Skip to main content

Sloka 10

Text 10

Verš

Text

indriyaṁ tv indriyāṇāṁ tvaṁ
devāś ca tad-anugrahaḥ
avabodho bhavān buddher
jīvasyānusmṛtiḥ satī
indriyaṁ tv indriyāṇāṁ tvaṁ
devāś ca tad-anugrahaḥ
avabodho bhavān buddher
jīvasyānusmṛtiḥ satī

Synonyma

Synonyms

indriyam — schopnost osvĕtlovat jejich objekty; tu — a; indriyāṇām — smyslů; tvam — Ty; devāḥ — polobozi (kteří usmĕrňují různé smysly); ca — a; tat — jejich (polobohů); anugrahaḥ — milost (díky níž mohou smysly jednat); avabodhaḥ — schopnost rozhodování; bhavān — Ty; buddheḥ — inteligence; jīvasya — živé bytosti; anusmṛtiḥ — schopnost vzpomínání; satī — správného.

indriyam — the power to illuminate their objects; tu — and; indriyāṇām — of the senses; tvam — You; devāḥ — the demigods (who regulate the various senses); ca — and; tat — of them (the demigods); anugrahaḥ — the mercy (by which one’s senses can act); avabodhaḥ — the power of decision; bhavān — You; buddheḥ — of intelligence; jīvasya — of the living entity; anusmṛtiḥ — the power of recollection; satī — correct.

Překlad

Translation

Jsi schopnost smyslů vyjevovat jejich objekty, jsi polobozi vládnoucí smyslům a svolení, jež tito polobozi dávají ke smyslovým činnostem. Jsi schopnost inteligence rozhodovat se a schopnost živé bytosti přesnĕ si vzpomínat.

You are the power of the senses to reveal their objects, the senses’ presiding demigods, and the sanction these demigods give for sensory activity. You are the capacity of the intelligence for decision-making, and the living being’s ability to remember things accurately.

Význam

Purport

Śrīla Viśvanātha Cakravartī podotýká, že kdykoliv jeden z hmotných smyslů zkoumá svůj objekt, musí k tomu dát svolení polobůh vládnoucí příslušnému smyslovému orgánu. Ācārya Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje slovo anusmṛti v tomto verši v jeho vyšším významu, jako uznání sebe sama za vĕčnou duchovní duši.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī points out that whenever one of the material senses is involved with its object, the presiding demigod of that particular sense organ must give his sanction. Ācārya Viśvanātha Cakravartī explains the word anusmṛti in this verse in its higher sense, as one’s recognition of himself as an eternal spirit soul.