Skip to main content

Sloka 40

Text 40

Verš

Text

darśanaṁ vāṁ hi bhūtānāṁ
duṣprāpaṁ cāpy adurlabham
rajas-tamaḥ-svabhāvānāṁ
yan naḥ prāptau yadṛcchayā
darśanaṁ vāṁ hi bhūtānāṁ
duṣprāpaṁ cāpy adurlabham
rajas-tamaḥ-svabhāvānāṁ
yan naḥ prāptau yadṛcchayā

Synonyma

Synonyms

darśanam — možnost vidĕt; vām — Vás dva; hi — vskutku; bhūtānām — pro bĕžné živé bytosti; duṣprāpam — vzácnĕ získávaná; ca api — a přesto; adurlabham — není příliš obtížné ji získat; rajaḥ — pod vlivem vášnĕ; tamaḥ — a nevĕdomosti; svabhāvānām — pro ty, kteří mají povahy; yat — která; naḥ — námi; prāptau — získaná; yadṛcchayā — bezpříčinnĕ.

darśanam — the vision; vām — of You two; hi — indeed; bhūtānām — for living beings in general; duṣprāpam — rarely achieved; ca api — yet still; adurlabham — not difficult to obtain; rajaḥ — in passion; tamaḥ — and ignorance; svabhāvānām — for those whose natures; yat — in that; naḥ — by us; prāptau — obtained; yadṛcchayā — causelessly.

Překlad

Translation

Vidĕt Vás dva Pány je příležitost, kterou vĕtšina živých bytostí získá jen vzácnĕ. Ale i osoby jako jsme my, ovlivnĕné kvalitami vášnĕ a nevĕdomosti, Vás mohou snadno spatřit, pokud se ze své vůle sami zjevíte.

Seeing You Lords is a rare achievement for most living beings. But even persons like us, situated in the modes of passion and ignorance, can easily see You when You reveal Yourself by Your own sweet will.

Význam

Purport

Tím, že si Bali Mahārāja připisuje degradovaný démonský původ, popírá, že je příčinou návštĕvy Kṛṣṇy a Balarāmy jakákoliv duchovní kvalifikace. Bali si myslel: „Ani pokročilí členové řádu odříkání na cestách jñāny a yogy nejsou schopni potĕšit Pána, pokud se nezbaví své pýchy a závisti. O démonech, jako jsem já, nemluvĕ.“

By ascribing to himself the degraded status of a demoniac birth, Bali Mahārāja denied any spiritual qualification for being visited by Kṛṣṇa and Balarāma. What to speak of demons like himself, Bali thought, even advanced renunciants on the paths of jñāna and yoga fail to please the Lord when they do not give up their pride and envy.