Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.85.52

Verš

ity uktvā tān samādāya
indrasenena pūjitau
punar dvāravatīm etya
mātuḥ putrān ayacchatām

Synonyma

iti — takto; uktvā — když promluvili; tān — je; samādāya — když vzali; indrasenena — Mahārājem Balim; pūjitau — oba uctĕní; punaḥ — znovu; dvāravatīm — do Dvāraky; etya — poté, co odešli; mātuḥ — své matky; putrān — syny; ayacchatām — předali.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Po tĕchto slovech byli Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma náležitĕ uctĕni Mahārājem Balim, vzali šest synů a vrátili se do Dvāraky, kde je předali své matce.