přece zdrojem veškeré blaženosti.“ (Taittirīya Upaniṣad 2.7.1) Pod vlivem Pánovy matoucí Māyi chápou závistiví impersonalisté abheda-vākyi doslova a bheda-vākyi přijímají jen v obrazném významu. Autoritativní vaiṣṇavští komentátoři naproti tomu pečlivĕ urovnávají zdánlivé rozpory v souladu se zásadami interpretace podle védské mīmāṁsy a s logicky prokázanými závĕry vedānty.

Verš

ātmā hy ekaḥ svayaṁ-jyotir
nityo ’nyo nirguṇo guṇaiḥ
ātma-sṛṣṭais tat-kṛteṣu
bhūteṣu bahudheyate

Synonyma

ātmā — Nejvyšší Duše; hi — vskutku; ekaḥ — jediná; svayam-jyotiḥ — vydávající vlastní záři; nityaḥ — vĕčná; anyaḥ — odlišná (od hmotné energie); nirguṇaḥ — prostá hmotných kvalit; guṇaiḥ — působením kvalit; ātma — ze sebe; sṛṣṭaiḥ — stvořených; tat — v jejich; kṛteṣu — výtvorech; bhūteṣu — ve hmotných jsoucnech; bahudhā — mnohočetná; īyate — zjevuje se.

Překlad

Nejvyšší Duše, Paramātmā, je vskutku jediná. Vydává vlastní záři a je vĕčná, transcendentální a prostá hmotných kvalit. Působením tĕch samých kvalit, které sama vytvořila, se však tato jediná Nejvyšší Pravda projevuje v mnoha podobách mezi expanzemi tĕchto kvalit.

Verš

khaṁ vāyur jyotir āpo bhūs
tat-kṛteṣu yathāśayam
āvis-tiro-’lpa-bhūry eko
nānātvaṁ yāty asāv api

Synonyma

kham — éter; vāyuḥ — vzduch; jyotiḥ — oheň; āpaḥ — voda; bhūḥ — zemĕ; tat — jejich; kṛteṣu — ve výtvorech; yathā-āśayam — podle konkrétních umístĕní; āviḥ — projevené; tiraḥ — neprojevené; alpa — malé; bhūri — velké; ekaḥ — jedna; nānātvam — mnohosti; yāti — nabývá; asau — ta; api — také.

Překlad

Prvky éter, vzduch, oheň, voda a zemĕ nabývají viditelných, neviditelných, nepatrných či obrovských podob, jak se projevují v různých objektech. Podobnĕ se Paramātmā, ač jediná, zdánlivĕ stává mnoha.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje tento a předchozí verš takto: Jediná Paramātmā se jeví jako mnohá vlivem kvalit přírody, které sama vytváří. Jak je to možné? Jelikož ve skutečnosti se Paramātmā sice sama ozařuje, je vĕčná, povznesená nade vše a prostá kvalit přírody, ale když se zjevuje ve svých projevech, vypadá to, že je tomu právĕ naopak – že se stává mnoha dočasnými objekty prostoupenými kvalitami přírody. Tak jako se prvky – éter a ostatní – zdánlivĕ objevují a mizí, když se projevují v nádobách a dalších vĕcech, Paramātmā se zdánlivĕ objevuje a mizí ve svých různých projevech.

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ bhagavatā rājan
vasudeva udāhṛtaḥ
śrutvā vinaṣṭa-nānā-dhīs
tūṣṇīṁ prīta-manā abhūt

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; bhagavatā — Nejvyšším Pánem; rājan — ó králi (Parīkṣite); vasudevaḥ — Vasudeva; udāhṛtaḥ — oslovený; śrutvā — když slyšel; vinaṣṭa — zničená; nānā — dualistická; dhīḥ — jeho mentalita; tūṣṇīm — mlčící; prīta — spokojený; manāḥ — v srdci; abhūt — byl.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi, když Vasudeva vyslechl tyto pokyny, které k nĕmu pronesl Nejvyšší Pán, zbavil se všech představ duality. V srdci byl spokojený a již nepromluvil.

Verš

atha tatra kuru-śreṣṭha
devakī sarva-devatā
śrutvānītaṁ guroḥ putram
ātmajābhyāṁ su-vismitā
kṛṣṇa-rāmau samāśrāvya
putrān kaṁsa-vihiṁsitān
smarantī kṛpaṇaṁ prāha
vaiklavyād aśru-locanā

Synonyma

atha — tehdy; tatra — na tom místĕ; kuru-śreṣṭha — ó nejlepší z Kuruovců; devakī — matka Devakī; sarva — ode všech; devatā — bohynĕ hodná nejvyššího uctívání; śrutvā — jelikož slyšela; nītam — přivedeném zpátky; guroḥ — Jejich duchovního učitele; putram — o synovi; ātmajābhyām — jejími dvĕma syny; su — velmi; vismitā — užaslá; kṛṣṇa-rāmau — Kṛṣṇu a Balarāmu; samāśrāvya — jasnĕ oslovující; putrān — na své syny; kaṁsa-vihiṁsitān — zavraždĕné Kaṁsou; smarantī — vzpomínající; kṛpaṇam — lítostivĕ; prāha — promluvila; vaiklavyāt — kvůli jejímu rozrušení; aśru — (zalité) slzami; locanā — její oči.

Překlad

Tehdy, ó nejlepší z Kuruovců, Devakī, uctívaná po celém vesmíru, využila příležitosti, aby oslovila své dva syny, Kṛṣṇu a Balarāmu. Dříve s úžasem slyšela, že přivedli zpátky k životu mrtvého syna svého duchovního mistra. Pociťovala hluboký žal, když teď myslela na své syny, které zavraždil Kaṁsa, a tak se s očima zalitýma slzami obrátila na Kṛṣṇu a Balarāmu s žádostí.

Význam

Vasudevova láska ke Kṛṣṇovi byla narušená tím, že jeho vĕdomí Kṛṣṇova majestátu bylo v rozporu s pohledem na Kṛṣṇu jako na svého syna. Devakinu lásku zase ponĕkud narušovalo nĕco jiného – oplakávání mrtvých synů. Kṛṣṇa zařídil, aby se zbavila mylné představy, že nĕkdo jiný než On je skutečnĕ její syn. Jelikož je známé, že Devakī uctívají všechny velké duše, její projevy mateřské lásky musely být ve skutečnosti dílem Pánovy Yogamāyi, která zvĕtšuje blaženost Jeho zábav. Proto bude ve sloce 54 Devakī popsána slovy mohitā māyayā viṣṇoḥ, „zmatená vnitřní energií Pána Viṣṇua“.

Verš

śrī-devaky uvāca
rāma rāmāprameyātman
kṛṣṇa yogeśvareśvara
vedāhaṁ vāṁ viśva-sṛjām
īśvarāv ādi-pūruṣau

Synonyma

śrī-devakī uvāca — Śrī Devakī řekla; rāma rāma — ó Rāmo, Rāmo; aprameya-ātman — ó nezmĕrná Nadduše; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; yoga-īśvara — mistrů mystické yogy; īśvara — ó vládce; veda — vím; aham — já; vām — Vy dva; viśva — vesmíru; sṛjām — stvořitelů; īśvarau — Pánové; ādi — původní; pūruṣau — dvĕ Osobnosti Božství.

Překlad

Śrī Devakī řekla: Ó Rāmo, Rāmo, nezmĕrná Nejvyšší Duše! Ó Kṛṣṇo, Pane všech mistrů yogy! Vím, že jste svrchovaní vládci všech stvořitelů vesmíru, prvotní Osobnosti Božství.

Verš

kala-vidhvasta-sattvānāṁ
rājñām ucchāstra-vartinām
bhūmer bhārāyamāṇānām
avatīrṇau kilādya me

Synonyma

kāla — působením času; vidhvasta — zničené; sattvānām — jejichž dobré vlastnosti; rājñām — za účelem (zabití) králů; ut-śāstra — mimo meze dané pokyny písem; vartinām — kteří jednají; bhūmeḥ — pro Zemi; bhārāyamāṇānām — kteří se stali přítĕží; avatīrṇau — (Vy dva) sestoupili jste; kila — jistĕ; adya — nyní; me — do mého lůna.

Překlad

Sestoupili jste nyní do tohoto svĕta skrze mé lůno proto, abyste zabili ty krále, kteří působením současného vĕku pozbyli dobrých vlastností, a proto popírají autoritu zjevených písem a jsou pro Zemi přítĕží.

Verš

yasyāṁśāṁśāṁśa-bhāgena
viśvotpatti-layodayāḥ
bhavanti kila viśvātmaṁs
taṁ tvādyāhaṁ gatiṁ gatā

Synonyma

yasya — jehož; aṁśa — expanze; aṁśa — expanze; aṁśa — expanze; bhāgena — částí; viśva — vesmíru; utpatti — stvoření; laya — zničení; udayāḥ — a vzkvétání; bhavanti — nastávají; kila — vskutku; viśva-ātman — ó Duše všeho, co existuje; tat — k Nĕmu; tvā — Tobĕ; adya — dnes; aham — já; gatim — do útočištĕ; gatā — přicházím.

Překlad

Ó Duše všeho, co existuje, stvoření, udržování i zničení vesmíru uskutečňuje zlomek expanze expanze Tvojí expanze. Dnes k Tobĕ přicházím vyhledat útočištĕ, Nejvyšší Pane.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje tento verš takto: Pán Vaikuṇṭhy, Nārāyaṇa, je jen jednou z expanzí Śrī Kṛṣṇy. Mahā-Viṣṇu, první stvořitel, je expanzí Pána Nārāyaṇa. Celková hmotná energie vzniká z pohledu Mahā-Viṣṇua a tři kvality přírody jsou její vydĕlené části. Śrī Kṛṣṇa je tedy tím, kdo skrze své expanze tvoří, udržuje a ničí vesmír.

Verš

cirān mṛta-sutādāne
guruṇā kila coditau
āninyathuḥ pitṛ-sthānād
gurave guru-dakṣiṇām
tathā me kurutaṁ kāmaṁ
yuvāṁ yogeśvareśvarau
bhoja-rāja-hatān putrān
kāmaye draṣṭum āhṛtān

Synonyma

cirāt — po dlouhou dobu; mṛta — mrtvý; suta — syn; ādāne — aby se vrátil; guruṇā — Vaším duchovním učitelem; kila — bylo vyslechnuto; coditau — když Vám bylo nařízeno; āninyathuḥ — přivedli jste ho; pitṛ — předků; sthānāt — z místa; gurave — ke svému duchovnímu učiteli; guru-dakṣiṇām — jako výraz vdĕku za milost Vašeho gurua; tathā — stejnĕ tak; me — moji; kurutam — prosím splňte; kāmam — touhu; yuvām — Vy dva; yoga-īśvara — mistrů yogy; īśvarau — ó vládci; bhoja-rāja — králem Bhojů (Kaṁsou); hatān — zabité; putrān — mé syny; kāmaye — přeji si; draṣṭum — vidĕt; āhṛtān — přivedené zpĕt.

Překlad

Říká se, že když Vám Váš duchovní učitel nařídil, abyste pro nĕho získali zpĕt dávno zemřelého syna, přivedli jste ho zpátky ze sídla předků, čímž jste oplatili milost svého gurua. Prosím splňte tak i moji touhu, ó nejvyšší vládcové všech mistrů yogy. Prosím, přiveďte zpátky mé syny, které zabil král Bhojů, abych je znovu vidĕla.

Verš

ṛṣir uvāca
evaṁ sañcoditau mātrā
rāmaḥ kṛṣṇaś ca bhārata
sutalaṁ saṁviviśatur
yoga-māyām upāśritau

Synonyma

ṛṣiḥ uvāca — mudrc (Śrī Śukadeva) pravil; evam — takto; sañcoditau — požádáni; mātrā — svojí matkou; rāmaḥ — Balarāma; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; ca — a; bhārata — ó potomku Bharaty (Parīkṣite); sutalam — na podzemní planetu Sutala, které vládne Bali Mahārāja; saṁviviśatuḥ — vstoupili; yoga-māyāyam — svou mystickou sílu, jež pomáhá při Jejich zábavách; upāśritau — používající.

Překlad

Mudrc Śukadeva pravil: Na tuto žádost své matky použili Balarāma a Kṛṣṇa svou mystickou sílu Yogamāyu a vstoupili do oblasti Sutaly, ó Bhārato.

Verš

tasmin praviṣṭāv upalabhya daitya-rāḍ
viśvātma-daivaṁ sutarāṁ tathātmanaḥ
tad-darśanāhlāda-pariplutāśayaḥ
sadyaḥ samutthāya nanāma sānvayaḥ

Synonyma

tasmin — tam; praviṣṭau — (Oni dva) že vstoupili; upalabhya — když si všiml; daitya-rāṭ — král Daityů (Bali); viśva — celého vesmíru; ātma — Duše; daivam — a nejvyšší Božstvo; sutarām — zvláštĕ; tathā — také; ātmanaḥ — jeho samotného; tat — Je; darśana — díky tomu, že vidĕl; āhlāda — radostí; paripluta — zaplavené; āśayaḥ — jeho srdce; sadyaḥ — okamžitĕ; samutthāya — poté, co vstal; nanāma — poklonil se; sa — společnĕ se; anvayaḥ — svým doprovodem.

Překlad

Když král Daityů, Bali Mahārāja, zpozoroval příchod obou Pánů, srdce mu zaplavila radost, protože vĕdĕl, že jsou Nejvyšší Duší a uctívaným Božstvem celého vesmíru, a především jeho samotného. Okamžitĕ povstal a pak Jim i s celým svým doprovodem vzdal úctu poklonou.

Verš

tayoḥ samānīya varāsanaṁ mudā
niviṣṭayos tatra mahātmanos tayoḥ
dadhāra pādāv avanijya taj jalaṁ
sa-vṛnda ā-brahma punad yad ambu ha

Synonyma

tayoḥ — pro Nĕ; samānīya — když přinesl; vara — vysoká; āsanam — sedadla; mudā — radostnĕ; niviṣṭayoḥ — kteří se posadili; tatra — tam; mahā-ātmanoḥ — nejvĕtších osobností; tayoḥ — Jich; dadhāra — vzal; pādau — nohy; avanijya — poté, co omyl; tat — tu; jalam — vodu; sa — společnĕ se; vṛndaḥ — svými následovníky; ā-brahma — až po Pána Brahmu; punat — očišťující; yat — která; ambu — voda; ha — vskutku.

Překlad

Bali Jim s radostí nabídl vysoká sedadla. Jakmile usedli, omyl nohy tĕchto dvou Nejvyšších Osobností. Potom vzal tu vodu, která očišťuje celý svĕt až po Pána Brahmu, a sebe i své následovníky s ní pokropil.

Verš

samarhayām āsa sa tau vibhūtibhir
mahārha-vastrābharaṇānulepanaiḥ
tāmbūla-dīpāmṛta-bhakṣaṇādibhiḥ
sva-gotra-vittātma-samarpaṇena ca

Synonyma

samarhayām āsa — uctíval; saḥ — on; tau — Je; vibhūtibhiḥ — bohatstvím všeho druhu; mahā-arha — drahocennými; vastra — odĕvy; ābharaṇa — ozdobami; anulepanaiḥ — a vonnými pastami; tāmbūla — smĕsí arekových oříšků a betelových listů; dīpa — lampičkami; amṛta — nektarovým; bhakṣaṇa — jídlem; ādibhiḥ — a tak dále; sva — své; gotra — rodiny; vitta — majetku; ātma — a sebe sama; samarpaṇena — nabídnutím; ca — a.

Překlad

Uctíval Je veškerým bohatstvím, které mĕl k dispozici – drahocennými odĕvy, ozdobami, vonnou santálovou pastou, smĕsí arekových oříšků a betelových listů, lampičkami, bohatým jídlem a tak dále. Tak Jim nabídl všechno bohatství své rodiny a také sama sebe.

Význam

Oddaný postoj Baliho Mahārāje je slavný jako dokonalý příklad úplného odevzdání se. Když ho Pán Viṣṇu v převleku za mladého brāhmaṇského studenta přišel požádat o almužnu, Bali mu dal vše, co mĕl, a když už nemĕl nic dalšího, odevzdal sám sebe jako vĕčný služebník Nejvyššího Pána.

Existuje devĕt standardních procesů oddané služby a poslední z nich, ātma-samarpaṇam, jemuž učí Bali Daityarāja, je vyvrcholením, k nĕmuž by mĕlo smĕřovat veškeré úsilí. Pokud se nĕkdo snaží na Pána zapůsobit bohatstvím, silou, inteligencí a tak dále, ale nedokáže pokornĕ uznat, že je Pánův služebník, jeho takzvaná oddanost je jen povýšeným divadlem.

Verš

sa indraseno bhagavat-padāmbujaṁ
bibhran muhuḥ prema-vibhinnayā dhiyā
uvāca hānanda-jalākulekṣaṇaḥ
prahṛṣṭa-romā nṛpa gadgadākṣaram

Synonyma

saḥ — on; indra-senaḥ — Bali, jenž porazil vojsko Indry; bhagavat — Nejvyšších Pánů; pāda-ambujam — lotosové nohy; bibhrat — poté, co uchopil; muhuḥ — opakovanĕ; prema — láskou; vibhinnayā — které tálo; dhiyā — ze srdce; uvāca ha — pravil; ānanda — díky jeho extázi; jala — vody (slz); ākula — plné; īkṣaṇaḥ — jehož oči; prahṛṣṭa — zježené; romā — chlupy na jehož tĕle; nṛpa — ó králi (Parīkṣite); gadgada — zajíkající se; akṣaram — jehož slabiky.

Překlad

Bali, přemožitel Indrova vojska, znovu a znovu uchopoval lotosové nohy obou Pánů a pak promluvil ze srdce, které mu tálo jeho vroucí láskou. Ó králi, zatímco mu slzy extáze zalévaly oči a chlupy na tĕle se mu ježily, začal zajíkavĕ hovořit.

Význam

Śrīla Prabhupāda líčí tuto scénu v knize Kṛṣṇa takto: „Král Bali cítil takovou transcendentální radost, že opakovanĕ bral lotosové nohy Pánů do rukou a tiskl si je k hrudi a nĕkdy na hlavu. To mu přinášelo transcendentální blaženost. Z očí mu tekly slzy lásky a chlupy na tĕle se mu ježily.“

Verš

balir uvāca
namo ’nantāya bṛhate
namaḥ kṛṣṇāya vedhase
sāṅkhya-yoga-vitānāya
brahmaṇe paramātmane

Synonyma

baliḥ uvāca — Bali pravil; namaḥ — poklony; anantāya — Anantovi, nekonečnému Pánu; bṛhate — nejvĕtší bytosti; namaḥ — poklony; kṛṣṇāya — Kṛṣṇovi; vedhase — stvořiteli; sāṅkhyasāṅkhyové analýzy; yoga — a mystické yogy; vitānāya — šiřiteli; brahmaṇe — Absolutní Pravdĕ; parama-ātmane — Nadduši.

Překlad

Král Bali pravil: Klaním se nekonečnému Pánu Anantovi, nejvĕtší ze všech bytostí. A klaním se Pánu Kṛṣṇovi, stvořiteli vesmíru, jenž se zjevuje jako neosobní Absolutno a jako Nadduše, aby šířil zásady sāṅkhyi a yogy.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī určuje, že svrchovaným Anantou, o kterém se zde mluví, je Pán Balarāma, z nĕhož expanduje božský had Ananta Śeṣa. Neosobní Brahman je zdrojem textů, jimiž se zabývají sāṅkhyoví filosofové, zatímco osobní zastoupení Pána známé jako Paramātmā šíří učební texty yogy.

Verš

darśanaṁ vāṁ hi bhūtānāṁ
duṣprāpaṁ cāpy adurlabham
rajas-tamaḥ-svabhāvānāṁ
yan naḥ prāptau yadṛcchayā

Synonyma

darśanam — možnost vidĕt; vām — Vás dva; hi — vskutku; bhūtānām — pro bĕžné živé bytosti; duṣprāpam — vzácnĕ získávaná; ca api — a přesto; adurlabham — není příliš obtížné ji získat; rajaḥ — pod vlivem vášnĕ; tamaḥ — a nevĕdomosti; svabhāvānām — pro ty, kteří mají povahy; yat — která; naḥ — námi; prāptau — získaná; yadṛcchayā — bezpříčinnĕ.

Překlad

Vidĕt Vás dva Pány je příležitost, kterou vĕtšina živých bytostí získá jen vzácnĕ. Ale i osoby jako jsme my, ovlivnĕné kvalitami vášnĕ a nevĕdomosti, Vás mohou snadno spatřit, pokud se ze své vůle sami zjevíte.

Význam

Tím, že si Bali Mahārāja připisuje degradovaný démonský původ, popírá, že je příčinou návštĕvy Kṛṣṇy a Balarāmy jakákoliv duchovní kvalifikace. Bali si myslel: „Ani pokročilí členové řádu odříkání na cestách jñāny a yogy nejsou schopni potĕšit Pána, pokud se nezbaví své pýchy a závisti. O démonech, jako jsem já, nemluvĕ.“

Verš

daitya-dānava-gandharvāḥ
siddha-vidyādhra-cāraṇāḥ
yakṣa-rakṣaḥ-piśācāś ca
bhūta-pramatha-nāyakāḥ
viśuddha-sattva-dhāmny addhā
tvayi śāstra-śarīriṇi
nityaṁ nibaddha-vairās te
vayaṁ cānye ca tādṛśāḥ
kecanodbaddha-vaireṇa
bhaktyā kecana kāmataḥ
na tathā sattva-saṁrabdhāḥ
sannikṛṣṭāḥ surādayaḥ

Synonyma

daitya-dānava — démoni z rodů Daityů a Dānavů; gandharvāḥ — a Gandharvové, nebeští pĕvci; siddha-vidyādhara-cāraṇāḥ — polobozi Siddhové, Vidyādharové a Cāraṇové; yakṣa — Yakṣové (napůl zbožní duchové); rakṣaḥ — Rākṣasové (lidožraví duchové); piśācāḥ — masožraví démoni Piśācové; ca — a; bhūta — duchové; pramatha-nāyakāḥ — a zlí duchové Pramathové a Nāyakové; viśuddha — dokonale čistého; sattva — dobra; dhāmni — vůči vtĕlení; addhā — přímému; tvayi — Tobĕ; śāstra — jež zahrnuje zjevená písma; śarīriṇi — vlastníkovi takového tĕla; nityam — vždy; nibaddha — setrvávající; vairāḥ — v nepřátelství; te — oni; vayam — my; ca — také; anye — jiní; ca — a; tādṛśāḥ — jako oni; kecana — nĕkteří; udbaddha — zvláštĕ zatvrzelí; vaireṇa — s nenávistí; bhaktyā — s oddaností; kecana — nĕkteří; kāmataḥ — pocházející z chtíče; na — ne; tathā — tak; sattva — hmotnou kvalitou dobra; saṁrabdhāḥ — ti, kteří jsou ovládaní; sannikṛṣṭāḥ — přitahovaní; sura — polobozi; ādayaḥ — a další.

Překlad

Mnohé, kteří byli neustále pohroužení v nepřátelství vůči Tobĕ, jsi nakonec začal přitahovat, Ty, jenž jsi přímým ztĕlesnĕním transcendentálního dobra a jehož božská podoba v sobĕ zahrnuje zjevená písma. Mezi tyto napravené nepřátele patří Daityové, Dānavové, Gandharvové, Siddhové, Vidyādharové, Cāraṇové, Yakṣové, Rākṣasové, Piśācové, Bhūtové, Pramathové a Nāyakové a také my sami a mnozí další nám podobní. Nĕkteré z nás jsi začal přitahovat na základĕ mimořádné nenávisti, zatímco jiné kvůli jejich náladĕ oddanosti založené na chtíči. Ale polobozi a ostatní, kteří jsou omámení hmotným dobrem, necítí, že bys je takto přitahoval.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje tuto pasáž takto: Gandharvové, Siddhové, Vidyādharové a Cāraṇové jsou protivníky Nejvyššího Pána, když následují vedení démonů z rodů Daityů a Dānavů. Yakṣové, Rākṣasové, Piśācové a tak dále mají sklony k nepřátelství, protože jsou obvykle zahaleni nevĕdomostí. Nĕkteří darebáci, jako byli Śiśupāla a Pauṇḍraka, podléhají čisté kvalitĕ nevĕdomosti a jsou zcela pohroužení v meditaci o Pánu jako o svém nepříteli, a toto soustředĕné vĕdomí jim zajistí osvobození. Jiní, pod vlivem smíšené vášnĕ a nevĕdomosti, se s Pánem stýkají kvůli touze po postavení a slávĕ; Mahārāja Bali vidí sám v této kategorii. Pán Viṣṇu však přesto vĕnoval Balimu tu přízeň, že se v podzemní oblasti Sutaly stal jeho vrátným, tak jako démonům projevil přízeň tím, že je zabil a osvobodil, a Gandharvům tím, že je povĕřil opĕvováním Jeho slávy. Naproti tomu polobohům, kteří jsou pyšní na své postavení v kvalitĕ dobra, Pán dává smyslový požitek, který je ošálí, a tak na Nĕho zapomínají.

Verš

idam ittham iti prāyas
tava yogeśvareśvara
na vidanty api yogeśā
yoga-māyāṁ kuto vayam

Synonyma

idam — tuto; ittham — takto charakterizovanou; iti — tímto způsobem; prāyaḥ — vĕtšinou; tava — Tvou; yoga-īśvara — mistrů yogy; īśvara — ó nejvyšší vládce; na vidanti — neznají; api — ani; yoga-īśāḥ — mistři yogy; yoga-māyām — Tvou duchovní sílu klamu; kutaḥ — co potom; vayam — my.

Překlad

Ó Pane všech dokonalých yogīch, ani nejvĕtší mystici neznají Tvou duchovní sílu klamu ani jak jedná, o nás nemluvĕ.

Význam

Systematické pochopení nĕčeho by mĕlo zahrnovat poznání jak svarūpy neboli základní totožnosti daného objektu, tak viśeṣí, přívlastků, které jej odlišují od ostatních vĕcí. Māyā, energie, která prostupuje celou hmotnou existencí, je subtilnĕjší než obyčejné jevy. Proto jen Bůh a Jeho osvobození oddaní mohou znát její svarūpu a viśeṣu.

Verš

tan naḥ prasīda nirapekṣa-vimṛgya-yuṣmat
pādāravinda-dhiṣaṇānya-gṛhāndha-kūpāt
niṣkramya viśva-śaraṇāṅghry-upalabdha-vṛttiḥ
śānto yathaika uta sarva-sakhaiś carāmi

Synonyma

tat — takto; naḥ — k nám; prasīda — prosím buď milostivý; nirapekṣa — tĕmi, kdo nemají hmotné pohnutky; vimṛgya — vyhledávané; yuṣmat — Tvé; pāda — než nohy; aravinda — lotosové; dhiṣaṇa — útočištĕ; anya — jiné; gṛha — z domova; andha — slepou; kūpāt — který je studnou; niṣkramya — poté, co vyjdu; viśva — celému svĕtu; śaraṇa — tĕch, jež prospívají (stromů); aṅghri — u kořenů; upalabdha — získávané; vṛttiḥ — jejichž živobytí; śāntaḥ — klidný; yathā — jako; ekaḥ — sám; uta — nebo; sarva — všech; sakhaiḥ — s přáteli; carāmi — mohu se toulat.

Překlad

Prosím buď ke mnĕ milostivý, abych se mohl dostat ze slepé studny rodinného života – mého iluzorního domova – a najít pravé útočištĕ u Tvých lotosových nohou, které vždy vyhledávají mudrci nemající sobecké touhy. Potom se budu moci svobodnĕ toulat, buď sám, anebo ve společnosti velkých svĕtců, kteří jsou přáteli všech bytostí, a nacházet životní nezbytnosti u kořenů stromů, jež obdarovávají celý svĕt.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī uvádí, že Śrī Kṛṣṇa Baliho v odpovĕď na jeho modlitby vyzval, aby si vybral nĕjaké požehnání, a v tomto verši Bali vznáší svoji žádost. Prosí, aby byl zproštĕn zapletení v hmotném životĕ, aby mohl svobodnĕ opustit domov a toulat se divočinou s jediným útočištĕm v podobĕ Pánových lotosových nohou. Ohlednĕ živobytí Bali navrhuje, že přijme pomoc od lesních stromů, u jejichž kořenů leží ovoce, které se dá jíst, a listí, na kterém se dá spát, připravené pro každého, kdo je bude potřebovat. A bude-li k nĕmu Pán zvláštĕ milostivý, Bali doufá, že se nebude muset toulat sám, ale bude moci putovat ve společnosti Kṛṣṇových oddaných.

Verš

śādhy asmān īśitavyeśa
niṣpāpān kuru naḥ prabho
pumān yac chraddhayātiṣṭhaṁś
codanāyā vimucyate

Synonyma

śādhi — prosím nařiď; asmān — nám; īśitavya — tĕch, kdo podléhají vládĕ; īśa — ó vládce; niṣpāpān — bez hříchu; kuru — prosím učiň; naḥ — nás; prabho — ó Pane; pumān — človĕk; yat — který; śraddhayā — s vírou; ātiṣṭhan — vykonávající; codanāyāḥ — pokynů písem; vimucyate — osvobozuje se od.

Překlad

Ó Pane všech podřízených bytostí, prosím řekni nám, co máme dĕlat, a tak nás oprosti od všeho hříchu. Ten, kdo s vírou koná Tvé nařízení, ó Pane, se již nemusí řídit bĕžnými védskými obřady.

Význam

Ācāryové vysvĕtlují Baliho myšlenky takto: Bali Mahārāja přemýšlel, že žádat přímo o osvobození od nĕho mohlo být příliš troufalé, a proto uvažuje, že se nejprve bude muset dostatečnĕ očistit. Myslí na to, že Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma za ním museli přijít s nĕjakým určitým zámĕrem; může-li dostat od Pánů pokyn a vykonat ho, bude to pro nĕj ta nejlepší příležitost k očištĕní. Je to tak, jak Bali říká – oddaný, který jedná na pokyn Osobnosti Božství, již nemusí dodržovat obĕtní pokyny a zákazy uvedené ve Védách.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
āsan marīceḥ ṣaṭ putrā
ūrṇāyāṁ prathame ’ntare
devāḥ kaṁ jahasur vīkṣya
sutaṁ yabhitum udyatam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; āsan — bylo; marīceḥ — Marīciho; ṣaṭ — šest; putrāḥ — synů; ūrṇāyām — zrozených z lůna Ūrṇy (jeho ženy); prathame — bĕhem první; antare — vlády Manua; devāḥ — polobozi; kam — Pánu Brahmovi; jahasuḥ — smáli se; vīkṣya — když vidĕli; sutām — se svou dcerou (Sarasvatī); yabhitum — souložit; udyatam — připraveného.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Bĕhem vĕku prvního Manua mĕl mudrc Marīci šest synů se svou ženou Ūrṇou. Všichni byli vznešenými polobohy, ale jednou se smáli Pánu Brahmovi, když ho vidĕli, jak se chystá k sexu se svojí dcerou.

Verš

tenāsurīm agan yonim
adhunāvadya-karmaṇā
hiraṇyakaśipor jātā
nītās te yoga-māyayā
devakyā udare jātā
rājan kaṁsa-vihiṁsitāḥ
sā tān śocaty ātmajān svāṁs
ta ime ’dhyāsate ’ntike

Synonyma

tena — kvůli tomu; āsurīm — démonského; agan — vstoupili; yonim — do lůna; adhunā — okamžitĕ; avadya — nevhodnému; karmaṇā — kvůli činu; hiraṇyakaśipoḥ — Hiraṇyakaśipuovi; jātāḥ — narození; nītāḥ — přivedení; te — oni; yoga-māyayā — působením Pánovy božské energie klamu; devakyāḥ — Devakī; udare — z lůna; jātāḥ — narození; rājan — ó králi (Bali); kaṁsa — Kaṁsou; vihiṁsitāḥ — zavraždĕní; — ona; tān — pro nĕ; śocati — naříká; ātma-jān — syny; svān — své; te — oni; ime — ti samí; adhyāsate — žijí; antike — poblíž.

Překlad

Kvůli tomu nevhodnému činu dostali okamžitĕ démonská tĕla, a tak se narodili jako synové Hiraṇyakaśipua. Bohynĕ Yogamāyā je pak Hiraṇyakaśipuovi odebrala a narodili se znovu z lůna Devakī. Poté je zavraždil Kaṁsa, ó králi. Devakī pro nĕ stále naříká, neboť je považuje za své syny. Titíž synové Marīciho teď žijí tady s tebou.

Význam

Ācāryové Śrīdhara Svāmī a Viśvanātha Cakravartī vysvĕtlují, že poté, co Kṛṣṇova Yogamāyā vzala Marīciho šest synů Hiraṇyakaśipuovi, nejprve je nechala prožít ještĕ jeden život jako dĕti jiného velkého démona, Kālanemiho, a pak je nakonec přemístila do lůna Devakī.

Verš

ita etān praṇeṣyāmo
mātṛ-śokāpanuttaye
tataḥ śāpād vinirmaktā
lokaṁ yāsyanti vijvarāḥ

Synonyma

itaḥ — odsud; etān — je; praṇeṣyāmaḥ — přejeme si vzít; mātṛ — jejich matky; śoka — nářek; apanuttaye — abychom rozptýlili; tataḥ — potom; śāpāt — svého prokletí; vinirmuktāḥ — zbavení; lokam — na svou planetu (polobohů); yāsyanti — půjdou; vijvarāḥ — vysvobozeni z horečnatého stavu.

Překlad

Chceme je odsud odvést, abychom rozptýlili žal jejich matky. Oni pak budou zbaveni prokletí, osvobozeni od všeho utrpení a vrátí se do svého domova na nebesích.

Význam

Śrīla Prabhupāda ve svých výkladech ke druhé kapitole tohoto zpĕvu, slokám 5 a 8, poukazuje na to, že Marīciho synové byli odsouzeni za svůj přestupek vůči Pánu Brahmovi, a navíc je Hiraṇyakaśipu kdysi proklel, že je v nĕkterém z příštích životů zabije jejich vlastní otec. Toto prokletí vyplnil Vasudeva tím, že dovolil Kaṁsovi, aby je jednoho po druhém zavraždil.

Verš

smarodgīthaḥ pariṣvaṅgaḥ
pataṅgaḥ kṣudrabhṛd ghṛṇī
ṣaḍ ime mat-prasādena
punar yāsyanti sad-gatim

Synonyma

smara-udgīthaḥ pariṣvaṅgaḥ — Smara, Udgītha a Pariṣvaṅga; pataṅgaḥ kṣudrabhṛt ghṛṇī — Pataṅga, Kṣudrabhṛt a Ghṛṇī; ṣaṭ — šest; ime — tĕchto; mat — Mou; prasādena — milostí; punaḥ — znovu; yāsyanti — půjdou; sat — svĕtců; gatim — do sídla.

Překlad

Mou milostí se tĕchto šest – Smara, Udgītha, Pariṣvaṅga, Pataṅga, Kṣudrabhṛt a Ghṛṇī – vrátí do sídla čistých svĕtců.

Význam

Toto jsou jména, která tĕchto šest dĕtí mĕlo, když se nejprve narodily jako synové Marīciho. Když se nejstarší, Smara, znovu narodil Vasudevovi, jmenoval se Kīrtimān. To je zaznamenáno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.1.57):

kīrtimantaṁ prathama-jaṁ
kaṁsāyānakadundubhiḥ
arpayām āsa kṛcchreṇa
so 'nṛtad ati-vihvalaḥ

„Vasudevu velmi znepokojovaly obavy z porušeného vlastního slibu, čímž by se stal lhářem. S bolestí v srdci proto předal svého prvorozeného syna, který se jmenoval Kīrtimān, do rukou Kaṁsy.“

Verš

ity uktvā tān samādāya
indrasenena pūjitau
punar dvāravatīm etya
mātuḥ putrān ayacchatām

Synonyma

iti — takto; uktvā — když promluvili; tān — je; samādāya — když vzali; indrasenena — Mahārājem Balim; pūjitau — oba uctĕní; punaḥ — znovu; dvāravatīm — do Dvāraky; etya — poté, co odešli; mātuḥ — své matky; putrān — syny; ayacchatām — předali.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Po tĕchto slovech byli Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma náležitĕ uctĕni Mahārājem Balim, vzali šest synů a vrátili se do Dvāraky, kde je předali své matce.

Verš

tān dṛṣṭvā bālakān devī
putra-sneha-snuta-stanī
pariṣvajyāṅkam āropya
mūrdhny ajighrad abhīkṣṇaśaḥ

Synonyma

tān — je; dṛṣṭvā — když vidĕla; bālakān — chlapce; devī — bohynĕ (Devakī); putra — ke svým synům; sneha — z lásky; snuta — tekoucí; stanī — jejíž ňadra; pariṣvajya — poté, co je objala; aṅkam — na klín; āropya — poté, co je posadila; mūrdhni — k jejich hlavám; ajighrat — čichala; abhīkṣṇaśaḥ — opakovanĕ.

Překlad

Když bohynĕ Devakī spatřila své ztracené dĕti, pocítila k nim takovou lásku, že jí z ňader vytékalo mléko. Objala je, a poté, co si je posadila na klín, znovu a znovu čichala k jejich hlavám.

Verš

apāyayat stanaṁ prītā
suta-sparśa-parisnutam
mohitā māyayā viṣṇor
yayā sṛṣṭiḥ pravartate

Synonyma

apāyayat — nechala je napít se; stanam — ze svých ňader; prītā — láskyplnĕ; suta — jejích synů; sparśa — díky doteku; parisnutam — zvlhlých; mohitā — zmatená; māyayā — klamnou energií; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; yayā — jejímž působením; sṛṣṭiḥ — stvoření; pravartate — vzniká.

Překlad

Láskyplnĕ dovolila svým synům napít se z jejích ňader, jež zvlhla mlékem po pouhém doteku. Upadla do transu působením stejné klamné energie Pána Viṣṇua, která uvádí do chodu stvoření vesmíru.

Význam

Podle mínĕní Śrīly Jīvy Gosvāmīho se zde slovo sṛṣṭi může také vztahovat na tvůrčí proces, kterým Pánova Yogamāyā chystá podmínky pro Jeho zábavy. Rozhodnĕ nepřipadá v úvahu, že by matku Devakī mohl ovlivňovat hmotný aspekt Māyi.

Verš

pītvāmṛtaṁ payas tasyāḥ
pīta-śeṣaṁ gadā-bhṛtaḥ
nārāyaṇāṅga-saṁsparśa-
pratilabdhātma-darśanāḥ
te namaskṛtya govindaṁ
devakīṁ pitaraṁ balam
miṣatāṁ sarva-bhūtānāṁ
yayur dhāma divaukasām

Synonyma

pītvā — poté, co se napili; amṛtam — nektarového; payaḥ — mléka; tasyāḥ — jejího; pīta — z toho, co bylo dříve pito; śeṣam — zbytků; gadā-bhṛtaḥ — Kṛṣṇy, jenž nosí kyj; nārāyaṇa — Nejvyššího Pána, Nārāyaṇa (Kṛṣṇy); aṅga — tĕla; saṁsparśa — díky doteku; pratilabdha — znovu nabyli; ātma — své původní totožnosti (jako polobozi); darśanāḥ — vnímání; te — oni; namaskṛtya — poté, co se poklonili; govindam — Pánu Kṛṣṇovi; devakīm — Devakī; pitaram — svému otci; balam — a Pánu Balarāmovi; miṣatām — zatímco přihlíželi; sarva — všichni; bhūtānām — lidé; yayuḥ — odešli; dhāma — do sídla; diva-okasām — polobohů.

Překlad

Tím, že se napili jejího nektarového mléka, které předtím pil samotný Kṛṣṇa, se šest synů dotklo transcendentálního tĕla Pána, Nārāyaṇa, a tento dotek v nich probudil jejich původní totožnosti. Poklonili se Govindovi, Devakī, svému otci a Balarāmovi a pak se před očima všech odebrali do sídla polobohů.

Význam

Pán Kṛṣṇa zůstal jako novorozenĕ s Devakī a Vasudevou jen velmi krátkou dobu. Nejprve se jim zjevil ve své čtyřruké podobĕ Viṣṇua a po vyslechnutí jejich modliteb se pro jejich potĕšení promĕnil ve zdánlivĕ obyčejné nemluvnĕ. Vasudeva Ho ale ihned vynesl z Kaṁsova vĕzení, aby Ho uchránil před osudem Jeho bratrů. Ještĕ předtím, než Ho Vasudeva odnesl, Ho matka Devakī jednou nakojila, aby bĕhem dlouhé cesty do Nanda-vraji nemĕl žízeň. To se dozvídáme z komentáře Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura.

Verš

taṁ dṛṣṭvā devakī devī
mṛtāgamana-nirgamam
mene su-vismitā māyāṁ
kṛṣṇasya racitāṁ nṛpa

Synonyma

tam — toto; dṛṣṭvā — když vidĕla; devakī — Devakī; devī — božská; mṛta — mrtvých (synů); āgamana — návrat; nirgamam — a odchod; mene — pomyslela si; su — velmi; vismitā — užaslá; māyām — kouzlo; kṛṣṇasya — Kṛṣṇou; racitām — vytvořené; nṛpa — ó králi (Parīkṣite).

Překlad

Božská Devakī žasla, ó králi, když vidĕla své syny vrátit se ze sídla smrti a potom zase odejít. Usoudila, že to všechno byl jen přelud vytvořený Kṛṣṇou.

Verš

evaṁ-vidhāny adbhutāni
kṛṣṇasya paramātmanaḥ
vīryāṇy ananta-vīryasya
santy anantāni bhārata

Synonyma

evam-vidhāni — takové; adbhutāni — podivuhodné; kṛṣṇasya — Kṛṣṇy; parama-ātmanaḥ — Nejvyšší Duše; vīryāṇi — činy; ananta — neomezená; vīryasya — jehož udatnost; santi — jsou; anantāni — nekonečné; bhārata — ó potomku Bharaty.

Překlad

Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Duše, Pán neomezené udatnosti, vykonal bezpočet zábav stejnĕ podivuhodných, jako je tato, ó potomku Bharaty.

Verš

śrī-sūta uvāca
ya idam anuśṛṇoti śrāvayed vā murāreś
caritam amṛta-kīrter varṇitaṁ vyāsa-putraiḥ
jagad-agha-bhid alaṁ tad-bhakta-sat-karṇa-pūraṁ
bhagavati kṛta-citto yāti tat-kṣema-dhāma

Synonyma

śrī-sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta pravil (mudrcům shromáždĕným v Naimiṣāraṇyi, kterým opakoval rozhovor mezi Śukadevou Gosvāmīm a Parīkṣitem Mahārājem); yaḥ — každý, kdo; idam — tuto; anuśṛṇoti — patřičným způsobem vyslechne; śrāvayet — umožní druhým vyslechnout; — nebo; murāreḥ — Pána Kṛṣṇy, hubitele démona Mury; caritam — zábavu; amṛta — nesmrtelná; kīrteḥ — jehož sláva; varṇitam — popsanou; vyāsa-putraiḥ — ctihodným synem Vyāsadevy; jagat — vesmíru; agha — hříchy; bhit — (zábava) jež ničí; alam — beze zbytku; tat — Jeho; bhakta — pro oddané; sat — transcendentální; karṇa-pūram — ozdobu uší; bhagavati — na Nejvyššího Pána; kṛta — upírající; cittaḥ — mysl; yāti — jde; tat — Jeho; kṣema — příznivého; dhāma — do osobního sídla.

Překlad

Śrī Sūta Gosvāmī pravil: Tato zábava, kterou sehrál Pán Murāri, jehož sláva je vĕčná, ničí všechny hříchy vesmíru a slouží jako transcendentální ozdoba pro uši Jeho oddaných. Každý, kdo pozornĕ vyslechne či vypráví tuto zábavu, jak ji líčí ctihodný syn Vyāsy, bude schopný upřít mysl v meditaci na Nejvyššího Pána a dosáhnout dokonale příznivého království Boha.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho naslouchání o podivuhodných událostech ze života Pána Kṛṣṇy ničí hříchy způsobem, který je dokonalý (alam), protože je snadný. Každý se může tohoto naslouchání snadno zúčastnit, a ti, kdo se stali oddanými Kṛṣṇy, vždy s radostí používají hovory o Nĕm jako ozdoby svých uší. Neustálé pronášení transcendentální slávy Pána Kṛṣṇy žehná všem – nejen tĕm, kdo byli přítomní, když ji Pán projevoval, ale i Śukadevovi Gosvāmīmu, Sūtovi Gosvāmīmu, všem, kdo ji od té doby slyšeli a každému obyvateli tohoto vesmíru, který o ní uslyší v budoucnosti.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k osmdesáté páté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Pán Kṛṣṇa poučuje Vasudevu a oživuje syny Devakī.“