Skip to main content

KAPITOLA OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ

Co učili mudrci na Kurukṣetře

Tato kapitola líčí, jak se velcí mudrci shromáždili na Kurukṣetře, aby uctili příznivou událost v podobĕ zatmĕní slunce, jak oslavovali Pána Kṛṣṇu a jak Vasudeva se zaujetím konal obĕti.

U příležitosti zatmĕní slunce na Kurukṣetře získaly vznešené ženy jako Kuntī, Draupadī a Subhadrā možnost se setkat s královnami Pána Kṛṣṇy. Žasly, když vidĕly, jak moc Pánovy manželky svého muže milují. Zatímco se ženy bavily mezi sebou a muži taktéž, dospĕli na místo velcí mudrci v čele s Nāradou a Vyāsadevou, kteří si přáli vidĕt Pána Kṛṣṇu. Různí králové a další vůdčí osobnosti, včetnĕ Pāṇḍuovců, Kṛṣṇy a Balarāmy, kteří sedĕli a odpočívali, při spatření mudrců ihned povstali. Všichni se tĕmto velkým duším poklonili, zeptali se, jak se jim daří, a uctili je nabídnutím sedadel, vody a tak dále. Pán Kṛṣṇa potom řekl: „Teď jsou naše životy úspĕšné, protože jsme dosáhli životního cíle – setkání s velkými mudrci a mistry yogy, což je vzácné i pro polobohy. Voda na svatém poutním místĕ a bohové v podobách božstev mohou očistit jen po dlouhé dobĕ, ale svatí mudrci očišťují jen tím, že je človĕk spatří. Ti, kdo se ztotožňují se svými tĕly a opomíjejí vzdávat úctu transcendentálním mudrcům, jako jste vy, nejsou o nic lepší než osli.“

Mudrci byli zmatení, když slyšeli Pána Kṛṣṇu takto hovořit v náladĕ pouhého smrtelníka, a chvíli mlčeli. Pak pravili: „Jak úžasný je náš Pán! Zahaluje svou pravou totožnost tím, že jedná jako človĕk a předstírá, že podléhá vyšší vládĕ. Jistĕ tak promluvil jen proto, aby osvítil obyčejné lidi. Toto Jeho jednání je doopravdy nepochopitelné.“ Mudrci pokračovali v oslavování Pána jako Nejvyšší Osobnosti Božství, Nadduše a přítele a ctitele brāhmaṇů.

Poté, co mudrci dokončili svou chválu, Pán Kṛṣṇa se jim poklonil a oni Ho požádali o svolení, aby se mohli vrátit do svých pousteven. V tu chvíli však předstoupil Vasudeva, složil mudrcům poklony a zeptal se: „Co může človĕk dĕlat, aby se vysvobodil z pout plodonosného jednání?“ Mudrci odpovĕdĕli: „Z pout plodonosných činů se vysvobodíš uctíváním Nejvyššího Pána Hariho konáním védských obĕtí.“ Vasudeva pak požádal mudrce, aby přijali úlohu jeho knĕží, a uspořádal védské obĕti s použitím prvotřídních předmĕtů. Poté Vasudeva vĕnoval knĕžím cenné dary v podobĕ krav a šperků a také brāhmaṇské dívky na vdávání. Potom vykonal obřadní koupel značící konec obĕti a všechny bohatĕ nakrmil, dokonce i vesnické psy. Pak rozdal hojné dary svým příbuzným, různým králům a dalším. Ti všichni se rozloučili se Śrī Kṛṣṇou a vrátili do svých domovů.

Nanda Mahārāja kvůli silné náklonnosti ke svým příbuzným nedokázal odjet a zůstal na Kurukṣetře tři mĕsíce, bĕhem kterých mu Yaduovci s úctou sloužili. Při jedné příležitosti začal Vasudeva popisovat hluboké přátelství, které mu Nanda projevil, a nepokrytĕ ronil slzy. Na konci tří mĕsíců Nanda s vřelými pozdravy na rozloučenou od všech Yaduovců odjel do Mathury. Když Yaduovci vidĕli, že brzy začne období dešťů, vrátili se do Dvāraky, kde obyvatelům svého hlavního mĕsta vyprávĕli vše, co se na Kurukṣetře odehrálo.

Verš

śrī-śuka uvāca
śrutvā pṛthā subala-putry atha yājñasenī
mādhavy atha kṣitipa-patnya uta sva-gopyaḥ
kṛṣṇe ’khilātmani harau praṇayānubandhaṁ
sarvā visismyur alam aśru-kalākulākṣyaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; śrutvā — když slyšely; pṛthā — Kuntī; subala-putrī — Gāndhārī, dcera krále Subaly; atha — a; yājñasenī — Draupadī; mādhavī — Subhadrā; atha — a; kṣiti-pa — králů; patnyaḥ — manželky; uta — také; sva — (Pána Kṛṣṇy) vlastní; gopyaḥgopī; kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; akhila — všech; ātmani — Duši; harau — Nejvyššímu Pánu Harimu; praṇaya — láskyplné; anubandham — o připoutanosti; sarvāḥ — všechny; visismyuḥ — užasly; alam — velmi; aśru-kala — slzami; ākula — plnící se; akṣyaḥ — jejichž oči.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Pṛthā, Gāndhārī, Draupadī, Subhadrā, manželky dalších králů i Pánovy přítelkynĕ pasačky všechny žasly, když slyšely o hluboké lásce, kterou královny chovaly k Pánu Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství a Duši všech bytostí, a oči se jim zalily slzami.

Význam

Draupadī je v tomto shromáždĕní vznešených žen hlavní posluchačkou, protože právĕ ona – jak vysvĕtluje Śrīla Śrīdhara Svāmī – položila otázku, na kterou královny Pána Kṛṣṇy odpovĕdĕly tím, že vyprávĕly své příbĕhy. Jelikož Gāndhārī a ostatní zde uvedené ženy nebyly v minulé kapitole ani zmínĕné, Ācārya Śrīdhara z toho vyvozuje, že musely slyšet vyprávĕní královen pouze zprostředkovanĕ. Draupadī by ostatnĕ nikdy nemluvila tak otevřenĕ v přítomnosti Pṛthy a Gāndhārī, které byly starší než ona, ani před gopīmi, které nemĕly královny ze Dvāraky příliš v lásce. Ačkoliv i gopī ronily slzy, bylo to spíš kvůli tomu, že se jim připomnĕly zábavy Śrī Kṛṣṇy, než kvůli nĕjaké náklonnosti mezi nimi a královnami.

Mĕli bychom samozřejmĕ mít na pamĕti, že na duchovní úrovni vždy vládne dokonalý soulad. Zdánlivý konflikt mezi čistými oddanými je nĕco úplnĕ jiného než svĕtská závist a sváry. Žárlivost gopī byla spíš okázalá než niterná, neboť ji projevovaly jako extatický příznak své překypující lásky ke Kṛṣṇovi. Śrīla Śrīdhara Svāmipāda dále rozebírá sousloví sva-gopyaḥ tak, že vyjadřuje, že tyto gopī představovaly sva-svarūpu královen, původní vzory, jejichž byly královny konkrétními expanzemi.

Verš

iti sambhāṣamāṇāsu
strībhiḥ strīṣu nṛbhir nṛṣu
āyayur munayas tatra
kṛṣṇa-rāma-didṛkṣayā
dvaipāyano nāradaś ca
cyavano devalo ’sitaḥ
viśvāmitraḥ śatānando
bharadvājo ’tha gautamaḥ
rāmaḥ sa-śiṣyo bhagavān
vasiṣṭho gālavo bhṛguḥ
pulastyaḥ kaśyapo ’triś ca
mārkaṇḍeyo bṛhaspatiḥ
dvitas tritaś caikataś ca
brahma-putrās tathāṅgirāḥ
agastyo yājñavalkyaś ca
vāmadevādayo ’pare

Synonyma

iti — takto; sambhāṣamāṇāsu — zatímco rozmlouvaly; strībhiḥ — se ženami; strīṣu — ženy; nṛbhiḥ — s muži; nṛṣu — muži; āyayuḥ — dorazili; munayaḥ — velcí mudrci; tatra — na to místo; kṛṣṇa-rāma — Pána Kṛṣṇu a Pána Balarāmu; didṛkṣayā — s touhou vidĕt; dvaipāyanaḥ — Dvaipāyana Vedavyāsa; nāradaḥ — Nārada; ca — a; cyavanaḥ devalaḥ asitaḥ — Cyavana, Devala a Asita; viśvāmitraḥ śatānandaḥ — Viśvāmitra a Śatānanda; bharadvājaḥ atha gautamaḥ — Bharadvāja a Gautama; rāmaḥ — Paraśurāma; sa — se; śiṣyaḥ — svými žáky; bhagavān — inkarnace Nejvyššího Pána; vasiṣṭhaḥ gālavaḥ bhṛguḥ — Vasiṣṭha, Gālava a Bhṛgu; pulastyaḥ kaśyapaḥ atriḥ ca — Pulastya, Kaśyapa a Atri; mārkaṇḍeyaḥ bṛhaspatiḥ — Mārkaṇḍeya a Bṛhaspati; dvitaḥ tritaḥ ca ekataḥ ca — Dvita, Trita a Ekata; brahma-putrāḥ — synové Pána Brahmy (Sanaka, Sanat, Sananda a Sanātana); tathā — a také; aṅgirāḥ — Aṅgirā; agastyaḥ yājñavalkyaḥ ca — Agastya a Yājñavalkya; vāmadeva-ādayaḥ — v čele s Vāmadevou; apare — další.

Překlad

Zatímco ženy takto rozmlouvaly mezi sebou a muži zase s dalšími muži, dorazilo tam mnoho velkých mudrců dychtících vidĕt Pána Kṛṣṇu a Pána Balarāmu. Mezi nimi byli Dvaipāyana, Nārada, Cyavana, Devala a Asita, Viśvāmitra, Śatānanda, Bharadvāja a Gautama, Pán Paraśurāma a jeho žáci, Vasiṣṭha, Gālava, Bhṛgu, Pulastya a Kaśyapa, Atri, Mārkaṇḍeya a Bṛhaspati, Dvita, Trita, Ekata a čtyři Kumārové a Aṅgirā, Agastya, Yājñavalkya a Vāmadeva.

Verš

tān dṛṣṭvā sahasotthāya
prāg āsīnā nṛpādayaḥ
pāṇḍavāḥ kṛṣṇa-rāmau ca
praṇemur viśva-vanditān

Synonyma

tān — je; dṛṣṭvā — když spatřili; sahasā — okamžitĕ; utthāya — poté, co vstali; prāk — dosud; āsīnāḥ — sedící; nṛpa-ādayaḥ — králové a další; pāṇḍavāḥ — Pāṇḍuovci; kṛṣṇa-rāmau — Kṛṣṇa a Balarāma; ca — také; praṇemuḥ — poklonili se; viśva — celým vesmírem; vanditān — tĕm, kteří jsou ctĕní.

Překlad

Jakmile králové a další urození muži, kteří sedĕli, spatřili blížící se mudrce, okamžitĕ vstali včetnĕ bratrů Pāṇḍuovců a Kṛṣṇy s Balarāmou. Všichni se pak poklonili mudrcům, kteří jsou ctĕní po celém vesmíru.

Verš

tān ānarcur yathā sarve
saha-rāmo ’cyuto ’rcayat
svāgatāsana-pādyārghya-
mālya-dhūpānulepanaiḥ

Synonyma

tān — je; ānarcuḥ — uctili; yathā — náležitĕ; sarve — všechny; saha-rāma — včetnĕ Pána Balarāmy; acyutaḥ — a Pána Kṛṣṇy; arcayat — uctívali je; sv-āgata — zdravicemi; āsana — sedadly; pādya — vodou na omytí nohou; arghya — vodou k pití; mālya — kvĕtinovými girlandami; dhūpa — vonnými tyčinkami; anulepanaiḥ — a santálovou pastou.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, Pán Balarāma a ostatní králové a vůdcové náležitĕ uctili mudrce tím, že jim nabídli příjemná slova na uvítanou, sedadla, vodu na omytí nohou, vodu k pití, kvĕtinové girlandy, vonné tyčinky a santálovou pastu.

Verš

uvāca sukham āsīnān
bhagavān dharma-gup-tanuḥ
sadasas tasya mahato
yata-vāco ’nuśṛṇvataḥ

Synonyma

uvāca — řekl; sukham — pohodlnĕ; āsīnān — usazeným; bhagavān — Nejvyšší Pán; dharma — náboženství; gup — prostředek ochrany; tanuḥ — jehož tĕlo; sadasaḥ — ve shromáždĕní; tasya — tom; mahataḥ — velkým duším; yata — zadržovaná; vācaḥ — jejichž řeč; anuśṛṇvataḥ — jak pozornĕ poslouchali.

Překlad

Poté, co byli mudrci pohodlnĕ usazeni, Nejvyšší Pán Kṛṣṇa, jehož transcendentální tĕlo ochraňuje náboženské zásady, je uprostřed onoho velkého shromáždĕní oslovil. Všichni mlčky poslouchali s napjatou pozorností.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
aho vayaṁ janma-bhṛto
labdhaṁ kārtsnyena tat-phalam
devānām api duṣprāpaṁ
yad yogeśvara-darśanam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; aho — ó; vayam — my; janma-bhṛtaḥ — narodili jsme se úspĕšnĕ; labdham — získaný; kārtsnyena — v plné míře; tat — toho (zrození); phalam — plod; devānām — pro polobohy; api — dokonce; duṣprāpam — vzácnĕ získaný; yat — který; yoga-īśvara — mistrů yogy; darśanam — spatření.

Překlad

Nejvyšší Pán řekl: Teď jsou naše životy doopravdy úspĕšné, neboť jsme dosáhli konečného životního cíle: vidĕt velké mistry yogy, což se zřídkakdy podaří dokonce i polobohům.

Význam

Přestože se polobozi jako správci vesmíru tĕší velkým výsadám, jen vzácnĕ vídají mudrce, jako je Nārada a Vyāsadeva. O co vzácnĕjší pak musí být pohled na nĕ pro pozemské krále a pouhé pastevce. Zde se Pán Kṛṣṇa ztotožňuje se všemi králi a ostatními, kteří se shromáždili u Samanta-pañcaky, a mluví jejich jménem.

Verš

kiṁ svalpa-tapasāṁ nṝṇām
arcāyāṁ deva-cakṣuṣām
darśana-sparśana-praśna-
prahva-pādārcanādikam

Synonyma

kim — zda; su-alpa — velmi nepatrná; tapasām — jejichž askeze; nṝṇām — pro lidské bytosti; arcāyām — v chrámovém Božstvu; deva — Bůh; cakṣuṣām — jejichž vnímání; darśana — pohlížení; sparśana — dotýkání se; praśna — dotazování se; prahva — klanĕní se; pāda-arcana — uctívání nohou; ādikam — a tak dále.

Překlad

Jak je to možné, že lidé, kteří nejsou příliš odříkaví a kteří rozpoznají Boha jen v Jeho podobĕ Božstva v chrámu, na vás teď mohou pohlédnout, dotýkat se vás, ptát se vás, klanĕt se vám, uctívat vaše nohy a sloužit vám dalšími způsoby?

Verš

na hy am-mayāni tīrthāni
na devā mṛc-chilā-mayāḥ
te punanty uru-kālena
darśanād eva sādhavaḥ

Synonyma

na — ne; hi — vskutku; ap — z vody; mayāni — složená; tīrthāni — svatá místa; na — ne; devāḥ — božstva; mṛt — z hlíny; śilā — a kamene; mayāḥ — složená; te — ona; punanti — očišťují; uru-kālena — po dlouhé dobĕ; darśanāt — zahlédnutím; eva — pouze; sādhavaḥ — svĕtci.

Překlad

Samotné vodní plochy nejsou skutečná svatá poutní místa a samotné podoby z hlíny a kamene nejsou pravá božstva hodná uctívání. Ty očišťují až po dlouhé dobĕ, ale svatí mudrci človĕka očistí okamžitĕ, jen co je zahlédne.

Význam

Jelikož Osobnost Božství je absolutní, Nejvyšší Duše, neliší se jakékoliv zastoupení Pána – ať projevené v kameni, malbĕ, zvuku či skrze kterékoliv jiné autorizované médium – od Jeho původní podoby na svrchované duchovní planetĕ, Goloce Vṛndāvanu. Obyčejní polobozi však nejsou absolutní, neboť to jsou nepatrné duše, a jejich zastoupení s nimi proto nejsou totožná. Uctívání polobohů nebo obřadní koupele na posvĕceném místĕ skýtají jen omezený prospĕch tĕm, kdo postrádají transcendentální víru v Nejvyššího Pána.

Oproti tomu velcí vaiṣṇavští svĕtci jako Vyāsadeva, Nārada a čtyři Kumārové jsou neustále pohroužení ve vĕdomí Kṛṣṇy, a proto jsou opravdovými pohyblivými tīrthami, poutními místy. Pouhý okamžik v jejich společnosti, zvláštĕ při naslouchání jejich oslavování Pána, může človĕka vyprostit ze všeho zapletení ve hmotĕ. Král Yudhiṣṭhira řekl Vidurovi:

bhavad-vidhā bhāgavatās
tīṛtha-bhūtāḥ svayaṁ vibho
tīrthī-kurvanti tīrthāni
svāntaḥ-sthena gadābhṛtā

„Můj pane, oddaní jako ty jsou vskutku zosobnĕná svatá místa. Jelikož nosíš Osobnost Božství ve svém srdci, vytváříš poutní místa ze všech míst, která navštívíš.“ (Bhāg. 1.13.10)

Verš

nāgnir na sūryo na ca candra-tārakā
na bhūr jalaṁ khaṁ śvasano ’tha vāṅ manaḥ
upāsitā bheda-kṛto haranty aghaṁ
vipaścito ghnanti muhūrta-sevayā

Synonyma

na — ne; agniḥ — oheň; na — ne; sūryaḥ — Slunce; na — ne; ca — a; candra — Mĕsíc; tārakāḥ — a hvĕzdy; na — ne; bhūḥ — zemĕ; jalam — voda; kham — éter; śvasanaḥ — dech; atha — nebo; vāk — řeč; manaḥ — a mysl; upāsitāḥ — uctívané; bheda — rozdíly (mezi sebou samým a jinými živými bytostmi); kṛtaḥ — toho, kdo vytváří; haranti — odebírají; agham — hříchy; vipaścitaḥ — moudří lidé; ghnanti — ničí; muhūrta — v rozsahu minut; sevayā — díky službĕ.

Překlad

Ani polobozi vládnoucí ohni, Slunci, Mĕsíci a hvĕzdám, ani ti, kteří mají na starost zemi, vodu, éter, vzduch, řeč a mysl, neodstraňují skutečnĕ hříchy tĕch, kdo je uctívají, kteří nepřestávají vidĕt ve všem duality. Moudří mudrci však ničí hříchy kohokoliv, kdo jim s úctou slouží byť jen pár chvil.

Význam

Nevyzrálý oddaný Nejvyššího Pána nĕkdy vidí jako božské jen Božstvo Pána a vše ostatní vidí jako hmotné – i Pánovy důvĕrné služebníky. Přesto je však tento oddaný v lepším postavení než materialističtí uctívači polobohů, protože uznává svrchovanost Pána Viṣṇua, a tudíž si zaslouží patřičnou úctu.

V tomto verši se tomu, kdo chce jít dál a překonat nejnižší stádia oddanosti, doporučuje společnost pokročilých mudrců, buď přímo, nebo skrze naslouchání jejich pokynům. Začínající oddaný se možná již nedopouští očividnĕjších hříchů v podobĕ násilí vůči nevinným tvorům a vlastnímu tĕlu a mysli, ale dokud na cestĕ oddanosti velmi nepokročí, musí stále bojovat se subtilnĕjšími nečistotami, které se projevují jako pýcha, neúcta ke vznešeným vaiṣṇavům a nedostatek soucitu vůči trpícím bytostem. Nejlepším lékem na tyto příznaky nezralosti je naslouchat čistým vaiṣṇavům, projevovat jim úctu a pomáhat jim v práci při zachraňování pokleslých podmínĕných duší.

Verš

yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke
sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ
yat-tīrtha-buddhiḥ salile na karhicij
janeṣv abhijñeṣu sa eva go-kharaḥ

Synonyma

yasya — jehož; ātma — svého vlastního já; buddhiḥ — představa; kuṇape — v tĕle podobajícím se mrtvole; tri-dhātuke — vytvořeném ze tří základních prvků; sva — svých; dhīḥ — představa; kalatra-ādiṣu — v manželce a tak dále; bhaume — v zemi; ijya — nĕčeho hodného uctívání; dhīḥ — představa; yat — jehož; tīrtha — poutního místa; buddhiḥ — představa; salile — ve vodĕ; na karhicit — nikdy; janeṣu — v lidech; abhijñeṣu — moudrých; saḥ — on; eva — vskutku; gaḥ — kráva; kharaḥ — nebo osel.

Překlad

Ten, kdo ztotožňuje své já s neživým tĕlem složeným z hlenu, žluče a vzduchu, kdo pokládá manželku a rodinu jednou provždy za své, kdo považuje hlinĕné božstvo nebo zemi, kde se narodil, za hodné uctívání nebo kdo vidí poutní místo jen jako vodu, která se tam nachází, ale nikdy se neztotožňuje s osobami moudrými co do duchovního poznání, necítí se jim být blízký, neuctívá je a dokonce je ani nenavštĕvuje – takový človĕk není o nic lepší než kráva nebo osel.

Význam

Pravou inteligenci človĕk ukazuje tím, jak je oproštĕný od mylné totožnosti vlastního já. Bṛhaspati-saṁhitā uvádí:

ajñāta-bhagavad-dharmā
mantra-vijñāna-saṁvidaḥ
narās te go-khara jñeyā
api bhū-pāla-vanditāḥ

„Lidé, kteří neznají zásady oddané služby Nejvyššímu Pánu, by mĕli být známi jako krávy a osli, třebaže jsou odborníci v analyzování védských manter a uctívají je vůdčí osobnosti tohoto svĕta.“

Nedokonalý vaiṣṇava, jenž spĕje ve svém vývoji na úroveň druhé třídy, se ztotožňuje s mudrci, kteří zavedli pravou duchovní cestu, i když sám ještĕ může mít nĕjaká nižší hmotná pouta k tĕlu, rodinĕ a tak dále. Takový oddaný Pána není jako pošetilá kráva nebo tvrdohlavý osel, jako vĕtšina materialistů. Nejvznešenĕjší je však vaiṣṇava, který získal zvláštní milost a Pána a všechna pouta klamu zpřetrhal.

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho se slova bhauma ijya-dhīḥ, „ten, kdo považuje božstvo z hlíny za hodné uctívání“, nevztahují na Božstva Nejvyššího Pána v Jeho chrámu, ale na božstva polobohů, a slova yat-tīrtha-buddhiḥ salile, „ten, kdo vidí poutní místo jen jako vodu, která tam je,“ se netýkají svatých řek jako Ganga či Yamunā, ale ménĕ významných řek.

Verš

śrī-śuka uvāca
niśamyetthaṁ bhagavataḥ
kṛṣṇasyākuṇtha-medhasaḥ
vaco duranvayaṁ viprās
tūṣṇīm āsan bhramad-dhiyaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; niśamya — když slyšeli; ittham — taková; bhagavataḥ — Nejvyššího Pána; kṛṣṇasya — Kṛṣṇy; akuṇṭha — neomezená; medhasaḥ — jehož moudrost; vacaḥ — slova; duranvayam — tĕžko pochopitelná; viprāḥ — učení brāhmaṇové; tūṣṇīm — mlčící; āsan — byli; bhramat — roztĕkané; dhiyaḥ — jejich mysli.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když učení brāhmaṇové slyšeli od neomezenĕ moudrého Pána Kṛṣṇy tak nepochopitelná slova, mlčeli, neboť jejich mysli byly zmatené.

Verš

ciraṁ vimṛśya munaya
īśvarasyeśitavyatām
jana-saṅgraha ity ūcuḥ
smayantas taṁ jagad-gurum

Synonyma

ciram — po nĕjakou dobu; vimṛśya — uvažující; munayaḥ — mudrci; īśvarasya — nejvyššího vládce; īśitavyatām — o podřízenosti; jana-saṅgrahaḥ — osvícení obyčejných lidí; iti — takto (usuzující); ūcuḥ — řekli; smayantaḥ — s úsmĕvy; tam — Jemu; jagat — vesmíru; gurum — duchovnímu učiteli.

Překlad

Mudrci nĕjaký čas uvažovali o chování Nejvyššího Pána, které připomínalo chování podřízené živé bytosti. Usoudili, že tak jednal proto, aby poučil obyčejné lidi. Usmáli se tedy a promluvili k Nĕmu, duchovnímu učiteli vesmíru.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje slovo īśitavyatā jako označení stavu, kdy osoba není vládcem, jinými slovy, že podléhá zákonu karmy a je nucena konat a zakoušet výsledky svých činností. Když Pán Kṛṣṇa oslovoval mudrce, přijal roli podřízené živé bytosti, aby zdůraznil, jak důležité je naslouchat a sloužit svatým vaiṣṇavům. Osobnost Božství je zároveň nejvyšším učitelem duchovní odevzdanosti.

Verš

śrī-munaya ūcuḥ
yan-māyayā tattva-vid-uttamā vayaṁ
vimohitā viśva-sṛjām adhīśvarāḥ
yad īśitavyāyati gūḍha īhayā
aho vicitram bhagavad-viceṣṭitam

Synonyma

śrī-munayaḥ ūcuḥ — velcí mudrci řekli; yat — jehož; māyayā — silou klamu; tattva — pravdy; vit — znalci; uttamāḥ — nejlepší; vayam — my; vimohitāḥ — zmatení; viśva — vesmíru; sṛjām — stvořitelů; adhīśvarāḥ — předáci; yat — ta skutečnost, že; īśitavyāyati — (Nejvyšší Pán) předstírá, že podléhá vyšší vládĕ; gūḍhaḥ — skrytý; īhayā — svými činnostmi; aho — ó; vicitram — úžasné; bhagavat — Nejvyššího Pána; viceṣṭitam — jednání.

Překlad

Velcí mudrci řekli: Tvá síla klamu nás dokonale zmátla, přestože jsme nejvznešenĕjší znalci pravdy a vůdčí osobnosti mezi stvořiteli vesmíru. Ó, jak úžasné je chování Nejvyššího Pána! Skrývá se pomocí činností podobných lidským a předstírá, že podléhá vyšší vládĕ.

Význam

Mudrci zhodnotili Pánova slova jako nevyzpytatelná (duranvayam). Důvod je uveden zde: Jeho slova a činy matou i ty nejučenĕjší, když vystupuje jako podřízený svým vlastním služebníkům.

Verš

anīha etad bahudhaika ātmanā
sṛjaty avaty atti na badhyate yathā
bhaumair hi bhūmir bahu-nāma-rūpiṇī
aho vibhūmnaś caritaṁ viḍambanam

Synonyma

anīhaḥ — nevynakládající žádné úsilí; etat — tento (vesmír); bahudhā — mnohotvárný; ekaḥ — sám; ātmanā — ze sebe; sṛjati — tvoří; avati — udržuje; atti — ničí; na badhyate — není spoutaný; yathā — jako; bhaumaiḥ — následkem promĕn zemĕ; hi — vskutku; bhūmiḥ — zemĕ; bahu — mnohá; nāma-rūpiṇī — mající jména a podoby; aho — ó; vibhūmnaḥ — všemocného Pána; caritam — činnosti; viḍambanam — klam.

Překlad

Tyto zábavy Všemocného, jež vypadají jako lidské, jsou pouhý klam! On sám ze sebe bez jakéhokoliv úsilí vytváří toto rozmanité stvoření, udržuje ho a potom ho opĕt pohltí, aniž by se přitom zaplétal, tak jako prvek zemĕ přijímá mnohá jména a podoby v průbĕhu svých rozmanitých promĕn.

Význam

Jeden Nejvyšší se expanduje jako mnoho, aniž by tím zmenšoval svou úplnost. Činí tak s lehkostí, aniž by závisel na komkoliv nebo čemkoliv jiném. Tento mystický proces Pánova expandování svého Já nechápe nikdo jiný než On sám, ale příklad zemĕ jako látky a jejích rozmanitých výtvorů skýtá dostatek podobností, abychom si udĕlali nĕjakou představu. Stejný příklad obsahuje také často citovaná pasáž z Chāndogya Upaniṣady (6.1.4): vācārambhaṇaṁ vikāro nāmadheyaṁ mṛttikety eva satyam – „Promĕny zemĕ jsou pouze slovní výtvory procesu pojmenovávání; jen zemĕ jako substance je skutečná.“

Śrīla Śrīdhara Svāmī podotýká, že tento verš Śrīmad-Bhāgavatamu odpovídá na námitku, kterou mohl Pán Kṛṣṇa vznést: „Jak mohu tvořit, udržovat a ničit vesmír, když jsem Vasudevův syn?“ Odpovĕď je dána slovy aho vibhūmnaś caritaṁ viḍambanam – „Jsi dokonale úplný celek a Tvé zrození a zábavy pouze napodobují činnosti obyčejných lidí v hmotném svĕtĕ. Ty pouze předstíráš, že podléháš vyšší vládĕ.“

Verš

athāpi kāle sva-janābhiguptaye
bibharṣi sattvaṁ khala-nigrahāya ca
sva-līlayā veda-pathaṁ sanātanaṁ
varṇāśramātmā puruṣaḥ paro bhavān

Synonyma

atha api — nicménĕ; kāle — v pravou dobu; sva-jana — svých oddaných; abhiguptaye — kvůli ochranĕ; bibharṣi — přijímáš; sattvam — kvalitu dobra; khala — zlotřilých; nigrahāya — za účelem trestání; ca — a; sva — svými; līlayā — zábavami; veda-patham — cestu Véd; sanātanam — vĕčného; varṇa-āśrama — božského systému rozdĕlení společnosti podle zamĕstnání a duchovních stádií; ātmā — Duše; puruṣaḥ — Osobnost Božství; paraḥ — Nejvyšší; bhavān — Ty, vznešený.

Překlad

Přesto však v příhodných dobách přijímáš čistou kvalitu dobra, abys chránil své oddané a trestal zlotřilé. Takto Ty, Duše varṇāśramského uspořádání společnosti, Nejvyšší Osobnost Božství, udržuješ vĕčnou cestu Véd tím, že si vychutnáváš své blažené zábavy.

Význam

Tento verš popisuje, jak Pán vede lidi k osvícení (jana-saṅgraha) a jak napodobuje svĕtské chování. Pán, Osobnost Božství, je vždy dokonalý, a tedy tĕlo, které projevuje, když přichází do tohoto svĕta, není poznamenané hmotným dobrem; je projevem čistého dobra zvaného viśuddha-sattva, téže duchovní podstaty, jež tvoří Jeho původní podobu.

Verš

brahma te hṛdayaṁ śuklaṁ
tapaḥ-svādhyāya-saṁyamaiḥ
yatropalabdhaṁ sad vyaktam
avyaktaṁ ca tataḥ param

Synonyma

brahma — Védy; te — Tvoje; hṛdayam — srdce; śuklam — čisté; tapaḥ — askezí; svādhyāya — studiem; saṁyamaiḥ — a sebeovládáním; yatra — kde; upalabdham — vnímané; sat — čistá duchovní existence; vyaktam — projevené (výsledky hmotného stvoření); avyaktam — neprojevené (subtilní příčiny stvoření); ca — a; tataḥ — vůči tomu; param — transcendentální.

Překlad

Védy jsou Tvé neposkvrnĕné srdce a skrze nĕ lze pomocí askeze, studia a sebeovládání vnímat projevené i neprojevené a také čistou existenci, která je vůči obojímu transcendentální.

Význam

Vyakta, „projevené“, znamená viditelné vĕci tohoto svĕta a avyakta znamená subtilní, skryté příčiny vesmírného stvoření. Védy ukazují k transcendentální oblasti Brahmanu, jež leží nade všemi hmotnými příčinami a následky.

Verš

tasmād brahma-kulaṁ brahman
śāstra-yones tvam ātmanaḥ
sabhājayasi sad dhāma
tad brahmaṇyāgraṇīr bhavān

Synonyma

tasmāt — proto; brahmabrāhmaṇů; kulam — společenství; brahman — ó Absolutní Pravdo; śāstra — zjevená písma; yoneḥ — jejichž prostředek realizace; tvam — Ty; ātmanaḥ — Tebe samotného; sabhājayasi — projevuješ úctu; sat — dokonalé; dhāma — sídlo; tat — následnĕ; brahmaṇya — tĕch, kdo ctí brāhmaṇskou kulturu; agranīḥ — vůdce; bhavān — Ty.

Překlad

Proto, ó Nejvyšší Brahmane, projevuješ úctu členům brāhmaṇského společenství, neboť jsou dokonalými prostředníky, skrze nĕž Tĕ může človĕk poznat pomocí védských důkazů. Z tohoto důvodu jsi nejpřednĕjší uctívač brāhmaṇů.

Verš

adya no janma-sāphalyaṁ
vidyāyās tapaso dṛśaḥ
tvayā saṅgamya sad-gatyā
yad antaḥ śreyasāṁ paraḥ

Synonyma

adya — dnes; naḥ — našeho; janma — zrození; sāphalyam — uskutečnĕní; vidyāyāḥ — vzdĕlání; tapasaḥ — askeze; dṛśaḥ — zraku; tvayā — s Tebou; saṅgamya — když jsme se dostali do styku; sat — svĕtců; gatyā — jenž jsi cílem; yat — protože; antaḥ — vrchol; śreyasām — požehnání; paraḥ — nejvyšší.

Překlad

Dnes se dovršil smysl našeho zrození, vzdĕlání, askeze i zraku, neboť jsme mohli přijít do styku s Tebou, cílem všech svĕtců. Vždyť Ty jsi nejvyšší, konečné požehnání.

Význam

Mudrci zde porovnávají svou úctu k Pánu s tím, jak On na oplátku uctívá je. Pán Kṛṣṇa ctí brāhmaṇy jako prostředníky poučení ménĕ inteligentních lidí, ale přitom je ve skutečnosti absolutnĕ nezávislý. Naproti tomu brāhmaṇové, kteří Ho uctívají, získávají sami vĕtší prospĕch, než si dovedou představit.

Verš

namas tasmai bhagavate
kṛṣṇāyākuṇṭha-medhase
sva-yogamāyayācchanna-
mahimne paramātmane

Synonyma

namaḥ — poklony; tasmai — Jemu; bhagavate — Nejvyššímu Pánu; kṛṣṇāya — Kṛṣṇovi; akuṇṭha — neomezená; medhase — jehož moudrost; sva — vlastní; yoga-māyayā — vnitřní matoucí energií; ācchanna — zahalená; mahimne — jehož sláva; parama-ātmane — Nadduši.

Překlad

Klaníme se tomuto Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi, Osobnosti Božství a nekonečnĕ inteligentní Nadduši, jenž svou vznešenost zakryl prostřednictvím své vlastní mystické Yogamāyi.

Význam

Kromĕ veškerého prospĕchu, který uctívání Nejvyššího Pána přinese v budoucnosti, klanĕt se Mu jako uznání toho, jak na Nĕm jako Jeho služebníci závisíme, je zcela základní povinností každé osoby. Pán Kṛṣṇa doporučuje:

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi yuktvaivam
ātmānaṁ mat-parāyaṇaḥ

„Vždy na Mĕ mysli, staň se Mým oddaným, skládej Mi poklony a uctívej Mĕ. Plnĕ upoután Mnou ke Mnĕ pak zaručenĕ dospĕješ.“ (Bg. 9.34)

Verš

na yaṁ vidanty amī bhū-pā
ekārāmāś ca vṛṣṇayaḥ
māyā-javanikācchannam
ātmānaṁ kālam īśvaram

Synonyma

na — ne; yam — jehož; vidanti — znají; amī — tito; bhū-pāḥ — králové; eka — společnĕ; ārāmāḥ — kteří si užívají; ca — a; vṛṣṇayaḥ — Vṛṣṇiovci; māyā — božské síly klamu; javanikā — závojem; ācchannam — zahaleného; ātmānam — Nejvyšší Duši; kālam — čas; īśvaram — svrchovaného vládce.

Překlad

Ani tito králové a dokonce ani Vṛṣṇiovci, kteří se tĕší ze Tvé důvĕrné společnosti, Tĕ neznají jako Duši veškeré existence, sílu času a svrchovaného vládce. Pro nĕ jsi zahalený závojem Māyi.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že členové rodu Pána Kṛṣṇy, Vṛṣṇiovci, s Ním mĕli příliš blízký vztah na to, aby si uvĕdomovali, že je Nadduší, jež sídlí v srdci každé stvořené bytosti. A ti králové na Kurukṣetře, kteří nebyli Kṛṣṇovi oddaní, Jej nedokázali rozpoznat jako čas, jenž ničí vše. Jak oddaní, tak neoddaní jsou zahalení Māyou, ale každý jinak. Pro materialisty je Māyā klam, ale na vaiṣṇavy působí jako Yogamāyā, vnitřní energie, která halí jejich povĕdomí o majestátu Nejvyššího Pána a zamĕstnává je v Jeho vĕčných blažených zábavách.

Verš

yathā śayānaḥ puruṣa
ātmānaṁ guṇa-tattva-dṛk
nāma-mātrendriyābhātaṁ
na veda rahitaṁ param
evaṁ tvā nāma-mātreṣu
viṣayeṣv indriyehayā
māyayā vibhramac-citto
na veda smṛty-upaplavāt

Synonyma

yathā — jako; śayānaḥ — spící; puruṣaḥ — osoba; ātmānam — sebe; guṇa — druhotné; tattva — reality; dṛk — jejíž vidĕní; nāma — se jmény; mātra — a podobami; indriya — skrze svou mysl; ābhātam — projevuje; na veda — neví; rahitam — oddĕlené; param — spíše; evam — podobnĕ; tvā — Tebe; nāma-mātreṣu — majících jména a podoby; viṣayeṣu — v objektech hmotného vnímání; indriya — smyslů; īhayā — prostřednictvím činnosti; māyayā — kvůli vlivu Tvé matoucí energie; vibhramat — zmatené; cittaḥ — jejíž vĕdomí; na veda — nezná; smṛti — své pamĕti; upaplavāt — kvůli narušení.

Překlad

Spící osoba si představuje alternativní realitu a jelikož se vidí pod různými jmény a v různých podobách, zapomíná na svou totožnost v bdĕlém stavu, která se liší od snu. Podobnĕ smysly toho, kdo má vĕdomí zmatené klamem, vnímají jen jména a podoby hmotných objektů. Taková osoba tedy ztrácí svou pamĕť a nemůže Tĕ znát.

Význam

Tak jako je sen druhotnou realitou stvořenou ze zásoby vzpomínek a tužeb, tento vesmír existuje jako nižší stvoření Nejvyššího Pána, které od Nĕho není v žádném skutečném ohledu oddĕlené. A tak jako ten, kdo se probudí ze spánku, zažívá vyšší realitu svého bdĕlého stavu, má i Nejvyšší Pán svou jinou, vyšší realitu nad vším, co známe v tomto svĕtĕ. Jeho vlastními slovy:

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ

„Ve své neprojevené podobĕ prostupuji celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve Mnĕ, ale Já nejsem v nich. A přesto ve Mnĕ vše stvořené nespočívá. Pohleď na Mou mystickou moc! I když jsem oporou pro všechny živé bytosti a jsem všude, nejsem částí tohoto vesmírného projevu – Mé vlastní Já je samotným zdrojem stvoření.“ (Bg. 9.4–5)

Verš

tasyādya te dadṛśimāṅghrim aghaugha-marṣa-
tīrthāspadaṁ hṛdi kṛtaṁ su-vipakva-yogaiḥ
utsikta-bhakty-upahatāśaya jīva-kośā
āpur bhavad-gatim athānugṛhāna bhaktān

Synonyma

tasya — Jeho; adya — dnes; te — Tvoje; dadṛśima — vidĕli jsme; aṅghrim — nohy; agha — hříchů; ogha — záplavy; marṣa — jež odstraňují; tīrtha — svatého poutního místa (Gangy); āspadam — zdroj; hṛdi — v srdci; kṛtam — umístĕné; su — dobře; vipakva — vyzrálými; yogaiḥ — tĕmi, kdo praktikují yogu; utsikta — plnĕ vyvinutou; bhakti — oddanou službou; upahata — zničená; āśaya — hmotná mentalita; jīva — individuální duše; kośāḥ — jejíž vnĕjší obal; āpuḥ — dosáhli; bhavat — Tvého; gatim — cíle; atha — proto; anugṛhāṇa — prosím prokaž milost; bhaktān — svým oddaným.

Překlad

Dnes jsme přímo uzřeli Tvé nohy, zdroj svaté Gangy, jež smývá hromady hříchů. Yogī, kteří dovedli své úsilí k dokonalosti, o nich mohou nanejvýš meditovat ve svém srdci. Ale pouze ti, kdo Ti upřímnĕ oddanĕ slouží, a tím ničí obal duše, kterým je hmotná mysl, dosahují jako svého konečného cíle Tebe. Proto nám, svým oddaným, prosím prokaž milost.

Význam

Svatá řeka Ganga má schopnost ničit hříšné reakce všeho druhu, neboť jejím zdrojem jsou lotosové nohy Pána, a tak nese prach z Jeho nohou. Śrīla Śrīdhara Svāmī při vysvĕtlování tohoto verše říká: „Kdyby snad chtĕl Pán radit mudrcům, že se nemusejí zabývat praktikami oddané služby, jelikož jsou již dalece pokročilí v duchovním poznání a askezi, zde s úctou takové doporučení odmítají poukázáním na to, že pouze ti yogī, kteří zničili svou hmotnou mysl a ego tím, že se odevzdali Kṛṣṇovi prostřednictvím čisté oddané služby, mohou dosáhnout úplné dokonalosti. V závĕru se k Pánu modlí, aby je obdařil tím nejmilostivĕjším projevem příznĕ a učinil z nich své oddané.“

Verš

śrī-śuka uvāca
ity anujñāpya dāśārhaṁ
dhṛtarāṣṭraṁ yudhiṣṭhiram
rājarṣe svāśramān gantuṁ
munayo dadhire manaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — poté, co takto promluvili; anujñāpya — když si vyžádali svolení odejít; dāśārham — od Pána Kṛṣṇy, potomka Mahārāje Daśārhy; dhṛtarāṣṭram — od Dhṛtarāṣṭry; yudhiṣṭhiram — od Yudhiṣṭhira; rāja — mezi králi; ṛṣe — ó moudrý; sva — svých; āśramān — do pousteven; gantum — k odchodu; munayaḥ — mudrci; dadhire — obrátili; manaḥ — své mysli.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co mudrci takto promluvili, ó moudrý králi, rozloučili se s Pánem Dāśārhou, Dhṛtarāṣṭrou a Yudhiṣṭhirem a připravili se k odchodu do svých āśramů.

Verš

tad vīkṣya tān upavrajya
vasudevo mahā-yaśāḥ
praṇamya copasaṅgṛhya
babhāṣedaṁ su-yantritaḥ

Synonyma

tat — toto; vīkṣya — když vidĕl; tān — k nim; upavrajya — poté, co přišel; vasudevaḥ — Vasudeva; mahā — velká; yaśāḥ — jehož sláva; praṇamya — poté, co se poklonil; ca — a; upasaṅgṛhya — poté, co uchopil jejich nohy; babhāṣa — řekl; idam — toto; su — velmi; yantritaḥ — pečlivĕ formulované.

Překlad

Když slavný Vasudeva vidĕl, že se mudrci chystají odejít, přišel k nim. Poté, co se jim poklonil a dotkl se jejich nohou, promluvil k nim pečlivĕ zvolenými slovy.

Verš

śrī-vasudeva uvāca
namo vaḥ sarva-devebhya
ṛṣayaḥ śrotum arhatha
karmaṇā karma-nirhāro
yathā syān nas tad ucyatām

Synonyma

śrī-vasudevaḥ uvāca — Śrī Vasudeva řekl; namaḥ — poklony; vaḥ — vám; sarva — všechny; devebhyaḥ — (kteří zahrnujete) polobohy; ṛṣayaḥ — ó mudrci; śrotum arhatha — prosím poslouchejte; karmaṇā — hmotným konáním; karma — (dřívĕjších) činů; nirhāraḥ — očištĕní; yathā — jak; syāt — může být; naḥ — nám; tat — to; ucyatām — prosím řeknĕte.

Překlad

Śrī Vasudeva řekl: Klaním se vám, sídlu všech polobohů. Vyslyšte mne prosím, ó mudrci. Řeknĕte nám laskavĕ, jak mohou být reakce činů neutralizovány dalším konáním.

Význam

Zde Vasudeva oslovuje mudrce jako „sídlo všech polobohů“. Tento jeho výrok potvrzují autoritativní śruti-mantry, jež prohlašují: yāvatīr vai devatās tāḥ sarvā veda-vidi brāhmaṇe vasanti – „Všichni polobozi, kteří existují, sídlí v brāhmaṇovi, který zná Védu.“

Verš

śrī-nārada uvāca
nāti-citram idaṁ viprā
vasudevo bubhutsayā
kṛṣṇam matvārbhakaṁ yan naḥ
pṛcchati śreya ātmanaḥ

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada řekl; na — ne; ati — příliš; citram — úžasné; idam — toto; viprāḥ — ó brāhmaṇové; vasudevaḥ — Vasudeva; bubhutsayā — s touhou se poučit; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; matvā — považující; arbhakam — za chlapce; yat — ten fakt, že; naḥ — nás; pṛcchati — ptá se; śreyaḥ — na nejvyšší dobro; ātmanaḥ — pro sebe.

Překlad

Śrī Nārada Muni řekl: Ó brāhmaṇové, není divu, že se Vasudeva ve své dychtivosti po poznání obrátil s otázkou na svůj konečný prospĕch na nás, protože Kṛṣṇu považuje za pouhého chlapce.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī popisuje Nāradovy myšlenky: Śrī Nārada chápal, že Vasudeva již dosáhl duchovních cílů, kterých nejsou schopni dosáhnout ani velcí yogī a ṛṣiové, ale mudrců se ptal na karma-yogu ve své náladĕ předstírání, že je obyčejným hospodářem. Přesto si Nārada dĕlal starosti, že by Vasudeva mohl vytvořit nemístnou atmosféru, kdyby se v přítomnosti všech mudrců choval k Pánu Kṛṣṇovi jako k pouhému dítĕti. Nārada a ostatní mudrci se cítili povinováni zachovávat vůči Pánu Kṛṣṇovi postoj plný úcty. Jak by Ho tedy mohli ignorovat a dovolit si odpovídat Vasudevovi sami? Nārada se chtĕl vyhnout tĕmto rozpakům a využil tedy příležitosti k tomu, aby všem přítomným připomenul absolutní svrchovanost Śrī Kṛṣṇy.

Verš

sannikarṣo ’tra martyānām
anādaraṇa-kāraṇam
gāṅgaṁ hitvā yathānyāmbhas
tatratyo yāti śuddhaye

Synonyma

sannikarṣaḥ — blízkost; atra — zde (v tomto svĕtĕ); martyānām — pro smrtelníky; anādaraṇa — nevšímavosti; kāraṇam — příčina; gāṅgam — (vodu) Gangy; hitvā — poté, co opustí; yathā — jako; anya — jiné; ambhaḥ — k vodĕ; tatratyaḥ — ten, kdo žije blízko ní; yāti — jde; śuddhaye — pro očištĕní.

Překlad

Důvĕrnost plodí v tomto svĕtĕ pohrdání. Například se stává, že nĕkdo žije na břehu Gangy, a přesto putuje za očištĕním k nĕjaké jiné vodĕ.

Verš

yasyānubhūtiḥ kālena
layotpatty-ādināsya vai
svato ’nyasmāc ca guṇato
na kutaścana riṣyati
taṁ kleśa-karma-paripāka-guṇa-pravāhair
avyāhatānubhavam īśvaram advitīyam
prāṇādibhiḥ sva-vibhavair upagūḍham anyo
manyeta sūryam iva megha-himoparāgaiḥ

Synonyma

yasya — jehož; anubhūtiḥ — vĕdomí; kālena — vlivem času; laya — zničením; utpatti — stvořením; ādinā — a tak dále; asya — tohoto (vesmíru); vai — vskutku; svataḥ — samo sebou; anyasmāt — prostřednictvím nĕčeho jiného; ca — nebo; guṇataḥ — co se týče jeho vlastností; na — ne; kutaścana — z jakéhokoliv důvodu; riṣyati — je narušené; tam — Jeho; kleśa — hmotnými strastmi; karma — hmotnými činnostmi; paripāka — jejich následky; guṇa — kvalit přírody; pravāhaiḥ — a neustálým proudem; avyāhata — neovlivnĕné; anubhavam — jehož vĕdomí; īśvaram — nejvyššího vládce; advitīyam — jenž nemá sobĕ rovného; prāṇa — životním vzduchem; ādibhiḥ — a dalšími (prvky hmotného tĕla); sva — svými vlastními; vibhavaiḥ — expanzemi; upagūḍham — zahaleného; anyaḥ — nĕkdo jiný; manyeta — považuje za; sūryam iva — jako slunce; megha — mraky; hima — snĕhem; uparāgaiḥ — a zatmĕními.

Překlad

Vĕdomí Nejvyššího Pána nikdy nenarušuje čas, stvoření a zničení vesmíru, zmĕny jeho vlastností ani cokoliv jiného, ať by se to dĕlo samo od sebe, či působením nĕčeho vnĕjšího. Ale přestože vĕdomí Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jenž nemá sobĕ rovného, nikdy neovlivňují hmotné strasti, reakce za hmotné jednání ani neustálý proud kvalit přírody, obyčejní lidé si přesto myslí, že je Pán zahalený svými vlastními výtvory v podobĕ prāṇy a dalších hmotných prvků, tak jako si nĕkdo může myslet, že je slunce zahalené mraky, snĕhem či zatmĕním.

Význam

Vĕci tohoto svĕta jsou nevyhnutelnĕ zničeny působením toho či onoho. Samotný čas způsobuje konečnou zkázu všeho stvořeného – například ovoce sice může dozrát, ale pak buď shnije, nebo ho nĕkdo sní. Nĕkteré vĕci, jako blesk, po svém projevení zaniknou samy, zatímco jiné náhle zničí nĕjaký vnĕjší prostředek, třeba hlinĕnou mísu rozbije kladivo. I v živých tĕlech a dalších vĕcech, jejichž existence nĕjaký čas trvá, dochází k neustálým promĕnám různých vlastností, které jsou ničeny a nahrazovány jinými.

V protikladu k tomu všemu vĕdomí Nejvyšší Osobnosti Božství nikdy nic nenarušuje. Jen z nevĕdomosti si nĕkdo může představovat, že Pán je obyčejnou lidskou bytostí, jež podléhá hmotným okolnostem. Smrtelníci jsou zahalení tím, jak jsou zapleteni v plodonosných činnostech a štĕstí či neštĕstí, které z nich vyplývají, ale Nejvyššího Pána nemůže zahalit to, co jsou ve skutečnosti Jeho vlastní expanze. Jako přímĕr lze použít obrovské slunce, které je samo zdrojem relativnĕ nevýznamných mraků, snĕhu a zatmĕní, jež ho tedy nemohou zahalit, i když si to bĕžný pozorovatel může myslet.

Verš

athocur munayo rājann
ābhāṣyānalsadundabhim
sarveṣāṁ śṛṇvatāṁ rājñāṁ
tathaivācyuta-rāmayoḥ

Synonyma

atha — pak; ūcuḥ — promluvili; munayaḥ — mudrci; rājan — ó králi (Parīkṣite); ābhāṣya — hovořící; ānaka-dundubhim — k Vasudevovi; sarveṣām — všichni; śṛṇvatām — zatímco naslouchali; rājñām — králové; tathā eva — také; acyuta-rāmayoḥ — Kṛṣṇa a Balarāma.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Pak mudrci znovu promluvili, ó králi. Oslovili Vasudevu, zatímco všichni králové, včetnĕ Pána Acyuty a Pána Rāmy, poslouchali.

Verš

karmaṇā karma-nirhāra
eṣa sādhu-nirūpitaḥ
yac chraddhayā yajed viṣṇuṁ
sarva-yajñeśvaraṁ makhaiḥ

Synonyma

karmaṇā — konáním; karma — reakcí za minulé činy; nirhāraḥ — neutralizace; eṣaḥ — toto; sādhu — správnĕ; nirūpitaḥ — zjištĕno; yat — že; śraddhayā — s vírou; yajet — osoba má uctívat; viṣṇum — Viṣṇua; sarva — všech; yajña — obĕtí; īśvaram — Pána; makhaiḥ — védskými ohňovými obřady.

Překlad

(Mudrci řekli:) Dospĕlo se k jednoznačnému závĕru, že následky činů lze neutralizovat dalšími činy tehdy, když osoba koná védské obĕti, aby s upřímnou vírou uctívala Viṣṇua, Pána všech obĕtí.

Verš

cittasyopaśamo ’yaṁ vai
kavibhiḥ śāstra-cakṣusā
darśitaḥ su-gamo yogo
dharmaś cātma-mud-āvahaḥ

Synonyma

cittasya — mysli; upaśamaḥ — uklidnĕní; ayam — toto; vai — vskutku; kavibhiḥ — učenci; śāstra — písem; cakṣuṣā — očima; darśitaḥ — ukázaná; su-gamaḥ — snadno provádĕná; yogaḥ — metoda vedoucí k osvobození; dharmaḥ — náboženská povinnost; ca — a; ātma — srdci; mut — potĕšení; āvahaḥ — jež přináší.

Překlad

Učené autority, jež vidí očima písem, ukázaly, že toto je nejsnadnĕjší způsob, jak ovládnout rozrušenou mysl a dosáhnout osvobození, a že to je svatá povinnost, jež přináší srdci radost.

Verš

ayaṁ svasty-ayanaḥ panthā
dvi-jāter gṛha-medhinaḥ
yac chraddhayāpta-vittena
śuklenejyeta pūruṣaḥ

Synonyma

ayam — tato; svasti — příznivost; ayanaḥ — přinášející; panthā — cesta; dvi-jāteḥ — pro dvojzrozeného (člena jedné ze tří vyšších společenských tříd); gṛha — doma; medhinaḥ — kdo koná obĕti; yat — to; śraddhayā — nesobecky; āpta — čestnĕ nabytým; vittena — vlastnictvím; śuklena — neposkvrnĕným; ījyeta — mĕl by uctívat; pūruṣaḥ — Osobnost Božství.

Překlad

Tato je nejpříznivĕjší cesta pro zbožné dvojzrozené hospodáře – nesobecky uctívat Osobnost Božství čestnĕ nabytým bohatstvím.

Význam

Jak Śrīdhara Svāmī, tak Śrī Jīva Gosvāmī se na tomto místĕ shodují, že obřadní karma v podobĕ védských obĕtí je zvláštĕ určena pro připoutané hospodáře. Ti, kdo jsou již odříkaví v rámci vĕdomí Kṛṣṇy, jako sám Vasudeva, potřebují jen rozvíjet víru v Pánovy oddané, Jeho podobu Božstva, Jeho jméno, zbytky Jeho jídla a Jeho učení, jak je podané v Bhagavad-gītĕ a ve Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

vittaiṣaṇāṁ yajña-dānair
gṛhair dāra-sutaiṣaṇām
ātma-lokaiṣaṇāṁ deva
kālena visṛjed budhaḥ
grāme tyaktaiṣaṇāḥ sarve
yayur dhīrās tapo-vanam

Synonyma

vitta — po bohatství; eṣaṇām — touhy; yajña — konáním obĕtí; dānaiḥ — a rozdáváním milodarů; gṛhaiḥ — starostmi o domácnost; dāra — po manželce; suta — a dĕtech; eṣaṇām — touhy; ātma — pro sebe; loka — po dosažení nĕjaké vyšší planety (v příštím životĕ); eṣaṇām — touhy; deva — ó svatý Vasudevo; kālena — s ohledem na čas; visṛjet — mĕl by se vzdát; budhaḥ — kdo je inteligentní; grāme — po rodinném životĕ; tyakta — kteří se zřekli; eṣaṇāḥ — svých tužeb; sarve — všichni; yayuḥ — odešli; dhīrāḥ — rozvážní mudrci; tapaḥ — určenému k askezi; vanam — do lesa.

Překlad

Inteligentní človĕk by se mĕl naučit, jak se konáním obĕtí a rozdáváním milodarů zbavit touhy po bohatství. Mĕl by zakusit rodinný život, aby přestal toužit po manželce a dĕtech. A zkoumáním vlivu času, ó svatý Vasudevo, by se mĕl zbavit touhy po povýšení na nĕjakou vyšší planetu v příštím životĕ. Sebeovládnutí mudrci, kteří se takto zřekli připoutanosti k rodinnému životu, odcházejí do lesa konat askezi.

Verš

ṛṇais tribhir dvijo jāto
devarṣi-pitṝṇāṁ prabho
yajñādhyayana-putrais tāny
anistīrya tyajan patet

Synonyma

ṛṇaiḥ — s dluhy; tribhiḥ — třemi; dvi-jaḥ — člen třídy dvojzrozených; jātaḥ — se rodí; deva — vůči polobohům; ṛṣi — mudrcům; pitṝṇām — a předkům; prabho — ó pane (Vasudevo); yajña — konáním obĕtí; adhyayana — studiem písem; putraiḥ — a (zplozením) dĕtí; tāni — tyto (dluhy); anistīrya — aniž by splatil; tyajan — opouštĕjící (tĕlo); patet — poklesne.

Překlad

Drahý Prabhu, každý člen třídy dvojzrozených se rodí s dluhy trojího druhu – vůči polobohům, mudrcům a svým předkům. Pokud opustí tĕlo, aniž by tyto dluhy splatil konáním obĕtí, studiem písem a zplozením dĕtí, poklesne do pekelných podmínek.

Význam

Co se týče zvláštních závazků brāhmaṇy, śruti uvádí: jāyamāno vai brāhmaṇas tribhir ṛṇavāñ jāyate brahmacaryeṇa ṛṣibhyo yajñena devebhyaḥ prajayā pitṛbhyaḥ – „Kdykoliv se narodí brāhmaṇa, tři dluhy se rodí s ním. Svůj dluh vůči mudrcům může splatit dodržováním celibátu, dluh vůči polobohům konáním obĕtí a dluh vůči předkům zplozením dĕtí.“

Verš

tvaṁ tv adya mukto dvābhyāṁ vai
ṛṣi-pitror mahā-mate
yajñair devarṇam unmucya
nirṛṇo ’śaraṇo bhava

Synonyma

tvam — ty; tu — ale; adya — nyní; muktaḥ — zbavený; dvābhyām — dvou (dluhů); vai — jistĕ; ṛṣi — vůči mudrcům; pitroḥ — a vůči předkům; mahā-mate — ó velkodušný; yajñaiḥ — védskými obĕťmi; deva — vůči polobohům; ṛṇam — dluhu; unmucya — až se zbavíš; nirṛṇaḥ — nezadlužený; aśaraṇaḥ — bez hmotného útočištĕ; bhava — staň se.

Překlad

Ó šlechetná duše, ty už ses dvou ze svých dluhů zbavil – vůči mudrcům a předkům. Nyní se konáním védských obĕtí oprosti od svého dluhu vůči polobohům, a tak se úplnĕ oddluž a vzdej se veškerých hmotných útočišť.

Verš

vasudeva bhavān nūnaṁ
bhaktyā paramayā harim
jagatām īśvaraṁ prārcaḥ
sa yad vāṁ putratāṁ gataḥ

Synonyma

vasudeva — ó Vasudevo; bhavān — ty, vznešený; nūnam — nepochybnĕ; bhaktyā — s oddaností; paramayā — nejvyšší; harim — Pána Kṛṣṇu; jagatām — všech svĕtů; īśvaram — svrchovaného vládce; prārcaḥ — důkladnĕ jsi uctíval; saḥ — On; yat — jelikož; vām — vás dvou (Vasudevy a Devakī); putratām — roli syna; gataḥ — přijal.

Překlad

Ó Vasudevo, ty jsi bezpochyby dříve uctíval Pána Hariho, vládce všech svĕtů. Jak ty, tak tvá žena jste Ho museli dokonale uctívat s nejvyšší oddaností, jelikož přijal roli vašeho syna.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī parafrázuje rozpoložení mudrců takto: „Když jsi nám v bĕžném rozhovoru položil otázku, odpovĕdĕli jsme ti stejným standardním způsobem. Jelikož jsi ale vĕčnĕ osvobozeným otcem Nejvyššího Pána, ve skutečnosti se na tebe nevztahují ani svĕtské zvyky, ani příkazy písem.“

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho samotné jméno Vasudeva vyjadřuje, že Vasudeva zářivĕ projevuje (dīvyati) skvĕlé bohatství (vasu) čisté oddané služby. V jedenáctém zpĕvu se Nārada znovu s Vasudevou setká a tehdy mu připomene:

devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṝṇāṁ
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
gato mukundaṁ parihṛtya kartam

„Ó králi, ten, kdo se vzdal všech hmotných povinností a zcela se odevzdal u lotosových nohou Mukundy, jenž nabízí útočištĕ všem, není zadlužený polobohům, velkým mudrcům, obyčejným živým bytostem, příbuzným, přátelům, lidstvu ani svým zemřelým předkům. Všechny tyto druhy živých bytostí jsou nedílnými částmi Nejvyššího Pána, a proto ten, kdo se odevzdal službĕ Pánu, nemusí tĕmto osobám sloužit zvlášť.“ (Bhāg. 11.5.41)

Verš

śrī-śuka uvāca
iti tad-vacanaṁ śrutvā
vasudevo mahā-manāḥ
tān ṛṣīn ṛtvijo vavre
mūrdhnānamya prasādya ca

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto pronesená; tat — jejich; vacanam — slova; śrutvā — když vyslechl; vasudevaḥ — Vasudeva; mahā-manāḥ — velkodušný; tān — je; ṛṣīn — mudrce; ṛtvijaḥ — za knĕze; vavre — vybral si; mūrdhnā — hlavou; ānamya — klanící se; prasādya — poté, co je uspokojil; ca — také.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Velkodušný Vasudeva se po vyslechnutí toho, co mudrci říkali, poklonil hlavou k zemi a poté, co jim pronesl chválu, je požádal, aby se stali jeho knĕžími.

Verš

ta enam ṛṣayo rājan
vṛtā dharmeṇa dhārmikam
tasminn ayājayan kṣetre
makhair uttama-kalpakaiḥ

Synonyma

te — oni; enam — jeho; ṛṣayaḥ — mudrci; rājan — ó králi (Parīkṣite); vṛtāḥ — vybraní; dharmeṇa — podle náboženských zásad; dhārmikam — zbožného; tasmin — tím; ayājayan — zamĕstnali konáním obĕtí; kṣetre — na svatém poli (Kurukṣetře); makhaiḥ — s ohňovými obřady; uttama — prvotřídní; kalpakaiḥ — jejichž uspořádání.

Překlad

Na tuto jeho žádost zamĕstnali mudrci zbožného Vasudevu na tom svatém místĕ Kurukṣetře konáním ohňových obĕtí podle přísných náboženských zásad a uspořádaných prvotřídním způsobem, ó králi.

Verš

tad-dīkṣāyāṁ pravṛttāyāṁ
vṛṣṇayaḥ puṣkara-srajaḥ
snātāḥ su-vāsaso rājan
rājānaḥ suṣṭhv-alaṅkṛtāḥ
tan-mahiṣyaś ca muditā
niṣka-kaṇṭhyaḥ su-vāsasaḥ
dīkṣā-śālām upājagmur
āliptā vastu-pāṇayaḥ

Synonyma

tat — jeho (Vasudevy); dīkṣāyām — zasvĕcení pro účel obĕti; pravṛttāyām — když mĕlo začít; vṛṣṇayaḥ — Vṛṣṇiovci; puṣkara — z lotosů; srajaḥ — mající girlandy; snātāḥ — vykoupaní; su-vāsasaḥ — pĕknĕ oblečení; rājan — ó králi; rājānaḥ — (další) králové; suṣṭhu — důkladnĕ; alaṅkṛtāḥ — ozdobení; tat — jejich; mahiṣyaḥ — královny; ca — a; muditāḥ — plné radosti; niṣka — medailónky osázené drahokamy; kaṇṭhyaḥ — na jejichž krcích; su-vāsasaḥ — pĕknĕ oblečené; dīkṣā — zasvĕcení; śālām — do pavilónu; upājagmuḥ — přišly; āliptāḥ — potřené; vastu — s příznivými předmĕty; pāṇayaḥ — v rukách.

Překlad

Když mĕl být Mahārāja Vasudeva zasvĕcený pro účel obĕti, ó králi, Vṛṣṇiovci se vykoupali, vzali si pĕkné šaty a girlandy z lotosů a pak přišli do pavilónu, kde mĕlo zasvĕcení probĕhnout. Přišli i další králové, důkladnĕ ozdobení, a s nimi i jejich veselé královny, jež mĕly na krku medailónky posázené drahokamy a na sobĕ také překrásné šaty. Královské ženy byly potřené santálovou pastou a nesly příznivé předmĕty pro uctívání.

Verš

nedur mṛdaṅga-paṭaha-
śaṅkha-bhery-ānakādayaḥ
nanṛtur naṭa-nartakyas
tuṣṭuvuḥ sūta-māgadhāḥ
jaguḥ su-kaṇṭhyo gandharvyaḥ
saṅgītaṁ saha-bhartṛkāḥ

Synonyma

neduḥ — znĕly; mṛdaṅga-paṭahamṛdaṅgy a bubny zvané paṭaha; śaṅkha — lastury; bherī-ānaka — bubny zvané bherī a ānaka; ādayaḥ — a další nástroje; nanṛtuḥ — tančili; naṭa-nartakyaḥ — tanečníci a tanečnice; tuṣṭuvuḥ — pronášeli chválu; sūta-māgadhāḥ — pĕvci z řad sūtů a māgadhů; jaguḥ — zpívaly; su-kaṇṭhyaḥ — se sladkými hlasy; gandharvyaḥ — ženy Gandharvů; saṅgītam — písnĕ; saha — se; bhartṛkāḥ — svými manžely.

Překlad

Znĕly mṛdaṅgy, paṭahy, lastury, bherī, ānaky a další nástroje, tanečníci s tanečnicemi tančili a sūtové a māgadhové pĕli chválu. Gandharvī se sladkými hlasy zpívaly a jejich manželé je doprovázeli.

Verš

tam abhyaṣiñcan vidhi-vad
aktam abhyaktam ṛtvijaḥ
patnībhir aṣṭā-daśabhiḥ
soma-rājam ivoḍubhiḥ

Synonyma

tam — jeho; abhyaṣiñcan — pokropili svatou vodou; vidhivat — podle pokynů písem; aktam — jenž mĕl oči ozdobené maskarou; abhyaktam — jenž mĕl tĕlo potřené čerstvĕ stlučeným máslem; ṛtvijaḥ — knĕží; patnībhiḥ — s jeho manželkami; aṣṭā-daśabhiḥ — osmnácti; soma-rājam — majestátního mĕsíce; iva — jako kdyby; uḍubhiḥ — s hvĕzdami.

Překlad

Poté, co byly Vasudevovy oči ozdobeny černým líčidlem a jeho tĕlo potřeno čerstvým máslem, knĕží ho zasvĕtili podle pokynů písem tak, že ho i s jeho osmnácti manželkami pokropili svatou vodou. Obklopen svými ženami připomínal královský mĕsíc obklopený hvĕzdami.

Význam

Devakī byla Vasudevova hlavní manželka, ale mĕla nĕkolik spolumanželek, k nimž patřilo i jejích šest sester. Tato skutečnost je zaznamenaná v devátém zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu:

devakaś cograsenaś ca
catvāro devakātmajāḥ
devavān upadevaś ca
sudevo devavardhanaḥ
teṣāṁ svasāraḥ saptāsan
dhṛtadevādayo nṛpa
śāntidevopadevā ca
śrīdevā devarakṣitā
sahadevā devakī ca
vasudeva uvāha tāḥ

„Āhuka mĕl dva syny, Devaku a Ugrasenu. Devaka mĕl čtyři syny, kteří se jmenovali Devavān, Upadeva, Sudeva a Devavardhana, a také sedm dcer, které se jmenovaly Śāntidevā, Upadevā, Śrīdevā, Devarakṣitā, Sahadevā, Devakī a Dhṛtadevā. Dhṛtadevā z nich byla nejstarší. Se všemi tĕmito sestrami se oženil Kṛṣṇův otec Vasudeva.“ (Bhāg. 9.24.21-23)

Nĕkteré z Vasudevových dalších žen jsou zmínĕné o nĕkolik veršů dále:

pauravī rohiṇī bhadrā
madirā rocanā ilā
devakī-pramukhāś cāsan
patnya ānakadundubheḥ

„Manželkami Ānakadundubhiho (Vasudevy) byly Devakī, Pauravī, Rohiṇī, Bhadrā, Madirā, Rocanā, Ilā a další. Hlavní z nich byla Devakī.“ (Bhāg. 9.24.45)

Verš

tābhir dukūla-valayair
hāra-nūpura-kuṇḍalaiḥ
sv-alaṅkṛtābhir vibabhau
dīkṣito ’jina-saṁvṛtaḥ

Synonyma

tābhiḥ — s nimi; dukūla — s hedvábnými sārīmi; valayaiḥ — a náramky; hāra — majícími náhrdelníky; nūpura — nákotníčky; kuṇḍalaiḥ — a náušnicemi; su — krásnĕ; alaṅkṛtābhiḥ — ozdobenými; vibabhau — jasnĕ zářil; dīkṣitaḥ — byl zasvĕcen; ajina — do jelení kůže; saṁvṛtaḥ — zahalený.

Překlad

Vasudeva přijal zasvĕcení společnĕ se svými ženami, které mĕly na sobĕ hedvábná sārī a zdobily je náramky, náhrdelníky, nákotníčky a náušnice. V jelení kůži, která zahalovala jeho tĕlo, Vasudeva jasnĕ zářil.

Verš

tasyartvijo mahā-rāja
ratna-kauśeya-vāsasaḥ
sa-sadasyā virejus te
yathā vṛtra-haṇo ’dhvare

Synonyma

tasya — jeho; ṛtvijaḥ — knĕží; mahā-rāja — ó velký králi (Parīkṣite); ratna — s drahokamy; kauśeya — hedvábnými; vāsasaḥ — a odĕvy; sa — společnĕ se; sadasyāḥ — členy shromáždĕní, kteří se podíleli na konání obřadu; virejuḥ — vypadali zářivĕ; te — oni; yathā — jako kdyby; vṛtra-haṇaḥ — Pána Indry, hubitele Vṛtry; adhvare — na obĕti.

Překlad

Můj milý Mahārāji Parīkṣite, Vasudevovi knĕží a členové shromáždĕní zapojení do obřadu, oblečení v hedvábných dhotīch a se šperky z drahokamů, vypadali tak zářivĕ, jako by stáli v obĕtní arénĕ Indry, jenž zabil démona Vṛtru.

Verš

tadā rāmaś ca kṛṣṇaś ca
svaiḥ svair bandhubhir anvitau
rejatuḥ sva-sutair dārair
jīveśau sva-vibhūtibhiḥ

Synonyma

tadā — tehdy; rāmaḥ — Pán Balarāma; ca — a; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; ca — také; svaiḥ svaiḥ — každý svými; bandhubhiḥ — příbuznými; anvitau — doprovázený; rejatuḥ — vypadali zářivĕ; sva — se svými; sutaiḥ — syny; dāraiḥ — a ženami; jīva — všech živých bytostí; īśau — dva Pánové; sva-vibhūtibhiḥ — s expanzemi svého majestátu.

Překlad

Balarāma a Kṛṣṇa, Pánové všech živých bytostí, tehdy v doprovodu svých synů, žen a dalších členů rodiny, kteří byli expanzemi Jejich majestátu, zářili velkou vznešeností.

Verš

īje ’nu-yajñaṁ vidhinā
agni-hotrādi-lakṣaṇaiḥ
prākṛtair vaikṛtair yajñair
dravya-jñāna-kriyeśvaram

Synonyma

īje — uctíval; anu-yajñam — obĕťmi všeho druhu; vidhinā — podle patřičných pravidel; agni-hotra — vkládáním obĕtin do posvátného ohnĕ; ādi — a tak dále; lakṣaṇaiḥ — charakterizovanými; prākṛtaiḥ — nezmĕnĕných, přesnĕ vymezených pokyny śruti; vaikṛtaiḥ — zmĕnĕných, uzpůsobených podle náznaků z jiných zdrojů; yajñaiḥ — prostřednictvím obĕtí; dravya — obĕtního náčiní; jñāna — poznání manter; kriyā — a obřadů; īśvaram — Pána.

Překlad

Vasudeva uctíval Pána všeho obĕtního náčiní, všech manter a obřadů tak, že podle patřičných pravidel provádĕl různé druhy védských obĕtí. Vykonával jak základní, tak odvozené obĕti, při kterých vkládal obĕtiny do posvátného ohnĕ a dodržoval další aspekty obĕtního uctívání.

Význam

Existuje mnoho druhů védských ohňových obĕtí a ke každé z nich patří nĕkolik složitých obřadů. Část védského śruti zvaná Brāhmaṇa konkrétnĕ popisuje krok za krokem postup jen u nĕkolika modelových obĕtí, jako jsou například Jyotiṣṭoma a Darśa-pūrṇamāsa. Tĕm se říká prākṛta, původní yajñi; podrobnosti ohlednĕ dalších yajñí je nutné vyvodit z předlohy tĕchto původních (prākṛta) pokynů podle přísných pravidel Mīmāṁsā-śāstry. Jelikož ostatní yajñi jsou tedy známé odvozením od modelových obĕtí, nazývají se vaikṛta, „zmĕnĕné“.

Verš

athartvigbhyo ’dadāt kāle
yathāmnātaṁ sa dakṣiṇāḥ
sv-alaṅkṛtebhyo ’laṅkṛtya
go-bhū-kanyā mahā-dhanāḥ

Synonyma

atha — potom; ṛtvigbhyaḥ — knĕžím; adadāt — dal; kāle — v příhodnou dobu; yathā-āmnātam — jak je určeno v písmech; saḥ — on; dakṣiṇāḥ — dary jako projev díků; su-alaṅkṛtebhyaḥ — kteří byli bohatĕ ozdobení; alaṅkṛtya — poté, co je ozdobil ještĕ důkladnĕji; go — krávy; bhū — půdu; kanyāḥ — a dívky na vdávání; mahā — velmi; dhanāḥ — cenné.

Překlad

Potom, v příhodnou dobu a podle pokynů písem, Vasudeva odmĕnil knĕží tak, že je ozdobil drahými šperky, přestože byli již předtím bohatĕ ozdobení, a vĕnoval jim cenné dary v podobĕ krav, půdy a dívek na vdávání.

Verš

patnī-saṁyājāvabhṛthyaiś
caritvā te maharṣayaḥ
sasnū rāma-hrade viprā
yajamāna-puraḥ-sarāḥ

Synonyma

patnī-saṁyāja — obřad, ve kterém sponzor obĕti vkládá obĕtiny společnĕ se svou ženou; avabhṛthyaiḥ — a závĕrečné obřady zvané avabhṛthya; caritvā — poté, co vykonali; te — oni; mahāṛṣayaḥ — velcí mudrci; sasnuḥ — vykoupali se; rāma — Pána Paraśurāmy; hrade — v jezeře; viprāḥbrāhmaṇové; yajamāna — sponzoru obĕti (Vasudevovi); puraḥ-sarāḥ — když postavili dopředu.

Překlad

Po dohlédnutí na obřady patnī-saṁyāja a avabhṛthya se velcí brāhmaṇští mudrci vykoupali v jezeře Pána Paraśurāmy i se sponzorem obĕti, Vasudevou, který je vedl.

Verš

snāto ’laṅkāra-vāsāṁsi
vandibhyo ’dāt tathā striyaḥ
tataḥ sv-alaṅkṛto varṇān
ā-śvabhyo ’nnena pūjayat

Synonyma

snātaḥ — vykoupaný; alaṅkāra — šperky; vāsāṁsi — a odĕvy; vandibhyaḥ — pĕvcům; adāt — dal; tathā — také; striyaḥ — ženy; tataḥ — pak; su-alaṅkṛtaḥ — pĕknĕ ozdobený; varṇān — všechny třídy lidí; ā — až po; śvabhyaḥ — psy; annena — jídlem; pūjayat — uctil.

Překlad

Jakmile Vasudeva dokončil posvátnou koupel, připojil se ke svým ženám darováním šperků a odĕvů, které mĕli na sobĕ, profesionálním přednašečům. Vasudeva si pak oblékl nové šaty a uctil všechny třídy lidí tak, že každého nakrmil, včetnĕ psů.

Verš

bandhūn sa-dārān sa-sutān
pāribarheṇa bhūyasā
vidarbha-kośala-kurūn
kāśi-kekaya-sṛñjayān
sadasyartvik-sura-gaṇān
nṛ-bhūta-pitṛ-cāraṇān
śrī-niketam anujñāpya
śaṁsantaḥ prayayuḥ kratum

Synonyma

bandhūn — své příbuzné; sa-dārān — s jejich ženami; sa-sutān — s jejich dĕtmi; pāribarheṇa — dary; bhūyasā — bohatými; vidarbha-kośala-kurūn — vůdce rodů Vidarbha, Kośala a Kuru; kāśi-kekaya-sṛñjayān — také Kāśī, Kekayi a Sṛñjayi; sadasya — zúčastnĕné členy obĕtního shromáždĕní; ṛtvik — knĕží; sura-gaṇān — polobohy různých tříd; nṛ — lidské bytosti; bhūta — duchy; pitṛ — předky; cāraṇān — a Cāraṇy, třídu nižších polobohů; śrī-niketam — s Pánem Kṛṣṇou, sídlem bohynĕ štĕstí; anujñāpya — poté, co se rozloučili; śaṁsantaḥ — chválící; prayayuḥ — odjeli; kratum — provedení obĕti.

Překlad

Bohatými dary uctil své příbuzné, včetnĕ všech jejich žen a dĕtí, šlechtu z království Vidarbha, Kośala, Kuru, Kāśī, Kekaya a Sṛñjaya, zúčastnĕné členy shromáždĕní a také knĕží, přihlížející polobohy, lidské bytosti, duchy, předky a Cāraṇy. Potom hosté se svolením Pána Kṛṣṇy, útočištĕ bohynĕ štĕstí, odjeli a cestou všichni velebili Vasudevovu obĕť.

Verš

dhṛtarāṣṭro ’nujaḥ pārthā
bhīṣmo droṇaḥ pṛthā yamau
nārado bhagavān vyāsaḥ
suhṛt-sambandhi-bāndhavāḥ
bandhūn pariṣvajya yadūn
sauhṛdāklinna-cetasaḥ
yayur viraha-kṛcchreṇa
sva-deśāṁś cāpare janāḥ

Synonyma

dhṛtarāṣṭraḥ — Dhṛtarāṣṭra; anujaḥ — (Dhṛtarāṣṭrův) mladší bratr (Vidura); pārthāḥ — synové Pṛthy (Yudhiṣṭhira, Bhīma a Arjuna); bhīṣmaḥ — Bhīṣma; droṇaḥ — Droṇa; pṛthā — Kuntī; yamau — dvojčata (Nakula a Sahadeva); nāradaḥ — Nārada; bhagavān vyāsaḥ — Osobnost Božství Vyāsadeva; suhṛt — přátelé; sambandhi — nejbližší členové rodiny; bāndhavāḥ — a další příbuzní; bandhūn — své příbuzné a přátele; pariṣvajya — poté, co objali; yadūn — Yaduovce; sauhṛda — přátelskými emocemi; āklinna — tající; cetasaḥ — jejich srdce; yayuḥ — jeli; viraha — kvůli nastávajícímu odloučení; kṛcchreṇa — s tĕžkostmi; sva — do svých; deśān — království; ca — také; apare — ostatní; janāḥ — lidé.

Překlad

Všechny Yaduovce objímali jejich přátelé, blízcí rodinní členové a další příbuzní, mezi nimi Dhṛtarāṣṭra a jeho mladší bratr Vidura, Pṛthā a její synové, Bhīṣma, Droṇa, dvojčata Nakula a Sahadeva, Nārada a Vedavyāsa, Osobnost Božství. Když se tito a ostatní hosté rozjíždĕli do svých království, srdce jim tála láskou a bolest z odloučení zpomalovala jejich pohyb.

Verš

nandas tu saha gopālair
bṛhatyā pūjayārcitaḥ
kṛṣṇa-rāmograsenādyair
nyavātsīd bandhu-vatsalaḥ

Synonyma

nandaḥ — Nanda Mahārāja; tu — a; saha — spolu s; gopālaiḥ — pastevci; bṛhatyā — zvláštĕ honosným; pūjayā — uctíváním; arcitaḥ — jemuž byla projevována úcta; kṛṣṇa-rāma-ugrasena-ādyaiḥ — Kṛṣṇou, Balarāmou, Ugrasenou a dalšími; nyavātsīt — zůstal; bandhu — svým příbuzným; vatsalaḥ — láskyplnĕ naklonĕný.

Překlad

Nanda Mahārāja projevil náklonnost svým příbuzným Yaduovcům tím, že s nimi i se svými pastevci zůstal o nĕco déle. Bĕhem jeho pobytu mu Kṛṣṇa, Balarāma, Ugrasena a ostatní projevovali úctu zvláštĕ honosným uctíváním.

Verš

vasudevo ’ñjasottīrya
manoratha-mahārṇavam
suhṛd-vṛtaḥ prīta-manā
nandam āha kare spṛśan

Synonyma

vasudevaḥ — Vasudeva; añjasā — snadno; uttīrya — poté, co překonal; manaḥ-ratha — svých přání (konat védské obĕti); mahā — velký; arṇavam — oceán; suhṛt — svými příznivci; vṛtaḥ — obklopený; prīta — potĕšený; manāḥ — v mysli; nandam — k Nandovi; āha — promluvil; kare — jeho ruky; spṛśan — dotýkající se.

Překlad

Když Vasudeva tak snadno překonal rozlehlý oceán svých ambicí, pociťoval naprostou spokojenost. Ve společnosti svých mnoha příznivců uchopil Nandu za ruku a takto ho oslovil.

Verš

śrī-vasudeva uvāca
bhrātar īśa-kṛtaḥ pāśo
nṛnāṁ yaḥ sneha-saṁjñitaḥ
taṁ dustyajam ahaṁ manye
śūrāṇām api yoginām

Synonyma

śrī-vasudevaḥ uvāca — Śrī Vasudeva řekl; bhrātaḥ — ó bratře; īśa — Nejvyšším Pánem; kṛtaḥ — vytvořená; pāśaḥ — smyčka; nṛṇām — lidí; yaḥ — která; sneha — láska; saṁjñitaḥ — nazývá se; tam — z ní; dustyajam — tĕžké se vyprostit; aham — já; manye — myslím si; śūrāṇām — pro hrdiny; api — i; yoginām — a pro yogī.

Překlad

Śrī Vasudeva řekl: Můj milý bratře, Bůh sám utáhl uzel zvaný láska, který pevnĕ svazuje lidské bytosti dohromady. Zdá se mi, že i pro velké hrdiny a mystiky je tĕžké se z tĕchto pout vyprostit.

Význam

Hrdinní vůdci lidské společnosti se snaží překonat svá nicotná citová pouta silou vůle, zatímco introspektivní yogī za stejným účelem rozvíjejí poznání. Ale Pánova matoucí energie Māyā je mnohem silnĕjší než jakákoliv podmínĕná duše. Jedinĕ přijetím útočištĕ u Kṛṣṇy, který je Pánem Māyi, se lze proti jejímu vlivu obrnit.

Verš

asmāsv apratikalpeyaṁ
yat kṛtājñeṣu sattamaiḥ
maitry arpitāphalā cāpi
na nivarteta karhicit

Synonyma

asmāsu — vůči nám; apratikalpā — nesrovnatelná; iyam — tato; yat — jelikož; kṛta-ajñeṣu — kteří zapomínají na milost, která jim byla prokazovaná; sat-tamaiḥ — tĕmi, kdo mají svatou povahu; maitrī — přátelství; arpitā — nabízené; aphalā — neopĕtované; ca api — i když; na nivarteta — neustává; karhicit — kdykoliv.

Překlad

Pouta lásky musel stvořit Nejvyšší Pán, neboť takoví vznešení svĕtci, jako jsi ty, nám nevdĕčníkům nikdy nepřestali projevovat nesrovnatelné přátelství, přestože jsme je nikdy náležitĕ neopĕtovali.

Verš

prāg akalpāc ca kuśalaṁ
bhrātar vo nācarāma hi
adhunā śrī-madāndhākṣā
na paśyāmaḥ puraḥ sataḥ

Synonyma

prāk — dříve; akalpāt — jelikož jsme nebyli schopni; ca — a; kuśalam — dobro; bhrātaḥ — ó bratře; vaḥ — tvoje; na ācarāma — nedĕlali jsme nic pro; hi — vskutku; adhunā — nyní; śrī — bohatstvím; mada — kvůli opojenosti; andha — zaslepené; akṣāḥ — jejichž oči; na paśyāmaḥ — nedokážeme vidĕt; puraḥ — před; sataḥ — přítomného.

Překlad

Dříve jsme nic nedĕlali pro tvé dobro, drahý bratře, protože jsme toho nebyli schopni, ale přestože jsi nyní přítomen před námi, naše oči jsou tak zaslepené omamným hmotným štĕstím, že tĕ nepřestáváme přehlížet.

Význam

Když Vasudeva žil pod Kaṁsovou hrůzovládou, nebyl schopný udĕlat nic, aby Nandovi a jeho poddaným pomohl bránit se proti mnoha démonům posílaným z Mathury zabít Kṛṣṇu a Balarāmu.

Verš

mā rājya-śrīr abhūt puṁsaḥ
śreyas-kāmasya māna-da
sva-janān uta bandhūn vā
na paśyati yayāndha-dṛk

Synonyma

— kéž ne; rājya — královské; śrīḥ — bohatství; abhūt — nahromadí se; puṁsaḥ — pro človĕka; śreyaḥ — skutečný prospĕch v životĕ; kāmasya — který si přeje; māna-da — ó ty, jenž vzdáváš úctu; sva-janān — své příbuzné; uta — ani; bandhūn — své přátele; — nebo; na paśyati — nevidí; yayā — čím (bohatstvím); andha — zaslepený; dṛk — jehož zrak.

Překlad

Ó ty, jenž chováš tolik úcty ke druhým, kéž ten, kdo si přeje získat v životĕ nejvyšší prospĕch, nikdy nenabyde královské bohatství, protože to ho učiní slepým vůči potřebám jeho rodiny a přátel.

Význam

Vasudevovy výčitky vůči sobĕ samému jsou samozřejmĕ projevem jeho hluboké pokory, ale jeho zatracování bohatství má obecnou platnost. Již dříve v tomto zpĕvu Nārada Muni podrobil nekompromisní kritice Nalakūvaru a Maṇigrīvu, dva bohaté syny Kuvery, pokladníka nebes. Ti dva byli omámení jak pýchou, tak alkoholem, a Nāradovi, který na nĕ narazil, když se nevázanĕ bavili nazí s mladými ženami v řece Mandākinī, opomnĕli vzdát patřičnou úctu. Jakmile je Nārada spatřil v jejich hanebném stavu, prohlásil:

na hy anyo juṣato joṣyān
buddhi-bhraṁśo rajo-guṇaḥ
śrī-madād ābhijātyādir
yatra strī dyūtam āsavaḥ

„Lákadlo v podobĕ bohatství mate inteligenci ze všech lákadel hmotného požitku nejvíce – více než krásné tĕlo, urozený původ a vzdĕlanost. Ten, kdo je nevzdĕlaný, ale přitom nemístnĕ pyšný na svůj majetek, utrácí za požitky z vína, žen a hazardu.“ (Bhāg. 10.10.8)

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ sauhṛda-śaithilya-
citta ānakadundubhiḥ
ruroda tat-kṛtāṁ maitrīṁ
smarann aśru-vilocanaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; sauhṛda — důvĕrnou spříznĕností; śaithilya — obmĕkčené; cittaḥ — jehož srdce; ānakadundubhiḥ — Vasudeva; ruroda — lkal; tat — jím (Nandou); kṛtām — vykonané; maitrīm — na činy dokazující přátelství; smaran — vzpomínající; aśru — slzy; vilocanaḥ — v jehož očích.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Se srdcem obmĕkčeným důvĕrnou spříznĕností se dal Vasudeva do pláče. Oči mu zalily slzy, když vzpomínal na přátelství, které mu Nanda projevil.

Verš

nandas tu sakhyuḥ priya-kṛt
premṇā govinda-rāmayoḥ
adya śva iti māsāṁs trīn
yadubhir mānito ’vasat

Synonyma

nandaḥ — Nanda; tu — a; sakhyuḥ — svému příteli; priya — náklonnost; kṛt — jenž dával najevo; premṇā — z lásky; govinda-rāmayoḥ — ke Kṛṣṇovi a Balarāmovi; adya — (pojedu pozdĕji) dnes; śvaḥ — (pojedu) zítra; iti — takto hovořící; māsān — mĕsíce; trīn — tři; yadubhiḥ — Yaduovci; mānitaḥ — ctĕný; avasat — zůstal.

Překlad

A Nanda také oplýval náklonností ke svému příteli Vasudevovi. Proto bĕhem následujících dní Nanda opakovanĕ oznamoval: „Pojedu pozdĕji bĕhem dneška“ a „Pojedu zítra“. Z lásky ke Kṛṣṇovi a Balarāmovi tam však zůstal tři mĕsíce, zahrnovaný úctou všemi Yaduovci.

Význam

Poté, co se Nanda rozhodl, že pojede hned ráno, prohlásil, „Pojedu pozdĕji bĕhem dneška,“ a když nadešlo odpoledne, vždy řekl, „Zůstanu jen do zítra.“ Śrīla Viśvanātha Cakravartī nabízí jeden důvod, který ho mohl vést k otálení: Nanda potají zamýšlel odvézt Kṛṣṇu s sebou zpátky do Vraji, ale nechtĕl přivést Vasudevu k zoufalství. Tak pokračovala jeho nerozhodnost tři mĕsíce.

Verš

tataḥ kāmaiḥ pūryamāṇaḥ
sa-vrajaḥ saha-bāndhavaḥ
parārdhyābharaṇa-kṣauma-
nānānarghya-paricchadaiḥ
vasudevograsenābhyāṁ
kṛṣṇoddhava-balādibhiḥ
dattam ādāya pāribarhaṁ
yāpito yadubhir yayau

Synonyma

tataḥ — potom; kāmaiḥ — kýženými předmĕty; pūryamāṇaḥ — uspokojený; sa-vrajaḥ — s lidmi z Vraji; saha-bāndhavaḥ — se členy své rodiny; para — nesmírnĕ; ardhya — cennými; ābharaṇa — s ozdobami; kṣauma — jemnými látkami; nānā — různým; anarghya — nedocenitelným; paricchadaiḥ — a vybavením domácnosti; vasudeva-ugrasenābhyām — Vasudevou a Ugrasenou; kṛṣṇa-uddhava-bala-ādibhiḥ — a Kṛṣṇou, Uddhavou, Balarāmou a dalšími; dattam — darované; ādāya — přijímající; pāribarham — dary; yāpitaḥ — vyprovázený; yadubhiḥ — Yaduovci; yayau — odjel.

Překlad

Pak Vasudeva, Ugrasena, Kṛṣṇa, Uddhava, Balarāma a další splnili jeho přání a obdarovali ho cennými ozdobami, jemnými látkami a různým nedocenitelným vybavením domácnosti. Nanda Mahārāja přijal všechny tyto dary a rozloučil se s nimi. Když odjíždĕl se členy své rodiny a obyvateli Vraji, všichni Yaduovci ho vyprovázeli.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho přišel Mahārāja Nanda na konci tří mĕsíců ke Kṛṣṇovi a řekl Mu: „Můj milý synu, za jednu kapku potu z Tvé božské tváře jsem připravený položit bezpočet životů. Pojeďme teď do Vraji; tady už nemohu strávit více času.“ Potom šel za Vasudevou a řekl mu: „Můj milý příteli, pošli prosím Kṛṣṇu do Vraji.“ Krále Ugrasenu požádal: „Prosím nařiď mému příteli, ať to udĕlá. Pokud odmítneš, budu se muset utopit tady v jezeře Pána Paraśurāmy. Však uvidíš, jestli mi nevĕříš! My, lidé z Vraji, jsme na toto svaté místo nepřijeli získat nĕjakou zbožnost u příležitosti zatmĕní slunce, ale buď získat Kṛṣṇu zpátky, nebo zemřít.“ Vasudeva a ostatní, kteří slyšeli tato Nandova zoufalá slova, se ho snažili uklidnit drahocennými dary.

Vasudeva dobře ovládal umĕní diplomacie a po poradĕ se svými nejdůvĕryhodnĕjšími rádci uspokojil Śrī Nandu tím, že mu řekl: „Příteli můj nejdraží, ó králi Vraji, je samozřejmĕ pravda, že nikdo z vás nedokáže bez Kṛṣṇy žít. A jak bychom mohli dopustit, aby ses zabil? Proto musím za každou cenu poslat Kṛṣṇu zpátky do Vraji. Udĕlám to hned poté, co Ho doprovodíme s Jeho příbuznými a přáteli – mezi nimiž je mnoho bezmocných žen – zpátky do Dvāraky. Pak Ho již dalšího dne nechám v příznivou dobu odjet do Vraji, aniž bych se Mu v tom jakkoliv pokoušel bránit. To ti natisíckrát přísahám. Vždyť jak bychom my, kteří jsme sem přijeli s Kṛṣṇou, mohli odjet domů bez Nĕho? Co by o nás lidé řekli? Ty jsi učený ve všech oborech, tak mi prosím promiň, že tĕ takto žádám.“

Dále Ugrasena oslovil Nandu Mahārāje: „Můj drahý vládce Vraji, jsem svĕdkem toho, co Vasudeva řekl, a skládám tento slavnostní slib: Pošlu Kṛṣṇu zpátky do Vraji, i kdybych to mĕl udĕlat silou.“

Potom v soukromí promluvil k Nandovi Pán Kṛṣṇa, k nĕmuž se připojili Uddhava a Balarāma. Řekl mu: „Drahý otče, jestliže pojedu do Vraji rovnou dnes a všechny tyto Vṛṣṇiovce ponechám jejich osudu, zemřou následkem bolesti odloučení ode Mĕ. Potom přijede mnoho tisíc nepřátel ještĕ silnĕjších než Keśī a Ariṣṭa, aby všechny tyto krále zahubili.

Jelikož jsem vševĕdoucí, vím, co se Mi nevyhnutelnĕ stane. Poslouchej a Já ti to popíšu. Poté, co se vrátím do Dvāraky, obdržím pozvání od Yudhiṣṭhira a pojedu do Indraprasthy zúčastnit se jeho obĕti Rājasūya. Tam zabiju Śiśupālu, potom se znovu vrátím do Dvāraky a zabiju Śālvu. Dále se vydám na jedno místo jižnĕ od Mathury, abych tĕ zachránil zabitím Dantavakry. Pak pojedu zpátky do Vraji, uvidím své staré přátele a s velkým potĕšením znovu usednu na tvůj klín. Opravdu s velkým štĕstím strávím zbytek svého života s tebou. Tento osud Mi Bůh napsal na čelo a na vašich čelech je napsáno, že do dne, kdy se vrátím, musíte snášet odloučení ode Mĕ. Osud nikoho z nás se nedá zmĕnit, tak v sobĕ prosím najdĕte odvahu nechat Mĕ prozatím zde a jeďte domů do Vraji.

A pokud vás, Moji drazí rodiče, a vás, Moji milí přátelé, bude mezitím trápit nevyhnutelný osud napsaný na našich čelech, pak vĕzte, že kdykoliv Mĕ budete chtít pohostit nĕjakou lahůdkou nebo si se Mnou zahrát nĕjakou hru nebo Mĕ prostĕ vidĕt, jen zavřete oči a Já se před vámi objevím, abych vaše soužení promĕnil v nebeské kvĕty a splnil vám všechna přání. To vám slibuji a Moji mladí přátelé, kterým jsem zachránil život při lesním požáru, se za to mohou zaručit.“

Nandu všechny tyto argumenty přesvĕdčily, že štĕstí jeho syna je na prvním místĕ, a tak přijal nabízené dary a odjel, doprovázený velkým vojskem Yaduovců.

Verš

nando gopās’ ca gopyaś ca
govinda-caraṇāmbuje
manaḥ kṣiptaṁ punar hartum
anīśā mathurāṁ yayuḥ

Synonyma

nandaḥ — Nanda; gopāḥ — pastevci; ca — a; gopyaḥ — pasačky; ca — také; govinda — Kṛṣṇy; caraṇa-ambuje — k lotosovým nohám; manaḥ — jejich mysli; kṣiptam — vržené; punaḥ — znovu; hartum — odtrhnout; anīśāḥ — neschopní; mathurām — do Mathury; yayuḥ — odjeli.

Překlad

Nanda a pastevci se ženami se vrátili do Mathury, neschopní odtrhnout své mysli od lotosových nohou Pána Govindy, kde je odevzdali.

Verš

bandhuṣu pratiyāteṣu
vṛṣṇayaḥ kṛṣṇa-devatāḥ
vīkṣya prāvṛṣam āsannād
yayur dvāravatīṁ punaḥ

Synonyma

bandhuṣu — jejich příbuzní; pratiyāteṣu — kteří odjeli; vṛṣṇayaḥ — Vṛṣṇiovci; kṛṣṇa-devatāḥ — jejichž uctívaným Božstvem byl Kṛṣṇa; vīkṣya — když vidĕli; prāvṛṣam — období dešťů; āsannāt — nastávající; yayuḥ — odjeli; dvāravatīm — do Dvāraky; punaḥ — znovu.

Překlad

Když jejich příbuzní takto odjeli, Vṛṣṇiovci, jejichž jediný Pán byl Kṛṣṇa, vidĕli, že se blíží období dešťů, a tak se vrátili do Dvāraky.

Verš

janebhyaḥ kathayāṁ cakrur
yadu-deva-mahotsavam
yad āsīt tīrtha-yātrāyāṁ
suhṛt-sandarśanādikam

Synonyma

janebhyaḥ — lidem; kathayām cakruḥ — vyprávĕli; yadu-deva — pána Yaduovců, Vasudevy; mahā-utsavam — o velké slavnosti; yat — co; āsīt — se stalo; tīrtha-yātrāyām — bĕhem jejich poutní cesty; suhṛt — své přátele; sandarśana — to, jak vidĕli; ādikam — a tak dále.

Překlad

Lidem ve mĕstĕ vyprávĕli o slavnostních obĕtech, které konal Vasudeva, pán Yaduovců, a o všem ostatním, co se stalo bĕhem jejich poutní cesty, zvláštĕ o setkání se všemi svými drahými.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k osmdesáté čtvrté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Co učili mudrci na Kurukṣetře“.